3-2006 Dátum konania 3. 3. 2006 01:00

3-2006

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 3. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
40 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.40/2006

Hlasovania:

Názov
z2006030001.pdf
z2006030002.pdf