33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

33-2022

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 33. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
761 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.761/2022

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf