21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

21-2017

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2017

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf