Vyhľadávanie uznesení Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2017 21-2017 469 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016 Uznesenie č.469/2017
2017 21-2017 470 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.470/2017
2017 21-2017 471 Rozšírenie predmetu nájmu pre Súkromnú spojenú školu SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.471/2017
2017 21-2017 472 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.472/2017
2017 21-2017 473 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Murgašova 2 v Košiciach Uznesenie č.473/2017
2017 21-2017 474 Prevod vlastníctva pozemku v Plešivci Uznesenie č.474/2017
2017 21-2017 475 Prevod vlastníctva pozemku v Trebišove pre Gréckokatolícku eparchiu Košice Uznesenie č.475/2017
2016 20-2016 431 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.431/2016
2016 20-2016 432 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.432/2016
2016 20-2016 433 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017 Uznesenie č.433/2016
2016 20-2016 434 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.434/2016
2016 20-2016 435 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.435/2016
2016 20-2016 436 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 Uznesenie č.436/2016
2016 20-2016 437 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.437/2016
2016 20-2016 438 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.438/2016
2016 20-2016 439 Spolufinancovanie projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.439/2016
2016 20-2016 440 Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems Uznesenie č.440/2016
2016 20-2016 441 IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu Uznesenie č.441/2016
2016 20-2016 442 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.442/2016
2016 20-2016 443 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji Uznesenie č.443/2016
2016 20-2016 444 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.444/2016
2016 20-2016 445 Spolufinancovanie na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Uznesenie č.445/2016
2016 20-2016 446 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.446/2016
2016 20-2016 447 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.447/2016
2016 20-2016 448 Vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie Uznesenie č.448/2016
2016 20-2016 449 Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.449/2016
2016 20-2016 450 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.450/2016
2016 20-2016 451 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.451/2016
2016 20-2016 452 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Špitálska v Rožňave Uznesenie č.452/2016
2016 19-2016 411 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.411/2016
2016 19-2016 412 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2016
2016 19-2016 413 Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.413/2016
2016 19-2016 414 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.414/2016
2016 19-2016 415 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.415/2016
2016 19-2016 416 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17. zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016 Uznesenie č.416/2016
2016 19-2016 417 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 Uznesenie č.417/2016
2016 19-2016 418 Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer Uznesenie č.418/2016
2016 19-2016 419 Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice – investičný zámer Uznesenie č.419/2016
2016 19-2016 420 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2016 Uznesenie č.420/2016
2016 19-2016 421 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. etapa Uznesenie č.421/2016
2016 19-2016 422 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko Uznesenie č.422/2016
2016 19-2016 423 Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.423/2016
2016 19-2016 424 Nájom telocvične Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.424/2016
2016 19-2016 425 Nájom časti pozemku pre mesto Dobšiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.425/2016
2016 19-2016 426 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.426/2016
2016 19-2016 427 Prevod vlastníctva pozemkov pre mesto Krompachy Uznesenie č.427/2016
2016 19-2016 428 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.428/2016
2016 19-2016 429 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.429/2016
2016 19-2016 430 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre RV Trans s. r. o. Uznesenie č.430/2016
2016 18-2016 391 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.391/2016
2016 18-2016 392 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2016
2016 18-2016 393 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016 Uznesenie č.393/2016
2016 18-2016 394 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.394/2016
2016 18-2016 395 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.395/2016
2016 18-2016 396 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.396/2016
2016 18-2016 397 Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike Uznesenie č.397/2016
2016 18-2016 398 Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“ Uznesenie č.398/2016
2016 18-2016 399 Akademické dni mesta Košice Uznesenie č.399/2016
2016 18-2016 400 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.400/2016
2016 18-2016 401 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.401/2016
2016 18-2016 402 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 Uznesenie č.402/2016
2016 18-2016 403 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.403/2016
2016 18-2016 404 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.404/2016
2016 18-2016 405 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.405/2016
2016 18-2016 406 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.406/2016
2016 18-2016 407 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.407/2016
2016 18-2016 408 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.408/2016
2016 18-2016 409 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.409/2016
2016 18-2016 410 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.410/2016
2016 17-2016 359 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.359/2016
2016 17-2016 360 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2016
2016 17-2016 361 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2016 Uznesenie č.361/2016
2016 17-2016 362 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.362/2016
2016 17-2016 363 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.363/2016
2016 17-2016 364 Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016-2018 Uznesenie č.364/2016
2016 17-2016 365 Doplnenie uznesenia číslo 224/2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. júna 2015 v Košiciach Uznesenie č.365/2016
2016 17-2016 366 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja Uznesenie č.366/2016
2016 17-2016 367 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Uznesenie č.367/2016
2016 17-2016 368 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015 Uznesenie č.368/2016
2016 17-2016 369 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.369/2016
2016 17-2016 370 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016 Uznesenie č.370/2016
2016 17-2016 371 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji Uznesenie č.371/2016
2016 17-2016 372 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.372/2016
2016 17-2016 373 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.373/2016
2016 17-2016 374 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.374/2016
2016 17-2016 375 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016 Uznesenie č.375/2016
2016 17-2016 376 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 Uznesenie č.376/2016
2016 17-2016 377 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 Uznesenie č.377/2016
2016 17-2016 378 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.378/2016
2016 17-2016 379 Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.379/2016
2016 17-2016 380 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.380/2016
2016 17-2016 381 Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej pre mesto Dobšiná Uznesenie č.381/2016
2016 17-2016 382 Prevod vlastníctva trafostanice vrátane pozemku a technológie v Strážskom pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.382/2016
2016 17-2016 383 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.383/2016
2016 17-2016 384 Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.384/2016
2016 17-2016 385 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.385/2016
2016 17-2016 386 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.386/2016
2016 17-2016 387 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.387/2016
2016 17-2016 388 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.388/2016
2016 17-2016 389 Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.389/2016
2016 17-2016 390 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 358/2016 zo dňa 25. apríla 2016 - Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r. o. Uznesenie č.390/2016
2016 16-2016 333 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.333/2016
2016 16-2016 334 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.334/2016
2016 16-2016 335 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2016 Uznesenie č.335/2016
2016 16-2016 336 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.336/2016
2016 16-2016 337 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.337/2016
2016 16-2016 338 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.338/2016
2016 16-2016 339 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020 Uznesenie č.339/2016
2016 16-2016 340 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.340/2016
2016 16-2016 341 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.341/2016
2016 16-2016 342 Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 - 2018 Uznesenie č.342/2016
2016 16-2016 343 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.343/2016
2016 16-2016 344 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.344/2016
2016 16-2016 345 Pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov a starostov ako koordinátora Dohovoru Uznesenie č.345/2016
2016 16-2016 346 Informačno-poradenské centrum na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.346/2016
2016 16-2016 347 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015 Uznesenie č.347/2016
2016 16-2016 348 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2016 - 2020 Uznesenie č.348/2016
2016 16-2016 349 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.349/2016
2016 16-2016 350 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.350/2016
2016 16-2016 351 Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 Uznesenie č.351/2016
2016 16-2016 352 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.352/2016
2016 16-2016 353 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.353/2016
2016 16-2016 354 Nájom hnuteľných vecí pre Súkromnú strednú odbornú školu DSA, Komenského 12, Trebišov Uznesenie č.354/2016
2016 16-2016 355 Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach pre obec Kráľovce Uznesenie č.355/2016
2016 16-2016 356 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.356/2016
2016 16-2016 357 Zámena pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s. r. o. Uznesenie č.357/2016
2016 16-2016 358 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o. Uznesenie č.358/2016
2016 15-2016 309 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.309/2016
2016 15-2016 310 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.310/2016
2016 15-2016 311 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.311/2016
2016 15-2016 312 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015 a január 2016 Uznesenie č.312/2016
2016 15-2016 313 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.313/2016
2016 15-2016 314 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.314/2016
2016 15-2016 315 Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o. Uznesenie č.315/2016
2016 15-2016 316 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.316/2016
2016 15-2016 317 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+ Uznesenie č.317/2016
2016 15-2016 318 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.318/2016
2016 15-2016 319 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice Uznesenie č.319/2016
2016 15-2016 320 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.320/2016
2016 15-2016 321 Dlhodobý nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.321/2016
2016 15-2016 322 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.322/2016
2016 15-2016 323 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Štítnik Uznesenie č.323/2016
2016 15-2016 324 Nájom stavieb a pozemkov v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.324/2016
2016 15-2016 325 Prevod vlastníctva stavieb v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.325/2016
2016 15-2016 326 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Štítnik Uznesenie č.326/2016
2016 15-2016 327 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015 Uznesenie č.327/2016
2016 15-2016 328 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.328/2016
2016 15-2016 329 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto v Košiciach pre KATIS s.r.o. Uznesenie č.329/2016
2016 15-2016 330 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.330/2016
2016 15-2016 331 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013 Uznesenie č.331/2016
2016 15-2016 332 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.332/2016
2015 14-2015 288 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.288/2015
2015 14-2015 289 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.289/2015
2015 14-2015 290 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2015, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016 Uznesenie č.290/2015
2015 14-2015 291 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.291/2015
2015 14-2015 292 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2018 Uznesenie č.292/2015
2015 14-2015 293 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.293/2015
2015 14-2015 294 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.294/2015
2015 14-2015 295 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022 Uznesenie č.295/2015
2015 14-2015 296 Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.296/2015
2015 14-2015 297 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK Uznesenie č.297/2015
2015 14-2015 298 Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy „Moldava nad Bodvou, mesto“ Uznesenie č.298/2015
2015 14-2015 299 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016 Uznesenie č.299/2015
2015 14-2015 300 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016 Uznesenie č.300/2015
2015 14-2015 301 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Uznesenie č.301/2015
2015 14-2015 302 Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.302/2015
2015 14-2015 303 Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach Uznesenie č.303/2015
2015 14-2015 304 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA s.r.o. Uznesenie č.304/2015
2015 14-2015 305 Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.305/2015
2015 14-2015 306 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Byster v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu Uznesenie č.306/2015
2015 14-2015 307 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Uznesenie č.307/2015
2015 14-2015 308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2015
2015 13-2015 270 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.270/2015
2015 13-2015 271 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.271/2015
2015 13-2015 272 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2015 Uznesenie č.272/2015
2015 13-2015 273 Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej pomoci ELENA Uznesenie č.273/2015
2015 13-2015 274 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.274/2015
2015 13-2015 275 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.275/2015
2015 13-2015 276 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.276/2015
2015 13-2015 277 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.277/2015
2015 13-2015 278 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj v roku 2015 Uznesenie č.278/2015
2015 13-2015 279 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja Uznesenie č.279/2015
2015 13-2015 280 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2015 Uznesenie č.280/2015
2015 13-2015 281 Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.281/2015
2015 13-2015 282 Kúpa bytov v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.282/2015
2015 13-2015 283 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy a pozemkov v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.283/2015
2015 13-2015 284 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovce Uznesenie č.284/2015
2015 13-2015 285 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Zemplín Uznesenie č.285/2015
2015 13-2015 286 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať v Košiciach Uznesenie č.286/2015
2015 13-2015 287 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova Uznesenie č.287/2015
2015 12-2015 241 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.241/2015
2015 12-2015 242 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.242/2015
2015 12-2015 243 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie jún a júl 2015 Uznesenie č.243/2015
2015 12-2015 244 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov Uznesenie č.244/2015
2015 12-2015 245 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 Uznesenie č.245/2015
2015 12-2015 246 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.246/2015
2015 12-2015 247 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.247/2015
2015 12-2015 248 Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.248/2015
2015 12-2015 249 Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016 Uznesenie č.249/2015
2015 12-2015 250 Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji Uznesenie č.250/2015
2015 12-2015 251 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014 Uznesenie č.251/2015
2015 12-2015 252 Informatívna správa o progrese v projekte výstavby Nemocnice novej generácie Michalovce Uznesenie č.252/2015
2015 12-2015 253 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.253/2015
2015 12-2015 254 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2014 Uznesenie č.254/2015
2015 12-2015 255 Spolufinancovanie projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.255/2015
2015 12-2015 256 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 207/2015 časť I. zo dňa 20. apríla 2015 Uznesenie č.256/2015
2015 12-2015 257 Nájom majetku KSK pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.257/2015
2015 12-2015 258 Kúpa spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce k stavbe v k. ú. Kráľovce Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.258/2015
2015 12-2015 259 Zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a Arminius s.r.o. Uznesenie č.259/2015
2015 12-2015 260 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.260/2015
2015 12-2015 261 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre STAVOCHEM s. r. o. Košice Uznesenie č.261/2015
2015 12-2015 262 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves na ulici Jána Janského v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.262/2015
2015 12-2015 263 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 636/2009 zo dňa 27. apríla 2009 - Predaj objektu v obci Markušovce Uznesenie č.263/2015
2015 12-2015 264 Zrušenie uzn. č. 149/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.264/2015
2015 12-2015 265 Zrušenie uzn. č. 152/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.265/2015
2015 12-2015 266 Zrušenie uzn. č. 155/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.266/2015
2015 12-2015 267 Zmena uznesenia č.79/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.267/2015
2015 12-2015 268 Zmena uzn. č. 146/2014 zo dňa 13. októbra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.268/2015
2015 12-2015 269 Zmena uzn. č. 183/2014 zo dňa 15. decembra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.269/2015
2015 11-2015 219 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.219/2015
2015 11-2015 220 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.220/2015
2015 11-2015 221 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2015 Uznesenie č.221/2015
2015 11-2015 222 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.222/2015
2015 11-2015 223 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.223/2015
2015 11-2015 224 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.224/2015
2015 11-2015 225 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2013/2014 Uznesenie č.225/2015
2015 11-2015 226 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015 Uznesenie č.226/2015
2015 11-2015 227 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji Uznesenie č.227/2015
2015 11-2015 228 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015 Uznesenie č.228/2015
2015 11-2015 229 Právne úkony v súvislosti s obchodnou spoločnosťou ORID, s.r.o. Uznesenie č.229/2015
2015 11-2015 230 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 Uznesenie č.230/2015
2015 11-2015 231 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 Uznesenie č.231/2015
2015 11-2015 232 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.232/2015
2015 11-2015 233 Nájom telocvične Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice pre občianske združenie Basketbalový klub JF Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.233/2015
2015 11-2015 234 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.234/2015
2015 11-2015 235 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.235/2015
2015 11-2015 236 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.236/2015
2015 11-2015 237 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce Uznesenie č.237/2015
2015 11-2015 238 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.238/2015
2015 11-2015 239 Vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave Uznesenie č.239/2015
2015 11-2015 240 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno Uznesenie č.240/2015
2015 10-2015 200 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.200/2015
2015 10-2015 201 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.201/2015
2015 10-2015 202 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2015 Uznesenie č.202/2015
2015 10-2015 203 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.203/2015
2015 10-2015 204 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.204/2015
2015 10-2015 205 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v Košickom samosprávnom kraji-poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN Košického samospráveho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.205/2015
2015 10-2015 206 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.206/2015
2015 10-2015 207 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.207/2015
2015 10-2015 208 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ Uznesenie č.208/2015
2015 10-2015 209 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 Uznesenie č.209/2015
2015 10-2015 210 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.210/2015
2015 10-2015 211 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2014) Uznesenie č.211/2015
2015 10-2015 212 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky Uznesenie č.212/2015
2015 10-2015 213 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.127/2014 zo dňa 25.augusta 2014 s názvom Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaného pracoviska SOŠ,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves Uznesenie č.213/2015
2015 10-2015 214 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl/školských zariadení pri SOŠT, Partizánska 1, MI, SOŠD Filinského 7, SNV, Spoj.škole, Zimná 96, Dobšiná, Konzervatóriu, Exnárova 8, KE, ŠI A.Garbana, Werferova 10, KE a ŠI, Medická 2, KE Uznesenie č.214/2015
2015 10-2015 215 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.215/2015
2015 10-2015 216 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kysak Uznesenie č.216/2015
2015 10-2015 217 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 32/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.217/2015
2015 10-2015 218 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Uznesenie č.218/2015
2015 9-2015 185 Schválenie programu, voľba členov návhrovej komisie Uznesenie č.185/2015
2015 9-2015 186 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2015
2015 9-2015 187 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2014 a január 2015 Uznesenie č.187/2015
2015 9-2015 188 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.188/2015
2015 9-2015 189 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.189/2015
2015 9-2015 190 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Revitalizácia depozitáraVýchodoslovenského múzea v Košiciach-Šaci" Uznesenie č.190/2015
2015 9-2015 191 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Reg.operačný program, prioritná os 3-Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovn.ruchu-Rekonštrukcia hosp.budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkč.kultúrny objekt" Uznesenie č.191/2015
2015 9-2015 192 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne" Uznesenie č.192/2015
2015 9-2015 193 Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja Uznesenie č.193/2015
2015 9-2015 194 Nájom telocvične Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice pre športový klub GOOD ANGELS s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.194/2015
2015 9-2015 195 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.195/2015
2015 9-2015 196 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Rožňava Uznesenie č.196/2015
2015 9-2015 197 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom Uznesenie č.197/2015
2015 9-2015 198 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Čierna nad Tisou pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Uznesenie č.198/2015
2015 9-2015 199 Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do Dozornej rady Nemocnice s poklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.199/2015
2014 8-2014 157 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.157/2014
2014 8-2014 158 Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková Uznesenie č.158/2014
2014 8-2014 159 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.159/2014
2014 8-2014 160 Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.160/2014
2014 8-2014 161 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014,Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2015 Uznesenie č.161/2014
2014 8-2014 162 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.162/2014
2014 8-2014 163 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2014
2014 8-2014 164 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 Uznesenie č.164/2014
2014 8-2014 165 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.165/2014
2014 8-2014 166 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.166/2014
2014 8-2014 167 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.1/2014 Uznesenie č.167/2014
2014 8-2014 168 Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.168/2014
2014 8-2014 169 Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií Uznesenie č.169/2014
2014 8-2014 170 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.170/2014
2014 8-2014 171 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP Uznesenie č.171/2014
2014 8-2014 172 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015 Uznesenie č.172/2014
2014 8-2014 173 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015 Uznesenie č.173/2014
2014 8-2014 174 Informatívna správa o programe Terra Incognita Uznesenie č.174/2014
2014 8-2014 175 Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2014
2014 8-2014 176 Vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia Uznesenie č.176/2014
2014 8-2014 177 Nájom nebytových priestorov v telocvični Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach pre KDS – šport z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.177/2014
2014 8-2014 178 Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.178/2014
2014 8-2014 179 Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.179/2014
2014 8-2014 180 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Staré mesto Uznesenie č.180/2014
2014 8-2014 181 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.181/2014
2014 8-2014 182 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom Uznesenie č.182/2014
2014 8-2014 183 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.183/2014
2014 8-2014 184 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Moldava nad Bodvou pre Nadáciu pre budúcnosť - a jövőért alapítvány Uznesenie č.184/2014
2014 7-2014 128 Schválenie pogramu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.128/2014
2014 7-2014 129 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2014
2014 7-2014 130 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2014 Uznesenie č.130/2014
2014 7-2014 131 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám Uznesenie č.131/2014
2014 7-2014 132 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.132/2014
2014 7-2014 133 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.133/2014
2014 7-2014 134 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení Uznesenie č.134/2014
2014 7-2014 135 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016 Uznesenie č.135/2014
2014 7-2014 136 Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2014 Uznesenie č.136/2014
2014 7-2014 137 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 Uznesenie č.137/2014
2014 7-2014 138 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 4. etapa Uznesenie č.138/2014
2014 7-2014 139 Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice Uznesenie č.139/2014
2014 7-2014 140 Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričlenenie predmetu jej činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj Uznesenie č.140/2014
2014 7-2014 141 Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.141/2014
2014 7-2014 142 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, Sobrance, SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves a SOŠ Prakovce 282 Uznesenie č.142/2014
2014 7-2014 143 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Bidovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Uznesenie č.143/2014
2014 7-2014 144 Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.144/2014
2014 7-2014 145 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.145/2014
2014 7-2014 146 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.146/2014
2014 7-2014 147 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.147/2014
2014 7-2014 148 Zrušenie uznesenia č. 38/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012 – Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.148/2014
2014 7-2014 149 Zrušenie uznesenia č.39/2014 zo dňa 24.februára 2014 a zmena uznesenia č.592/2013 zo dňa 24.júna 2013–Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.149/2014
2014 7-2014 150 Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.150/2014
2014 7-2014 151 Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.151/2014
2014 7-2014 152 Zmena uznesenia č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.152/2014
2014 7-2014 153 Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.153/2014
2014 7-2014 154 Zmena uznesenia č.37/2014–Zmena uznesenia č.417/2012 zo dňa 16.apríla 2012–Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.154/2014
2014 7-2014 155 Zmena uznesenia č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.155/2014
2014 7-2014 156 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.156/2014
2014 6-2014 109 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.109/2014
2014 6-2014 110 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.110/2014
2014 6-2014 111 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2014 Uznesenie č.111/2014
2014 6-2014 112 Oprava uzn.č.66/2014 zo 4.zas.Z KSK konaného dňa 28.apríla 2014 v Košiciach-Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.112/2014
2014 6-2014 113 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2014 Uznesenie č.113/2014
2014 6-2014 114 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014 Uznesenie č.114/2014
2014 6-2014 115 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.115/2014
2014 6-2014 116 Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.116/2014
2014 6-2014 117 Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s. Uznesenie č.117/2014
2014 6-2014 118 Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ Uznesenie č.118/2014
2014 6-2014 119 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014 Uznesenie č.119/2014
2014 6-2014 120 Informatívna správa Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Uznesenie č.120/2014
2014 6-2014 121 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.121/2014
2014 6-2014 122 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.122/2014
2014 6-2014 123 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.123/2014
2014 6-2014 124 Nájom nebytového priestoru v zdravotníckom zariadení v Košiciach pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.124/2014
2014 6-2014 125 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ Uznesenie č.125/2014
2014 6-2014 126 Nominácia člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Trebišov a.s. za Košický samosprávny kraj Uznesenie č.126/2014
2014 6-2014 127 Zmeny v sieti škôl,školských zariadení,stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky-zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves Uznesenie č.127/2014
2014 5-2014 85 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.85/2014
2014 5-2014 86 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2014
2014 5-2014 87 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2014, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2014 Uznesenie č.87/2014
2014 5-2014 88 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti Uznesenie č.88/2014
2014 5-2014 89 Štúdia o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., projekt Nemocnica novej generácie Michalovce Uznesenie č.89/2014
2014 5-2014 90 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.90/2014
2014 5-2014 91 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.91/2014
2014 5-2014 92 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.92/2014
2014 5-2014 93 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.93/2014
2014 5-2014 94 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014 Uznesenie č.94/2014
2014 5-2014 95 Personálne otázky obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.95/2014
2014 5-2014 96 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Uznesenie č.96/2014
2014 5-2014 97 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.97/2014
2014 5-2014 98 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2013/2014 Uznesenie č.98/2014
2014 5-2014 99 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014 Uznesenie č.99/2014
2014 5-2014 100 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014 Uznesenie č.100/2014
2014 5-2014 101 Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom Uznesenie č.101/2014
2014 5-2014 102 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2013 Uznesenie č.102/2014
2014 5-2014 103 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.103/2014
2014 5-2014 104 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva zariadení vysielacej techniky pre KID, a. s. Uznesenie č.104/2014
2014 5-2014 105 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany Uznesenie č.105/2014
2014 5-2014 106 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.106/2014
2014 5-2014 107 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves pre vlastníkov garáže Uznesenie č.107/2014
2014 5-2014 108 Zámena pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.108/2014
2014 4-2014 48 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.48/2014
2014 4-2014 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2014
2014 4-2014 50 Pripojenie sa Košického samosprávneho kraja k výzve občianskych združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie Uznesenie č.50/2014
2014 4-2014 51 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2014 Uznesenie č.51/2014
2014 4-2014 52 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2014
2014 4-2014 53 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2013 Uznesenie č.53/2014
2014 4-2014 54 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014 Uznesenie č.54/2014
2014 4-2014 55 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2014 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.55/2014
2014 4-2014 56 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.56/2014
2014 4-2014 57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.57/2014
2014 4-2014 58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 Uznesenie č.58/2014
2014 4-2014 59 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 – 2013 Uznesenie č.59/2014
2014 4-2014 60 Prínos projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.60/2014
2014 4-2014 61 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2012/2013 Uznesenie č.61/2014
2014 4-2014 62 Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.62/2014
2014 4-2014 63 Vyhodnotenie koncepcií Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja vzdelávania, mládeže a športu Uznesenie č.63/2014
2014 4-2014 64 Zmena uzn. Z/KSK č.561/2013 zo dňa 29.4.2013,Intenzita pomoci–spolufin.SŠ v zriaď.pôs. samospr.kraja v rámci OP:Vzdelávanie Prior.os:3 Podpora vzdel.osôb s osobit.vzdeláv.potrebami,Opatr.3.1:Zvyšovanie vzdel.úrovne príslušn.marginal.rómsk.komunít Uznesenie č.64/2014
2014 4-2014 65 Zmena uznesenia Z/KSK č.562/2013 zo dňa 29.4.2013, Intenzita pomoci–spolufin. stred.škôl v zriaď.pôsob. samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel.a odbor.prípravy,Opatrenie 1.1:Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.65/2014
2014 4-2014 66 Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.66/2014
2014 4-2014 67 Menovanie nových členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.67/2014
2014 4-2014 68 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.68/2014
2014 4-2014 69 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2013) Uznesenie č.69/2014
2014 4-2014 70 Informatívna správa o činnosti EZÚS Via Carpatia Uznesenie č.70/2014
2014 4-2014 71 Informatívna správa o priebehu prípravy sektorových stratégií (ROP 2007 – 2013) Uznesenie č.71/2014
2014 4-2014 72 Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007-2013 Uznesenie č.72/2014
2014 4-2014 73 Doplnenie informácie o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže, Košice Uznesenie č.73/2014
2014 4-2014 74 Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.74/2014
2014 4-2014 75 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.75/2014
2014 4-2014 76 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou Uznesenie č.76/2014
2014 4-2014 77 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany Uznesenie č.77/2014
2014 4-2014 78 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom Uznesenie č.78/2014
2014 4-2014 79 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.79/2014
2014 4-2014 80 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.80/2014
2014 4-2014 81 Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.81/2014
2014 4-2014 82 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou Uznesenie č.82/2014
2014 4-2014 83 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Hnilčík Uznesenie č.83/2014
2014 4-2014 84 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2012 Uznesenie č.84/2014
2014 3-2014 12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2014
2014 3-2014 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.13/2014
2014 3-2014 14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014 Uznesenie č.14/2014
2014 3-2014 15 Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu „Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“ Uznesenie č.15/2014
2014 3-2014 16 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 Uznesenie č.16/2014
2014 3-2014 17 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.17/2014
2014 3-2014 18 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie Uznesenie č.18/2014
2014 3-2014 19 Aktualizácia zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ Uznesenie č.19/2014
2014 3-2014 20 Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a. s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.20/2014
2014 3-2014 21 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.21/2014
2014 3-2014 22 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z Karpatského euroregiónu Slovensko Uznesenie č.22/2014
2014 3-2014 23 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2014
2014 3-2014 24 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.24/2014
2014 3-2014 25 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, v Michalovciach, v Rožňave, v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove Uznesenie č.25/2014
2014 3-2014 26 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 Uznesenie č.26/2014
2014 3-2014 27 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 Uznesenie č.27/2014
2014 3-2014 28 Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.28/2014
2014 3-2014 29 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Rozhanovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.29/2014
2014 3-2014 30 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom pre KEREX s.r.o. Uznesenie č.30/2014
2014 3-2014 31 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom Uznesenie č.31/2014
2014 3-2014 32 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.32/2014
2014 3-2014 33 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.33/2014
2014 3-2014 34 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.34/2014
2014 3-2014 35 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Olcnava pre obec Olcnava Uznesenie č.35/2014
2014 3-2014 36 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Košická Belá Uznesenie č.36/2014
2014 3-2014 37 Zmena uznesenia č. 417/2012 zo dňa 16.apríla 2012-Spôsob prevodu domu a pozemkov v k.ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č.28 v Košiciach na základe OVS a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.37/2014
2014 3-2014 38 Zmena uzn.č 499/2012 z 22.10.2012-Zruš.uzn.č.418 zo 16.4.2012-Spôsob prevodu bud. a pozemku v k.ú.Kr.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v Kr.Chlmci na zákl.OVS a schvál.podm.OVS,schvál.spôs.prevodu vlastníctva nehnut. v k.ú.Kr.Chlmec na zákl.OVS a podm.OVS Uznesenie č.38/2014
2014 3-2014 39 Zmena uznesenia č. 592/2013 zo dňa 24.júna 2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.39/2014
2014 3-2014 40 Zmena uznesenia č. 617/2013 zo dňa 26.augusta 2013-Zrušenie uzn.č.500/2012 z 22.10.2012,schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Terasa,na Popradskej ul.1 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.40/2014
2014 3-2014 41 Zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26.8.2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Strážske základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.41/2014
2014 3-2014 42 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.42/2014
2014 3-2014 43 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Astronomický areál-rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" Uznesenie č.43/2014
2014 3-2014 44 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Kaštieľ v Trebišove-obnova národnej kultúrnej pamiatky" Uznesenie č.44/2014
2014 3-2014 45 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave" Uznesenie č.45/2014
2014 3-2014 46 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi-rekonštrukucia a modernizácia" Uznesenie č.46/2014
2014 3-2014 47 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach" Uznesenie č.47/2014
2014 2-2014 6 Schválenie programu, voľba členov návrhovej a mandátovej komisie Uznesenie č.6/2014
2014 2-2014 7 Správa mandátovej komisie o overení mandátu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2014
2014 2-2014 8 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2014
2014 2-2014 9 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Prestávka Uznesenie č.9/2014
2014 2-2014 10 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja do jednotlivých komisií Uznesenie č.10/2014
2014 2-2014 11 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja neposlancov Uznesenie č.11/2014
2013 25-2013 626 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.626/2013
2013 25-2013 627 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.627/2013
2013 25-2013 628 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II.polroka 2013 - doplnok Uznesenie č.628/2013
2013 25-2013 629 Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles Uznesenie č.629/2013
2013 25-2013 630 Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (2003 - 2013) Uznesenie č.630/2013
2013 25-2013 631 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.631/2013
2013 25-2013 632 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.632/2013
2013 25-2013 633 Informácia o výsledku preverenia podnetov na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice a Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Uznesenie č.633/2013
2013 25-2013 634 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.634/2013
2013 25-2013 635 Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa 25. júna 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.635/2013
2013 25-2013 636 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom Uznesenie č.636/2013
2013 25-2013 637 Ústna informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o zhodnotení činnosti za uplynulé obdobie Uznesenie č.637/2013
2013 24-2013 621 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.621/2013
2013 24-2013 622 Udelenie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja pre kolektívy a jednotlivcov v roku 2013 Uznesenie č.622/2013
2013 24-2013 623 Memorandum o vzájomnej spolupráci k riešeniu pavílónu v areáli NsP Štefana Kukuru a. s. Michalovce Uznesenie č.623/2013
2013 24-2013 624 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program 2007 -2013, Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Uznesenie č.624/2013
2013 24-2013 625 Informácia o skončení pracovného pomeru dohodou a odvolanie riaditeľky Východoslovenskej galérie z funkcie Uznesenie č.625/2013
2013 23-2013 599 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.599/2013
2013 23-2013 600 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.600/2013
2013 23-2013 601 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2013 Uznesenie č.601/2013
2013 23-2013 602 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2013 Uznesenie č.602/2013
2013 23-2013 603 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 Uznesenie č.603/2013
2013 23-2013 604 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.604/2013
2013 23-2013 605 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.605/2013
2013 23-2013 606 Združenie finančných prostriedkov KSK a Mesta SNV na účely rekonštrukcie kolkárskych dráh v objekte prevádzkovej budovy-kolkárne vo vlastníctve mesta SNV a v správe Správy technických zariadení mesta SNV Uznesenie č.606/2013
2013 23-2013 607 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie Uznesenie č.607/2013
2013 23-2013 608 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice Uznesenie č.608/2013
2013 23-2013 609 Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.609/2013
2013 23-2013 610 Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014- 2020 Uznesenie č.610/2013
2013 23-2013 611 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Uznesenie č.611/2013
2013 23-2013 612 Informácia o záveroch z konferencie „Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji“ konanej dňa 25.-26.06.2013 v Košiciach Uznesenie č.612/2013
2013 23-2013 613 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Uznesenie č.613/2013
2013 23-2013 614 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.614/2013
2013 23-2013 615 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Plešivec Uznesenie č.615/2013
2013 23-2013 616 Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.616/2013
2013 23-2013 617 Zrušenie uznesenia č. 500/2012 zo dňa 22. októbra 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.617/2013
2013 23-2013 618 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Ružín na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.618/2013
2013 23-2013 619 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.619/2013
2013 23-2013 620 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.620/2013
2013 22-2013 572 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.572/2013
2013 22-2013 573 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2013
2013 22-2013 574 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2013 Uznesenie č.574/2013
2013 22-2013 575 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.575/2013
2013 22-2013 576 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013 Uznesenie č.576/2013
2013 22-2013 577 Informatívna správa Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a výstavbe pavilónu v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.577/2013
2013 22-2013 578 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK:Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras,Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín,Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.578/2013
2013 22-2013 579 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2012/2013 Uznesenie č.579/2013
2013 22-2013 580 Informácia o vyhodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2012 Uznesenie č.580/2013
2013 22-2013 581 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013 Uznesenie č.581/2013
2013 22-2013 582 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013 Uznesenie č.582/2013
2013 22-2013 583 Reštrukturalizácia dlhodobých záväzkov z dodávateľských úverov – PPP 2007 Uznesenie č.583/2013
2013 22-2013 584 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Uznesenie č.584/2013
2013 22-2013 585 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Uznesenie č.585/2013
2013 22-2013 586 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.586/2013
2013 22-2013 587 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2012 Uznesenie č.587/2013
2013 22-2013 588 Rozšírenie nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.588/2013
2013 22-2013 589 Nájom pozemku v k. ú. Terasa na Medickej ulici 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.589/2013
2013 22-2013 590 Zmena uznesenia č. 541/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.590/2013
2013 22-2013 591 Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.591/2013
2013 22-2013 592 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.592/2013
2013 22-2013 593 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.593/2013
2013 22-2013 594 Zrušenie uzn. č. 476/2012 zo dňa 27.augusta 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Stratená na základe OVS a podmienky OVS,schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlast.nehnut. v k.ú. Stratená z dôvodov hodných osob.zreteľa pre mesto Dobšiná Uznesenie č.594/2013
2013 22-2013 595 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Olcnava z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.595/2013
2013 22-2013 596 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Východoslovenskú distribučnú a. s. Uznesenie č.596/2013
2013 22-2013 597 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.597/2013
2013 22-2013 598 Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti INTERHOTEL KOŠICE a.s. Uznesenie č.598/2013
2013 21-2013 547 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.547/2013
2013 21-2013 548 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.548/2013
2013 21-2013 549 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2013 Uznesenie č.549/2013
2013 21-2013 550 Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave Uznesenie č.550/2013
2013 21-2013 551 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012 Uznesenie č.551/2013
2013 21-2013 552 Informácia o vývoji financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie predpokladaného dopadu na úvery a rozpočet Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.552/2013
2013 21-2013 553 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 Uznesenie č.553/2013
2013 21-2013 554 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2013 a poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.554/2013
2013 21-2013 555 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2011/2012 Uznesenie č.555/2013
2013 21-2013 556 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013 Uznesenie č.556/2013
2013 21-2013 557 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2011 - 2012 Uznesenie č.557/2013
2013 21-2013 558 Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika 2007-2013 - "Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin" Uznesenie č.558/2013
2013 21-2013 559 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Reg.komunikácie zabezp.dopr.obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 11-obnova povodňami poškodených ciest v okr. Košice-okolie Uznesenie č.559/2013
2013 21-2013 560 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 12-obnova povodňami poškodených ciest v okr.Gelnica Uznesenie č.560/2013
2013 21-2013 561 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaď. pôsobnosti samospr. kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prior. os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobit. vzdel. potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdel. úrovne príslušníkov marginal. rómskych komunít Uznesenie č.561/2013
2013 21-2013 562 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospr. kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odb. prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.562/2013
2013 21-2013 563 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja Uznesenie č.563/2013
2013 21-2013 564 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.564/2013
2013 21-2013 565 Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.565/2013
2013 21-2013 566 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.566/2013
2013 21-2013 567 Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2013
2013 21-2013 568 Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice a delegovanie nového člena do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov Uznesenie č.568/2013
2013 21-2013 569 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníka garáže Uznesenie č.569/2013
2013 21-2013 570 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom Uznesenie č.570/2013
2013 21-2013 571 Zmena uznesenia č.541/2013 z 20.zasadnutia Z KSK konaného dňa 25.02.2013 v Košiciach - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.571/2013
2013 20-2013 523 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.523/2013
2013 20-2013 524 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.524/2013
2013 20-2013 525 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012 Uznesenie č.525/2013
2013 20-2013 526 Dodatok č. 5, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.526/2013
2013 20-2013 527 Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013 Uznesenie č.527/2013
2013 20-2013 528 Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011 Uznesenie č.528/2013
2013 20-2013 529 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice Uznesenie č.529/2013
2013 20-2013 530 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 7 - Spišská Nová Ves - napojenie obcí na SNV a Gelnicu Uznesenie č.530/2013
2013 20-2013 531 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 8 - Trebišov -napojenie obcí na Trebišov a Sečovce Uznesenie č.531/2013
2013 20-2013 532 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 9 - Michalovce - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance Uznesenie č.532/2013
2013 20-2013 533 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 10 - Rožňava - napojenie na Rožňavu Uznesenie č.533/2013
2013 20-2013 534 Zmena uzn. Zast.KSK č.464/2012 zo dňa 27.8.2012 Intenzita pomoci–spolufin.stredných škôl v zriaď.pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci OP:Vzdel.,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel. a odbornej prípravy,Opatr 1.1:Premena trad. školy na modernú Uznesenie č.534/2013
2013 20-2013 535 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA (vyhodnotenie 3. výzvy) Uznesenie č.535/2013
2013 20-2013 536 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov Uznesenie č.536/2013
2013 20-2013 537 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.537/2013
2013 20-2013 538 Určenie odmeny likvidátorom zrušených obchodných spoločností Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným a Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.538/2013
2013 20-2013 539 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.539/2013
2013 20-2013 540 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží Uznesenie č.540/2013
2013 20-2013 541 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.541/2013
2013 20-2013 542 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.542/2013
2013 20-2013 543 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom Uznesenie č.543/2013
2013 20-2013 544 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom Uznesenie č.544/2013
2013 20-2013 545 Zmena uznesenia č. 42/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.545/2013
2013 20-2013 546 Spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a departmentom Oise vo Francúzsku a návrh Rámcovej dohody o spolupráci Uznesenie č.546/2013
2013 1-2013 1 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.1/2013
2013 1-2013 2 Voľba členov návrhovej komisie a mandátovej komisie Uznesenie č.2/2013
2013 1-2013 3 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2013
2013 1-2013 4 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2013
2013 1-2013 5 Správa predsedníčky Volebnej komisie KSK o výsledkoch volieb do orgánov KSK, Správa mandátovej komisie o overení mandátu predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK Uznesenie č.5/2013
2012 19-2012 502 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.502/2012
2012 19-2012 503 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.503/2012
2012 19-2012 504 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2013 Uznesenie č.504/2012
2012 19-2012 505 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.505/2012
2012 19-2012 506 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015 Uznesenie č.506/2012
2012 19-2012 507 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.507/2012
2012 19-2012 508 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.508/2012
2012 19-2012 509 Návrh reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov Košického samosprávneho kraja z roku 2010 Uznesenie č.509/2012
2012 19-2012 510 Návrh na zrušenie obchodných spoločností Správa majetku KSK, spol. s r.o.,Správa nebytových priestorov,spoločnosť s ručením obmedzeným a návrh na zmenu názvu a rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie Správa záväzkov a pohľadávok Uznesenie č.510/2012
2012 19-2012 511 Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.511/2012
2012 19-2012 512 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave, rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a dostavbe pavilónu NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.512/2012
2012 19-2012 513 Založenie neziskovej organizácie PRO COMITATU, n.o. Uznesenie č.513/2012
2012 19-2012 514 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 Uznesenie č.514/2012
2012 19-2012 515 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 Uznesenie č.515/2012
2012 19-2012 516 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.516/2012
2012 19-2012 517 Vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie Uznesenie č.517/2012
2012 19-2012 518 Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre miestne akčné skupiny v Košickom kraji na podporu realizácie Integrovaných stratégií rozvoja územia Uznesenie č.518/2012
2012 19-2012 519 Prevod vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.519/2012
2012 19-2012 520 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Cejkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.520/2012
2012 19-2012 521 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom Uznesenie č.521/2012
2012 19-2012 522 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Uznesenie č.522/2012
2012 18-2012 478 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.478/2012
2012 18-2012 479 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.479/2012
2012 18-2012 480 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2012 Uznesenie č.480/2012
2012 18-2012 481 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.481/2012
2012 18-2012 482 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2012
2012 18-2012 483 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.483/2012
2012 18-2012 484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa Uznesenie č.484/2012
2012 18-2012 485 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.485/2012
2012 18-2012 486 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2012 Uznesenie č.486/2012
2012 18-2012 487 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič Uznesenie č.487/2012
2012 18-2012 488 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice Uznesenie č.488/2012
2012 18-2012 489 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.489/2012
2012 18-2012 490 Návrh na postúpenie pohľadávky Košického samosprávneho kraja voči spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.490/2012
2012 18-2012 491 Návrh na postúpenie pohľadávok KSK voči spoločnostiam NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.491/2012
2012 18-2012 492 Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre SČK, územný spolok Košice - mesto Uznesenie č.492/2012
2012 18-2012 493 Nájom pozemku v k. ú. Trebišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov Uznesenie č.493/2012
2012 18-2012 494 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.494/2012
2012 18-2012 495 Spôsob prevodu vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.495/2012
2012 18-2012 496 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.496/2012
2012 18-2012 497 Prevod vlastníctva chaty a pozemku v k. ú. Bukovec Uznesenie č.497/2012
2012 18-2012 498 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovský Chlmec pre vlastníkov obytného domu Uznesenie č.498/2012
2012 18-2012 499 Zrušenie uzn. č. 418/2012 zo dňa 16.4.2012-Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. K.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v K.Chlmci na základe OVS a schválenie podmienok OVS,schválenie spôsobu prevodu vlast.nehnut. v k.ú. K.Chlmec na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.499/2012
2012 18-2012 500 Zrušenie uzn. č. 44/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie OVS na predaj areálu na Popradskej ulici 1 v Košiciach, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.500/2012
2012 18-2012 501 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.501/2012
2012 17-2012 453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2012
2012 17-2012 454 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.454/2012
2012 17-2012 455 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012 Uznesenie č.455/2012
2012 17-2012 456 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK Uznesenie č.456/2012
2012 17-2012 457 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012 Uznesenie č.457/2012
2012 17-2012 458 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.458/2012
2012 17-2012 459 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.459/2012
2012 17-2012 460 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie Uznesenie č.460/2012
2012 17-2012 461 Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 - 2015 Uznesenie č.461/2012
2012 17-2012 462 Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o. Uznesenie č.462/2012
2012 17-2012 463 Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011 Uznesenie č.463/2012
2012 17-2012 464 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačnéoho OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.464/2012
2012 17-2012 465 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2010 časť II. bod 5. zo dňa 28. júna 2010 Uznesenie č.465/2012
2012 17-2012 466 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji Uznesenie č.466/2012
2012 17-2012 467 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Inovatívne finančné nástroje a ich využitie v podmienkach KSK Uznesenie č.467/2012
2012 17-2012 468 Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.468/2012
2012 17-2012 469 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.469/2012
2012 17-2012 470 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.470/2012
2012 17-2012 471 Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo Uznesenie č.471/2012
2012 17-2012 472 Odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. Uznesenie č.472/2012
2012 17-2012 473 Priamy predaj pozemkov v k. ú. Helcmanovce Uznesenie č.473/2012
2012 17-2012 474 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.474/2012
2012 17-2012 475 Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo dňa 18. apríla 2011 - "Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave", schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.475/2012
2012 17-2012 476 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.476/2012
2012 17-2012 477 Nájom nehnuteľností na Južnej triede 2 v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu Košice Uznesenie č.477/2012
2012 16-2012 427 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.427/2012
2012 16-2012 428 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.428/2012
2012 16-2012 429 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012 Uznesenie č.429/2012
2012 16-2012 430 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.430/2012
2012 16-2012 431 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.431/2012
2012 16-2012 432 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.432/2012
2012 16-2012 433 Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa Uznesenie č.433/2012
2012 16-2012 434 Nominácia členov za Košický samosprávny kraj do dozorných rád nemocníc s poliklinikami Uznesenie č.434/2012
2012 16-2012 435 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja – analytická časť Uznesenie č.435/2012
2012 16-2012 436 IKT profil Košického samosprávneho kraja – informatívna správa Uznesenie č.436/2012
2012 16-2012 437 Informácia o implementácii projektov v OP HU - SK – vyhodnotenie 4. výzvy Uznesenie č.437/2012
2012 16-2012 438 Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020" Uznesenie č.438/2012
2012 16-2012 439 Krajská organizácia cestovného ruchu Uznesenie č.439/2012
2012 16-2012 440 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012 Uznesenie č.440/2012
2012 16-2012 441 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2011/2012 Uznesenie č.441/2012
2012 16-2012 442 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.442/2012
2012 16-2012 443 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 Uznesenie č.443/2012
2012 16-2012 444 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 Uznesenie č.444/2012
2012 16-2012 445 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.445/2012
2012 16-2012 446 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Uznesenie č.446/2012
2012 16-2012 447 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Uznesenie č.447/2012
2012 16-2012 448 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2011 Uznesenie č.448/2012
2012 16-2012 449 Návrh na zrušenie súčastí Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012 a Strednej priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31. 08. 2012 Uznesenie č.449/2012
2012 16-2012 450 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.450/2012
2012 16-2012 451 Spôsob prevodu vlastníctva pozemov v k. ú. Helcmanovce priamym predajom Uznesenie č.451/2012
2012 16-2012 452 Petícia občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty II. triedy/546 Uznesenie č.452/2012
2012 15-2012 379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2012
2012 15-2012 380 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.380/2012
2012 15-2012 381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2012 Uznesenie č.381/2012
2012 15-2012 382 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011 Uznesenie č.382/2012
2012 15-2012 383 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.383/2012
2012 15-2012 384 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.384/2012
2012 15-2012 385 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.385/2012
2012 15-2012 386 Vzdanie sa odmeny poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a podpredsedov Košického samosprávneho kraja na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka Uznesenie č.386/2012
2012 15-2012 387 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu,právnickej osobe,fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.387/2012
2012 15-2012 388 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.388/2012
2012 15-2012 389 Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ Uznesenie č.389/2012
2012 15-2012 390 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011 Uznesenie č.390/2012
2012 15-2012 391 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2010 - 2011 Uznesenie č.391/2012
2012 15-2012 392 Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie – informatívna správa Uznesenie č.392/2012
2012 15-2012 393 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Budovanie strategického spravodajského systému PHSR KSK" Uznesenie č.393/2012
2012 15-2012 394 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja" Uznesenie č.394/2012
2012 15-2012 395 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji" Uznesenie č.395/2012
2012 15-2012 396 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia zvýšenia zamestnateľnosti prostredníctvom celoživotného vzdelávania v Košickom kraji" Uznesenie č.396/2012
2012 15-2012 397 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia vytvorenia integrovaného systému nakladania s odpadmi v Košickom kraji" Uznesenie č.397/2012
2012 15-2012 398 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji" Uznesenie č.398/2012
2012 15-2012 399 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia trvalej udržateľnosti financovania ciest II. a III. triedy v Košickom kraji" Uznesenie č.399/2012
2012 15-2012 400 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 - 2020" Uznesenie č.400/2012
2012 15-2012 401 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín" Uznesenie č.401/2012
2012 15-2012 402 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Plán využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji z pohľadu udržateľnosti a energetickej efektívnosti" Uznesenie č.402/2012
2012 15-2012 403 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia a realizácia marketingu pre Košický samosprávny kraj" Uznesenie č.403/2012
2012 15-2012 404 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj" Uznesenie č.404/2012
2012 15-2012 405 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji" Uznesenie č.405/2012
2012 15-2012 406 Informácia o čerpaní eurofondov Národného strategického referenčného rámca Uznesenie č.406/2012
2012 15-2012 407 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om Uznesenie č.407/2012
2012 15-2012 408 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011 Uznesenie č.408/2012
2012 15-2012 409 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2012 - 2016 Uznesenie č.409/2012
2012 15-2012 410 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 98/2010 zo dňa 28. júna 2010 a bodu 8. uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 731/2009 zo dňa 24. augusta 2009 Uznesenie č.410/2012
2012 15-2012 411 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z odbornej organizácie Slovenská asociácia procesného riadenia Uznesenie č.411/2012
2012 15-2012 412 Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja pre športový klub Klub MADA Bulík - Michalovce Uznesenie č.412/2012
2012 15-2012 413 Informatívna správa o činnosti nemocníc s poliklinikami po vstupe strategického investora Uznesenie č.413/2012
2012 15-2012 414 Podanie a spolufin.proj.„Virtuálna TI“v rámci OP Informatiz. spoloč.,P.os 2:Rozvoj pam. a fond. inštit. a obn. ich nár.infraštr.,Op.2.1:Digit.obsahu pam.a fond.inšt.,jeho arch.,spríst. a zlep.syst.jeho získ.,sprac.a ochr.K:OPIS-2012/2.1/06-DP Uznesenie č.414/2012
2012 15-2012 415 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.415/2012
2012 15-2012 416 Informatívna správa o činnosti Odboru implementácie SO/RO pre ROP KSK k 1. 03. 2012 Uznesenie č.416/2012
2012 15-2012 417 Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné Mesto na ulici Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.417/2012
2012 15-2012 418 Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.418/2012
2012 15-2012 419 Priamy predaj nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na Jánskeho ulici v Spišskej Novej Vsi pre Karpi, spol. s r.o. Uznesenie č.419/2012
2012 15-2012 420 Zrušenie uzn.č.341/2011 -"Predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec", č. 315/2011-"Schvál.vyhl.OVS na predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec a schv.podm.OVS" v časti B) bod 2 a dopl.uzn.č.315/2011-"Schv.vyhl.OVS na predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec a schv.podmienok OVS Uznesenie č.420/2012
2012 15-2012 421 Kúpa pozemkov v k. ú. Michalovce na Lastomírskej ulici v Michalovciach od Slovak Telekom, a. s. Uznesenie č.421/2012
2012 15-2012 422 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení v Moldave nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.422/2012
2012 15-2012 423 Nájom nebytových priestorov na ul. Tatranská č. 25 v Košiciach pre mesto Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.423/2012
2012 15-2012 424 Prevod pozemkov v k. ú. Stráňany pre vlastníkov garáží na ul. Školská v Michalovciach Uznesenie č.424/2012
2012 15-2012 425 Prevod pozemku v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov garáže na ul. Alejová v Košiciach Uznesenie č.425/2012
2012 15-2012 426 Zámer Košického samosprávneho kraja na vstup do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Uznesenie č.426/2012
2012 14-2012 366 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.366/2012
2012 14-2012 367 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.367/2012
2012 14-2012 368 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011 Uznesenie č.368/2012
2012 14-2012 369 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013 Uznesenie č.369/2012
2012 14-2012 370 Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 Uznesenie č.370/2012
2012 14-2012 371 Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej požiadavkám trhu práce Uznesenie č.371/2012
2012 14-2012 372 Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2012
2012 14-2012 373 Informatívna správa o programe Terra Incognita Uznesenie č.373/2012
2012 14-2012 374 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.374/2012
2012 14-2012 375 Zmena uznesenia č. 361/2011 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 12. decembra 2011 v Košiciach - Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.375/2012
2012 14-2012 376 Riešenie havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky a spôsob financovania Uznesenie č.376/2012
2012 14-2012 377 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698 zo dňa 22.6.2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 5: region. komunikácie zabezpečujúce dopr. obslužnosť regiónov Uznesenie č.377/2012
2012 14-2012 378 Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podľa písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 Uznesenie č.378/2012
2011 13-2011 342 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.342/2011
2011 13-2011 343 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.343/2011
2011 13-2011 344 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2011, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2012 Uznesenie č.344/2011
2011 13-2011 345 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014 Uznesenie č.345/2011
2011 13-2011 346 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.346/2011
2011 13-2011 347 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011 Uznesenie č.347/2011
2011 13-2011 348 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras, Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.348/2011
2011 13-2011 349 Zmena uznesenia č. 445/2008 - Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 Uznesenie č.349/2011
2011 13-2011 350 Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska k Vlastivednému múzeu v Trebišove Uznesenie č.350/2011
2011 13-2011 351 Vymenovanie riaditeľa Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.351/2011
2011 13-2011 352 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012 Uznesenie č.352/2011
2011 13-2011 353 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012 Uznesenie č.353/2011
2011 13-2011 354 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.354/2011
2011 13-2011 355 Odmena podpredsedom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2011
2011 13-2011 356 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 120/2010 zo dňa 28. júna 2010 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.356/2011
2011 13-2011 357 Dlhodobý nájom majetku Mesta Košice pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.357/2011
2011 13-2011 358 Dohoda o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku v k. ú. Hodkovce Uznesenie č.358/2011
2011 13-2011 359 Predaj pozemku na ulici Farská v k. ú. Michalovce Uznesenie č.359/2011
2011 13-2011 360 Predaj pozemkov v k. ú. Plešivec Uznesenie č.360/2011
2011 13-2011 361 Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.361/2011
2011 13-2011 362 Predaj nehnuteľností v k. ú. Michalovce pre DZS-M.K.TRANS, s. r. o. Uznesenie č.362/2011
2011 13-2011 363 Predaj pozemkov v k. ú. Stráňany pre vlastníkov garáží Uznesenie č.363/2011
2011 13-2011 364 Doplnenie uznesenia č. 250/2011 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 18. apríla 2011 v Košiciach - Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.364/2011
2011 13-2011 365 Informácia o znížení celkových výdavkov projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)" Uznesenie č.365/2011
2011 12-2011 318 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.318/2011
2011 12-2011 319 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.319/2011
2011 12-2011 320 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2011 Uznesenie č.320/2011
2011 12-2011 321 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 Uznesenie č.321/2011
2011 12-2011 322 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.322/2011
2011 12-2011 323 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.323/2011
2011 12-2011 324 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.324/2011
2011 12-2011 325 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná a Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice Uznesenie č.325/2011
2011 12-2011 326 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2011 Uznesenie č.326/2011
2011 12-2011 327 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa Uznesenie č.327/2011
2011 12-2011 328 Informatívna správa o stave Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu Uznesenie č.328/2011
2011 12-2011 329 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI - HU - SK - RO - UA (vyhodnotenie 2. výzvy) Uznesenie č.329/2011
2011 12-2011 330 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce programu HU-SK (vyhodnotenie 3. výzvy) Uznesenie č.330/2011
2011 12-2011 331 Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL - zážitkové aktivity na Železnej ceste v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 Uznesenie č.331/2011
2011 12-2011 332 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného systému koľajovej dopravy Uznesenie č.332/2011
2011 12-2011 333 Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných motorových vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.333/2011
2011 12-2011 334 Vymenovanie riaditeľa JASANIMA – DSS do funkcie Uznesenie č.334/2011
2011 12-2011 335 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba: Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica Spišská Nová Ves Uznesenie č.335/2011
2011 12-2011 336 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.336/2011
2011 12-2011 337 Zámena pozemkov v k.ú. Stráňany Uznesenie č.337/2011
2011 12-2011 338 Predaj pozemku v k.ú. Sečovce Uznesenie č.338/2011
2011 12-2011 339 Predaj chaty a pozemkov v k.ú. Mikulášová Uznesenie č.339/2011
2011 12-2011 340 Predaj domu a pozemkov v k.ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.340/2011
2011 12-2011 341 Predaj chaty a pozemku v k.ú. Bukovec Uznesenie č.341/2011
2011 11-2011 283 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.283/2011
2011 11-2011 284 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.284/2011
2011 11-2011 285 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2011 Uznesenie č.285/2011
2011 11-2011 286 Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne Uznesenie č.286/2011
2011 11-2011 287 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2011 Uznesenie č.287/2011
2011 11-2011 288 Zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.288/2011
2011 11-2011 289 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.289/2011
2011 11-2011 290 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.290/2011
2011 11-2011 291 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.291/2011
2011 11-2011 292 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.292/2011
2011 11-2011 293 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.293/2011
2011 11-2011 294 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP Trebišov, a. s. Uznesenie č.294/2011
2011 11-2011 295 Záverečná správa o realizácii projektu financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB Uznesenie č.295/2011
2011 11-2011 296 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2010 Uznesenie č.296/2011
2011 11-2011 297 Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.297/2011
2011 11-2011 298 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“ Uznesenie č.298/2011
2011 11-2011 299 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ Uznesenie č.299/2011
2011 11-2011 300 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ Uznesenie č.300/2011
2011 11-2011 301 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“ Uznesenie č.301/2011
2011 11-2011 302 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“ Uznesenie č.302/2011
2011 11-2011 303 Program Švajčiarsko - slovenskej spolupráce, podanie projektu s názvom „Vstúpte k nám“ Uznesenie č.303/2011
2011 11-2011 304 Vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie Uznesenie č.304/2011
2011 11-2011 305 Zmluva o združení právnických osôb pre realizáciu Urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem Uznesenie č.305/2011
2011 11-2011 306 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry Košice - 2013 Uznesenie č.306/2011
2011 11-2011 307 Informácia o požiadavke obce Nový Salaš na opravu cesty vrátane odvodnenia a výrubu stromov Uznesenie č.307/2011
2011 11-2011 308 Predaj pozemku v k. ú. Prakovce Uznesenie č.308/2011
2011 11-2011 309 Predaj pozemku v k. ú. Helcmanovce pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Helcmanovce Uznesenie č.309/2011
2011 11-2011 310 Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.310/2011
2011 11-2011 311 Predaj pozemkov v k. ú. Trebišov Uznesenie č.311/2011
2011 11-2011 312 Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k. ú. Ružín Uznesenie č.312/2011
2011 11-2011 313 Predaj chaty a pozemku v k. ú. Vinné Uznesenie č.313/2011
2011 11-2011 314 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.314/2011
2011 11-2011 315 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemku v k. ú. Bukovec a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.315/2011
2011 11-2011 316 Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj domu a pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.316/2011
2011 11-2011 317 Výkup pozemku pre účely realizácie projektu "Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel" Uznesenie č.317/2011
2011 10-2011 262 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.262/2011
2011 10-2011 263 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.263/2011
2011 10-2011 264 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2011, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2011 Uznesenie č.264/2011
2011 10-2011 265 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 Uznesenie č.265/2011
2011 10-2011 266 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.266/2011
2011 10-2011 267 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2010 Uznesenie č.267/2011
2011 10-2011 268 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.268/2011
2011 10-2011 269 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Juh Uznesenie č.269/2011
2011 10-2011 270 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja - 3. aktualizácia Uznesenie č.270/2011
2011 10-2011 271 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 - 2013 so stavom k 31.3.2011 Uznesenie č.271/2011
2011 10-2011 272 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2010/2011 Uznesenie č.272/2011
2011 10-2011 273 Petícia občanov Olšavského a Kecerovského regiónu, ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II.triedy č. 576 Bidovce - Herľany a ciest III.triedy v tomto regióne Uznesenie č.273/2011
2011 10-2011 274 Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.274/2011
2011 10-2011 275 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011 Uznesenie č.275/2011
2011 10-2011 276 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011 Uznesenie č.276/2011
2011 10-2011 277 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011 Uznesenie č.277/2011
2011 10-2011 278 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Uznesenie č.278/2011
2011 10-2011 279 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Uznesenie č.279/2011
2011 10-2011 280 Predaj nehnuteľností v areáli bývalej školy v prírode v Gelnici - Turzov Uznesenie č.280/2011
2011 10-2011 281 Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.281/2011
2011 10-2011 282 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2010 Uznesenie č.282/2011
2011 9-2011 224 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.224/2011
2011 9-2011 225 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.225/2011
2011 9-2011 226 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2011 Uznesenie č.226/2011
2011 9-2011 227 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na Strednej odbornej škole, Ostrovského č. 1, Košice Uznesenie č.227/2011
2011 9-2011 228 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.228/2011
2011 9-2011 229 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2010 Uznesenie č.229/2011
2011 9-2011 230 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 Uznesenie č.230/2011
2011 9-2011 231 Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.231/2011
2011 9-2011 232 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.232/2011
2011 9-2011 233 Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.233/2011
2011 9-2011 234 Odklad splátok návratných finančných výpomocí pre nemocnice s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.234/2011
2011 9-2011 235 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.235/2011
2011 9-2011 236 Štandardizácia regionálnych knižníc - strategický materiál Uznesenie č.236/2011
2011 9-2011 237 Aktivity kultúrnych zariadení Košického samosprávneho kraja k Roku kresťanskej kultúry 2010 Uznesenie č.237/2011
2011 9-2011 238 Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.238/2011
2011 9-2011 239 Informatívna správa o implementácii projektu KNOWBRIDGE Uznesenie č.239/2011
2011 9-2011 240 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.240/2011
2011 9-2011 241 Vymenovanie riaditeľa Divadla Thália Színház v Košiciach Uznesenie č.241/2011
2011 9-2011 242 Vymenovanie riaditeľa Vlastivedného múzea v Trebišove Uznesenie č.242/2011
2011 9-2011 243 Personálne zmeny v DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.243/2011
2011 9-2011 244 Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.244/2011
2011 9-2011 245 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.245/2011
2011 9-2011 246 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.246/2011
2011 9-2011 247 Kúpa pozemkov od Obce Vyšná Slaná Uznesenie č.247/2011
2011 9-2011 248 Predaj chaty v obci Košická Belá Uznesenie č.248/2011
2011 9-2011 249 Predaj chát na Domaši Uznesenie č.249/2011
2011 9-2011 250 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.250/2011
2011 9-2011 251 Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach na Dopravnej ulici v Trebišove Uznesenie č.251/2011
2011 9-2011 252 Predaj pozemkov Košického samosprávneho kraja pod garážami vo vlastníctve tretích osôb Uznesenie č.252/2011
2011 9-2011 253 Predaj pozemkov na Farskej ulici v Michalovciach Uznesenie č.253/2011
2011 9-2011 254 Predaj pozemku v obci Šemša pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nováčany Uznesenie č.254/2011
2011 9-2011 255 Predaj pozemku na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.255/2011
2011 9-2011 256 Predaj pozemku v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.256/2011
2011 9-2011 257 Obchodná verejná súťaž na predaj areálu v Gelnici-Turzov Uznesenie č.257/2011
2011 9-2011 258 Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave Uznesenie č.258/2011
2011 9-2011 259 Obchodná verejná súťaž na predaj chaty v k. ú. Vinné Uznesenie č.259/2011
2011 9-2011 260 Obchodná verejná súťaž na predaj domu na ul. ČSA v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.260/2011
2011 9-2011 261 Zriadenie budúceho vecného bremena a majetkovoprávne usporiadanie pre IBV Malá Ida - Za Berekom Uznesenie č.261/2011
2011 8-2011 201 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.201/2011
2011 8-2011 202 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.202/2011
2011 8-2011 203 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011 Uznesenie č.203/2011
2011 8-2011 204 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita Uznesenie č.204/2011
2011 8-2011 205 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010 Uznesenie č.205/2011
2011 8-2011 206 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytnovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.206/2011
2011 8-2011 207 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.207/2011
2011 8-2011 208 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010 Uznesenie č.208/2011
2011 8-2011 209 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 20/2010 Uznesenie č.209/2011
2011 8-2011 210 Vymenovanie riaditeľa Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach Uznesenie č.210/2011
2011 8-2011 211 Vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.211/2011
2011 8-2011 212 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.212/2011
2011 8-2011 213 Rozdelenie finančných prostriedkov z verejnej zbierky určenej pre pomoc obciam postihnutým povodňami v roku 2010 Uznesenie č.213/2011
2011 8-2011 214 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na ul. ČSA v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.214/2011
2011 8-2011 215 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľnosti v obci Košická Belá Uznesenie č.215/2011
2011 8-2011 216 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Domaši Uznesenie č.216/2011
2011 8-2011 217 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.217/2011
2011 8-2011 218 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Železničnej ul. v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.218/2011
2011 8-2011 219 Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.219/2011
2011 8-2011 220 Prevod spoluvlastníckeho podielu k budove na Národnej triede v Košiciach Uznesenie č.220/2011
2011 8-2011 221 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol.s r.o. Uznesenie č.221/2011
2011 8-2011 222 Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v spoločnosti AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce Uznesenie č.222/2011
2011 8-2011 223 Spolufinancovanie projektu "Mobilita v Alpách a Karpatoch" v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa Uznesenie č.223/2011
2010 7-2010 172 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.172/2010
2010 7-2010 173 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.173/2010
2010 7-2010 174 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2010 Uznesenie č.174/2010
2010 7-2010 175 Transformácia Krajského osvetového strediska na Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja – zmena názvu a spôsobu financovania Uznesenie č.175/2010
2010 7-2010 176 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.176/2010
2010 7-2010 177 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2011 - 2013 Uznesenie č.177/2010
2010 7-2010 178 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.178/2010
2010 7-2010 179 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 5/2010 Uznesenie č.179/2010
2010 7-2010 180 Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií v oblasti školstva za obdobie rokov 2009 - 2010 Uznesenie č.180/2010
2010 7-2010 181 Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.181/2010
2010 7-2010 182 Investičný profil Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.182/2010
2010 7-2010 183 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení dane z motorových vozidiel a určení sadzby dane na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.183/2010
2010 7-2010 184 Investičné zámery Košického samosprávneho kraja v projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 Uznesenie č.184/2010
2010 7-2010 185 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 101/2010 Uznesenie č.185/2010
2010 7-2010 186 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras, Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.186/2010
2010 7-2010 187 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.187/2010
2010 7-2010 188 Informácia o implementácii projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ Uznesenie č.188/2010
2010 7-2010 189 Informácia o implementácii projektu „ SK0043- Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu Uznesenie č.189/2010
2010 7-2010 190 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.190/2010
2010 7-2010 191 Vymenovanie riaditeľa Bábkového divadla v Košiciach Uznesenie č.191/2010
2010 7-2010 192 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011 Uznesenie č.192/2010
2010 7-2010 193 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011 Uznesenie č.193/2010
2010 7-2010 194 Zrušenie uznesenia č. 542/2008 na kúpu pozemkov v obci Baškovce Uznesenie č.194/2010
2010 7-2010 195 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Obcou Vyšná Slaná Uznesenie č.195/2010
2010 7-2010 196 Predaj chaty v Margecanoch - Rolovej Hute Uznesenie č.196/2010
2010 7-2010 197 Predaj budovy s pozemkom na nám. I. Dobóa vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.197/2010
2010 7-2010 198 Predaj nehnuteľností na ul. Akademika Hronca v Rožňave Uznesenie č.198/2010
2010 7-2010 199 Predaj nehnuteľností na ul. Kósu - Schoppera v Rožňave Uznesenie č.199/2010
2010 7-2010 200 Ústna informácia o výsledku šetrenia podnetu na začatie konania proti poslancovi Ing. Jánovi Babičovi Uznesenie č.200/2010
2010 6-2010 149 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.149/2010
2010 6-2010 150 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.150/2010
2010 6-2010 151 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2010 Uznesenie č.151/2010
2010 6-2010 152 VZN KSK o poskytovaní soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately v zriaď.pôsobnosti KSK Uznesenie č.152/2010
2010 6-2010 153 Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.153/2010
2010 6-2010 154 Riešenie komplexnej finančnej situácie nemocníc s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s prípravou vstupu strategického investora Uznesenie č.154/2010
2010 6-2010 155 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.155/2010
2010 6-2010 156 Udelenie verejného ocenenia Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2010 Uznesenie č.156/2010
2010 6-2010 157 Vymenovanie riaditeľa zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie Uznesenie č.157/2010
2010 6-2010 158 Delegovanie zástupcu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena Monitorovacieho výboru programu Terra Incognita Uznesenie č.158/2010
2010 6-2010 159 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.159/2010
2010 6-2010 160 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl Uznesenie č.160/2010
2010 6-2010 161 Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013-Karpatská turistická cesta (Carpathian Tourist Road) Uznesenie č.161/2010
2010 6-2010 162 Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013-Cesta Rákocziho slávy Uznesenie č.162/2010
2010 6-2010 163 Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013 Uznesenie č.163/2010
2010 6-2010 164 Správa o činnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.164/2010
2010 6-2010 165 Charakteristika železničnej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji a jej vplyv na regionálnu osobnú železničnú dopravu Uznesenie č.165/2010
2010 6-2010 166 Informatívna správa o realizácii projektu z Operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“ Uznesenie č.166/2010
2010 6-2010 167 Predaj budovy s pozemkom v obci Štítnik Uznesenie č.167/2010
2010 6-2010 168 Likvidácia stavby OKB v areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.168/2010
2010 6-2010 169 Zrušenie uznesenia č. 746/2009 na predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave Uznesenie č.169/2010
2010 6-2010 170 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov a výšky nájomného v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.170/2010
2010 6-2010 171 Ústna informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.171/2010
2010 5-2010 123 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.123/2010
2010 5-2010 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.124/2010
2010 5-2010 125 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010, Zmena uznesenia č.14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 8.2.2010 a uznesenia č.94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28.6.2010 Uznesenie č.125/2010
2010 5-2010 126 Ústna informácia o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach Uznesenie č.126/2010
2010 5-2010 127 Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Uznesenie č.127/2010
2010 5-2010 128 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.128/2010
2010 5-2010 129 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2010 Uznesenie č.129/2010
2010 5-2010 130 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.130/2010
2010 5-2010 131 Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. o predĺženie splatnosti úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a.s. Uznesenie č.131/2010
2010 5-2010 132 Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu Uznesenie č.132/2010
2010 5-2010 133 Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry) Uznesenie č.133/2010
2010 5-2010 134 Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA Uznesenie č.134/2010
2010 5-2010 135 Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové dokumenty Uznesenie č.135/2010
2010 5-2010 136 Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stratégii Európa 2020 Uznesenie č.136/2010
2010 5-2010 137 Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013 s názvom „Výchova k európskym hodnotám“ Uznesenie č.137/2010
2010 5-2010 138 Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi Slovenskom a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto Uznesenie č.138/2010
2010 5-2010 139 Predaj chatky v Byšte - súpisné č. 2 Uznesenie č.139/2010
2010 5-2010 140 Predaj chatky v Byšte - súpisné č. 9 Uznesenie č.140/2010
2010 5-2010 141 Predaj rodinného domu s priľahlým pozemkom v Borši Uznesenie č.141/2010
2010 5-2010 142 Predaj pozemku na Žižkovej ulici v Košiciach Uznesenie č.142/2010
2010 5-2010 143 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a.s. Uznesenie č.143/2010
2010 5-2010 144 Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom v k.ú. Gelnica od Tesco Stores a.s. Uznesenie č.144/2010
2010 5-2010 145 Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D.Štúra v Spišskej Novej Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.145/2010
2010 5-2010 146 Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.146/2010
2010 5-2010 147 Návrh na vyradenie chatiek Školy v prírode v Kysaku likvidáciou Uznesenie č.147/2010
2010 5-2010 148 Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako reakcii na informáciu denníka Korzár Uznesenie č.148/2010
2010 4-2010 92 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.92/2010
2010 4-2010 93 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.93/2010
2010 4-2010 94 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010 Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2010 Uznesenie č.94/2010
2010 4-2010 95 Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010 Uznesenie č.95/2010
2010 4-2010 96 Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry Uznesenie č.96/2010
2010 4-2010 97 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.97/2010
2010 4-2010 98 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.98/2010
2010 4-2010 99 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.99/2010
2010 4-2010 100 Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia "Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice" Uznesenie č.100/2010
2010 4-2010 101 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb "Koalícia 2013+" Uznesenie č.101/2010
2010 4-2010 102 Postup transformácie Krajského osvetového strediska v Košiciach Uznesenie č.102/2010
2010 4-2010 103 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 68/2010 zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.103/2010
2010 4-2010 104 Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR Uznesenie č.104/2010
2010 4-2010 105 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2009/2010 Uznesenie č.105/2010
2010 4-2010 106 Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Uznesenie č.106/2010
2010 4-2010 107 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010 Uznesenie č.107/2010
2010 4-2010 108 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010 Uznesenie č.108/2010
2010 4-2010 109 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 Uznesenie č.109/2010
2010 4-2010 110 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 Uznesenie č.110/2010
2010 4-2010 111 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2009 Uznesenie č.111/2010
2010 4-2010 112 Zrušenie príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves Uznesenie č.112/2010
2010 4-2010 113 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.113/2010
2010 4-2010 114 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. Uznesenie č.114/2010
2010 4-2010 115 Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy Uznesenie č.115/2010
2010 4-2010 116 Predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.116/2010
2010 4-2010 117 Zrušenie uznesení č. 440/2008 a č. 743/2009 na prenájom a predaj kaštieľa v Strážskom Uznesenie č.117/2010
2010 4-2010 118 Zrušenie uznesenia č. 741/2009 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.118/2010
2010 4-2010 119 Predaj kaštieľa v Strážskom Uznesenie č.119/2010
2010 4-2010 120 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.120/2010
2010 4-2010 121 Predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.121/2010
2010 4-2010 122 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2009 Uznesenie č.122/2010
2010 3-2010 48 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.48/2010
2010 3-2010 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2010
2010 3-2010 50 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2010 Uznesenie č.50/2010
2010 3-2010 51 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.51/2010
2010 3-2010 52 Vzorový Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho Uznesenie č.52/2010
2010 3-2010 53 Štatút Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.53/2010
2010 3-2010 54 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009 Uznesenie č.54/2010
2010 3-2010 55 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.55/2010
2010 3-2010 56 Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2010 Uznesenie č.56/2010
2010 3-2010 57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.57/2010
2010 3-2010 58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.58/2010
2010 3-2010 59 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2009 Uznesenie č.59/2010
2010 3-2010 60 Implementácia Regionálnej inovačnej stratégie KSK – Informatívna správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch za obdobie 2008 – 2009 Uznesenie č.60/2010
2010 3-2010 61 Informácia o získaní konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci MF SR na revitalizáciu objektu Strojárenská ulica 3, Košice formou PPP Uznesenie č.61/2010
2010 3-2010 62 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“ Uznesenie č.62/2010
2010 3-2010 63 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ Uznesenie č.63/2010
2010 3-2010 64 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ Uznesenie č.64/2010
2010 3-2010 65 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“ Uznesenie č.65/2010
2010 3-2010 66 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“ Uznesenie č.66/2010
2010 3-2010 67 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Juh Uznesenie č.67/2010
2010 3-2010 68 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.68/2010
2010 3-2010 69 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“ Uznesenie č.69/2010
2010 3-2010 70 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo – revitalizácia expozície v Trebišove“ Uznesenie č.70/2010
2010 3-2010 71 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave“ Uznesenie č.71/2010
2010 3-2010 72 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia“ Uznesenie č.72/2010
2010 3-2010 73 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku“ Uznesenie č.73/2010
2010 3-2010 74 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.74/2010
2010 3-2010 75 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KLASTER TERRA INCOGNITA - partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.75/2010
2010 3-2010 76 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2008/2009 Uznesenie č.76/2010
2010 3-2010 77 Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov škôl a školských zariadení Uznesenie č.77/2010
2010 3-2010 78 Plnenie Stratégie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.78/2010
2010 3-2010 79 Odvolanie a voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.79/2010
2010 3-2010 80 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.80/2010
2010 3-2010 81 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 642/2009 zo dňa 27.04.2009 k Návrhu na vysporiadanie straty z minulých rokov v NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.81/2010
2010 3-2010 82 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2009 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2010 Uznesenie č.82/2010
2010 3-2010 83 Odvolanie členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., vymenovanie nových členov správnej rady ARR Košice, n. o. a návrh na členov Dozornej rady ARR Košice, n.o. Uznesenie č.83/2010
2010 3-2010 84 Vymenovanie riaditeľa zariadenia LÚČ – Domov sociálnych služieb do funkcie Uznesenie č.84/2010
2010 3-2010 85 Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.85/2010
2010 3-2010 86 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce - II. etapa Uznesenie č.86/2010
2010 3-2010 87 Zmena nájomcu majetku bývalého SOU elektrotechnického v Krompachoch Uznesenie č.87/2010
2010 3-2010 88 Predaj pozemkov pre Mesto Gelnica Uznesenie č.88/2010
2010 3-2010 89 Predaj pozemku v správe Baníckeho múzea v Rožňave Uznesenie č.89/2010
2010 3-2010 90 Predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.90/2010
2010 3-2010 91 Kúpa pozemkov od Obce Richnava Uznesenie č.91/2010
2010 2-2010 12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2010
2010 2-2010 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.13/2010
2010 2-2010 14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010 Uznesenie č.14/2010
2010 2-2010 15 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2010
2010 2-2010 16 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Uznesenie č.16/2010
2010 2-2010 17 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012 Uznesenie č.17/2010
2010 2-2010 18 VZN KSK č.1/2010 o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv.ochrany detí a soc. kurately v ZP KSK Uznesenie č.18/2010
2010 2-2010 19 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.19/2010
2010 2-2010 20 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010 Uznesenie č.20/2010
2010 2-2010 21 Spolufinancovanie projektu BIO - EN - AREA Uznesenie č.21/2010
2010 2-2010 22 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.22/2010
2010 2-2010 23 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2010
2010 2-2010 24 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Rožňave Uznesenie č.24/2010
2010 2-2010 25 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010 Uznesenie č.25/2010
2010 2-2010 26 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010 Uznesenie č.26/2010
2010 2-2010 27 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.27/2010
2010 2-2010 28 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009 Uznesenie č.28/2010
2010 2-2010 29 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.“ Uznesenie č.29/2010
2010 2-2010 30 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.“ Uznesenie č.30/2010
2010 2-2010 31 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.“ Uznesenie č.31/2010
2010 2-2010 32 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.“ Uznesenie č.32/2010
2010 2-2010 33 Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.727/2009 z 24.8.2009 k návrhu na založenie obchodnej spol. „ORID“, s.r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a o majetkovej účasti KSK v tejto spol. v časti A) bod 1. a 3., B) a C) Uznesenie č.33/2010
2010 2-2010 34 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.34/2010
2010 2-2010 35 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.35/2010
2010 2-2010 36 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.36/2010
2010 2-2010 37 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.37/2010
2010 2-2010 38 Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.38/2010
2010 2-2010 39 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.39/2010
2010 2-2010 40 Personálne zmeny v Správnej rade DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.40/2010
2010 2-2010 41 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2010
2010 2-2010 42 Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.42/2010
2010 2-2010 43 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.43/2010
2010 2-2010 44 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.44/2010
2010 2-2010 45 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.45/2010
2010 2-2010 46 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.46/2010
2010 2-2010 47 Schválenie dohody o zániku predkupného práva Uznesenie č.47/2010
2009 27-2009 749 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.749/2009
2009 27-2009 750 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2009
2009 27-2009 751 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2009 Uznesenie č.751/2009
2009 27-2009 752 Ústna informácia predsedu o najdôležitejších výsledkoch funkčného obdobia 2006 - 2009 Uznesenie č.752/2009
2009 27-2009 753 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.753/2009
2009 27-2009 754 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.754/2009
2009 27-2009 755 Regionálne multifunkčné centrum Strojárenská ulica Košice, spolufinancovanie projektu revitalizácie hnedej zóny Uznesenie č.755/2009
2009 27-2009 756 Informácia o implementácii projektu "Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu" Uznesenie č.756/2009
2009 27-2009 757 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.757/2009
2009 27-2009 758 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea" Uznesenie č.758/2009
2009 27-2009 759 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Letohrádok Dardanely-revitalizácia areálu hudobného múzea" Uznesenie č.759/2009
2009 27-2009 760 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer" Uznesenie č.760/2009
2009 27-2009 761 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach" Uznesenie č.761/2009
2009 27-2009 762 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.762/2009
2009 27-2009 763 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „RAMZITH – ROŽŇAVA“ – rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a tepelného hospodárstva NsP sv. Barbory v Rožňave Uznesenie č.763/2009
2009 27-2009 764 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Uznesenie č.764/2009
2009 27-2009 765 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie (OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - "Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji" Uznesenie č.765/2009
2009 26-2009 702 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.702/2009
2009 26-2009 703 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.703/2009
2009 26-2009 704 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2009 Uznesenie č.704/2009
2009 26-2009 705 Vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009 zo dňa 24. 7. 2009 Uznesenie č.705/2009
2009 26-2009 706 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a o prijatých opatreniach, na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v n. o. DSS Kráľovce Uznesenie č.706/2009
2009 26-2009 707 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2009 Uznesenie č.707/2009
2009 26-2009 708 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009 Uznesenie č.708/2009
2009 26-2009 709 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.709/2009
2009 26-2009 710 Postup pri realizácii projektu Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a zabezpečenie ukončenia projektu Uznesenie č.710/2009
2009 26-2009 711 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2009 Uznesenie č.711/2009
2009 26-2009 712 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 Uznesenie č.712/2009
2009 26-2009 713 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2009, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.713/2009
2009 26-2009 714 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj Uznesenie č.714/2009
2009 26-2009 715 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Medzibodrožie - informatívna správa Uznesenie č.715/2009
2009 26-2009 716 Projekt Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie spolufinancovania z ESF Uznesenie č.716/2009
2009 26-2009 717 Spolufinancovanie projektu "Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží na oboch stranách hranice" Uznesenie č.717/2009
2009 26-2009 718 Spolufinancovanie projektu "Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní verejných služieb" Uznesenie č.718/2009
2009 26-2009 719 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.719/2009
2009 26-2009 720 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc Uznesenie č.720/2009
2009 26-2009 721 Podanie a spolufinancovanie projektu MEDIAVEL - reinštalácia a vytváranie interaktívnych expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika Uznesenie č.721/2009
2009 26-2009 722 Spolufinancovanie projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS" Uznesenie č.722/2009
2009 26-2009 723 Návrh na založenie neziskovej organizácie Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie - Cesta n.o. Košickým samosprávnym krajom pre realizáciu projektu CESTA Uznesenie č.723/2009
2009 26-2009 724 Zmena uznesenia č. 360/2007 na II. etapu Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.724/2009
2009 26-2009 725 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.725/2009
2009 26-2009 726 Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach Uznesenie č.726/2009
2009 26-2009 727 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti „ORID“, s. r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.727/2009
2009 26-2009 728 Informácia o stave regionálnej železničnej dopravy a infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.728/2009
2009 26-2009 729 Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.729/2009
2009 26-2009 730 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 681/2009 Uznesenie č.730/2009
2009 26-2009 731 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie Uznesenie č.731/2009
2009 26-2009 732 Výročná správa Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za rok 2008 Uznesenie č.732/2009
2009 26-2009 733 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v Moldave nad Bodvou za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 Uznesenie č.733/2009
2009 26-2009 734 Informácia o stave poškodenia ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.734/2009
2009 26-2009 735 Schválenie a spolufinancovanie projektu "Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách - INFOTOUR" Uznesenie č.735/2009
2009 26-2009 736 Vymenovanie riaditeľa Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.736/2009
2009 26-2009 737 Vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.737/2009
2009 26-2009 738 Voľba predsedu Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.738/2009
2009 26-2009 739 Nájom cesty pre Obec Bunkovce Uznesenie č.739/2009
2009 26-2009 740 Schválenie nájmu cestného telesa a pozemkov pod cestným telesom pre obce a mestá na verejnoprospešné účely Uznesenie č.740/2009
2009 26-2009 741 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.741/2009
2009 26-2009 742 Predaj bývalého hospodárskeho dvora v Strážskom Uznesenie č.742/2009
2009 26-2009 743 Predaj kaštieľa s priľahlým pozemkom v Strážskom Uznesenie č.743/2009
2009 26-2009 744 Predaj pozemku v obci Hnilčík Uznesenie č.744/2009
2009 26-2009 745 Predaj pozemku pre Mesto Michalovce Uznesenie č.745/2009
2009 26-2009 746 Predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave Uznesenie č.746/2009
2009 26-2009 747 Zrušenie uznesenia č. 537/2008 zo dňa 27.10.2008 a uznesenia č. 637/2009 zo dňa 27.4.2009 na predaj nehnuteľností na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.747/2009
2009 26-2009 748 Zrušenie uznesenia č. 2005/504 na uzatvorenie záložnej zmluvy Uznesenie č.748/2009
2009 25-2009 644 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.644/2009
2009 25-2009 645 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.645/2009
2009 25-2009 646 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2009 Uznesenie č.646/2009
2009 25-2009 647 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.647/2009
2009 25-2009 648 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.648/2009
2009 25-2009 649 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.649/2009
2009 25-2009 650 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekontštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.650/2009
2009 25-2009 651 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ Uznesenie č.651/2009
2009 25-2009 652 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.652/2009
2009 25-2009 653 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.653/2009
2009 25-2009 654 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.654/2009
2009 25-2009 655 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.655/2009
2009 25-2009 656 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín Uznesenie č.656/2009
2009 25-2009 657 Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Použie - informatívna správa Uznesenie č.657/2009
2009 25-2009 658 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregiónoch Borolo a Koromľa – informatívna správa Uznesenie č.658/2009
2009 25-2009 659 Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“ Uznesenie č.659/2009
2009 25-2009 660 Informatívna správa o medzinárodnom projekte KNOWBRIDGE Uznesenie č.660/2009
2009 25-2009 661 Informácia o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015 za obdobie jedného roka Uznesenie č.661/2009
2009 25-2009 662 Dramaturgický plán programu Terra Incognita Uznesenie č.662/2009
2009 25-2009 663 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok 2008 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2009 Uznesenie č.663/2009
2009 25-2009 664 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2008/2009 Uznesenie č.664/2009
2009 25-2009 665 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.665/2009
2009 25-2009 666 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.666/2009
2009 25-2009 667 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov Uznesenie č.667/2009
2009 25-2009 668 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regonálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.668/2009
2009 25-2009 669 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Obnova budovy Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave–kultúrnej pamiatky“,Gymnázium P.J.Šafárika,Akademika Hronca 1,04801 Rožňava Uznesenie č.669/2009
2009 25-2009 670 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Modernizácia a rekonštrukcia školy–Oblečieme tučniaka“,Stredná odborná škola obchodu a služieb,Školská 4,071 01 Michalovce Uznesenie č.670/2009
2009 25-2009 671 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice Uznesenie č.671/2009
2009 25-2009 672 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce Uznesenie č.672/2009
2009 25-2009 673 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.673/2009
2009 25-2009 674 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1Infraštruktúra vzdelávania–„Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ zdravotníckej v Rožňave“,Stredná odborná škola zdravotnícka,Nám. 1.Mája 1,04801Rožňava Uznesenie č.674/2009
2009 25-2009 675 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Príprava kvalitných odborníkov v KSK pre služby v automobilovom priemysle(AP)“,SOŠ automobilová,Moldavská cesta2, 04199Košice Uznesenie č.675/2009
2009 25-2009 676 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Energo – Racio Project“, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 041 52 Košice Uznesenie č.676/2009
2009 25-2009 677 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ – Szakközepiskola Grešáková 1 Košice“,SOŠ–Szakközepiskola,Grešáková 1,042 13 Košice Uznesenie č.677/2009
2009 25-2009 678 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia odborná príprava a vzdelávanie“,Obchodná akadémia,Akademika Hronca 8,048 01Rožňava Uznesenie č.678/2009
2009 25-2009 679 Informatívna správa o stave plnenia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a stave hospodárenia nemocníc Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.679/2009
2009 25-2009 680 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2008 Uznesenie č.680/2009
2009 25-2009 681 Zapojenie Košického samosprávneho kraja do projektu: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II" Uznesenie č.681/2009
2009 25-2009 682 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009 Uznesenie č.682/2009
2009 25-2009 683 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009 Uznesenie č.683/2009
2009 25-2009 684 Personálne otázky v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.684/2009
2009 25-2009 685 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.685/2009
2009 25-2009 686 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.686/2009
2009 25-2009 687 Založenie Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.687/2009
2009 25-2009 688 Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o Uznesenie č.688/2009
2009 25-2009 689 Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Čeľovce Uznesenie č.689/2009
2009 25-2009 690 Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Poľany Uznesenie č.690/2009
2009 25-2009 691 Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku v katastrálnom území Gelnica Uznesenie č.691/2009
2009 25-2009 692 Zrušenie uznesenia č. 575/2008 na predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.692/2009
2009 25-2009 693 Predaj pozemku v katastrálnom území Zemplínsky Branč pre Slovenskú správu ciest Uznesenie č.693/2009
2009 25-2009 694 Predaj objektu na Štadiónovej ulici v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.694/2009
2009 25-2009 695 Predaj domu s pozemkom v obci Zemplín Uznesenie č.695/2009
2009 25-2009 696 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.696/2009
2009 25-2009 697 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 596 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.697/2009
2009 25-2009 698 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 597 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.698/2009
2009 25-2009 699 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 598 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.699/2009
2009 25-2009 700 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 599 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.700/2009
2009 25-2009 701 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 600 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.701/2009
2009 24-2009 612 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.612/2009
2009 24-2009 613 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.613/2009
2009 24-2009 614 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2009, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2008 Uznesenie č.614/2009
2009 24-2009 615 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006 Uznesenie č.615/2009
2009 24-2009 616 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2008 Uznesenie č.616/2009
2009 24-2009 617 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009 Uznesenie č.617/2009
2009 24-2009 618 Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.618/2009
2009 24-2009 619 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácíí Uznesenie č.619/2009
2009 24-2009 620 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 9/2009, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.620/2009
2009 24-2009 621 Informatívna správa o stave verejnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.621/2009
2009 24-2009 622 Zrušenie bodu C 1. uznesenia č. 282/2007 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 11. júna 2007 v Košiciach Uznesenie č.622/2009
2009 24-2009 623 Informácia o Memorande o porozumení Rakúsko - Slovenskej spolupráci v implementácii integrácie rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike posilňovaním vzdelávacieho systému rómskych detí a zvýšením zamestnanosti rómskej mládeže Uznesenie č.623/2009
2009 24-2009 624 Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.624/2009
2009 24-2009 625 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Viničky Uznesenie č.625/2009
2009 24-2009 626 Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách Uznesenie č.626/2009
2009 24-2009 627 Zmena formy hospodárenia Jazykovej školy, Komenského 2, Košice a Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves Uznesenie č.627/2009
2009 24-2009 628 Vymenovanie riaditeľa Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.628/2009
2009 24-2009 629 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.629/2009
2009 24-2009 630 Personálna zmena v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.630/2009
2009 24-2009 631 Kúpa pozemku v Sobranciach Uznesenie č.631/2009
2009 24-2009 632 Zámena pozemkov s Mestom Spišské Vlachy Uznesenie č.632/2009
2009 24-2009 633 Zrušenie uznesenia č. 536/2008 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.633/2009
2009 24-2009 634 Zrušenie uznesenia č. 433/2008 na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o. Uznesenie č.634/2009
2009 24-2009 635 Predaj objektu garáží v Michalovciach Uznesenie č.635/2009
2009 24-2009 636 Predaj objektu v obci Markušovce Uznesenie č.636/2009
2009 24-2009 637 Predaj pozemkov na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.637/2009
2009 24-2009 638 Predaj objektu na Kukučínovej ulici v Košiciach Uznesenie č.638/2009
2009 24-2009 639 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Bačíkovej ulici v Košiciach Uznesenie č.639/2009
2009 24-2009 640 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce Uznesenie č.640/2009
2009 24-2009 641 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce – zmluva o budúcej zámennej zmluve na zámenu nehnuteľností pozemku Uznesenie č.641/2009
2009 24-2009 642 Vysporiadanie straty z minulých rokov v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.642/2009
2009 24-2009 643 Uzatvorenie Zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Fakultou umení Technickej univerzity - vznik Regionálneho multifunkčného centra v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach Uznesenie č.643/2009
2009 23-2009 585 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.585/2009
2009 23-2009 586 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.586/2009
2009 23-2009 587 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2008 - január 2009 Uznesenie č.587/2009
2009 23-2009 588 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.588/2009
2009 23-2009 589 Informácia o výsledku medzinárodného ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.589/2009
2009 23-2009 590 Informácia o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2008 Uznesenie č.590/2009
2009 23-2009 591 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2008 Uznesenie č.591/2009
2009 23-2009 592 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, II. aktualizácia Uznesenie č.592/2009
2009 23-2009 593 Vstup do Európskeho združenia regiónov a samospráv pre vodík a palivové články HyRaMP Uznesenie č.593/2009
2009 23-2009 594 Kofinancovanie projektu UNDP Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj v Košickom kraji Uznesenie č.594/2009
2009 23-2009 595 Spolufinancovanie projektu Stratégia dekontaminácie PCB z postihnutých oblastí (PolyCIS) Uznesenie č.595/2009
2009 23-2009 596 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 1" Uznesenie č.596/2009
2009 23-2009 597 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 2" Uznesenie č.597/2009
2009 23-2009 598 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 3" Uznesenie č.598/2009
2009 23-2009 599 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-projekt "Cesty KSK 4" Uznesenie č.599/2009
2009 23-2009 600 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-projekt "Cesty KSK 5" Uznesenie č.600/2009
2009 23-2009 601 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008 Uznesenie č.601/2009
2009 23-2009 602 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení podľa nového školského zákona Uznesenie č.602/2009
2009 23-2009 603 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.603/2009
2009 23-2009 604 Dodatok č. 4/2009, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.604/2009
2009 23-2009 605 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve so SEZ Krompachy, a.s. Uznesenie č.605/2009
2009 23-2009 606 Predaj domu na Podhorskej ulici pre Mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.606/2009
2009 23-2009 607 Predaj nehnuteľností na ulici SNP pre Mesto Krompachy Uznesenie č.607/2009
2009 23-2009 608 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.608/2009
2009 23-2009 609 Predaj pozemku na Južnej triede v Košiciach Uznesenie č.609/2009
2009 23-2009 610 Zrušenie uznesenia č. 582/2008 na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach a vyhlásenie nových podmienok obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.610/2009
2009 23-2009 611 Zmena uznesenia č. 73/2006 na asanáciu stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Uznesenie č.611/2009
2009 1-2009 1 Schválenie programu Uznesenie č.1/2009
2009 1-2009 2 Voľba členov návrhovej komisie a mandátovej komisie Uznesenie č.2/2009
2009 1-2009 3 Rokovací poriadok ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2009
2009 1-2009 4 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2009
2009 1-2009 5 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.5/2009
2009 1-2009 6 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba členov komisie Uznesenie č.6/2009
2009 1-2009 7 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2009
2009 1-2009 8 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2009
2009 1-2009 9 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.9/2009
2009 1-2009 10 Správa predsedu Volebnej komisie KSK o výsledkoch volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja, Správa mandátovej komisie o overení mandátu predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK, vystúpenie predsedu KSK Uznesenie č.10/2009
2009 1-2009 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Sever Uznesenie č.11/2009
2008 22-2008 550 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.550/2008
2008 22-2008 551 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2008
2008 22-2008 552 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2009 Uznesenie č.552/2008
2008 22-2008 553 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.553/2008
2008 22-2008 554 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.554/2008
2008 22-2008 555 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.555/2008
2008 22-2008 556 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2009 - 2011 Uznesenie č.556/2008
2008 22-2008 557 Zmeny VZN KSK č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 1/2006 schváleného uzn. č. 47/2006 dňa 3.4.2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom KSK uzn. č. 184/2006 dňa 11.12.2006 Uznesenie č.557/2008
2008 22-2008 558 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 -2013 Uznesenie č.558/2008
2008 22-2008 559 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.559/2008
2008 22-2008 560 Súhrnná správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch v regióne Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.560/2008
2008 22-2008 561 Analýza investičného prostredia Košického samosprávneho kraja za roky 2006 - 2008 Uznesenie č.561/2008
2008 22-2008 562 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Skároš-Holloháza-obnova cesty" Uznesenie č.562/2008
2008 22-2008 563 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Trstené pri Hornáde - Kéked - obnova cesty" Uznesenie č.563/2008
2008 22-2008 564 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Streda nad Bodrogom-Káros-stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy" Uznesenie č.564/2008
2008 22-2008 565 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 -"Dlhá Ves-Domica-Aggtelek-štúdia trasovania preložky cesty II/587" Uznesenie č.565/2008
2008 22-2008 566 Informácia o postupe harmonizácie a koordinácie prímestskej verejnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.566/2008
2008 22-2008 567 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009 Uznesenie č.567/2008
2008 22-2008 568 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009 Uznesenie č.568/2008
2008 22-2008 569 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG KE) Uznesenie č.569/2008
2008 22-2008 570 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova v Bidovciach Uznesenie č.570/2008
2008 22-2008 571 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.571/2008
2008 22-2008 572 Vzdanie sa členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa v rade školy Uznesenie č.572/2008
2008 22-2008 573 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 8/2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2008
2008 22-2008 574 Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková Uznesenie č.574/2008
2008 22-2008 575 Predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.575/2008
2008 22-2008 576 Predaj budovy s pozemkom na Hlavnej ulici v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.576/2008
2008 22-2008 577 Predaj pozemku v Kostoľanoch nad Hornádom Uznesenie č.577/2008
2008 22-2008 578 Predaj rodinného domu s pozemkom v Kráľovciach Uznesenie č.578/2008
2008 22-2008 579 Predaj pozemku v Košiciach - Šaci Uznesenie č.579/2008
2008 22-2008 580 Predaj objektov vrátnic pri areáli Vlastivedného múzea v Trebišove Uznesenie č.580/2008
2008 22-2008 581 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.581/2008
2008 22-2008 582 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.582/2008
2008 22-2008 583 Zámena nehnuteľností s Mestom Dobšiná Uznesenie č.583/2008
2008 22-2008 584 Zrušenie uznesenia č. 438/2008 na zámenu nehnuteľností s Mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.584/2008
2008 21-2008 546 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.546/2008
2008 21-2008 547 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2008 Uznesenie č.547/2008
2008 21-2008 548 Stanovisko Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. v Košiciach Uznesenie č.548/2008
2008 21-2008 549 Finančná analýza a návrh na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj Uznesenie č.549/2008
2008 20-2008 508 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.508/2008
2008 20-2008 509 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.509/2008
2008 20-2008 510 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2008 Uznesenie č.510/2008
2008 20-2008 511 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.511/2008
2008 20-2008 512 Dodatok k Zásadám tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2008
2008 20-2008 513 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.513/2008
2008 20-2008 514 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.514/2008
2008 20-2008 515 Stav príprav Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri zabezpečovaní prechodu na EUR Uznesenie č.515/2008
2008 20-2008 516 Zaradenie materiálu o prijatí uznesenia k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Košice na mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci november 2008 Uznesenie č.516/2008
2008 20-2008 517 Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 407/2008 zo dňa 28. apríla 2008 Uznesenie č.517/2008
2008 20-2008 518 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Uznesenie č.518/2008
2008 20-2008 519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom Uznesenie č.519/2008
2008 20-2008 520 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uznesenie č.520/2008
2008 20-2008 521 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách Uznesenie č.521/2008
2008 20-2008 522 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Abova" so sídlom v Bidovciach Uznesenie č.522/2008
2008 20-2008 523 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria" so sídlom v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.523/2008
2008 20-2008 524 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zrušenie rozpočtovej organizácie "Hvezdáreň Medzev" so sídlom Štóska 174, 044 25 Medzev Uznesenie č.524/2008
2008 20-2008 525 Stratégia rozvoja vidieka v gemerskej časti okresu Rožňava – informatívna správa Uznesenie č.525/2008
2008 20-2008 526 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj – informatívna správa Uznesenie č.526/2008
2008 20-2008 527 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregióne Zemplínska šírava – Morské oko – informatívna správa Uznesenie č.527/2008
2008 20-2008 528 Stratégia rozvoja vidieka v Tokajskej vinohradníckej oblasti - informatívna správa Uznesenie č.528/2008
2008 20-2008 529 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu MISTER – Military and Industrial SiTEs Reuse (Znovuvyužitie armádnych a priemyselných zón) Uznesenie č.529/2008
2008 20-2008 530 Informácia o implementácii Regionálnej inovačnej stratégie prostredníctvom projektov Uznesenie č.530/2008
2008 20-2008 531 Informatívna správa o zrealizovanom projekte z fondov EÚ "Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja" Uznesenie č.531/2008
2008 20-2008 532 Informácia o príprave zimnej údržby ciest na sezónu 2008/2009 Uznesenie č.532/2008
2008 20-2008 533 Informácia o rozsahu škôd na majetku KSK, náklady na opravu poškodeného majetku, postup Úradu KSK počas povodní vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti a opatrenia na ochranu objektov KSK pred povodňami do budúcnosti Uznesenie č.533/2008
2008 20-2008 534 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.534/2008
2008 20-2008 535 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.535/2008
2008 20-2008 536 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.536/2008
2008 20-2008 537 Predaj prevádzkového areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.537/2008
2008 20-2008 538 Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach Uznesenie č.538/2008
2008 20-2008 539 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.539/2008
2008 20-2008 540 Predaj budovy na Smetanovej ulici v Košiciach Uznesenie č.540/2008
2008 20-2008 541 Zrušenie uznesenia č. 315/2007 na predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s. Uznesenie č.541/2008
2008 20-2008 542 Kúpa pozemkov v obci Baškovce pre DSS-ANIMA, Michalovce Uznesenie č.542/2008
2008 20-2008 543 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „ Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“ Uznesenie č.543/2008
2008 20-2008 544 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie – ulice Košickej v Rožňave“ Uznesenie č.544/2008
2008 20-2008 545 Dodatok č. 3/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2008
2008 19-2008 475 Schválenie programu, voľba členov volebnej komisie a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.475/2008
2008 19-2008 476 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.476/2008
2008 19-2008 477 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2008 Uznesenie č.477/2008
2008 19-2008 478 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.478/2008
2008 19-2008 479 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2008 Uznesenie č.479/2008
2008 19-2008 480 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.480/2008
2008 19-2008 481 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.481/2008
2008 19-2008 482 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Uznesenie č.482/2008
2008 19-2008 483 Informácia o situácii v povodňou postihnutých oblastiach v Košickom kraji, o spôsobených škodách a odstraňovaní následkov povodní Uznesenie č.483/2008
2008 19-2008 484 Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.484/2008
2008 19-2008 485 Členstvo Košického samosprávneho kraja v Slovenskej asociácii procesného riadenia Uznesenie č.485/2008
2008 19-2008 486 Zlúčenie spoločnosti INTERHOTELY KOŠICE a.s. s akciovou spoločnosťou INTERHOTEL KOŠICE Uznesenie č.486/2008
2008 19-2008 487 Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2008
2008 19-2008 488 Stratégia vo vzťahu k marginalizovaným skupinám Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.488/2008
2008 19-2008 489 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu RED CODE - Regional Disaster Common Defence (Spoločná ochrana pred regionálnymi katastrofami) Uznesenie č.489/2008
2008 19-2008 490 Informatívna správa o určení zdravotných obvodov Uznesenie č.490/2008
2008 19-2008 491 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.491/2008
2008 19-2008 492 Spolufinancovanie projektu Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu Uznesenie č.492/2008
2008 19-2008 493 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 463/2008 Uznesenie č.493/2008
2008 19-2008 494 Skvalitnenie televízneho Magazínu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2008
2008 19-2008 495 Odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach z funkcie a menovanie riaditeľky Východoslovenskej galérie v Košiciach na dobu určitú Uznesenie č.495/2008
2008 19-2008 496 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave Uznesenie č.496/2008
2008 19-2008 497 Predaj nehnuteľností na Hornádskej ulici v Krompachoch pre Mesto Krompachy Uznesenie č.497/2008
2008 19-2008 498 Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach Uznesenie č.498/2008
2008 19-2008 499 Predaj pozemku v Margecanoch pre Obec Margecany Uznesenie č.499/2008
2008 19-2008 500 Predaj bývalej čističky s pozemkom v Rožňave Uznesenie č.500/2008
2008 19-2008 501 Predaj objektu bývalej márnice v Šemši Uznesenie č.501/2008
2008 19-2008 502 Predaj dielní v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.502/2008
2008 19-2008 503 Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.503/2008
2008 19-2008 504 Predaj bývalého CO skladu s pozemkom v Čučme pri Rožňave Uznesenie č.504/2008
2008 19-2008 505 Predaj budovy s pozemkom na Tomášikovej ulici v Košiciach Uznesenie č.505/2008
2008 19-2008 506 Schválenie dlhodobého nájmu pre Obec Koromľa Uznesenie č.506/2008
2008 19-2008 507 Schválenie dlhodobého nájmu pre Obec Bajany Uznesenie č.507/2008
2008 18-2008 442 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.442/2008
2008 18-2008 443 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.443/2008
2008 18-2008 444 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2008 Uznesenie č.444/2008
2008 18-2008 445 Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 Uznesenie č.445/2008
2008 18-2008 446 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.446/2008
2008 18-2008 447 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.447/2008
2008 18-2008 448 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.448/2008
2008 18-2008 449 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.449/2008
2008 18-2008 450 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.450/2008
2008 18-2008 451 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Uznesenie č.451/2008
2008 18-2008 452 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, I. aktualizácia Uznesenie č.452/2008
2008 18-2008 453 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras Uznesenie č.453/2008
2008 18-2008 454 Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice Uznesenie č.454/2008
2008 18-2008 455 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2007/2008 Uznesenie č.455/2008
2008 18-2008 456 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008 Uznesenie č.456/2008
2008 18-2008 457 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 01. 07. 2007 do 31. 12. 2007 Uznesenie č.457/2008
2008 18-2008 458 Analýza nemocníc Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.458/2008
2008 18-2008 459 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2007 Uznesenie č.459/2008
2008 18-2008 460 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.460/2008
2008 18-2008 461 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.461/2008
2008 18-2008 462 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.462/2008
2008 18-2008 463 Založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a návrh zakladateľa na zrušenie neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n.o. Uznesenie č.463/2008
2008 18-2008 464 Predaj objektu "Modrý pavilón" v Rožňave Uznesenie č.464/2008
2008 18-2008 465 Predaj areálu dielní v obci Rudňany Uznesenie č.465/2008
2008 18-2008 466 Predaj rekreačného zariadenia pre Obec Danišovce Uznesenie č.466/2008
2008 18-2008 467 Predaj zdravotného strediska v obci Kysak Uznesenie č.467/2008
2008 18-2008 468 Predaj Zichyho kaštieľa pre Mestskú časť Košice - Barca Uznesenie č.468/2008
2008 18-2008 469 Predaj zdravotného strediska na Abovskej ulici pre Mestskú časť Košice - Barca Uznesenie č.469/2008
2008 18-2008 470 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.470/2008
2008 18-2008 471 Zrušenie uznesenia č. 313/2007 na predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.471/2008
2008 18-2008 472 Uzatvorenie zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľností v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.472/2008
2008 18-2008 473 Odmena podpredsedom Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.473/2008
2008 18-2008 474 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.474/2008
2008 17-2008 400 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.400/2008
2008 17-2008 401 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.401/2008
2008 17-2008 402 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2008 Uznesenie č.402/2008
2008 17-2008 403 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2007 Uznesenie č.403/2008
2008 17-2008 404 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.404/2008
2008 17-2008 405 Rozpis rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2008 v odvetví kultúry Uznesenie č.405/2008
2008 17-2008 406 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.406/2008
2008 17-2008 407 Zmeny a doplnky VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.407/2008
2008 17-2008 408 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo združenia BIOMASA Uznesenie č.408/2008
2008 17-2008 409 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015 Uznesenie č.409/2008
2008 17-2008 410 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.410/2008
2008 17-2008 411 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Vzdelávanie na vidieku, príprava Košického samosprávneho kraja na program LEADER, vytváranie miestnych akčných skupín a stratégií rozvoja Uznesenie č.411/2008
2008 17-2008 412 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Prieskum manažmentu a kategorizácia prírodných a chránených území Uznesenie č.412/2008
2008 17-2008 413 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu CLUST - NET Uznesenie č.413/2008
2008 17-2008 414 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.414/2008
2008 17-2008 415 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.415/2008
2008 17-2008 416 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.416/2008
2008 17-2008 417 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.417/2008
2008 17-2008 418 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.418/2008
2008 17-2008 419 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.419/2008
2008 17-2008 420 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.420/2008
2008 17-2008 421 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.421/2008
2008 17-2008 422 Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008 - 2013 Uznesenie č.422/2008
2008 17-2008 423 Projekt CESTA - Centrá komunitných služieb - terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji Uznesenie č.423/2008
2008 17-2008 424 Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.424/2008
2008 17-2008 425 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.425/2008
2008 17-2008 426 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.426/2008
2008 17-2008 427 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.427/2008
2008 17-2008 428 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.07.2007 do 31.12.2007 Uznesenie č.428/2008
2008 17-2008 429 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov Uznesenie č.429/2008
2008 17-2008 430 Predaj budovy na Nešporovej ulici v Košiciach Uznesenie č.430/2008
2008 17-2008 431 Predaj nehnuteľností na Považskej ulici v Košiciach Uznesenie č.431/2008
2008 17-2008 432 Predaj bývalého CO skladu v Zlatej Idke Uznesenie č.432/2008
2008 17-2008 433 Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o. Uznesenie č.433/2008
2008 17-2008 434 Predaj budovy na Textilnej ulici v Košiciach Uznesenie č.434/2008
2008 17-2008 435 Predaj budovy na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.435/2008
2008 17-2008 436 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k. ú. Vyšný Klátov s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.436/2008
2008 17-2008 437 Zrušenie uznesenia č. 260/2007 na kúpu nehnuteľnosti na ul. Alžbetina 14 v Košiciach Uznesenie č.437/2008
2008 17-2008 438 Zmena uznesenia č. 352/2007 na predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.438/2008
2008 17-2008 439 Predaj pozemku a objektu "Šverma" v Gelnici - Turzov Uznesenie č.439/2008
2008 17-2008 440 Schválenie uzatvorenia zmluvy o dlhodobom nájme kaštieľa v Strážskom s Filantropiou michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach Uznesenie č.440/2008
2008 17-2008 441 Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a Mesta Michalovce Uznesenie č.441/2008
2008 16-2008 379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2008
2008 16-2008 380 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.380/2008
2008 16-2008 381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2007 a január 2008, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2007 Uznesenie č.381/2008
2008 16-2008 382 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 Uznesenie č.382/2008
2008 16-2008 383 Informácia o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v roku 2007 Uznesenie č.383/2008
2008 16-2008 384 Zámer vytvorenia Regionálneho inovačného centra Košice v nadväznosti na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj a vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo záujmového združenia TECHNICOM KOŠICE Uznesenie č.384/2008
2008 16-2008 385 Reštrukturalizácia prevzatých záväzkov nemocníc s poliklinikami v zriaďovatelskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.385/2008
2008 16-2008 386 Schválenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania projektu - 'Obnoviteľné zdroje energie na školách' - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus Uznesenie č.386/2008
2008 16-2008 387 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia) Uznesenie č.387/2008
2008 16-2008 388 Informácia o postupe prípravy financovania dopravnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej únie na roky 2008-2013 Uznesenie č.388/2008
2008 16-2008 389 Informatívna správa o Regionálnom operačnom programe a ďalších schválených operačných programoch, podporovaných aktivitách, kde prijímateľom pomoci je VÚC Uznesenie č.389/2008
2008 16-2008 390 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu VÚC Košický kraj a návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2008 Uznesenie č.390/2008
2008 16-2008 391 Informatívna správa o programoch cezhraničnej spolupráce 2007-2013 Uznesenie č.391/2008
2008 16-2008 392 Personálne otázky Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2008
2008 16-2008 393 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.393/2008
2008 16-2008 394 Zmena uznesenia č. 263/2007 na predaj trafostanice v Žehre - Hodkovciach Uznesenie č.394/2008
2008 16-2008 395 Kúpa pozemku na Ostrovského ulici v Košiciach Uznesenie č.395/2008
2008 16-2008 396 Zrušenie uznesenia č. 368/2007 – schválenie nájmu pre Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o. Uznesenie č.396/2008
2008 16-2008 397 Zmena Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.397/2008
2008 16-2008 398 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.398/2008
2008 16-2008 399 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.399/2008
2007 15-2007 353 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.353/2007
2007 15-2007 354 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.354/2007
2007 15-2007 355 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2007 a november 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2008 Uznesenie č.355/2007
2007 15-2007 356 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.356/2007
2007 15-2007 357 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.357/2007
2007 15-2007 358 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010 Uznesenie č.358/2007
2007 15-2007 359 Stav príprav na zavedenie eura v podmienkach Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.359/2007
2007 15-2007 360 II. etapa Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2007
2007 15-2007 361 Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.361/2007
2007 15-2007 362 Energetická politika Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.362/2007
2007 15-2007 363 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.363/2007
2007 15-2007 364 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl Uznesenie č.364/2007
2007 15-2007 365 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2008 Uznesenie č.365/2007
2007 15-2007 366 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2008 Uznesenie č.366/2007
2007 15-2007 367 Majetkové vysporiadanie s Obcou Priekopa Uznesenie č.367/2007
2007 15-2007 368 Schválenie nájmu pre DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.368/2007
2007 15-2007 369 Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou správou ciest Uznesenie č.369/2007
2007 15-2007 370 Schválenie zmeny doby nájmu pre Medical Consulting s.r.o. Uznesenie č.370/2007
2007 15-2007 371 Zrušenie Uznesenia č. 294/2007 na predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.371/2007
2007 15-2007 372 Prenájom pozemku pre Obec Oborín Uznesenie č.372/2007
2007 15-2007 373 Zrušenie Uznesenia č. 265/2007 na predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.373/2007
2007 15-2007 374 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 'Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu' a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.374/2007
2007 15-2007 375 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.375/2007
2007 15-2007 376 Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.376/2007
2007 15-2007 377 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.377/2007
2007 15-2007 378 Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.378/2007
2007 14-2007 320 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.320/2007
2007 14-2007 321 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.321/2007
2007 14-2007 322 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007 a september 2007 Uznesenie č.322/2007
2007 14-2007 323 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.323/2007
2007 14-2007 324 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.324/2007
2007 14-2007 325 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.325/2007
2007 14-2007 326 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.326/2007
2007 14-2007 327 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007 Uznesenie č.327/2007
2007 14-2007 328 Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj Uznesenie č.328/2007
2007 14-2007 329 Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.329/2007
2007 14-2007 330 Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v neziskovej organizácii Lux, Košice Uznesenie č.330/2007
2007 14-2007 331 Informácia o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 (PPP) Uznesenie č.331/2007
2007 14-2007 332 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2007/2008 Uznesenie č.332/2007
2007 14-2007 333 Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školského zariadenia Uznesenie č.333/2007
2007 14-2007 334 Zmena Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.334/2007
2007 14-2007 335 Vymenovanie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej Novej vsi do funkcie Uznesenie č.335/2007
2007 14-2007 336 Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná č. 4, Košice Uznesenie č.336/2007
2007 14-2007 337 Návrh na menovanie nových členov dozornej rady pri Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.337/2007
2007 14-2007 338 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.338/2007
2007 14-2007 339 Dodatok č.1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.339/2007
2007 14-2007 340 Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.340/2007
2007 14-2007 341 Zrušenie uznesenia č. 6/2006, č. 35/2006 a č. 34/2006, voľba Ing. Emila Ďurovčíka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja a určenie odmeny podpredsedovi Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a podpredsedovi Ing. Jánovi Szöllösovi Uznesenie č.341/2007
2007 14-2007 342 Predaj rekreačného objektu v Remetských Hámroch Uznesenie č.342/2007
2007 14-2007 343 Predaj internátnej budovy v Čečejovciach Uznesenie č.343/2007
2007 14-2007 344 Predaj prevádzkového objektu na Fabíniho ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.344/2007
2007 14-2007 345 Predaj pozemku v areáli Nemocnice s poliklinikou v Trebišove Uznesenie č.345/2007
2007 14-2007 346 Predaj pozemku v obci Smižany Uznesenie č.346/2007
2007 14-2007 347 Predaj garáží v obci Leles Uznesenie č.347/2007
2007 14-2007 348 Zmena doby nájmu pozemku v Margecanoch Uznesenie č.348/2007
2007 14-2007 349 Predaj pozemku v Michalovciach Uznesenie č.349/2007
2007 14-2007 350 Predaj domu na Letnej ulici v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.350/2007
2007 14-2007 351 Kúpa garáže a pozemku v Strážskom Uznesenie č.351/2007
2007 14-2007 352 Predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.352/2007
2007 13-2007 301 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.301/2007
2007 13-2007 302 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.302/2007
2007 13-2007 303 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2007 a júl 2007 Uznesenie č.303/2007
2007 13-2007 304 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2007 Uznesenie č.304/2007
2007 13-2007 305 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.305/2007
2007 13-2007 306 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.306/2007
2007 13-2007 307 Odmena poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie Uznesenie č.307/2007
2007 13-2007 308 Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Košiciach, Park mládeže 3 Uznesenie č.308/2007
2007 13-2007 309 Dodatok č. 2/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2007
2007 13-2007 310 Prenájom časti pozemku vo vlastníctve KSK obci Margecany Uznesenie č.310/2007
2007 13-2007 311 Prenájom častí pozemkov obci Zemplínska Teplica za účelom výstavby chodníkov Uznesenie č.311/2007
2007 13-2007 312 Odstránenie stavby v areáli Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice Uznesenie č.312/2007
2007 13-2007 313 Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi pre Mesto Spišská Nová Ves Uznesenie č.313/2007
2007 13-2007 314 Predaj pozemkov v Čečejovciach Uznesenie č.314/2007
2007 13-2007 315 Predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s. Uznesenie č.315/2007
2007 13-2007 316 Predaj pozemkov pre Obec Parchovany Uznesenie č.316/2007
2007 13-2007 317 Odstránenie stavby v stredisku Matilda Huta Uznesenie č.317/2007
2007 13-2007 318 Vysporiadanie majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam v Košiciach, časť Nižné Kapustníky Uznesenie č.318/2007
2007 13-2007 319 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti TESCO Stores SR, a.s. v Krompachoch Uznesenie č.319/2007
2007 12-2007 268 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.268/2007
2007 12-2007 269 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.269/2007
2007 12-2007 270 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2007 a máj 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2007 Uznesenie č.270/2007
2007 12-2007 271 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2006 Uznesenie č.271/2007
2007 12-2007 272 Zabezpečenie nákupu CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.272/2007
2007 12-2007 273 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.273/2007
2007 12-2007 274 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. SK podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.274/2007
2007 12-2007 275 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.275/2007
2007 12-2007 276 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.276/2007
2007 12-2007 277 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.277/2007
2007 12-2007 278 Postup Košického samosprávneho kraja pri zavedení eura Uznesenie č.278/2007
2007 12-2007 279 Partnerská dohoda medzi Košickým samosprávnym krajom a Krajinským združením Porýnia Uznesenie č.279/2007
2007 12-2007 280 Predaj spoluvlastníckeho podielu na kaštieli v Košiciach - Barci Uznesenie č.280/2007
2007 12-2007 281 Vstup Košického samosprávneho kraja do spoločnosti INTERHOTELY Košice, a.s. Uznesenie č.281/2007
2007 12-2007 282 Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.282/2007
2007 12-2007 283 Priebežná informatívna správa o implementovaných projektoch - Regionálna inovačná stratégia (RIS) Uznesenie č.283/2007
2007 12-2007 284 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2006-2007 Uznesenie č.284/2007
2007 12-2007 285 Realizácia integrovaného dopravného systému v Košickom kraji Uznesenie č.285/2007
2007 12-2007 286 Zmeny stanov nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností Uznesenie č.286/2007
2007 12-2007 287 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2006 Uznesenie č.287/2007
2007 12-2007 288 Zachovanie činnosti poskytovania rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci v NsP Spišská Nová Ves Uznesenie č.288/2007
2007 12-2007 289 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2006 Uznesenie č.289/2007
2007 12-2007 290 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007 Uznesenie č.290/2007
2007 12-2007 291 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007 Uznesenie č.291/2007
2007 12-2007 292 Zámena nehnuteľností s Mestom Strážske Uznesenie č.292/2007
2007 12-2007 293 Predaj bývalého sanatória v Čučme pri Rožňave Uznesenie č.293/2007
2007 12-2007 294 Predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.294/2007
2007 12-2007 295 Predaj budovy na Kapušianskej ulici v Michalovciach Uznesenie č.295/2007
2007 12-2007 296 Schválenie podnájomnej zmluvy medzi SEZ, a.s. a Mestom Krompachy Uznesenie č.296/2007
2007 12-2007 297 Predaj haly v Rožňave Uznesenie č.297/2007
2007 12-2007 298 Predaj časti pozemku v Mestskej časti Košice - Vyšné Opátske Uznesenie č.298/2007
2007 12-2007 299 Zriadenie vecného bremena v prospech firmy YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES SLOVAKIA, s. r. o., Michalovce Uznesenie č.299/2007
2007 12-2007 300 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.300/2007
2007 11-2007 235 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.235/2007
2007 11-2007 236 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.236/2007
2007 11-2007 237 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február 2007 a marec 2007 Uznesenie č.237/2007
2007 11-2007 238 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.238/2007
2007 11-2007 239 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.239/2007
2007 11-2007 240 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK vzmysle VZN č. 3/2006 Uznesenie č.240/2007
2007 11-2007 241 Informatívna správa o Analytickej časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013 Uznesenie č.241/2007
2007 11-2007 242 Realizácia stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 Uznesenie č.242/2007
2007 11-2007 243 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Uznesenie č.243/2007
2007 11-2007 244 Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte „Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.244/2007
2007 11-2007 245 Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte ROBINWOOD Uznesenie č.245/2007
2007 11-2007 246 Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave do funkcie Uznesenie č.246/2007
2007 11-2007 247 Vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy majetku Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.247/2007
2007 11-2007 248 Vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s. r. o. Uznesenie č.248/2007
2007 11-2007 249 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice v Trebišove Uznesenie č.249/2007
2007 11-2007 250 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach Uznesenie č.250/2007
2007 11-2007 251 Personálne zmeny v predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.251/2007
2007 11-2007 252 Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.252/2007
2007 11-2007 253 Odvolanie delegovaného zástupcu zriaďovateľa v radách škôl a delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl Uznesenie č.253/2007
2007 11-2007 254 Personálne otázky Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.254/2007
2007 11-2007 255 Vymenovanie riaditeľa Správy záväzkov a pohľadávok a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 192/2006 Uznesenie č.255/2007
2007 11-2007 256 Zmena organizačnej štruktúry Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.256/2007
2007 11-2007 257 Správa o činnosti na rok 2007 a personálne otázky Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.257/2007
2007 11-2007 258 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.258/2007
2007 11-2007 259 Odstránenie stavby v areáli DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava Uznesenie č.259/2007
2007 11-2007 260 Kúpa nehnuteľností na ul. Alžbetina 14 v Košiciach Uznesenie č.260/2007
2007 11-2007 261 Zámena pozemkov s mestom Košice na ul. Galenova a Kuzmányho v Košiciach Uznesenie č.261/2007
2007 11-2007 262 Zámena nehnuteľností s mestom Košice – Abovská 24 a pozemky v Barci za Murgašovu 2 Uznesenie č.262/2007
2007 11-2007 263 Predaj trafostanice v Žehre – Hodkovciach Uznesenie č.263/2007
2007 11-2007 264 Predaj pozemkov na Kukučínovej ulici v Košiciach Uznesenie č.264/2007
2007 11-2007 265 Predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.265/2007
2007 11-2007 266 Predaj pozemku na Tajovského ulici v Michalovciach Uznesenie č.266/2007
2007 11-2007 267 Uzatvorenie zámennej zmluvy so spoločnosťou Compcar, s. r. o Uznesenie č.267/2007
2007 10-2007 208 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.208/2007
2007 10-2007 209 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.209/2007
2007 10-2007 210 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2006 a január 2007, Správa kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2006 Uznesenie č.210/2007
2007 10-2007 211 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.211/2007
2007 10-2007 212 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.212/2007
2007 10-2007 213 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.213/2007
2007 10-2007 214 Riešenie problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach stredných škôl Uznesenie č.214/2007
2007 10-2007 215 Spoločný program rozvoja podmienok rómskej národnostnej menšiny – riešenia inklúzie marginalizovaných skupín obyvateľstva z európskych fondov Uznesenie č.215/2007
2007 10-2007 216 Prehľad nákladovosti škôl a školských zariadení v oblasti spotreby energií Uznesenie č.216/2007
2007 10-2007 217 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Uznesenie č.217/2007
2007 10-2007 218 Informatívna správa o Národnom strategickom referenčnom rámci a súvisiacich programových dokumentoch a Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 Uznesenie č.218/2007
2007 10-2007 219 Vyhlásenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k zriadeniu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na úrovni NUTS 3 (ďalej len SO/RO) pre implementáciu Regionálneho operačného programu pre roky 2007-2013 Uznesenie č.219/2007
2007 10-2007 220 Globálny logistický industriálny park v Košiciach Uznesenie č.220/2007
2007 10-2007 221 Informatívna správa o strategických projektoch v oblasti Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj Uznesenie č.221/2007
2007 10-2007 222 Zrušenie Pravidiel obchodných verejnych súťaží Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.222/2007
2007 10-2007 223 Doplnenie Štatútu Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.223/2007
2007 10-2007 224 Realizácia projektu „Kultúrne poukazy“ v podmienkach stredných škôl a organizácií kultúry v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.224/2007
2007 10-2007 225 Zrušenie Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie a založenie Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spoločnosti s ručením obmedzeným Uznesenie č.225/2007
2007 10-2007 226 Zrušenie Polikliniky Moldava nad Bodvou, príspevkovej organizácie a založenie Správy nebytových priestorov, spoločnosti s ručením obmedzeným Uznesenie č.226/2007
2007 10-2007 227 Odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave z funkcie Uznesenie č.227/2007
2007 10-2007 228 Personálne otázky Komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.228/2007
2007 10-2007 229 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.229/2007
2007 10-2007 230 Odstránenie stavby v areáli DSS Žehra - Hodkovce Uznesenie č.230/2007
2007 10-2007 231 Odstránenie stavby bývalého internátu v areáli na Hornádskej ulici v Krompachoch Uznesenie č.231/2007
2007 10-2007 232 Predaj nehnuteľností v Krompachoch pre spoločnosť KINREJAM s.r.o. Uznesenie č.232/2007
2007 10-2007 233 Predaj nehnuteľnosti v Brzotíne pre spoločnosť SANAS s.r.o. Rožňava Uznesenie č.233/2007
2007 10-2007 234 Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky potrebné pre rekonštrukciu cesty II/535 Mlynky Uznesenie č.234/2007
2006 9-2006 173 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.173/2006
2006 9-2006 174 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.174/2006
2006 9-2006 175 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2006
2006 9-2006 176 Informatívna správa o možnosti partnerskej spolupráce medzi Košickým samosprávnym krajom a Krasnojarským krajom v Ruskej federácii Uznesenie č.176/2006
2006 9-2006 177 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávnych krajov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.177/2006
2006 9-2006 178 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2006 a november 2006, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2007 Uznesenie č.178/2006
2006 9-2006 179 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.179/2006
2006 9-2006 180 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.180/2006
2006 9-2006 181 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009 Uznesenie č.181/2006
2006 9-2006 182 Závery a stav zabezpečenia financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja do roku 2009 Uznesenie č.182/2006
2006 9-2006 183 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 Uznesenie č.183/2006
2006 9-2006 184 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení jeho zmien a doplnkov schválených uznesením č. 47/2006 zo dňa 3. 4. 2006 Zastupiteľstvom KSK Uznesenie č.184/2006
2006 9-2006 185 Zmena a doplnenie Štatútu neziskovej organizácie Domova sociálnych služieb Kráľovce, n. o. a personálne zmeny v správnej rade Uznesenie č.185/2006
2006 9-2006 186 Racionalizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2006
2006 9-2006 187 Súhlas s partnerstvom Košického samosprávneho kraja pri realizácii projektu - Návrh koncepcie regionálnej politiky mládeže Uznesenie č.187/2006
2006 9-2006 188 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.188/2006
2006 9-2006 189 Organizačná štruktúra Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.189/2006
2006 9-2006 190 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľbe riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.190/2006
2006 9-2006 191 Zrušenie nemocníc s poliklinikou, príspevkových organizácií Uznesenie č.191/2006
2006 9-2006 192 Zriadenie Správy záväzkov a pohľadávok, rozpočtovej organizácie Uznesenie č.192/2006
2006 9-2006 193 Rozvojový plán Slovensko - Východ Uznesenie č.193/2006
2006 9-2006 194 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia Košice IT Valley, z. p. o. Uznesenie č.194/2006
2006 9-2006 195 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007 Uznesenie č.195/2006
2006 9-2006 196 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007 Uznesenie č.196/2006
2006 9-2006 197 Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.197/2006
2006 9-2006 198 Odstránenie stavby v správe Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Strážskom Uznesenie č.198/2006
2006 9-2006 199 Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Uhom a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.199/2006
2006 9-2006 200 Zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.200/2006
2006 9-2006 201 Zrušenie uznesenia č. 2005/526 k OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi a zrušenie uznesenia č. 78/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.201/2006
2006 9-2006 202 Zrušenie uznesenia č. 2005/389 k OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke a zrušenie uznesenia č. 77/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke Uznesenie č.202/2006
2006 9-2006 203 Zrušenie uznesenia č. 2004/187 k OVS a menovaniu komisie – predaj areálu v Čučme Uznesenie č.203/2006
2006 9-2006 204 Zrušenie uznesenia č. 2004/225 k OVS a menovaniu komisie – predaj časti pozemkov v areáli Nemocnice s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave Uznesenie č.204/2006
2006 9-2006 205 Predaj vyradených úsekov ciest pre obec Mlynky Uznesenie č.205/2006
2006 9-2006 206 Zmena uznesenia č. 2005/534 o predaji nehnuteľností v Trebišove Uznesenie č.206/2006
2006 9-2006 207 Zmena názvu Komisie pre cirkve a dialóg Uznesenie č.207/2006
2006 8-2006 153 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.153/2006
2006 8-2006 154 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.154/2006
2006 8-2006 155 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2006 a september 2006 Uznesenie č.155/2006
2006 8-2006 156 Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.156/2006
2006 8-2006 157 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.157/2006
2006 8-2006 158 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.158/2006
2006 8-2006 159 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.159/2006
2006 8-2006 160 Štatút a personálne obsadenie Komisie pre cirkve a dialóg Uznesenie č.160/2006
2006 8-2006 161 Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.161/2006
2006 8-2006 162 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.162/2006
2006 8-2006 163 Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2006 Uznesenie č.163/2006
2006 8-2006 164 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (ZER) Uznesenie č.164/2006
2006 8-2006 165 Informácia o príprave zimnej údržby ciest v sezóne 2006/2007 Uznesenie č.165/2006
2006 8-2006 166 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.166/2006
2006 8-2006 167 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri Domove mládeže, Medická 2, Košice Uznesenie č.167/2006
2006 8-2006 168 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi neziskovou organizáciou Domovina n. o., ktorá zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb v Žehre, časť Hodkovce a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.168/2006
2006 8-2006 169 Informatívna správa o stave realizácie projektu "POKER – komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II" Uznesenie č.169/2006
2006 8-2006 170 Zrušenie uznesenia č. 2005/449 k predaju pozemkov na Kukučínovej ul. v Košiciach Uznesenie č.170/2006
2006 8-2006 171 Predaj dielne a pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.171/2006
2006 8-2006 172 Zámenná zmluva s mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.172/2006
2006 7-2006 127 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.127/2006
2006 7-2006 128 Vyhlásenie poslancov Košického samosprávneho kraja k prejavom extrémizmu a neznášanlivosti Uznesenie č.128/2006
2006 7-2006 129 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2006
2006 7-2006 130 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2006 až júl 2006 Uznesenie č.130/2006
2006 7-2006 131 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2006 Uznesenie č.131/2006
2006 7-2006 132 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.132/2006
2006 7-2006 133 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.133/2006
2006 7-2006 134 Základné podmienky financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja v období do roku 2009 Uznesenie č.134/2006
2006 7-2006 135 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou Uznesenie č.135/2006
2006 7-2006 136 Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Skladnej ulici č. 4 v Košiciach Uznesenie č.136/2006
2006 7-2006 137 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.137/2006
2006 7-2006 138 Odmena hlavnému kontrolórovi za polročné plnenie úloh Uznesenie č.138/2006
2006 7-2006 139 Vzdanie sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a voľba predsedu do tejto funkcie Uznesenie č.139/2006
2006 7-2006 140 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.140/2006
2006 7-2006 141 Zaradenie Učilišťa, Sídlisko Breziny 282, Prakovce pri Spojenej škole s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce, Sídlisko Breziny 282, Prakovce do siete škôl a školských zariadení a jeho zriadenie Uznesenie č.141/2006
2006 7-2006 142 Vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Prakovce zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie Uznesenie č.142/2006
2006 7-2006 143 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.143/2006
2006 7-2006 144 Zakladateľská zmluva a Stanovy Sprostredkovateľského orgánu pre Spoločný Regionálny operačný program Slovensko NUTS II – Východ Uznesenie č.144/2006
2006 7-2006 145 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2006 a personálne zmeny v Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n.o. Uznesenie č.145/2006
2006 7-2006 146 Zmena uznesenia č. 2004/253 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.146/2006
2006 7-2006 147 Zmena uznesenia č. 2004/254 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.147/2006
2006 7-2006 148 Zmena uznesenia č. 2004/255 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.148/2006
2006 7-2006 149 Zrušenie uznesenia č. 2005/435 Uznesenie č.149/2006
2006 7-2006 150 Zrušenie uznesenia č. 2005/437 Uznesenie č.150/2006
2006 7-2006 151 Zrušenie uznesenia č. 2005/439 Uznesenie č.151/2006
2006 7-2006 152 Kúpa školského objektu v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.152/2006
2006 6-2006 86 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.86/2006
2006 6-2006 87 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2006
2006 6-2006 88 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2006 až máj 2006 Plán kontrol Útvaru kontroly Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2006 Uznesenie č.88/2006
2006 6-2006 89 Zásady kontrolnej činnosti v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.89/2006
2006 6-2006 90 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.90/2006
2006 6-2006 91 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.91/2006
2006 6-2006 92 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.92/2006
2006 6-2006 93 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2005 Uznesenie č.93/2006
2006 6-2006 94 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.94/2006
2006 6-2006 95 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja – vytvorenie referátu cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja KSK, jeho úlohy a štruktúra Uznesenie č.95/2006
2006 6-2006 96 Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.96/2006
2006 6-2006 97 Personálne otázky Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2006
2006 6-2006 98 Informatívna správa o prechode vecí z majetku štátu v nájme neziskovej organizácie, na ktorú prešli pôsobnosti poskytovať sociálne služby dňom 1. 1. 2002 do vlastníctva vyššieho územného celku Uznesenie č.98/2006
2006 6-2006 99 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.99/2006
2006 6-2006 100 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.100/2006
2006 6-2006 101 Financovanie ciest v správe Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.101/2006
2006 6-2006 102 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2005/2006 Uznesenie č.102/2006
2006 6-2006 103 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 79/2006 Uznesenie č.103/2006
2006 6-2006 104 Personálne zmeny v Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.104/2006
2006 6-2006 105 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.105/2006
2006 6-2006 106 Zmena Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80/2006, č. 82/2006 a č. 84/2006 Uznesenie č.106/2006
2006 6-2006 107 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.107/2006
2006 6-2006 108 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.108/2006
2006 6-2006 109 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.109/2006
2006 6-2006 110 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.110/2006
2006 6-2006 111 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.111/2006
2006 6-2006 112 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.112/2006
2006 6-2006 113 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja zvolaním valných zhromaždení nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.113/2006
2006 6-2006 114 Informácia o Národnom strategickom referenčnom rámci SR a súvisiacich programových dokumentoch pre obdobie 2007 – 2013 a zapojenie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.114/2006
2006 6-2006 115 Spolufinancovanie a združenie prostriedkov projektu Udržateľný regionálny rozvoj Košického kraja Uznesenie č.115/2006
2006 6-2006 116 Doplnenie uznesenia č. 27/2006 a združenie prostriedkov v rámci schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.116/2006
2006 6-2006 117 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.117/2006
2006 6-2006 118 Zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Bystrica Uznesenie č.118/2006
2006 6-2006 119 Predaj cesty pre obce Plešivec a Ardovo Uznesenie č.119/2006
2006 6-2006 120 Predĺženie nájmu pre občianske združenie Ľudia a perspektíva Uznesenie č.120/2006
2006 6-2006 121 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2004/230 – plaváreň Uznesenie č.121/2006
2006 6-2006 122 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2005/529 – Gelnica Uznesenie č.122/2006
2006 6-2006 123 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.123/2006
2006 6-2006 124 Kúpa pozemku v Spišskej Novej Vsi pre vodomernú šachtu Uznesenie č.124/2006
2006 6-2006 125 Schválenie podnikateľskej činnosti v rozsahu ohlasovanej živnosti pre rekreačné zariadenie v Danišovciach Uznesenie č.125/2006
2006 6-2006 126 Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2005, plán činnosti a rozpočet Agentúry na rok 2006 Uznesenie č.126/2006
2006 5-2006 75 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.75/2006
2006 5-2006 76 Predaj pozemkov pre Obec Štítnik Uznesenie č.76/2006
2006 5-2006 77 Predaj budovy CO skladu a pozemkov v Zlatej Idke Uznesenie č.77/2006
2006 5-2006 78 Predaj pozemkov a budovy bývalej gynekológie NsP, Rázusova ul., Spišská Nová Ves Uznesenie č.78/2006
2006 5-2006 79 Zmena štatútu v neziskovej organizácii Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach poskytujúcej všeobecne prospešné služby Uznesenie č.79/2006
2006 5-2006 80 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.80/2006
2006 5-2006 81 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.81/2006
2006 5-2006 82 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.82/2006
2006 5-2006 83 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.83/2006
2006 5-2006 84 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.84/2006
2006 5-2006 85 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.85/2006
2006 4-2006 43 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.43/2006
2006 4-2006 44 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.44/2006
2006 4-2006 45 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január 2006 až marec 2006 Uznesenie č.45/2006
2006 4-2006 46 Zbierka na výstavbu pamätníka obetiam havárie lietadla AN 24 pri maďarskej obci Hejce Uznesenie č.46/2006
2006 4-2006 47 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/ 2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Uznesenie č.47/2006
2006 4-2006 48 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Uznesenie č.48/2006
2006 4-2006 49 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2006
2006 4-2006 50 Zriadenie Komisie cirkví Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.50/2006
2006 4-2006 51 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.51/2006
2006 4-2006 52 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uznesenie č.52/2006
2006 4-2006 53 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Uznesenie č.53/2006
2006 4-2006 54 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.54/2006
2006 4-2006 55 Plány činností komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rok 2006 Uznesenie č.55/2006
2006 4-2006 56 Informácia o financovaní výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave Uznesenie č.56/2006
2006 4-2006 57 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach Uznesenie č.57/2006
2006 4-2006 58 Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia samosprávnych krajov „SK 8“ Uznesenie č.58/2006
2006 4-2006 59 Odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.59/2006
2006 4-2006 60 Vyradenie Školy v prírode Medzev zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie Uznesenie č.60/2006
2006 4-2006 61 Vyradenie Domova mládeže a Školskej jedálne pri Strednej veterinárnej škole, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie Uznesenie č.61/2006
2006 4-2006 62 Zaradenie výdajne stravy pri Obchodnej akadémii, Kapušianska 2 v Michalovciach a pri SOU hutníckom, Železiarenská ul. v Košiciach - Šaci do siete škôl a školských zariadení a ich následné zriadenie Uznesenie č.62/2006
2006 4-2006 63 Informácia o príprave a zabezpečení osláv 330. výročia narodenia Františka II. Rákocziho a 100. výročia prevezenia a znovupochovania jeho telesných pozostatkov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach Uznesenie č.63/2006
2006 4-2006 64 Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do projektu Ministerstva kultúry SR "Kultúrne poukazy" Uznesenie č.64/2006
2006 4-2006 65 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.65/2006
2006 4-2006 66 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority a opatrenia) Uznesenie č.66/2006
2006 4-2006 67 Projekt „Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“ Uznesenie č.67/2006
2006 4-2006 68 Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“ Uznesenie č.68/2006
2006 4-2006 69 Spolufinancovanie projektu predkladaného na financovanie z fondu ERDF Uznesenie č.69/2006
2006 4-2006 70 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2005/535 – Predaj časti pozemku na Strojárenskej ul. v Košiciach Uznesenie č.70/2006
2006 4-2006 71 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Trebišov, a.s Uznesenie č.71/2006
2006 4-2006 72 Schválenie nájmu majetku pre Moldavu nad Bodvou Uznesenie č.72/2006
2006 4-2006 73 Asanácia stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Uznesenie č.73/2006
2006 4-2006 74 Návrh zakladateľa pre Správnu radu NsP Štefana Kukuru Michalovce n.o. na odvolanie a voľbu člena dozornej rady Uznesenie č.74/2006
2006 3-2006 40 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.40/2006
2006 3-2006 41 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2006
2006 3-2006 42 Prevod zriaďovateľskej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice na základe dohody a prechod majetku štátu v správe Východoslovenskej galérie Košice Uznesenie č.42/2006
2006 2-2006 14 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.14/2006
2006 2-2006 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2006
2006 2-2006 16 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2005 až december 2005, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2005, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2006 Uznesenie č.16/2006
2006 2-2006 17 Určenie odmeny hlavnému kontrolórovi JUDr. Vojtechovi Farkašovi za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku Uznesenie č.17/2006
2006 2-2006 18 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.18/2006
2006 2-2006 19 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti k Východoslovenskej galérii Košice na Košický samosprávny kraj Uznesenie č.19/2006
2006 2-2006 20 Organizačná štruktúra Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.20/2006
2006 2-2006 21 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.21/2006
2006 2-2006 22 Poriadok odmeňovania zamestnancov úradu a útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.22/2006
2006 2-2006 23 Spolufinancovanie projektu Prieskum managmentu a kategorizácia prírodných a chránených území Uznesenie č.23/2006
2006 2-2006 24 Spolufinancovanie projektu Spoločný informačný systém odpadového hospodárstva Uznesenie č.24/2006
2006 2-2006 25 Spolufinancovanie a združenie finančných prostriedkov v rámci projektu POKER - komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II Uznesenie č.25/2006
2006 2-2006 26 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.26/2006
2006 2-2006 27 Spolufinancovanie schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.27/2006
2006 2-2006 28 Zmluva o nájme nebytových priestorov SOU pôšt a telekomunikácií Košice a dodatky k nájomným zmluvám SOU strojárskeho Michalovce a SOU hutníckeho Košice Uznesenie č.28/2006
2006 2-2006 29 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce n. o. Uznesenie č.29/2006
2006 2-2006 30 Predaj obytného domu v Michalovciach Uznesenie č.30/2006
2006 2-2006 31 Zrušenie uznesenia č. 2005/385 Uznesenie č.31/2006
2006 2-2006 32 Nájom časti cestného telesa – Domica Uznesenie č.32/2006
2006 2-2006 33 Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.33/2006
2006 2-2006 34 Vymedzenie právomocí podpredsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Jána Szöllösa Uznesenie č.34/2006
2006 2-2006 35 Vymedzenie právomocí poslanca uvoľneného na dlhodobý výkon funkcie Ing. Emila Ďurovčíka a určenie mesačnej odmeny Uznesenie č.35/2006
2006 2-2006 36 Zvolení členovia komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.36/2006
2006 2-2006 37 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.37/2006
2006 2-2006 38 Delegovanie členov do výborov pre otázky zamestnanosti Uznesenie č.38/2006
2006 2-2006 39 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, so sídlom ul. Boľská 41, 077 71 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.39/2006
2006 1-2006 1 Schválenie programu Uznesenie č.1/2006
2006 1-2006 2 Voľba návrhovej komisie Uznesenie č.2/2006
2006 1-2006 3 Voľba mandátovej komisie Uznesenie č.3/2006
2006 1-2006 4 Rokovací poriadok ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2006
2006 1-2006 5 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.5/2006
2006 1-2006 6 Voľba poslanca p. E. Ďurovčíka na výkon samosprávnej funkcie Uznesenie č.6/2006
2006 1-2006 7 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2006
2006 1-2006 8 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2006
2006 1-2006 9 Voľba nových členov návrhovej komisie Uznesenie č.9/2006
2006 1-2006 10 Voľba nových členov mandátovej komisie Uznesenie č.10/2006
2006 1-2006 11 Voľba členov stálej mandátovej komisie Uznesenie č.11/2006
2006 1-2006 12 Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.12/2006
2006 1-2006 13 Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb predsedu KSK a a poslancov Zastupiteľstva KSK, Správa mandátovej komisie o preskúmaní platnosti voľby predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK Uznesenie č.13/2006
2022 32-2022 729 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.729/2022
2022 32-2022 730 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.730/2022
2022 32-2022 731 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.731/2022
2022 32-2022 732 Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov Uznesenie č.732/2022
2022 32-2022 733 Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o. Uznesenie č.733/2022
2022 32-2022 734 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálovéhofondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach Uznesenie č.734/2022
2022 32-2022 735 Prevod vlastníctva pozemku v Margecanoch Uznesenie č.735/2022
2022 32-2022 736 Nájom športových zariadení pre GOOD ANGELS s.r.o. Uznesenie č.736/2022
2022 32-2022 737 Nájom nebytových priestorov pre SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. Uznesenie č.737/2022
2022 32-2022 738 Zmena podmienok nájomných zml