3-2018 Dátum konania 1. 2. 2018 11:00

3-2018

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 3. mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
1 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.1/2018

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf