22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
467 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.467/2020

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf