Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2023 4-2023 83 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenieoverovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.83/2023
2023 4-2023 84 Budúce zriadenie vecného bremena pre nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová ves, a.s. Uznesenie č.84/2023
2023 4-2023 85 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.85/2023
2023 4-2023 86 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023 Uznesenie č.86/2023
2023 4-2023 87 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2023
2023 4-2023 88 Založenie obchodnej spoločnosti „Autobusová doprava KSK, s.r.o.“ Uznesenie č.88/2023
2023 4-2023 89 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2022 Uznesenie č.89/2023
2023 4-2023 90 Schválenie koncepcie cyklodestinácie Tokaj a schválenie koncepcie cyklodestinácie Medzibodrožie Uznesenie č.90/2023
2023 4-2023 91 Schválenie realizácie a podania projektu H2EU EAST GATE v rámci programu Horizon Uznesenie č.91/2023
2023 4-2023 92 Schválenie podania a realizácie projektu v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80- predprojektová príprava „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastroch obcí Nadabula a Betliar“ Uznesenie č.92/2023
2023 4-2023 93 Vstup KSK do Digitálnej koalície – iniciatívy Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Uznesenie č.93/2023
2023 4-2023 94 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach Uznesenie č.94/2023
2023 4-2023 95 Schválenie Štatútu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.95/2023
2023 4-2023 96 Delegovanie poslancov do Rád škôl a školských zariadenív zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2023
2023 4-2023 97 Personálne otázky v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.97/2023
2023 4-2023 98 Voľba člena Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.98/2023
2023 4-2023 99 Informatívna správa o činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli Uznesenie č.99/2023
2023 4-2023 100 Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.100/2023
2023 4-2023 101 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2023 Uznesenie č.101/2023
2023 4-2023 102 Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra Košického kraja a možnosti riešenia Uznesenie č.102/2023