24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 24. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
518 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.518/2021

Hlasovania:

Názov
Aklamačné hlasovanie 24. zasadnutie Z KSK 23. 04. 2021.pdf