Vyhľadávanie uznesení Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 3-2010 56 Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2010 Uznesenie č.56/2010
2010 3-2010 57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.57/2010
2010 3-2010 58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.58/2010
2010 3-2010 59 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2009 Uznesenie č.59/2010
2010 3-2010 60 Implementácia Regionálnej inovačnej stratégie KSK – Informatívna správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch za obdobie 2008 – 2009 Uznesenie č.60/2010
2010 3-2010 61 Informácia o získaní konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci MF SR na revitalizáciu objektu Strojárenská ulica 3, Košice formou PPP Uznesenie č.61/2010
2010 3-2010 62 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“ Uznesenie č.62/2010
2010 3-2010 63 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ Uznesenie č.63/2010
2010 3-2010 64 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ Uznesenie č.64/2010
2010 3-2010 65 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“ Uznesenie č.65/2010
2010 3-2010 66 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“ Uznesenie č.66/2010
2010 3-2010 67 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Juh Uznesenie č.67/2010
2010 3-2010 68 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.68/2010
2010 3-2010 69 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“ Uznesenie č.69/2010
2010 3-2010 70 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo – revitalizácia expozície v Trebišove“ Uznesenie č.70/2010
2010 3-2010 71 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave“ Uznesenie č.71/2010
2010 3-2010 72 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia“ Uznesenie č.72/2010
2010 3-2010 73 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku“ Uznesenie č.73/2010
2010 3-2010 74 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.74/2010
2010 3-2010 75 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KLASTER TERRA INCOGNITA - partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.75/2010
2010 3-2010 76 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2008/2009 Uznesenie č.76/2010
2010 3-2010 77 Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov škôl a školských zariadení Uznesenie č.77/2010
2010 3-2010 78 Plnenie Stratégie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.78/2010
2010 3-2010 79 Odvolanie a voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.79/2010
2010 3-2010 80 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.80/2010
2010 3-2010 81 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 642/2009 zo dňa 27.04.2009 k Návrhu na vysporiadanie straty z minulých rokov v NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.81/2010
2010 3-2010 82 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2009 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2010 Uznesenie č.82/2010
2010 3-2010 83 Odvolanie členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., vymenovanie nových členov správnej rady ARR Košice, n. o. a návrh na členov Dozornej rady ARR Košice, n.o. Uznesenie č.83/2010
2010 3-2010 84 Vymenovanie riaditeľa zariadenia LÚČ – Domov sociálnych služieb do funkcie Uznesenie č.84/2010
2010 3-2010 85 Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.85/2010
2010 3-2010 86 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce - II. etapa Uznesenie č.86/2010
2010 3-2010 87 Zmena nájomcu majetku bývalého SOU elektrotechnického v Krompachoch Uznesenie č.87/2010
2010 3-2010 88 Predaj pozemkov pre Mesto Gelnica Uznesenie č.88/2010
2010 3-2010 89 Predaj pozemku v správe Baníckeho múzea v Rožňave Uznesenie č.89/2010
2010 3-2010 90 Predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.90/2010
2010 3-2010 91 Kúpa pozemkov od Obce Richnava Uznesenie č.91/2010
2010 2-2010 12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2010
2010 2-2010 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.13/2010
2010 2-2010 14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010 Uznesenie č.14/2010
2010 2-2010 15 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2010
2010 2-2010 16 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Uznesenie č.16/2010
2010 2-2010 17 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012 Uznesenie č.17/2010
2010 2-2010 18 VZN KSK č.1/2010 o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv.ochrany detí a soc. kurately v ZP KSK Uznesenie č.18/2010
2010 2-2010 19 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.19/2010
2010 2-2010 20 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010 Uznesenie č.20/2010
2010 2-2010 21 Spolufinancovanie projektu BIO - EN - AREA Uznesenie č.21/2010
2010 2-2010 22 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.22/2010
2010 2-2010 23 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2010
2010 2-2010 24 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Rožňave Uznesenie č.24/2010
2010 2-2010 25 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010 Uznesenie č.25/2010
2010 2-2010 26 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010 Uznesenie č.26/2010
2010 2-2010 27 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.27/2010
2010 2-2010 28 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009 Uznesenie č.28/2010
2010 2-2010 29 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.“ Uznesenie č.29/2010
2010 2-2010 30 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.“ Uznesenie č.30/2010
2010 2-2010 31 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.“ Uznesenie č.31/2010
2010 2-2010 32 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.“ Uznesenie č.32/2010
2010 2-2010 33 Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.727/2009 z 24.8.2009 k návrhu na založenie obchodnej spol. „ORID“, s.r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a o majetkovej účasti KSK v tejto spol. v časti A) bod 1. a 3., B) a C) Uznesenie č.33/2010
2010 2-2010 34 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.34/2010
2010 2-2010 35 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.35/2010
2010 2-2010 36 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.36/2010
2010 2-2010 37 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.37/2010
2010 2-2010 38 Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.38/2010
2010 2-2010 39 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.39/2010
2010 2-2010 40 Personálne zmeny v Správnej rade DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.40/2010
2010 2-2010 41 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2010
2010 2-2010 42 Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.42/2010
2010 2-2010 43 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.43/2010
2010 2-2010 44 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.44/2010
2010 2-2010 45 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.45/2010
2010 2-2010 46 Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.46/2010
2010 2-2010 47 Schválenie dohody o zániku predkupného práva Uznesenie č.47/2010
2009 27-2009 749 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.749/2009
2009 27-2009 750 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2009
2009 27-2009 751 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2009 Uznesenie č.751/2009
2009 27-2009 752 Ústna informácia predsedu o najdôležitejších výsledkoch funkčného obdobia 2006 - 2009 Uznesenie č.752/2009
2009 27-2009 753 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.753/2009
2009 27-2009 754 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.754/2009
2009 27-2009 755 Regionálne multifunkčné centrum Strojárenská ulica Košice, spolufinancovanie projektu revitalizácie hnedej zóny Uznesenie č.755/2009
2009 27-2009 756 Informácia o implementácii projektu "Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu" Uznesenie č.756/2009
2009 27-2009 757 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.757/2009
2009 27-2009 758 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea" Uznesenie č.758/2009
2009 27-2009 759 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Letohrádok Dardanely-revitalizácia areálu hudobného múzea" Uznesenie č.759/2009
2009 27-2009 760 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer" Uznesenie č.760/2009
2009 27-2009 761 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach" Uznesenie č.761/2009
2009 27-2009 762 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.762/2009
2009 27-2009 763 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „RAMZITH – ROŽŇAVA“ – rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a tepelného hospodárstva NsP sv. Barbory v Rožňave Uznesenie č.763/2009
2009 27-2009 764 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Uznesenie č.764/2009
2009 27-2009 765 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie (OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - "Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji" Uznesenie č.765/2009
2009 26-2009 702 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.702/2009
2009 26-2009 703 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.703/2009
2009 26-2009 704 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2009 Uznesenie č.704/2009
2009 26-2009 705 Vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009 zo dňa 24. 7. 2009 Uznesenie č.705/2009
2009 26-2009 706 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a o prijatých opatreniach, na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v n. o. DSS Kráľovce Uznesenie č.706/2009
2009 26-2009 707 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2009 Uznesenie č.707/2009
2009 26-2009 708 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009 Uznesenie č.708/2009
2009 26-2009 709 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.709/2009
2009 26-2009 710 Postup pri realizácii projektu Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a zabezpečenie ukončenia projektu Uznesenie č.710/2009
2009 26-2009 711 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2009 Uznesenie č.711/2009
2009 26-2009 712 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 Uznesenie č.712/2009
2009 26-2009 713 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2009, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.713/2009
2009 26-2009 714 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj Uznesenie č.714/2009
2009 26-2009 715 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Medzibodrožie - informatívna správa Uznesenie č.715/2009
2009 26-2009 716 Projekt Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie spolufinancovania z ESF Uznesenie č.716/2009
2009 26-2009 717 Spolufinancovanie projektu "Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží na oboch stranách hranice" Uznesenie č.717/2009
2009 26-2009 718 Spolufinancovanie projektu "Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní verejných služieb" Uznesenie č.718/2009
2009 26-2009 719 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.719/2009
2009 26-2009 720 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc Uznesenie č.720/2009
2009 26-2009 721 Podanie a spolufinancovanie projektu MEDIAVEL - reinštalácia a vytváranie interaktívnych expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika Uznesenie č.721/2009
2009 26-2009 722 Spolufinancovanie projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS" Uznesenie č.722/2009
2009 26-2009 723 Návrh na založenie neziskovej organizácie Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie - Cesta n.o. Košickým samosprávnym krajom pre realizáciu projektu CESTA Uznesenie č.723/2009
2009 26-2009 724 Zmena uznesenia č. 360/2007 na II. etapu Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.724/2009
2009 26-2009 725 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.725/2009
2009 26-2009 726 Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach Uznesenie č.726/2009
2009 26-2009 727 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti „ORID“, s. r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.727/2009
2009 26-2009 728 Informácia o stave regionálnej železničnej dopravy a infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.728/2009
2009 26-2009 729 Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.729/2009
2009 26-2009 730 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 681/2009 Uznesenie č.730/2009
2009 26-2009 731 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie Uznesenie č.731/2009
2009 26-2009 732 Výročná správa Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za rok 2008 Uznesenie č.732/2009
2009 26-2009 733 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v Moldave nad Bodvou za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 Uznesenie č.733/2009
2009 26-2009 734 Informácia o stave poškodenia ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.734/2009
2009 26-2009 735 Schválenie a spolufinancovanie projektu "Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách - INFOTOUR" Uznesenie č.735/2009
2009 26-2009 736 Vymenovanie riaditeľa Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.736/2009
2009 26-2009 737 Vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.737/2009
2009 26-2009 738 Voľba predsedu Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.738/2009
2009 26-2009 739 Nájom cesty pre Obec Bunkovce Uznesenie č.739/2009
2009 26-2009 740 Schválenie nájmu cestného telesa a pozemkov pod cestným telesom pre obce a mestá na verejnoprospešné účely Uznesenie č.740/2009
2009 26-2009 741 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.741/2009
2009 26-2009 742 Predaj bývalého hospodárskeho dvora v Strážskom Uznesenie č.742/2009
2009 26-2009 743 Predaj kaštieľa s priľahlým pozemkom v Strážskom Uznesenie č.743/2009
2009 26-2009 744 Predaj pozemku v obci Hnilčík Uznesenie č.744/2009
2009 26-2009 745 Predaj pozemku pre Mesto Michalovce Uznesenie č.745/2009
2009 26-2009 746 Predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave Uznesenie č.746/2009
2009 26-2009 747 Zrušenie uznesenia č. 537/2008 zo dňa 27.10.2008 a uznesenia č. 637/2009 zo dňa 27.4.2009 na predaj nehnuteľností na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.747/2009
2009 26-2009 748 Zrušenie uznesenia č. 2005/504 na uzatvorenie záložnej zmluvy Uznesenie č.748/2009
2009 25-2009 644 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.644/2009
2009 25-2009 645 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.645/2009
2009 25-2009 646 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2009 Uznesenie č.646/2009
2009 25-2009 647 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.647/2009
2009 25-2009 648 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.648/2009
2009 25-2009 649 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.649/2009
2009 25-2009 650 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekontštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.650/2009
2009 25-2009 651 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ Uznesenie č.651/2009
2009 25-2009 652 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.652/2009
2009 25-2009 653 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.653/2009
2009 25-2009 654 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.654/2009
2009 25-2009 655 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.655/2009
2009 25-2009 656 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín Uznesenie č.656/2009
2009 25-2009 657 Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Použie - informatívna správa Uznesenie č.657/2009
2009 25-2009 658 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregiónoch Borolo a Koromľa – informatívna správa Uznesenie č.658/2009
2009 25-2009 659 Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“ Uznesenie č.659/2009
2009 25-2009 660 Informatívna správa o medzinárodnom projekte KNOWBRIDGE Uznesenie č.660/2009
2009 25-2009 661 Informácia o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015 za obdobie jedného roka Uznesenie č.661/2009
2009 25-2009 662 Dramaturgický plán programu Terra Incognita Uznesenie č.662/2009
2009 25-2009 663 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok 2008 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2009 Uznesenie č.663/2009
2009 25-2009 664 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2008/2009 Uznesenie č.664/2009
2009 25-2009 665 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.665/2009
2009 25-2009 666 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.666/2009
2009 25-2009 667 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov Uznesenie č.667/2009
2009 25-2009 668 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regonálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.668/2009
2009 25-2009 669 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Obnova budovy Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave–kultúrnej pamiatky“,Gymnázium P.J.Šafárika,Akademika Hronca 1,04801 Rožňava Uznesenie č.669/2009
2009 25-2009 670 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Modernizácia a rekonštrukcia školy–Oblečieme tučniaka“,Stredná odborná škola obchodu a služieb,Školská 4,071 01 Michalovce Uznesenie č.670/2009
2009 25-2009 671 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice Uznesenie č.671/2009
2009 25-2009 672 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce Uznesenie č.672/2009
2009 25-2009 673 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.673/2009
2009 25-2009 674 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1Infraštruktúra vzdelávania–„Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ zdravotníckej v Rožňave“,Stredná odborná škola zdravotnícka,Nám. 1.Mája 1,04801Rožňava Uznesenie č.674/2009
2009 25-2009 675 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Príprava kvalitných odborníkov v KSK pre služby v automobilovom priemysle(AP)“,SOŠ automobilová,Moldavská cesta2, 04199Košice Uznesenie č.675/2009
2009 25-2009 676 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Energo – Racio Project“, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, 041 52 Košice Uznesenie č.676/2009
2009 25-2009 677 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ – Szakközepiskola Grešáková 1 Košice“,SOŠ–Szakközepiskola,Grešáková 1,042 13 Košice Uznesenie č.677/2009
2009 25-2009 678 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia odborná príprava a vzdelávanie“,Obchodná akadémia,Akademika Hronca 8,048 01Rožňava Uznesenie č.678/2009
2009 25-2009 679 Informatívna správa o stave plnenia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a stave hospodárenia nemocníc Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.679/2009
2009 25-2009 680 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2008 Uznesenie č.680/2009
2009 25-2009 681 Zapojenie Košického samosprávneho kraja do projektu: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II" Uznesenie č.681/2009
2009 25-2009 682 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009 Uznesenie č.682/2009
2009 25-2009 683 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009 Uznesenie č.683/2009
2009 25-2009 684 Personálne otázky v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.684/2009
2009 25-2009 685 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.685/2009
2009 25-2009 686 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.686/2009
2009 25-2009 687 Založenie Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.687/2009
2009 25-2009 688 Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o Uznesenie č.688/2009
2009 25-2009 689 Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Čeľovce Uznesenie č.689/2009
2009 25-2009 690 Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Poľany Uznesenie č.690/2009
2009 25-2009 691 Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku v katastrálnom území Gelnica Uznesenie č.691/2009
2009 25-2009 692 Zrušenie uznesenia č. 575/2008 na predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.692/2009
2009 25-2009 693 Predaj pozemku v katastrálnom území Zemplínsky Branč pre Slovenskú správu ciest Uznesenie č.693/2009
2009 25-2009 694 Predaj objektu na Štadiónovej ulici v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.694/2009
2009 25-2009 695 Predaj domu s pozemkom v obci Zemplín Uznesenie č.695/2009
2009 25-2009 696 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.696/2009
2009 25-2009 697 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 596 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.697/2009
2009 25-2009 698 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 597 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.698/2009
2009 25-2009 699 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 598 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.699/2009
2009 25-2009 700 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 599 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.700/2009
2009 25-2009 701 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 600 zo dňa 16. 2. 2009 k Spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Uznesenie č.701/2009
2009 24-2009 612 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.612/2009
2009 24-2009 613 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.613/2009
2009 24-2009 614 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2009, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2008 Uznesenie č.614/2009
2009 24-2009 615 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006 Uznesenie č.615/2009
2009 24-2009 616 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2008 Uznesenie č.616/2009
2009 24-2009 617 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009 Uznesenie č.617/2009
2009 24-2009 618 Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.618/2009
2009 24-2009 619 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácíí Uznesenie č.619/2009
2009 24-2009 620 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 9/2009, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.620/2009
2009 24-2009 621 Informatívna správa o stave verejnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.621/2009
2009 24-2009 622 Zrušenie bodu C 1. uznesenia č. 282/2007 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 11. júna 2007 v Košiciach Uznesenie č.622/2009
2009 24-2009 623 Informácia o Memorande o porozumení Rakúsko - Slovenskej spolupráci v implementácii integrácie rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike posilňovaním vzdelávacieho systému rómskych detí a zvýšením zamestnanosti rómskej mládeže Uznesenie č.623/2009
2009 24-2009 624 Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.624/2009
2009 24-2009 625 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Viničky Uznesenie č.625/2009
2009 24-2009 626 Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách Uznesenie č.626/2009
2009 24-2009 627 Zmena formy hospodárenia Jazykovej školy, Komenského 2, Košice a Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves Uznesenie č.627/2009
2009 24-2009 628 Vymenovanie riaditeľa Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.628/2009
2009 24-2009 629 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.629/2009
2009 24-2009 630 Personálna zmena v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.630/2009
2009 24-2009 631 Kúpa pozemku v Sobranciach Uznesenie č.631/2009
2009 24-2009 632 Zámena pozemkov s Mestom Spišské Vlachy Uznesenie č.632/2009
2009 24-2009 633 Zrušenie uznesenia č. 536/2008 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.633/2009
2009 24-2009 634 Zrušenie uznesenia č. 433/2008 na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o. Uznesenie č.634/2009
2009 24-2009 635 Predaj objektu garáží v Michalovciach Uznesenie č.635/2009
2009 24-2009 636 Predaj objektu v obci Markušovce Uznesenie č.636/2009
2009 24-2009 637 Predaj pozemkov na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.637/2009
2009 24-2009 638 Predaj objektu na Kukučínovej ulici v Košiciach Uznesenie č.638/2009
2009 24-2009 639 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Bačíkovej ulici v Košiciach Uznesenie č.639/2009
2009 24-2009 640 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce Uznesenie č.640/2009
2009 24-2009 641 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce – zmluva o budúcej zámennej zmluve na zámenu nehnuteľností pozemku Uznesenie č.641/2009
2009 24-2009 642 Vysporiadanie straty z minulých rokov v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.642/2009
2009 24-2009 643 Uzatvorenie Zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Fakultou umení Technickej univerzity - vznik Regionálneho multifunkčného centra v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach Uznesenie č.643/2009
2009 23-2009 585 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.585/2009
2009 23-2009 586 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.586/2009
2009 23-2009 587 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2008 - január 2009 Uznesenie č.587/2009
2009 23-2009 588 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.588/2009
2009 23-2009 589 Informácia o výsledku medzinárodného ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.589/2009
2009 23-2009 590 Informácia o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2008 Uznesenie č.590/2009
2009 23-2009 591 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2008 Uznesenie č.591/2009
2009 23-2009 592 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, II. aktualizácia Uznesenie č.592/2009
2009 23-2009 593 Vstup do Európskeho združenia regiónov a samospráv pre vodík a palivové články HyRaMP Uznesenie č.593/2009
2009 23-2009 594 Kofinancovanie projektu UNDP Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj v Košickom kraji Uznesenie č.594/2009
2009 23-2009 595 Spolufinancovanie projektu Stratégia dekontaminácie PCB z postihnutých oblastí (PolyCIS) Uznesenie č.595/2009
2009 23-2009 596 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 1" Uznesenie č.596/2009
2009 23-2009 597 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 2" Uznesenie č.597/2009
2009 23-2009 598 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 3" Uznesenie č.598/2009
2009 23-2009 599 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-projekt "Cesty KSK 4" Uznesenie č.599/2009
2009 23-2009 600 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-projekt "Cesty KSK 5" Uznesenie č.600/2009
2009 23-2009 601 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008 Uznesenie č.601/2009
2009 23-2009 602 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení podľa nového školského zákona Uznesenie č.602/2009
2009 23-2009 603 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.603/2009
2009 23-2009 604 Dodatok č. 4/2009, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.604/2009
2009 23-2009 605 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve so SEZ Krompachy, a.s. Uznesenie č.605/2009
2009 23-2009 606 Predaj domu na Podhorskej ulici pre Mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.606/2009
2009 23-2009 607 Predaj nehnuteľností na ulici SNP pre Mesto Krompachy Uznesenie č.607/2009
2009 23-2009 608 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.608/2009
2009 23-2009 609 Predaj pozemku na Južnej triede v Košiciach Uznesenie č.609/2009
2009 23-2009 610 Zrušenie uznesenia č. 582/2008 na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach a vyhlásenie nových podmienok obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.610/2009
2009 23-2009 611 Zmena uznesenia č. 73/2006 na asanáciu stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Uznesenie č.611/2009
2009 1-2009 1 Schválenie programu Uznesenie č.1/2009
2009 1-2009 2 Voľba členov návrhovej komisie a mandátovej komisie Uznesenie č.2/2009
2009 1-2009 3 Rokovací poriadok ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2009
2009 1-2009 4 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2009
2009 1-2009 5 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.5/2009
2009 1-2009 6 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba členov komisie Uznesenie č.6/2009
2009 1-2009 7 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2009
2009 1-2009 8 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2009
2009 1-2009 9 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.9/2009
2009 1-2009 10 Správa predsedu Volebnej komisie KSK o výsledkoch volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja, Správa mandátovej komisie o overení mandátu predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK, vystúpenie predsedu KSK Uznesenie č.10/2009
2009 1-2009 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Sever Uznesenie č.11/2009
2008 22-2008 550 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.550/2008
2008 22-2008 551 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2008
2008 22-2008 552 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2009 Uznesenie č.552/2008
2008 22-2008 553 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.553/2008
2008 22-2008 554 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.554/2008
2008 22-2008 555 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.555/2008
2008 22-2008 556 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2009 - 2011 Uznesenie č.556/2008
2008 22-2008 557 Zmeny VZN KSK č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 1/2006 schváleného uzn. č. 47/2006 dňa 3.4.2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom KSK uzn. č. 184/2006 dňa 11.12.2006 Uznesenie č.557/2008
2008 22-2008 558 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 -2013 Uznesenie č.558/2008
2008 22-2008 559 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.559/2008
2008 22-2008 560 Súhrnná správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch v regióne Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.560/2008
2008 22-2008 561 Analýza investičného prostredia Košického samosprávneho kraja za roky 2006 - 2008 Uznesenie č.561/2008
2008 22-2008 562 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Skároš-Holloháza-obnova cesty" Uznesenie č.562/2008
2008 22-2008 563 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Trstené pri Hornáde - Kéked - obnova cesty" Uznesenie č.563/2008
2008 22-2008 564 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Streda nad Bodrogom-Káros-stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy" Uznesenie č.564/2008
2008 22-2008 565 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 -"Dlhá Ves-Domica-Aggtelek-štúdia trasovania preložky cesty II/587" Uznesenie č.565/2008
2008 22-2008 566 Informácia o postupe harmonizácie a koordinácie prímestskej verejnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.566/2008
2008 22-2008 567 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009 Uznesenie č.567/2008
2008 22-2008 568 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009 Uznesenie č.568/2008
2008 22-2008 569 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG KE) Uznesenie č.569/2008
2008 22-2008 570 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova v Bidovciach Uznesenie č.570/2008
2008 22-2008 571 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.571/2008
2008 22-2008 572 Vzdanie sa členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa v rade školy Uznesenie č.572/2008
2008 22-2008 573 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 8/2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2008
2008 22-2008 574 Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková Uznesenie č.574/2008
2008 22-2008 575 Predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.575/2008
2008 22-2008 576 Predaj budovy s pozemkom na Hlavnej ulici v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.576/2008
2008 22-2008 577 Predaj pozemku v Kostoľanoch nad Hornádom Uznesenie č.577/2008
2008 22-2008 578 Predaj rodinného domu s pozemkom v Kráľovciach Uznesenie č.578/2008
2008 22-2008 579 Predaj pozemku v Košiciach - Šaci Uznesenie č.579/2008
2008 22-2008 580 Predaj objektov vrátnic pri areáli Vlastivedného múzea v Trebišove Uznesenie č.580/2008
2008 22-2008 581 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.581/2008
2008 22-2008 582 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.582/2008
2008 22-2008 583 Zámena nehnuteľností s Mestom Dobšiná Uznesenie č.583/2008
2008 22-2008 584 Zrušenie uznesenia č. 438/2008 na zámenu nehnuteľností s Mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.584/2008
2008 21-2008 546 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.546/2008
2008 21-2008 547 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2008 Uznesenie č.547/2008
2008 21-2008 548 Stanovisko Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. v Košiciach Uznesenie č.548/2008
2008 21-2008 549 Finančná analýza a návrh na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj Uznesenie č.549/2008
2008 20-2008 508 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.508/2008
2008 20-2008 509 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.509/2008
2008 20-2008 510 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2008 Uznesenie č.510/2008
2008 20-2008 511 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.511/2008
2008 20-2008 512 Dodatok k Zásadám tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2008
2008 20-2008 513 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.513/2008
2008 20-2008 514 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.514/2008
2008 20-2008 515 Stav príprav Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri zabezpečovaní prechodu na EUR Uznesenie č.515/2008
2008 20-2008 516 Zaradenie materiálu o prijatí uznesenia k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Košice na mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci november 2008 Uznesenie č.516/2008
2008 20-2008 517 Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 407/2008 zo dňa 28. apríla 2008 Uznesenie č.517/2008
2008 20-2008 518 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Uznesenie č.518/2008
2008 20-2008 519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom Uznesenie č.519/2008
2008 20-2008 520 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uznesenie č.520/2008
2008 20-2008 521 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách Uznesenie č.521/2008
2008 20-2008 522 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Abova" so sídlom v Bidovciach Uznesenie č.522/2008
2008 20-2008 523 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria" so sídlom v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.523/2008
2008 20-2008 524 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zrušenie rozpočtovej organizácie "Hvezdáreň Medzev" so sídlom Štóska 174, 044 25 Medzev Uznesenie č.524/2008
2008 20-2008 525 Stratégia rozvoja vidieka v gemerskej časti okresu Rožňava – informatívna správa Uznesenie č.525/2008
2008 20-2008 526 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj – informatívna správa Uznesenie č.526/2008
2008 20-2008 527 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregióne Zemplínska šírava – Morské oko – informatívna správa Uznesenie č.527/2008
2008 20-2008 528 Stratégia rozvoja vidieka v Tokajskej vinohradníckej oblasti - informatívna správa Uznesenie č.528/2008
2008 20-2008 529 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu MISTER – Military and Industrial SiTEs Reuse (Znovuvyužitie armádnych a priemyselných zón) Uznesenie č.529/2008
2008 20-2008 530 Informácia o implementácii Regionálnej inovačnej stratégie prostredníctvom projektov Uznesenie č.530/2008
2008 20-2008 531 Informatívna správa o zrealizovanom projekte z fondov EÚ "Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja" Uznesenie č.531/2008
2008 20-2008 532 Informácia o príprave zimnej údržby ciest na sezónu 2008/2009 Uznesenie č.532/2008
2008 20-2008 533 Informácia o rozsahu škôd na majetku KSK, náklady na opravu poškodeného majetku, postup Úradu KSK počas povodní vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti a opatrenia na ochranu objektov KSK pred povodňami do budúcnosti Uznesenie č.533/2008
2008 20-2008 534 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.534/2008
2008 20-2008 535 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.535/2008
2008 20-2008 536 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.536/2008
2008 20-2008 537 Predaj prevádzkového areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.537/2008
2008 20-2008 538 Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach Uznesenie č.538/2008
2008 20-2008 539 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.539/2008
2008 20-2008 540 Predaj budovy na Smetanovej ulici v Košiciach Uznesenie č.540/2008
2008 20-2008 541 Zrušenie uznesenia č. 315/2007 na predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s. Uznesenie č.541/2008
2008 20-2008 542 Kúpa pozemkov v obci Baškovce pre DSS-ANIMA, Michalovce Uznesenie č.542/2008
2008 20-2008 543 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „ Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava“ Uznesenie č.543/2008
2008 20-2008 544 Členstvo Košického samosprávneho kraja v združení Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava vytvoreného na účely výstavby a spoločného užívania stavby „Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie – ulice Košickej v Rožňave“ Uznesenie č.544/2008
2008 20-2008 545 Dodatok č. 3/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2008
2008 19-2008 475 Schválenie programu, voľba členov volebnej komisie a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.475/2008
2008 19-2008 476 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.476/2008
2008 19-2008 477 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2008 Uznesenie č.477/2008
2008 19-2008 478 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.478/2008
2008 19-2008 479 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2008 Uznesenie č.479/2008
2008 19-2008 480 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.480/2008
2008 19-2008 481 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.481/2008
2008 19-2008 482 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Uznesenie č.482/2008
2008 19-2008 483 Informácia o situácii v povodňou postihnutých oblastiach v Košickom kraji, o spôsobených škodách a odstraňovaní následkov povodní Uznesenie č.483/2008
2008 19-2008 484 Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.484/2008
2008 19-2008 485 Členstvo Košického samosprávneho kraja v Slovenskej asociácii procesného riadenia Uznesenie č.485/2008
2008 19-2008 486 Zlúčenie spoločnosti INTERHOTELY KOŠICE a.s. s akciovou spoločnosťou INTERHOTEL KOŠICE Uznesenie č.486/2008
2008 19-2008 487 Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2008
2008 19-2008 488 Stratégia vo vzťahu k marginalizovaným skupinám Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.488/2008
2008 19-2008 489 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu RED CODE - Regional Disaster Common Defence (Spoločná ochrana pred regionálnymi katastrofami) Uznesenie č.489/2008
2008 19-2008 490 Informatívna správa o určení zdravotných obvodov Uznesenie č.490/2008
2008 19-2008 491 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.491/2008
2008 19-2008 492 Spolufinancovanie projektu Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu Uznesenie č.492/2008
2008 19-2008 493 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 463/2008 Uznesenie č.493/2008
2008 19-2008 494 Skvalitnenie televízneho Magazínu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2008
2008 19-2008 495 Odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach z funkcie a menovanie riaditeľky Východoslovenskej galérie v Košiciach na dobu určitú Uznesenie č.495/2008
2008 19-2008 496 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave Uznesenie č.496/2008
2008 19-2008 497 Predaj nehnuteľností na Hornádskej ulici v Krompachoch pre Mesto Krompachy Uznesenie č.497/2008
2008 19-2008 498 Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach Uznesenie č.498/2008
2008 19-2008 499 Predaj pozemku v Margecanoch pre Obec Margecany Uznesenie č.499/2008
2008 19-2008 500 Predaj bývalej čističky s pozemkom v Rožňave Uznesenie č.500/2008
2008 19-2008 501 Predaj objektu bývalej márnice v Šemši Uznesenie č.501/2008
2008 19-2008 502 Predaj dielní v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.502/2008
2008 19-2008 503 Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.503/2008
2008 19-2008 504 Predaj bývalého CO skladu s pozemkom v Čučme pri Rožňave Uznesenie č.504/2008
2008 19-2008 505 Predaj budovy s pozemkom na Tomášikovej ulici v Košiciach Uznesenie č.505/2008
2008 19-2008 506 Schválenie dlhodobého nájmu pre Obec Koromľa Uznesenie č.506/2008
2008 19-2008 507 Schválenie dlhodobého nájmu pre Obec Bajany Uznesenie č.507/2008
2008 18-2008 442 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.442/2008
2008 18-2008 443 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.443/2008
2008 18-2008 444 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2008 Uznesenie č.444/2008
2008 18-2008 445 Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 Uznesenie č.445/2008
2008 18-2008 446 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.446/2008
2008 18-2008 447 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.447/2008
2008 18-2008 448 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.448/2008
2008 18-2008 449 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.449/2008
2008 18-2008 450 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.450/2008
2008 18-2008 451 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Uznesenie č.451/2008
2008 18-2008 452 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, I. aktualizácia Uznesenie č.452/2008
2008 18-2008 453 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras Uznesenie č.453/2008
2008 18-2008 454 Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice Uznesenie č.454/2008
2008 18-2008 455 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2007/2008 Uznesenie č.455/2008
2008 18-2008 456 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008 Uznesenie č.456/2008
2008 18-2008 457 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 01. 07. 2007 do 31. 12. 2007 Uznesenie č.457/2008
2008 18-2008 458 Analýza nemocníc Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.458/2008
2008 18-2008 459 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2007 Uznesenie č.459/2008
2008 18-2008 460 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.460/2008
2008 18-2008 461 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.461/2008
2008 18-2008 462 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.462/2008
2008 18-2008 463 Založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a návrh zakladateľa na zrušenie neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n.o. Uznesenie č.463/2008
2008 18-2008 464 Predaj objektu "Modrý pavilón" v Rožňave Uznesenie č.464/2008
2008 18-2008 465 Predaj areálu dielní v obci Rudňany Uznesenie č.465/2008
2008 18-2008 466 Predaj rekreačného zariadenia pre Obec Danišovce Uznesenie č.466/2008
2008 18-2008 467 Predaj zdravotného strediska v obci Kysak Uznesenie č.467/2008
2008 18-2008 468 Predaj Zichyho kaštieľa pre Mestskú časť Košice - Barca Uznesenie č.468/2008
2008 18-2008 469 Predaj zdravotného strediska na Abovskej ulici pre Mestskú časť Košice - Barca Uznesenie č.469/2008
2008 18-2008 470 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.470/2008
2008 18-2008 471 Zrušenie uznesenia č. 313/2007 na predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.471/2008
2008 18-2008 472 Uzatvorenie zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľností v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.472/2008
2008 18-2008 473 Odmena podpredsedom Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.473/2008
2008 18-2008 474 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.474/2008
2008 17-2008 400 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.400/2008
2008 17-2008 401 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.401/2008
2008 17-2008 402 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2008 Uznesenie č.402/2008
2008 17-2008 403 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2007 Uznesenie č.403/2008
2008 17-2008 404 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.404/2008
2008 17-2008 405 Rozpis rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2008 v odvetví kultúry Uznesenie č.405/2008
2008 17-2008 406 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.406/2008
2008 17-2008 407 Zmeny a doplnky VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.407/2008
2008 17-2008 408 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo združenia BIOMASA Uznesenie č.408/2008
2008 17-2008 409 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015 Uznesenie č.409/2008
2008 17-2008 410 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.410/2008
2008 17-2008 411 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Vzdelávanie na vidieku, príprava Košického samosprávneho kraja na program LEADER, vytváranie miestnych akčných skupín a stratégií rozvoja Uznesenie č.411/2008
2008 17-2008 412 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Prieskum manažmentu a kategorizácia prírodných a chránených území Uznesenie č.412/2008
2008 17-2008 413 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu CLUST - NET Uznesenie č.413/2008
2008 17-2008 414 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.414/2008
2008 17-2008 415 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.415/2008
2008 17-2008 416 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.416/2008
2008 17-2008 417 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.417/2008
2008 17-2008 418 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.418/2008
2008 17-2008 419 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.419/2008
2008 17-2008 420 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.420/2008
2008 17-2008 421 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.421/2008
2008 17-2008 422 Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008 - 2013 Uznesenie č.422/2008
2008 17-2008 423 Projekt CESTA - Centrá komunitných služieb - terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji Uznesenie č.423/2008
2008 17-2008 424 Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.424/2008
2008 17-2008 425 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.425/2008
2008 17-2008 426 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.426/2008
2008 17-2008 427 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.427/2008
2008 17-2008 428 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.07.2007 do 31.12.2007 Uznesenie č.428/2008
2008 17-2008 429 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov Uznesenie č.429/2008
2008 17-2008 430 Predaj budovy na Nešporovej ulici v Košiciach Uznesenie č.430/2008
2008 17-2008 431 Predaj nehnuteľností na Považskej ulici v Košiciach Uznesenie č.431/2008
2008 17-2008 432 Predaj bývalého CO skladu v Zlatej Idke Uznesenie č.432/2008
2008 17-2008 433 Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o. Uznesenie č.433/2008
2008 17-2008 434 Predaj budovy na Textilnej ulici v Košiciach Uznesenie č.434/2008
2008 17-2008 435 Predaj budovy na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.435/2008
2008 17-2008 436 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k. ú. Vyšný Klátov s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.436/2008
2008 17-2008 437 Zrušenie uznesenia č. 260/2007 na kúpu nehnuteľnosti na ul. Alžbetina 14 v Košiciach Uznesenie č.437/2008
2008 17-2008 438 Zmena uznesenia č. 352/2007 na predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.438/2008
2008 17-2008 439 Predaj pozemku a objektu "Šverma" v Gelnici - Turzov Uznesenie č.439/2008
2008 17-2008 440 Schválenie uzatvorenia zmluvy o dlhodobom nájme kaštieľa v Strážskom s Filantropiou michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach Uznesenie č.440/2008
2008 17-2008 441 Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a Mesta Michalovce Uznesenie č.441/2008
2008 16-2008 379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2008
2008 16-2008 380 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.380/2008
2008 16-2008 381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2007 a január 2008, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2007 Uznesenie č.381/2008
2008 16-2008 382 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 Uznesenie č.382/2008
2008 16-2008 383 Informácia o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v roku 2007 Uznesenie č.383/2008
2008 16-2008 384 Zámer vytvorenia Regionálneho inovačného centra Košice v nadväznosti na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj a vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo záujmového združenia TECHNICOM KOŠICE Uznesenie č.384/2008
2008 16-2008 385 Reštrukturalizácia prevzatých záväzkov nemocníc s poliklinikami v zriaďovatelskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.385/2008
2008 16-2008 386 Schválenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania projektu - 'Obnoviteľné zdroje energie na školách' - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus Uznesenie č.386/2008
2008 16-2008 387 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia) Uznesenie č.387/2008
2008 16-2008 388 Informácia o postupe prípravy financovania dopravnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej únie na roky 2008-2013 Uznesenie č.388/2008
2008 16-2008 389 Informatívna správa o Regionálnom operačnom programe a ďalších schválených operačných programoch, podporovaných aktivitách, kde prijímateľom pomoci je VÚC Uznesenie č.389/2008
2008 16-2008 390 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu VÚC Košický kraj a návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2008 Uznesenie č.390/2008
2008 16-2008 391 Informatívna správa o programoch cezhraničnej spolupráce 2007-2013 Uznesenie č.391/2008
2008 16-2008 392 Personálne otázky Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2008
2008 16-2008 393 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.393/2008
2008 16-2008 394 Zmena uznesenia č. 263/2007 na predaj trafostanice v Žehre - Hodkovciach Uznesenie č.394/2008
2008 16-2008 395 Kúpa pozemku na Ostrovského ulici v Košiciach Uznesenie č.395/2008
2008 16-2008 396 Zrušenie uznesenia č. 368/2007 – schválenie nájmu pre Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o. Uznesenie č.396/2008
2008 16-2008 397 Zmena Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.397/2008
2008 16-2008 398 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.398/2008
2008 16-2008 399 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.399/2008
2007 15-2007 353 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.353/2007
2007 15-2007 354 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.354/2007
2007 15-2007 355 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2007 a november 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2008 Uznesenie č.355/2007
2007 15-2007 356 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.356/2007
2007 15-2007 357 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.357/2007
2007 15-2007 358 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010 Uznesenie č.358/2007
2007 15-2007 359 Stav príprav na zavedenie eura v podmienkach Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.359/2007
2007 15-2007 360 II. etapa Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2007
2007 15-2007 361 Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.361/2007
2007 15-2007 362 Energetická politika Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.362/2007
2007 15-2007 363 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.363/2007
2007 15-2007 364 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl Uznesenie č.364/2007
2007 15-2007 365 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2008 Uznesenie č.365/2007
2007 15-2007 366 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2008 Uznesenie č.366/2007
2007 15-2007 367 Majetkové vysporiadanie s Obcou Priekopa Uznesenie č.367/2007
2007 15-2007 368 Schválenie nájmu pre DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.368/2007
2007 15-2007 369 Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou správou ciest Uznesenie č.369/2007
2007 15-2007 370 Schválenie zmeny doby nájmu pre Medical Consulting s.r.o. Uznesenie č.370/2007
2007 15-2007 371 Zrušenie Uznesenia č. 294/2007 na predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.371/2007
2007 15-2007 372 Prenájom pozemku pre Obec Oborín Uznesenie č.372/2007
2007 15-2007 373 Zrušenie Uznesenia č. 265/2007 na predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.373/2007
2007 15-2007 374 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 'Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu' a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.374/2007
2007 15-2007 375 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.375/2007
2007 15-2007 376 Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.376/2007
2007 15-2007 377 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.377/2007
2007 15-2007 378 Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.378/2007
2007 14-2007 320 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.320/2007
2007 14-2007 321 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.321/2007
2007 14-2007 322 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007 a september 2007 Uznesenie č.322/2007
2007 14-2007 323 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.323/2007
2007 14-2007 324 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.324/2007
2007 14-2007 325 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.325/2007
2007 14-2007 326 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.326/2007
2007 14-2007 327 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007 Uznesenie č.327/2007
2007 14-2007 328 Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj Uznesenie č.328/2007
2007 14-2007 329 Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.329/2007
2007 14-2007 330 Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v neziskovej organizácii Lux, Košice Uznesenie č.330/2007
2007 14-2007 331 Informácia o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 (PPP) Uznesenie č.331/2007
2007 14-2007 332 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2007/2008 Uznesenie č.332/2007
2007 14-2007 333 Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školského zariadenia Uznesenie č.333/2007
2007 14-2007 334 Zmena Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.334/2007
2007 14-2007 335 Vymenovanie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej Novej vsi do funkcie Uznesenie č.335/2007
2007 14-2007 336 Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná č. 4, Košice Uznesenie č.336/2007
2007 14-2007 337 Návrh na menovanie nových členov dozornej rady pri Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.337/2007
2007 14-2007 338 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.338/2007
2007 14-2007 339 Dodatok č.1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.339/2007
2007 14-2007 340 Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.340/2007
2007 14-2007 341 Zrušenie uznesenia č. 6/2006, č. 35/2006 a č. 34/2006, voľba Ing. Emila Ďurovčíka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja a určenie odmeny podpredsedovi Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a podpredsedovi Ing. Jánovi Szöllösovi Uznesenie č.341/2007
2007 14-2007 342 Predaj rekreačného objektu v Remetských Hámroch Uznesenie č.342/2007
2007 14-2007 343 Predaj internátnej budovy v Čečejovciach Uznesenie č.343/2007
2007 14-2007 344 Predaj prevádzkového objektu na Fabíniho ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.344/2007
2007 14-2007 345 Predaj pozemku v areáli Nemocnice s poliklinikou v Trebišove Uznesenie č.345/2007
2007 14-2007 346 Predaj pozemku v obci Smižany Uznesenie č.346/2007
2007 14-2007 347 Predaj garáží v obci Leles Uznesenie č.347/2007
2007 14-2007 348 Zmena doby nájmu pozemku v Margecanoch Uznesenie č.348/2007
2007 14-2007 349 Predaj pozemku v Michalovciach Uznesenie č.349/2007
2007 14-2007 350 Predaj domu na Letnej ulici v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.350/2007
2007 14-2007 351 Kúpa garáže a pozemku v Strážskom Uznesenie č.351/2007
2007 14-2007 352 Predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.352/2007
2007 13-2007 301 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.301/2007
2007 13-2007 302 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.302/2007
2007 13-2007 303 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2007 a júl 2007 Uznesenie č.303/2007
2007 13-2007 304 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2007 Uznesenie č.304/2007
2007 13-2007 305 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.305/2007
2007 13-2007 306 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.306/2007
2007 13-2007 307 Odmena poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie Uznesenie č.307/2007
2007 13-2007 308 Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Košiciach, Park mládeže 3 Uznesenie č.308/2007
2007 13-2007 309 Dodatok č. 2/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2007
2007 13-2007 310 Prenájom časti pozemku vo vlastníctve KSK obci Margecany Uznesenie č.310/2007
2007 13-2007 311 Prenájom častí pozemkov obci Zemplínska Teplica za účelom výstavby chodníkov Uznesenie č.311/2007
2007 13-2007 312 Odstránenie stavby v areáli Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice Uznesenie č.312/2007
2007 13-2007 313 Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi pre Mesto Spišská Nová Ves Uznesenie č.313/2007
2007 13-2007 314 Predaj pozemkov v Čečejovciach Uznesenie č.314/2007
2007 13-2007 315 Predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s. Uznesenie č.315/2007
2007 13-2007 316 Predaj pozemkov pre Obec Parchovany Uznesenie č.316/2007
2007 13-2007 317 Odstránenie stavby v stredisku Matilda Huta Uznesenie č.317/2007
2007 13-2007 318 Vysporiadanie majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam v Košiciach, časť Nižné Kapustníky Uznesenie č.318/2007
2007 13-2007 319 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti TESCO Stores SR, a.s. v Krompachoch Uznesenie č.319/2007
2007 12-2007 268 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.268/2007
2007 12-2007 269 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.269/2007
2007 12-2007 270 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2007 a máj 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2007 Uznesenie č.270/2007
2007 12-2007 271 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2006 Uznesenie č.271/2007
2007 12-2007 272 Zabezpečenie nákupu CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.272/2007
2007 12-2007 273 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.273/2007
2007 12-2007 274 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. SK podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.274/2007
2007 12-2007 275 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.275/2007
2007 12-2007 276 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.276/2007
2007 12-2007 277 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.277/2007
2007 12-2007 278 Postup Košického samosprávneho kraja pri zavedení eura Uznesenie č.278/2007
2007 12-2007 279 Partnerská dohoda medzi Košickým samosprávnym krajom a Krajinským združením Porýnia Uznesenie č.279/2007
2007 12-2007 280 Predaj spoluvlastníckeho podielu na kaštieli v Košiciach - Barci Uznesenie č.280/2007
2007 12-2007 281 Vstup Košického samosprávneho kraja do spoločnosti INTERHOTELY Košice, a.s. Uznesenie č.281/2007
2007 12-2007 282 Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.282/2007
2007 12-2007 283 Priebežná informatívna správa o implementovaných projektoch - Regionálna inovačná stratégia (RIS) Uznesenie č.283/2007
2007 12-2007 284 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2006-2007 Uznesenie č.284/2007
2007 12-2007 285 Realizácia integrovaného dopravného systému v Košickom kraji Uznesenie č.285/2007
2007 12-2007 286 Zmeny stanov nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností Uznesenie č.286/2007
2007 12-2007 287 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2006 Uznesenie č.287/2007
2007 12-2007 288 Zachovanie činnosti poskytovania rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci v NsP Spišská Nová Ves Uznesenie č.288/2007
2007 12-2007 289 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2006 Uznesenie č.289/2007
2007 12-2007 290 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007 Uznesenie č.290/2007
2007 12-2007 291 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007 Uznesenie č.291/2007
2007 12-2007 292 Zámena nehnuteľností s Mestom Strážske Uznesenie č.292/2007
2007 12-2007 293 Predaj bývalého sanatória v Čučme pri Rožňave Uznesenie č.293/2007
2007 12-2007 294 Predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.294/2007
2007 12-2007 295 Predaj budovy na Kapušianskej ulici v Michalovciach Uznesenie č.295/2007
2007 12-2007 296 Schválenie podnájomnej zmluvy medzi SEZ, a.s. a Mestom Krompachy Uznesenie č.296/2007
2007 12-2007 297 Predaj haly v Rožňave Uznesenie č.297/2007
2007 12-2007 298 Predaj časti pozemku v Mestskej časti Košice - Vyšné Opátske Uznesenie č.298/2007
2007 12-2007 299 Zriadenie vecného bremena v prospech firmy YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES SLOVAKIA, s. r. o., Michalovce Uznesenie č.299/2007
2007 12-2007 300 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.300/2007
2007 11-2007 235 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.235/2007
2007 11-2007 236 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.236/2007
2007 11-2007 237 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február 2007 a marec 2007 Uznesenie č.237/2007
2007 11-2007 238 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.238/2007
2007 11-2007 239 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.239/2007
2007 11-2007 240 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK vzmysle VZN č. 3/2006 Uznesenie č.240/2007
2007 11-2007 241 Informatívna správa o Analytickej časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013 Uznesenie č.241/2007
2007 11-2007 242 Realizácia stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 Uznesenie č.242/2007
2007 11-2007 243 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Uznesenie č.243/2007
2007 11-2007 244 Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte „Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.244/2007
2007 11-2007 245 Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte ROBINWOOD Uznesenie č.245/2007
2007 11-2007 246 Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave do funkcie Uznesenie č.246/2007
2007 11-2007 247 Vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy majetku Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.247/2007
2007 11-2007 248 Vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s. r. o. Uznesenie č.248/2007
2007 11-2007 249 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice v Trebišove Uznesenie č.249/2007
2007 11-2007 250 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach Uznesenie č.250/2007
2007 11-2007 251 Personálne zmeny v predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.251/2007
2007 11-2007 252 Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.252/2007
2007 11-2007 253 Odvolanie delegovaného zástupcu zriaďovateľa v radách škôl a delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl Uznesenie č.253/2007
2007 11-2007 254 Personálne otázky Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.254/2007
2007 11-2007 255 Vymenovanie riaditeľa Správy záväzkov a pohľadávok a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 192/2006 Uznesenie č.255/2007
2007 11-2007 256 Zmena organizačnej štruktúry Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.256/2007
2007 11-2007 257 Správa o činnosti na rok 2007 a personálne otázky Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.257/2007
2007 11-2007 258 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.258/2007
2007 11-2007 259 Odstránenie stavby v areáli DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava Uznesenie č.259/2007
2007 11-2007 260 Kúpa nehnuteľností na ul. Alžbetina 14 v Košiciach Uznesenie č.260/2007
2007 11-2007 261 Zámena pozemkov s mestom Košice na ul. Galenova a Kuzmányho v Košiciach Uznesenie č.261/2007
2007 11-2007 262 Zámena nehnuteľností s mestom Košice – Abovská 24 a pozemky v Barci za Murgašovu 2 Uznesenie č.262/2007
2007 11-2007 263 Predaj trafostanice v Žehre – Hodkovciach Uznesenie č.263/2007
2007 11-2007 264 Predaj pozemkov na Kukučínovej ulici v Košiciach Uznesenie č.264/2007
2007 11-2007 265 Predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.265/2007
2007 11-2007 266 Predaj pozemku na Tajovského ulici v Michalovciach Uznesenie č.266/2007
2007 11-2007 267 Uzatvorenie zámennej zmluvy so spoločnosťou Compcar, s. r. o Uznesenie č.267/2007
2007 10-2007 208 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.208/2007
2007 10-2007 209 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.209/2007
2007 10-2007 210 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2006 a január 2007, Správa kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2006 Uznesenie č.210/2007
2007 10-2007 211 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.211/2007
2007 10-2007 212 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.212/2007
2007 10-2007 213 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.213/2007
2007 10-2007 214 Riešenie problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach stredných škôl Uznesenie č.214/2007
2007 10-2007 215 Spoločný program rozvoja podmienok rómskej národnostnej menšiny – riešenia inklúzie marginalizovaných skupín obyvateľstva z európskych fondov Uznesenie č.215/2007
2007 10-2007 216 Prehľad nákladovosti škôl a školských zariadení v oblasti spotreby energií Uznesenie č.216/2007
2007 10-2007 217 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Uznesenie č.217/2007
2007 10-2007 218 Informatívna správa o Národnom strategickom referenčnom rámci a súvisiacich programových dokumentoch a Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 Uznesenie č.218/2007
2007 10-2007 219 Vyhlásenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k zriadeniu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na úrovni NUTS 3 (ďalej len SO/RO) pre implementáciu Regionálneho operačného programu pre roky 2007-2013 Uznesenie č.219/2007
2007 10-2007 220 Globálny logistický industriálny park v Košiciach Uznesenie č.220/2007
2007 10-2007 221 Informatívna správa o strategických projektoch v oblasti Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj Uznesenie č.221/2007
2007 10-2007 222 Zrušenie Pravidiel obchodných verejnych súťaží Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.222/2007
2007 10-2007 223 Doplnenie Štatútu Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.223/2007
2007 10-2007 224 Realizácia projektu „Kultúrne poukazy“ v podmienkach stredných škôl a organizácií kultúry v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.224/2007
2007 10-2007 225 Zrušenie Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie a založenie Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spoločnosti s ručením obmedzeným Uznesenie č.225/2007
2007 10-2007 226 Zrušenie Polikliniky Moldava nad Bodvou, príspevkovej organizácie a založenie Správy nebytových priestorov, spoločnosti s ručením obmedzeným Uznesenie č.226/2007
2007 10-2007 227 Odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave z funkcie Uznesenie č.227/2007
2007 10-2007 228 Personálne otázky Komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.228/2007
2007 10-2007 229 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.229/2007
2007 10-2007 230 Odstránenie stavby v areáli DSS Žehra - Hodkovce Uznesenie č.230/2007
2007 10-2007 231 Odstránenie stavby bývalého internátu v areáli na Hornádskej ulici v Krompachoch Uznesenie č.231/2007
2007 10-2007 232 Predaj nehnuteľností v Krompachoch pre spoločnosť KINREJAM s.r.o. Uznesenie č.232/2007
2007 10-2007 233 Predaj nehnuteľnosti v Brzotíne pre spoločnosť SANAS s.r.o. Rožňava Uznesenie č.233/2007
2007 10-2007 234 Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky potrebné pre rekonštrukciu cesty II/535 Mlynky Uznesenie č.234/2007
2006 9-2006 173 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.173/2006
2006 9-2006 174 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.174/2006
2006 9-2006 175 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2006
2006 9-2006 176 Informatívna správa o možnosti partnerskej spolupráce medzi Košickým samosprávnym krajom a Krasnojarským krajom v Ruskej federácii Uznesenie č.176/2006
2006 9-2006 177 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávnych krajov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.177/2006
2006 9-2006 178 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2006 a november 2006, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2007 Uznesenie č.178/2006
2006 9-2006 179 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.179/2006
2006 9-2006 180 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.180/2006
2006 9-2006 181 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009 Uznesenie č.181/2006
2006 9-2006 182 Závery a stav zabezpečenia financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja do roku 2009 Uznesenie č.182/2006
2006 9-2006 183 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 Uznesenie č.183/2006
2006 9-2006 184 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení jeho zmien a doplnkov schválených uznesením č. 47/2006 zo dňa 3. 4. 2006 Zastupiteľstvom KSK Uznesenie č.184/2006
2006 9-2006 185 Zmena a doplnenie Štatútu neziskovej organizácie Domova sociálnych služieb Kráľovce, n. o. a personálne zmeny v správnej rade Uznesenie č.185/2006
2006 9-2006 186 Racionalizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2006
2006 9-2006 187 Súhlas s partnerstvom Košického samosprávneho kraja pri realizácii projektu - Návrh koncepcie regionálnej politiky mládeže Uznesenie č.187/2006
2006 9-2006 188 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.188/2006
2006 9-2006 189 Organizačná štruktúra Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.189/2006
2006 9-2006 190 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľbe riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.190/2006
2006 9-2006 191 Zrušenie nemocníc s poliklinikou, príspevkových organizácií Uznesenie č.191/2006
2006 9-2006 192 Zriadenie Správy záväzkov a pohľadávok, rozpočtovej organizácie Uznesenie č.192/2006
2006 9-2006 193 Rozvojový plán Slovensko - Východ Uznesenie č.193/2006
2006 9-2006 194 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia Košice IT Valley, z. p. o. Uznesenie č.194/2006
2006 9-2006 195 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007 Uznesenie č.195/2006
2006 9-2006 196 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007 Uznesenie č.196/2006
2006 9-2006 197 Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.197/2006
2006 9-2006 198 Odstránenie stavby v správe Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Strážskom Uznesenie č.198/2006
2006 9-2006 199 Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Uhom a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.199/2006
2006 9-2006 200 Zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.200/2006
2006 9-2006 201 Zrušenie uznesenia č. 2005/526 k OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi a zrušenie uznesenia č. 78/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.201/2006
2006 9-2006 202 Zrušenie uznesenia č. 2005/389 k OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke a zrušenie uznesenia č. 77/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke Uznesenie č.202/2006
2006 9-2006 203 Zrušenie uznesenia č. 2004/187 k OVS a menovaniu komisie – predaj areálu v Čučme Uznesenie č.203/2006
2006 9-2006 204 Zrušenie uznesenia č. 2004/225 k OVS a menovaniu komisie – predaj časti pozemkov v areáli Nemocnice s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave Uznesenie č.204/2006
2006 9-2006 205 Predaj vyradených úsekov ciest pre obec Mlynky Uznesenie č.205/2006
2006 9-2006 206 Zmena uznesenia č. 2005/534 o predaji nehnuteľností v Trebišove Uznesenie č.206/2006
2006 9-2006 207 Zmena názvu Komisie pre cirkve a dialóg Uznesenie č.207/2006
2006 8-2006 153 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.153/2006
2006 8-2006 154 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.154/2006
2006 8-2006 155 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2006 a september 2006 Uznesenie č.155/2006
2006 8-2006 156 Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.156/2006
2006 8-2006 157 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.157/2006
2006 8-2006 158 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.158/2006
2006 8-2006 159 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.159/2006
2006 8-2006 160 Štatút a personálne obsadenie Komisie pre cirkve a dialóg Uznesenie č.160/2006
2006 8-2006 161 Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.161/2006
2006 8-2006 162 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.162/2006
2006 8-2006 163 Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2006 Uznesenie č.163/2006
2006 8-2006 164 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (ZER) Uznesenie č.164/2006
2006 8-2006 165 Informácia o príprave zimnej údržby ciest v sezóne 2006/2007 Uznesenie č.165/2006
2006 8-2006 166 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.166/2006
2006 8-2006 167 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri Domove mládeže, Medická 2, Košice Uznesenie č.167/2006
2006 8-2006 168 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi neziskovou organizáciou Domovina n. o., ktorá zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb v Žehre, časť Hodkovce a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.168/2006
2006 8-2006 169 Informatívna správa o stave realizácie projektu "POKER – komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II" Uznesenie č.169/2006
2006 8-2006 170 Zrušenie uznesenia č. 2005/449 k predaju pozemkov na Kukučínovej ul. v Košiciach Uznesenie č.170/2006
2006 8-2006 171 Predaj dielne a pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.171/2006
2006 8-2006 172 Zámenná zmluva s mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.172/2006
2006 7-2006 127 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.127/2006
2006 7-2006 128 Vyhlásenie poslancov Košického samosprávneho kraja k prejavom extrémizmu a neznášanlivosti Uznesenie č.128/2006
2006 7-2006 129 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2006
2006 7-2006 130 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2006 až júl 2006 Uznesenie č.130/2006
2006 7-2006 131 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2006 Uznesenie č.131/2006
2006 7-2006 132 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.132/2006
2006 7-2006 133 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.133/2006
2006 7-2006 134 Základné podmienky financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja v období do roku 2009 Uznesenie č.134/2006
2006 7-2006 135 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou Uznesenie č.135/2006
2006 7-2006 136 Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Skladnej ulici č. 4 v Košiciach Uznesenie č.136/2006
2006 7-2006 137 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.137/2006
2006 7-2006 138 Odmena hlavnému kontrolórovi za polročné plnenie úloh Uznesenie č.138/2006
2006 7-2006 139 Vzdanie sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a voľba predsedu do tejto funkcie Uznesenie č.139/2006
2006 7-2006 140 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.140/2006
2006 7-2006 141 Zaradenie Učilišťa, Sídlisko Breziny 282, Prakovce pri Spojenej škole s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce, Sídlisko Breziny 282, Prakovce do siete škôl a školských zariadení a jeho zriadenie Uznesenie č.141/2006
2006 7-2006 142 Vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Prakovce zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie Uznesenie č.142/2006
2006 7-2006 143 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.143/2006
2006 7-2006 144 Zakladateľská zmluva a Stanovy Sprostredkovateľského orgánu pre Spoločný Regionálny operačný program Slovensko NUTS II – Východ Uznesenie č.144/2006
2006 7-2006 145 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2006 a personálne zmeny v Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n.o. Uznesenie č.145/2006
2006 7-2006 146 Zmena uznesenia č. 2004/253 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.146/2006
2006 7-2006 147 Zmena uznesenia č. 2004/254 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.147/2006
2006 7-2006 148 Zmena uznesenia č. 2004/255 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.148/2006
2006 7-2006 149 Zrušenie uznesenia č. 2005/435 Uznesenie č.149/2006
2006 7-2006 150 Zrušenie uznesenia č. 2005/437 Uznesenie č.150/2006
2006 7-2006 151 Zrušenie uznesenia č. 2005/439 Uznesenie č.151/2006
2006 7-2006 152 Kúpa školského objektu v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.152/2006
2006 6-2006 86 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.86/2006
2006 6-2006 87 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2006
2006 6-2006 88 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2006 až máj 2006 Plán kontrol Útvaru kontroly Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2006 Uznesenie č.88/2006
2006 6-2006 89 Zásady kontrolnej činnosti v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.89/2006
2006 6-2006 90 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.90/2006
2006 6-2006 91 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.91/2006
2006 6-2006 92 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.92/2006
2006 6-2006 93 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2005 Uznesenie č.93/2006
2006 6-2006 94 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.94/2006
2006 6-2006 95 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja – vytvorenie referátu cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja KSK, jeho úlohy a štruktúra Uznesenie č.95/2006
2006 6-2006 96 Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.96/2006
2006 6-2006 97 Personálne otázky Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2006
2006 6-2006 98 Informatívna správa o prechode vecí z majetku štátu v nájme neziskovej organizácie, na ktorú prešli pôsobnosti poskytovať sociálne služby dňom 1. 1. 2002 do vlastníctva vyššieho územného celku Uznesenie č.98/2006
2006 6-2006 99 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.99/2006
2006 6-2006 100 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.100/2006
2006 6-2006 101 Financovanie ciest v správe Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.101/2006
2006 6-2006 102 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2005/2006 Uznesenie č.102/2006
2006 6-2006 103 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 79/2006 Uznesenie č.103/2006
2006 6-2006 104 Personálne zmeny v Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.104/2006
2006 6-2006 105 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.105/2006
2006 6-2006 106 Zmena Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80/2006, č. 82/2006 a č. 84/2006 Uznesenie č.106/2006
2006 6-2006 107 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.107/2006
2006 6-2006 108 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.108/2006
2006 6-2006 109 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.109/2006
2006 6-2006 110 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.110/2006
2006 6-2006 111 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.111/2006
2006 6-2006 112 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.112/2006
2006 6-2006 113 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja zvolaním valných zhromaždení nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.113/2006
2006 6-2006 114 Informácia o Národnom strategickom referenčnom rámci SR a súvisiacich programových dokumentoch pre obdobie 2007 – 2013 a zapojenie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.114/2006
2006 6-2006 115 Spolufinancovanie a združenie prostriedkov projektu Udržateľný regionálny rozvoj Košického kraja Uznesenie č.115/2006
2006 6-2006 116 Doplnenie uznesenia č. 27/2006 a združenie prostriedkov v rámci schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.116/2006
2006 6-2006 117 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.117/2006
2006 6-2006 118 Zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Bystrica Uznesenie č.118/2006
2006 6-2006 119 Predaj cesty pre obce Plešivec a Ardovo Uznesenie č.119/2006
2006 6-2006 120 Predĺženie nájmu pre občianske združenie Ľudia a perspektíva Uznesenie č.120/2006
2006 6-2006 121 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2004/230 – plaváreň Uznesenie č.121/2006
2006 6-2006 122 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2005/529 – Gelnica Uznesenie č.122/2006
2006 6-2006 123 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.123/2006
2006 6-2006 124 Kúpa pozemku v Spišskej Novej Vsi pre vodomernú šachtu Uznesenie č.124/2006
2006 6-2006 125 Schválenie podnikateľskej činnosti v rozsahu ohlasovanej živnosti pre rekreačné zariadenie v Danišovciach Uznesenie č.125/2006
2006 6-2006 126 Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2005, plán činnosti a rozpočet Agentúry na rok 2006 Uznesenie č.126/2006
2006 5-2006 75 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.75/2006
2006 5-2006 76 Predaj pozemkov pre Obec Štítnik Uznesenie č.76/2006
2006 5-2006 77 Predaj budovy CO skladu a pozemkov v Zlatej Idke Uznesenie č.77/2006
2006 5-2006 78 Predaj pozemkov a budovy bývalej gynekológie NsP, Rázusova ul., Spišská Nová Ves Uznesenie č.78/2006
2006 5-2006 79 Zmena štatútu v neziskovej organizácii Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach poskytujúcej všeobecne prospešné služby Uznesenie č.79/2006
2006 5-2006 80 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.80/2006
2006 5-2006 81 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.81/2006
2006 5-2006 82 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.82/2006
2006 5-2006 83 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.83/2006
2006 5-2006 84 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.84/2006
2006 5-2006 85 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2005 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.85/2006
2006 4-2006 43 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.43/2006
2006 4-2006 44 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.44/2006
2006 4-2006 45 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január 2006 až marec 2006 Uznesenie č.45/2006
2006 4-2006 46 Zbierka na výstavbu pamätníka obetiam havárie lietadla AN 24 pri maďarskej obci Hejce Uznesenie č.46/2006
2006 4-2006 47 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/ 2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Uznesenie č.47/2006
2006 4-2006 48 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Uznesenie č.48/2006
2006 4-2006 49 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2006
2006 4-2006 50 Zriadenie Komisie cirkví Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.50/2006
2006 4-2006 51 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.51/2006
2006 4-2006 52 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uznesenie č.52/2006
2006 4-2006 53 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Uznesenie č.53/2006
2006 4-2006 54 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.54/2006
2006 4-2006 55 Plány činností komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rok 2006 Uznesenie č.55/2006
2006 4-2006 56 Informácia o financovaní výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave Uznesenie č.56/2006
2006 4-2006 57 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach Uznesenie č.57/2006
2006 4-2006 58 Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia samosprávnych krajov „SK 8“ Uznesenie č.58/2006
2006 4-2006 59 Odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.59/2006
2006 4-2006 60 Vyradenie Školy v prírode Medzev zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie Uznesenie č.60/2006
2006 4-2006 61 Vyradenie Domova mládeže a Školskej jedálne pri Strednej veterinárnej škole, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie Uznesenie č.61/2006
2006 4-2006 62 Zaradenie výdajne stravy pri Obchodnej akadémii, Kapušianska 2 v Michalovciach a pri SOU hutníckom, Železiarenská ul. v Košiciach - Šaci do siete škôl a školských zariadení a ich následné zriadenie Uznesenie č.62/2006
2006 4-2006 63 Informácia o príprave a zabezpečení osláv 330. výročia narodenia Františka II. Rákocziho a 100. výročia prevezenia a znovupochovania jeho telesných pozostatkov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach Uznesenie č.63/2006
2006 4-2006 64 Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do projektu Ministerstva kultúry SR "Kultúrne poukazy" Uznesenie č.64/2006
2006 4-2006 65 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.65/2006
2006 4-2006 66 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority a opatrenia) Uznesenie č.66/2006
2006 4-2006 67 Projekt „Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“ Uznesenie č.67/2006
2006 4-2006 68 Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“ Uznesenie č.68/2006
2006 4-2006 69 Spolufinancovanie projektu predkladaného na financovanie z fondu ERDF Uznesenie č.69/2006
2006 4-2006 70 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2005/535 – Predaj časti pozemku na Strojárenskej ul. v Košiciach Uznesenie č.70/2006
2006 4-2006 71 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Trebišov, a.s Uznesenie č.71/2006
2006 4-2006 72 Schválenie nájmu majetku pre Moldavu nad Bodvou Uznesenie č.72/2006
2006 4-2006 73 Asanácia stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Uznesenie č.73/2006
2006 4-2006 74 Návrh zakladateľa pre Správnu radu NsP Štefana Kukuru Michalovce n.o. na odvolanie a voľbu člena dozornej rady Uznesenie č.74/2006
2006 3-2006 40 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.40/2006
2006 3-2006 41 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2006
2006 3-2006 42 Prevod zriaďovateľskej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice na základe dohody a prechod majetku štátu v správe Východoslovenskej galérie Košice Uznesenie č.42/2006
2006 2-2006 14 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.14/2006
2006 2-2006 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2006
2006 2-2006 16 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2005 až december 2005, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2005, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2006 Uznesenie č.16/2006
2006 2-2006 17 Určenie odmeny hlavnému kontrolórovi JUDr. Vojtechovi Farkašovi za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku Uznesenie č.17/2006
2006 2-2006 18 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.18/2006
2006 2-2006 19 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti k Východoslovenskej galérii Košice na Košický samosprávny kraj Uznesenie č.19/2006
2006 2-2006 20 Organizačná štruktúra Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.20/2006
2006 2-2006 21 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.21/2006
2006 2-2006 22 Poriadok odmeňovania zamestnancov úradu a útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.22/2006
2006 2-2006 23 Spolufinancovanie projektu Prieskum managmentu a kategorizácia prírodných a chránených území Uznesenie č.23/2006
2006 2-2006 24 Spolufinancovanie projektu Spoločný informačný systém odpadového hospodárstva Uznesenie č.24/2006
2006 2-2006 25 Spolufinancovanie a združenie finančných prostriedkov v rámci projektu POKER - komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II Uznesenie č.25/2006
2006 2-2006 26 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.26/2006
2006 2-2006 27 Spolufinancovanie schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.27/2006
2006 2-2006 28 Zmluva o nájme nebytových priestorov SOU pôšt a telekomunikácií Košice a dodatky k nájomným zmluvám SOU strojárskeho Michalovce a SOU hutníckeho Košice Uznesenie č.28/2006
2006 2-2006 29 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce n. o. Uznesenie č.29/2006
2006 2-2006 30 Predaj obytného domu v Michalovciach Uznesenie č.30/2006
2006 2-2006 31 Zrušenie uznesenia č. 2005/385 Uznesenie č.31/2006
2006 2-2006 32 Nájom časti cestného telesa – Domica Uznesenie č.32/2006
2006 2-2006 33 Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.33/2006
2006 2-2006 34 Vymedzenie právomocí podpredsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Jána Szöllösa Uznesenie č.34/2006
2006 2-2006 35 Vymedzenie právomocí poslanca uvoľneného na dlhodobý výkon funkcie Ing. Emila Ďurovčíka a určenie mesačnej odmeny Uznesenie č.35/2006
2006 2-2006 36 Zvolení členovia komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.36/2006
2006 2-2006 37 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.37/2006
2006 2-2006 38 Delegovanie členov do výborov pre otázky zamestnanosti Uznesenie č.38/2006
2006 2-2006 39 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, so sídlom ul. Boľská 41, 077 71 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.39/2006
2006 1-2006 1 Schválenie programu Uznesenie č.1/2006
2006 1-2006 2 Voľba návrhovej komisie Uznesenie č.2/2006
2006 1-2006 3 Voľba mandátovej komisie Uznesenie č.3/2006
2006 1-2006 4 Rokovací poriadok ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2006
2006 1-2006 5 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.5/2006
2006 1-2006 6 Voľba poslanca p. E. Ďurovčíka na výkon samosprávnej funkcie Uznesenie č.6/2006
2006 1-2006 7 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2006
2006 1-2006 8 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2006
2006 1-2006 9 Voľba nových členov návrhovej komisie Uznesenie č.9/2006
2006 1-2006 10 Voľba nových členov mandátovej komisie Uznesenie č.10/2006
2006 1-2006 11 Voľba členov stálej mandátovej komisie Uznesenie č.11/2006
2006 1-2006 12 Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.12/2006
2006 1-2006 13 Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb predsedu KSK a a poslancov Zastupiteľstva KSK, Správa mandátovej komisie o preskúmaní platnosti voľby predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK Uznesenie č.13/2006
2022 33-2022 761 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.761/2022
2022 33-2022 762 Spolufinancovanie projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ Uznesenie č.762/2022
2022 33-2022 763 Schválenie spolufinancovania projektu: „Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácii na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.763/2022
2022 33-2022 764 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (VIA LUX - DSS a ZpS) Uznesenie č.764/2022
2022 33-2022 765 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.765/2022
2022 33-2022 766 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Gymnáziu, Kpt. Nálepku 6, Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.766/2022
2022 33-2022 767 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.767/2022
2022 33-2022 768 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022 Uznesenie č.768/2022
2022 33-2022 769 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom Uznesenie č.769/2022
2022 33-2022 770 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja - október 2022 Uznesenie č.770/2022
2022 32-2022 729 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.729/2022
2022 32-2022 730 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.730/2022
2022 32-2022 731 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.731/2022
2022 32-2022 732 Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov Uznesenie č.732/2022
2022 32-2022 733 Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o. Uznesenie č.733/2022
2022 32-2022 734 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálovéhofondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach Uznesenie č.734/2022
2022 32-2022 735 Prevod vlastníctva pozemku v Margecanoch Uznesenie č.735/2022
2022 32-2022 736 Nájom športových zariadení pre GOOD ANGELS s.r.o. Uznesenie č.736/2022
2022 32-2022 737 Nájom nebytových priestorov pre SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. Uznesenie č.737/2022
2022 32-2022 738 Zmena podmienok nájomných zmlúv s nájomcom Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.738/2022
2022 32-2022 739 Spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Uznesenie č.739/2022
2022 32-2022 740 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach Uznesenie č.740/2022
2022 32-2022 741 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.741/2022
2022 32-2022 742 Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť KROMPACHY Uznesenie č.742/2022
2022 32-2022 743 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.743/2022
2022 32-2022 744 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.744/2022
2022 32-2022 745 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.745/2022
2022 32-2022 746 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.746/2022
2022 32-2022 747 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.747/2022
2022 32-2022 748 Schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o.na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025 Uznesenie č.748/2022
2022 32-2022 749 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.749/2022
2022 32-2022 750 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2022
2022 32-2022 751 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach Uznesenie č.751/2022
2022 32-2022 752 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022 Uznesenie č.752/2022
2022 32-2022 753 II. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022 Uznesenie č.753/2022
2022 32-2022 754 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 9 596 400 EUR Uznesenie č.754/2022
2022 32-2022 755 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.755/2022
2022 32-2022 756 Založenie obchodnej spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o. Uznesenie č.756/2022
