Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2023 7-2023 146 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.146/2023
2023 7-2023 147 Budúca zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.147/2023
2023 7-2023 148 Nájom nebytových priestorov pre Inovačné centrum Košického kraja Uznesenie č.148/2023
2023 7-2023 149 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, kód výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST Uznesenie č.149/2023
2023 7-2023 150 Zmena uznesenia č. 765/2022 zo dňa 10. 10. 2022 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.150/2023
2023 7-2023 151 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.151/2023
2023 7-2023 152 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.152/2023
2023 7-2023 153 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.153/2023
2023 7-2023 154 Zmena Štatútu neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Uznesenie č.154/2023
2023 7-2023 155 Koncepcia Cyklodestinácie Gemer Uznesenie č.155/2023
2023 7-2023 156 Spolufinancovanie projektov „Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.156/2023
2023 7-2023 157 Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.157/2023
2023 7-2023 158 Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.158/2023
2023 7-2023 159 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR Uznesenie č.159/2023
2023 7-2023 160 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR Uznesenie č.160/2023
2023 7-2023 161 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.161/2023
2023 7-2023 162 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji a koncepcií Odboru školstva Úradu KSK za roky 2022 - 2023 Uznesenie č.162/2023
2023 7-2023 163 Situácia v Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej 17 v Košiciach Uznesenie č.163/2023
2023 7-2023 164 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – október 2023 Uznesenie č.164/2023