15-2007 Dátum konania 10. 12. 2007 10:00

15-2007

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
353 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.353/2007

Hlasovania:

Názov
zast_15_0001.pdf
zast_15_0002.pdf
zast_15_0003.pdf
zast_15_0004.pdf