15-2012 Dátum konania 16. 4. 2012 09:00

15-2012

Bod č. 9 Návrh VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu,právnickej osobe,fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 85 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
387 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu,právnickej osobe,fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.387/2012

Hlasovania:

Názov
0012.pdf