4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
92 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.92/2010

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf