8-2011 Dátum konania 21. 2. 2011 10:00

8-2011

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
201 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.201/2011

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf