24-2013 Dátum konania 30. 9. 2013 09:00

24-2013

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 24. mimoriadneho rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
621 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.621/2013

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf