20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

20-2016

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
431 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.431/2016

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf