6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
149 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.149/2010

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf