Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2024 10-2024 191 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenieoverovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.191/2024
2024 10-2024 192 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.192/2024
2024 10-2024 193 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.193/2024
2024 10-2024 194 Kúpa pozemku v katastrálnom území Šaca v Košiciach do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.194/2024
2024 10-2024 195 Čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.195/2024
2024 10-2024 196 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Košického samosprávneho raja v katastrálnom území Ďurkov v prospech obce Ďurkov a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Uznesenie č.196/2024
2024 10-2024 197 Podnájom nebytového priestoru pre účely skladu, depozitára a archívu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Uznesenie č.197/2024
2024 10-2024 198 Zmena uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 09. 12. 2019 s názvom: Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.198/2024
2024 10-2024 199 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.199/2024
2024 10-2024 200 Zmena uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 511/2021 zo dňa 19. 02. 2021 s názvom: Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.200/2024
2024 10-2024 201 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu Uznesenie č.201/2024
2024 10-2024 202 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.202/2024
2024 10-2024 203 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce Uznesenie č.203/2024
2024 10-2024 204 Spolufinancovanie projektu predkladaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (kód: PSK–MPSVR-022-2023-DV-ESF+) Uznesenie č.204/2024
2024 10-2024 205 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu: „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“ Uznesenie č.205/2024
2024 10-2024 206 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava Uznesenie č.206/2024
2024 10-2024 207 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2023 a Akčný plán na rok 2024 Uznesenie č.207/2024
2024 10-2024 208 Schválenie spolufinancovania projektu „Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions“ Uznesenie č.208/2024
2024 10-2024 209 Schválenie spolufinancovania projektu „Pathways to Climate-Smart Governance“ Uznesenie č.209/2024
2024 10-2024 210 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.210/2024
2024 10-2024 211 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.211/2024
2024 10-2024 212 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2023 Uznesenie č.212/2024