Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2024 13-2024 241 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.241/2024
2024 13-2024 242 II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2024 Uznesenie č.242/2024
2024 13-2024 243 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2024 Uznesenie č.243/2024
2024 13-2024 244 Zmena podmienok nájmu nebytových priestorov pre Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 675/2022 Uznesenie č.244/2024
2024 13-2024 245 Uznanie vlastníckeho práva mesta Košice k pozemkom v katastrálnom území Barca Uznesenie č.245/2024
2024 13-2024 246 Rozšírenie predmetu činnosti a zmena názvov divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.246/2024
2024 13-2024 247 Zmena názvu príspevkovej organizácie Bábkové divadlo v Košiciach Uznesenie č.247/2024
2024 13-2024 248 Zmena názvu príspevkovej organizácie Divadlo Romathan v Košiciach Uznesenie č.248/2024
2024 13-2024 249 Zmena názvu príspevkovej organizácie Divadlo Thália Színház Uznesenie č.249/2024
2024 13-2024 250 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vyradenie elokovaných pracovísk (Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikaiés Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník) Uznesenie č.250/2024
2024 13-2024 251 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vyradenie elokovaných pracovísk (Stredná odborná škola techniky a služieb Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves) Uznesenie č.251/2024
2024 13-2024 252 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vyradenie elokovaných pracovísk (Spojená škola Kollárová 17, Sečovce) Uznesenie č.252/2024
2024 13-2024 253 Memorandum o spolupráci medzi The Clean Hydrogen Joint Undertaking a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.253/2024
2024 13-2024 254 Výročná správa Košice Región Turizmus za rok 2023 Uznesenie č.254/2024
2024 13-2024 255 Vyhodnotenie Regionálnej inovačnej stratégie a Výročná správa Inovačného centra Košického kraja za rok 2023 Uznesenie č.255/2024
2024 13-2024 256 Výročná správa IDS Východ, s. r. o. za rok 2023 Uznesenie č.256/2024
2024 13-2024 257 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2023/2024 Uznesenie č.257/2024
2024 13-2024 258 Zmena uznesenia č. 150/2023 zo dňa 23. 10. 2023 s názvom: Zmena uznesenia č. 765/2022 zo dňa 10. 10. 2022 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO – DSS) Uznesenie č.258/2024
2024 13-2024 259 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2024 Uznesenie č.259/2024
2024 13-2024 260 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2024 Uznesenie č.260/2024
2024 13-2024 261 Informácia o výsledku kontroly NKÚ „Majetok VÚC“ a o prijatých opatreniach Uznesenie č.261/2024
2024 13-2024 262 Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniu § 41 a § 49 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.262/2024
2024 13-2024 263 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.263/2024
2024 13-2024 264 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2024 Uznesenie č.264/2024
2024 13-2024 265 Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.265/2024