Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2022 33-2022 761 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.761/2022
2022 33-2022 762 Spolufinancovanie projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ Uznesenie č.762/2022
2022 33-2022 763 Schválenie spolufinancovania projektu: „Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácii na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.763/2022
2022 33-2022 764 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (VIA LUX - DSS a ZpS) Uznesenie č.764/2022
2022 33-2022 765 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.765/2022
2022 33-2022 766 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Gymnáziu, Kpt. Nálepku 6, Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.766/2022
2022 33-2022 767 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.767/2022
2022 33-2022 768 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022 Uznesenie č.768/2022
2022 33-2022 769 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom Uznesenie č.769/2022
2022 33-2022 770 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja - október 2022 Uznesenie č.770/2022
2022 32-2022 729 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.729/2022
2022 32-2022 730 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.730/2022
2022 32-2022 731 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.731/2022
2022 32-2022 732 Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov Uznesenie č.732/2022
2022 32-2022 733 Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o. Uznesenie č.733/2022
2022 32-2022 734 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálovéhofondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach Uznesenie č.734/2022
2022 32-2022 735 Prevod vlastníctva pozemku v Margecanoch Uznesenie č.735/2022
2022 32-2022 736 Nájom športových zariadení pre GOOD ANGELS s.r.o. Uznesenie č.736/2022
2022 32-2022 737 Nájom nebytových priestorov pre SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. Uznesenie č.737/2022
2022 32-2022 738 Zmena podmienok nájomných zmlúv s nájomcom Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.738/2022
2022 32-2022 739 Spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Uznesenie č.739/2022
2022 32-2022 740 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach Uznesenie č.740/2022
2022 32-2022 741 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.741/2022
2022 32-2022 742 Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť KROMPACHY Uznesenie č.742/2022
2022 32-2022 743 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.743/2022
2022 32-2022 744 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.744/2022
2022 32-2022 745 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.745/2022
2022 32-2022 746 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.746/2022
2022 32-2022 747 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.747/2022
2022 32-2022 748 Schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o.na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025 Uznesenie č.748/2022