6-2014 Dátum konania 25. 8. 2014 09:00

6-2014

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
109 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.109/2014

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf