Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2023 6-2023 131 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.131/2023
2023 6-2023 132 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.132/2023
2023 6-2023 133 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.133/2023
2023 6-2023 134 Personálne zmeny v komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2023
2023 6-2023 135 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach pre manželov Priamových Uznesenie č.135/2023
2023 6-2023 136 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach pre manželov Svitaničových Uznesenie č.136/2023
2023 6-2023 137 Kúpa pozemku v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.137/2023
2023 6-2023 138 Nájom časti nebytového priestoru pre Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Uznesenie č.138/2023
2023 6-2023 139 Nájom nebytového priestoru pre občianske združenie Slovensko - Ukrajinské Centrum Partnerstva Uznesenie č.139/2023
2023 6-2023 140 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2023 Uznesenie č.140/2023
2023 6-2023 141 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podpore audiovizuálneho priemyslu Uznesenie č.141/2023
2023 6-2023 142 Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby „Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o.“ Uznesenie č.142/2023
2023 6-2023 143 Zmena uznesenia č. 742/2022 zo dňa 22. 08. 2022, spočívajúca v zmene podmienok nájmu nehnuteľností pre účely cestmajsterstva Správy ciest KSK, oblasť Krompachy Uznesenie č.143/2023
2023 6-2023 144 Informatívna správa o využívaní prenajatej techniky Správou ciest KSK od spoločnosti Tempus Trans s. r. o. Uznesenie č.144/2023
2023 6-2023 145 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2023 Uznesenie č.145/2023