1-2022 Dátum konania 25. 11. 2022 10:00

1-2022

Bod č. 5 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania