Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2023 5-2023 103 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.103/2023
2023 5-2023 104 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2022 Uznesenie č.104/2023
2023 5-2023 105 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľké územného celku Košický kraj Uznesenie č.105/2023
2023 5-2023 106 Spolufinancovanie projektu “Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu za účelom prieskumu vplyvu výrobnej prevádzky v okolí Turne nad Bodvou Uznesenie č.106/2023
2023 5-2023 107 Spolufinancovanie projektu “Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou a vyhodnotenie vplyvu výrobnej prevádzky na obyvateľov a zložky ŽP“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu Uznesenie č.107/2023
2023 5-2023 108 Výročná správa Košice Región Turizmus - 2022 Uznesenie č.108/2023
2023 5-2023 109 Výročná správa Inovačného centra Košického kraja - 2022 Uznesenie č.109/2023
2023 5-2023 110 Predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 do roku 2023 Uznesenie č.110/2023
2023 5-2023 111 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2022/2023 Uznesenie č.111/2023
2023 5-2023 112 Nájom nebytových priestorov pre Košický seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovenksu Uznesenie č.112/2023
2023 5-2023 113 II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023 Uznesenie č.113/2023
2023 5-2023 114 Doplnenie plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023 Uznesenie č.114/2023
2023 5-2023 115 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023 Uznesenie č.115/2023
2023 5-2023 116 Odmena Hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.116/2023
2023 5-2023 117 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023 Uznesenie č.117/2023
2023 5-2023 118 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023 Uznesenie č.118/2023
2023 5-2023 119 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Elokovaného pracoviska, Maurerova 55, Krompachy ako súčasti Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Uznesenie č.119/2023
2023 5-2023 120 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.120/2023
2023 5-2023 121 Vymenovanie riaditeľky Bábkového divadla v Košiciach Uznesenie č.121/2023
2023 5-2023 122 Personálne zmeny členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. Uznesenie č.122/2023
2023 5-2023 123 Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.123/2023
2023 5-2023 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Jún 2023 Uznesenie č.124/2023
2023 5-2023 125 Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.125/2023
2023 5-2023 126 Správa o opodstatnenosti právneho úkonu odstúpenia od zmluvy o dielo Uznesenie č.126/2023
2023 5-2023 127 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.127/2023
2023 5-2023 128 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.128/2023
2023 5-2023 129 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2023
2023 5-2023 130 Rozšírenie činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.130/2023