6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
84 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.84/2018

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf