8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

8-2014

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
157 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.157/2014

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf