8-2018 Dátum konania 22. 10. 2018 09:00

8-2018

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
123 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.123/2018

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf