14-2007 Dátum konania 29. 10. 2007 10:00

14-2007

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
320 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.320/2007

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf