4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
83 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenieoverovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.83/2023

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf