Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2024 12-2024 215 Schválenie programu a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.215/2024
2024 12-2024 216 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.216/2024
2024 12-2024 217 Prevod vlastníctva pozemku v Drnave Uznesenie č.217/2024
2024 12-2024 218 Nájom nehnuteľností v Spišskej Novej Vsi pre registrovaný sociálny podnik MEPOS SNV s. r. o. Uznesenie č.218/2024
2024 12-2024 219 Kúpa pozemkov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.219/2024
2024 12-2024 220 Nájom športového zariadenia vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.220/2024
2024 12-2024 221 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.221/2024
2024 12-2024 222 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre ALGMED, s. r. o.) Uznesenie č.222/2024
2024 12-2024 223 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre GOLDMED, s. r. o.) Uznesenie č.223/2024
2024 12-2024 224 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre HUMAN - CARE, s. r. o.) Uznesenie č.224/2024
2024 12-2024 225 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre ImunoCare s. r. o.) Uznesenie č.225/2024
2024 12-2024 226 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre JULIETA s. r. o.) Uznesenie č.226/2024
2024 12-2024 227 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.227/2024
2024 12-2024 228 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2024 Uznesenie č.228/2024
2024 12-2024 229 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 - 2026 Uznesenie č.229/2024
2024 12-2024 230 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce Uznesenie č.230/2024
2024 12-2024 231 Vyčlenenie finančných prostriedkov na štúdiu realizovateľnosti napojenia Okresného mesta SNV na diaľnicu D 1 (vybudovanie obchvatu Harichovce) Uznesenie č.231/2024
2024 12-2024 232 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Košického samosprávneho kraja 2020+ Uznesenie č.232/2024
2024 12-2024 233 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji (obdobie 2022 – 2027 – 2030) Uznesenie č.233/2024
2024 12-2024 234 Koncepcia cyklodestinácie Abov Uznesenie č.234/2024
2024 12-2024 235 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 91/2023 zo dňa 24. 04. 2023 s názvom „Schválenie realizácie a podania projektu H2EU EAST GATE v rámci programu Horizon“ Uznesenie č.235/2024
2024 12-2024 236 Projekt EASTGATEH2V- podanie a realizácia projektu v rámci programu Horizon Uznesenie č.236/2024
2024 12-2024 237 Informatívna správa k spolupráci pri realizácii projektov obnovy nemocníc spolufinancovaných z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR Uznesenie č.237/2024
2024 12-2024 238 Informatívna správa o činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli Uznesenie č.238/2024
2024 12-2024 239 Informatívna správa o participácii KSK v projekte „Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management“, program HORIZON CSA, výzva HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02 Uznesenie č.239/2024
2024 12-2024 240 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2024 Uznesenie č.240/2024