8-2023 Dátum konania 23. 11. 2023 09:00

8-2023

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
165 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.165/2023

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf