Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2023 3-2023 38 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.38/2023
2023 3-2023 39 Kúpa nehnuteľností v k. ú. Rejdová do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.39/2023
2023 3-2023 40 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.40/2023
2023 3-2023 41 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie elokovaných pracovísk Uznesenie č.41/2023
2023 3-2023 42 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2022 a Akčný plán na rok 2023 Uznesenie č.42/2023
2023 3-2023 43 Aktualizácia uznesenia č. 631/2022 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: Založenie neziskovej organizácie “Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.“ Uznesenie č.43/2023
2023 3-2023 44 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.44/2023
2023 3-2023 45 Zmena sídla príspevkovej organizácie - Divadlo Romathan v Košiciach Uznesenie č.45/2023
2023 3-2023 46 Vytvorenie Vysunutého pracoviska Spišského kultúrneho centra a knižnice pre okres Gelnica Uznesenie č.46/2023
2023 3-2023 47 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2022 Uznesenie č.47/2023
2023 3-2023 48 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2022 Uznesenie č.48/2023
2023 3-2023 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2022 Uznesenie č.49/2023
2023 3-2023 50 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023 Uznesenie č.50/2023
2023 3-2023 51 Personálne otázky vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov Uznesenie č.51/2023
2023 3-2023 52 Voľba členov Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.52/2023
2023 3-2023 53 Voľba členov Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov Uznesenie č.53/2023
2023 3-2023 54 Voľba členov Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.54/2023
2023 3-2023 55 Voľba členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov Uznesenie č.55/2023
2023 3-2023 56 Voľba členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.56/2023
2023 3-2023 57 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., IČO: 45 986 428, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.57/2023
2023 3-2023 58 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., IČO: 45 986 428, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.58/2023
2023 3-2023 59 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy, s. r. o., IČO: 45 424 462, so sídlom Strojárenská 3, 040 01 Košice Uznesenie č.59/2023
2023 3-2023 60 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.60/2023
2023 3-2023 61 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.61/2023
2023 3-2023 62 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.62/2023
2023 3-2023 63 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o. Uznesenie č.63/2023
2023 3-2023 64 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o. Uznesenie č.64/2023
2023 3-2023 65 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.65/2023
2023 3-2023 66 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.66/2023
2023 3-2023 67 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.67/2023