24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

24-2017

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 24. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
528 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.528/2017

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf