6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
86 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.86/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas01.pdf
zast20060626hlas02.pdf
zast20060626hlas03.pdf
zast20060626hlas04.pdf
zast20060626hlas05.pdf