7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
146 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.146/2023

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf