19-2016 Dátum konania 17. 10. 2016 09:00

19-2016

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
411 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.411/2016

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf