Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2023 9-2023 167 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.167/2023
2023 9-2023 168 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.168/2023
2023 9-2023 169 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.169/2023
2023 9-2023 170 Prenájom budovy pre mesto Medzev Uznesenie č.170/2023
2023 9-2023 171 Nájom nebytových priestorov na účely prevádzky Integračného centra Košického kraja Uznesenie č.171/2023
2023 9-2023 172 Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.172/2023
2023 9-2023 173 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 Uznesenie č.173/2023
2023 9-2023 174 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.174/2023
2023 9-2023 175 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 755/2022 zo dňa 22. 08. 2022 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.175/2023
2023 9-2023 176 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur Uznesenie č.176/2023
2023 9-2023 177 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 160/2023 zo dňa 23. 10. 2023 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 eur Uznesenie č.177/2023
2023 9-2023 178 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.178/2023
2023 9-2023 179 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.179/2023
2023 9-2023 180 Poskytnutie finančného príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus Uznesenie č.180/2023
2023 9-2023 181 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) Uznesenie č.181/2023
2023 9-2023 182 Vyhodnotenie Vodíkovej stratégie Košického kraja za obdobie 2022 – 2023 Uznesenie č.182/2023
2023 9-2023 183 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s. Uznesenie č.183/2023
2023 9-2023 184 Informatívna správa o činnosti neziskovej organizácii Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK Uznesenie č.184/2023
2023 9-2023 185 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2024 Uznesenie č.185/2023
2023 9-2023 186 Udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.186/2023
2023 9-2023 187 Udelenie ocenenia Historickej osobnosti regiónu za rok 2023 Uznesenie č.187/2023
2023 9-2023 188 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024 Uznesenie č.188/2023
2023 9-2023 189 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024 Uznesenie č.189/2023
2023 9-2023 190 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2023 Uznesenie č.190/2023