6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 10 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 127 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 166 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 138 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
95 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.95/2018

Hlasovania:

Názov
0018.pdf