2022 32-2022 757 Informatívna správa o stave prípravy Rady partnerstva a Integrovanej územnej stratégii a predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022 Uznesenie č.757/2022
2022 32-2022 758 Založenie neziskovej organizácie „Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.“ Uznesenie č.758/2022
2022 32-2022 759 Koncepcia udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji do roku 2027 Uznesenie č.759/2022
2022 32-2022 760 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2022 Uznesenie č.760/2022
2022 31-2022 698 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.698/2022
2022 31-2022 699 Nájom nebytových priestorov pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.699/2022
2022 31-2022 700 Nájom nebytových priestorov pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Uznesenie č.700/2022
2022 31-2022 701 Kúpa nehnuteľností v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.701/2022
2022 31-2022 702 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2022 zo dňa 25. apríla 2022 - Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.702/2022
2022 31-2022 703 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 676/2022 zo dňa 25. apríla 2022 – Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020 Uznesenie č.703/2022
2022 31-2022 704 Úprava názvu príspevkovej organizácie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Uznesenie č.704/2022
2022 31-2022 707 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.707/2022
2022 31-2022 708 Monitorovacia správa o realizácii Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) za roky 2020-2021 Uznesenie č.708/2022
2022 31-2022 709 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.709/2022
2022 31-2022 710 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 Uznesenie č.710/2022
2022 31-2022 711 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.711/2022
2022 31-2022 712 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP KSK z REACT – EÚ v programovom období 2014 – 2020 Uznesenie č.712/2022
2022 31-2022 713 Partnerstvo na realizáciu projektu „Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení“ v rámci programu „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.713/2022
2022 31-2022 714 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.714/2022
2022 31-2022 715 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.715/2022
2022 31-2022 716 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.716/2022
2022 31-2022 717 Zrušenie uznesenia č. 483/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a zrušenie uznesenia č. 529/2021 zo dňa 26. 04. 2021 o schválení realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.717/2022
2022 31-2022 718 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.718/2022
2022 31-2022 719 Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja Uznesenie č.719/2022
2022 31-2022 720 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2021/2022 Uznesenie č.720/2022
2022 31-2022 721 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava Uznesenie č.721/2022
2022 31-2022 722 Zmeny v zakladateľskej listine GeoSurvey, s. r. o. a informatívna správa Uznesenie č.722/2022
2022 31-2022 723 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.723/2022
2022 31-2022 724 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.724/2022
2022 31-2022 725 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2022 Uznesenie č.725/2022
2022 31-2022 726 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.726/2022
2022 31-2022 727 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.727/2022
2022 31-2022 728 Plánované zmeny grafikonu železničnej dopravy Uznesenie č.728/2022
2022 30-2022 672 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.672/2022
2022 30-2022 673 Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.673/2022
2022 30-2022 674 Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.674/2022
2022 30-2022 675 Nájom nebytových priestorov pre Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice Uznesenie č.675/2022
2022 30-2022 676 Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020 Uznesenie č.676/2022
2022 30-2022 677 Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.677/2022
2022 30-2022 678 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 646/2022 zo dňa 28. 02. 2022 - Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Florbalový klub FLORKO Košice Uznesenie č.678/2022
2022 30-2022 679 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zmena zriaďovateľskej pôsobnosti v Spojenej škole EDURAM, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.679/2022
2022 30-2022 680 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie a zaradenie Elokovaného pracoviska Viničky, Hlavná 232/14, Viničky Uznesenie č.680/2022
2022 30-2022 681 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice a výdajnej školskej jedálne ako súčasti školy Uznesenie č.681/2022
2022 30-2022 682 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.682/2022
2022 30-2022 683 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 651/2022 zo dňa 28. 02. 2022 Uznesenie č.683/2022
2022 30-2022 684 Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.684/2022
2022 30-2022 685 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r.s.p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.685/2022
2022 30-2022 686 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.686/2022
2022 30-2022 687 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022 Uznesenie č.687/2022
2022 30-2022 688 Poskytnutie dotácie Mestu Spišská Nová Ves pre Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Uznesenie č.688/2022
2022 30-2022 689 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2021 Uznesenie č.689/2022
2022 30-2022 690 Schválenie spolufinancovania projektu „Podpora vytvorenia technických sekretariátov pre Košický samosprávny kraj, číslo výzvy IROP-PO8-SC81-2022-92 Uznesenie č.690/2022
2022 30-2022 691 Výročná správa Košice Región Turizmus za rok 2021 Uznesenie č.691/2022
2022 30-2022 692 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ Uznesenie č.692/2022
2022 30-2022 693 Odstúpenie od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia) Uznesenie č.693/2022
2022 30-2022 694 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2022 Uznesenie č.694/2022
2022 30-2022 695 Informatívna správa o situácii s ochorením COVID – 19 Uznesenie č.695/2022
2022 30-2022 696 Informatívna správa o pomoci utečencom v Košickom kraji Uznesenie č.696/2022
2022 30-2022 697 Zmeny v zakladateľskej listine Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.697/2022
2022 29-2022 640 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.640/2022
2022 29-2022 641 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.641/2022
2022 29-2022 642 Prevod vlastníctva pozemkov v Rozhanovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.642/2022
2022 29-2022 643 Partnerstvo Košického samosprávneho kraja a Druživy, o. z. v projekte „SINZEM“ Uznesenie č.643/2022
2022 29-2022 644 Informácia k možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave a Trebišove Uznesenie č.644/2022
2022 29-2022 645 Aktualizácia združenia finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku v k. ú. Košická Polianka a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 612/2021 Uznesenie č.645/2022
2022 29-2022 646 Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. a Florbalový klub FLORKO Košice Uznesenie č.646/2022
2022 29-2022 647 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove Uznesenie č.647/2022
2022 29-2022 648 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.648/2022
2022 29-2022 649 Personálna zmena v neziskovej organizácii Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Uznesenie č.649/2022
2022 29-2022 650 Personálne zmeny vo Výbore pre audit Uznesenie č.650/2022
2022 29-2022 651 Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.651/2022
2022 29-2022 652 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.652/2022
2022 29-2022 653 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.653/2022
2022 29-2022 654 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za II. polrok 2021 Uznesenie č.654/2022
2022 29-2022 655 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.655/2022
2022 29-2022 656 Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.656/2022
2022 29-2022 657 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2021 a Akčný plán na rok 2022 Uznesenie č.657/2022
2022 29-2022 658 Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ Uznesenie č.658/2022
2022 29-2022 659 Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších“ Uznesenie č.659/2022
2022 29-2022 660 Spolufinancovanie projektu s názvom Moderné technológie II Uznesenie č.660/2022
2022 29-2022 661 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.661/2022
2022 29-2022 662 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikaiés Gaztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Uznesenie č.662/2022
2022 29-2022 663 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Uznesenie č.663/2022
2022 29-2022 664 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Uznesenie č.664/2022
2022 29-2022 665 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.665/2022
2022 29-2022 666 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Uznesenie č.666/2022
2022 29-2022 667 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Uznesenie č.667/2022
2022 29-2022 668 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Uznesenie č.668/2022
2022 29-2022 669 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Uznesenie č.669/2022
2022 29-2022 670 Iniciatíva Košického samosprávneho kraja na zmenu volebného systému volieb NR SR Uznesenie č.670/2022
2022 2-2022 11 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.11/2022
2022 2-2022 12 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Finančná komisia Uznesenie č.12/2022
2022 2-2022 13 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Dopravná komisia Uznesenie č.13/2022
2022 2-2022 14 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Uznesenie č.14/2022
2022 2-2022 15 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Sociálna komisia Uznesenie č.15/2022
2022 2-2022 16 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Kultúrna komisia Uznesenie č.16/2022
2022 2-2022 17 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Kultúrna komisia Uznesenie č.17/2022
2022 2-2022 18 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Uznesenie č.18/2022
2022 2-2022 19 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Uznesenie č.19/2022
2022 2-2022 20 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Školská komisia Uznesenie č.20/2022
2022 2-2022 21 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.21/2022
2022 2-2022 22 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Zdravotná komisia Uznesenie č.22/2022
2022 2-2022 23 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Zdravotná komisia Uznesenie č.23/2022
2022 2-2022 24 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia regionálneho rozvoja Uznesenie č.24/2022
2022 2-2022 25 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Komisia územného plánovania a životného prostredia Uznesenie č.25/2022
2022 2-2022 26 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia územného plánovania a životného prostredia Uznesenie č.26/2022
2022 2-2022 27 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2020 zo dňa 30. apríla 2020 o poskytnutí návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.27/2022
2022 2-2022 28 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.28/2022
2022 2-2022 29 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.29/2022
2022 2-2022 30 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.30/2022
2022 2-2022 31 Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.31/2022
2022 2-2022 32 Dodatok č. 9 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.32/2022
2022 2-2022 33 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.33/2022
2022 2-2022 34 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 Uznesenie č.34/2022
2022 2-2022 35 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2023 Uznesenie č.35/2022
2022 2-2022 36 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023 Uznesenie č.36/2022
2022 2-2022 37 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2022 Uznesenie č.37/2022
2022 1-2022 1 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.1/2022
2022 1-2022 2 Zriadenie Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.2/2022
2022 1-2022 3 Overenie zloženia sľubov a správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2022
2022 1-2022 4 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 6. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.4/2022
2022 1-2022 5 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.5/2022
2022 1-2022 6 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.6/2022
2022 1-2022 7 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.7/2022
2022 1-2022 8 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2022
2022 1-2022 9 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.9/2022
2022 1-2022 10 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.10/2022
2021 28-2021 611 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.611/2021
2021 28-2021 612 Združenie finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku cez obec Košická Polianka Uznesenie č.612/2021
2021 28-2021 613 Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.613/2021
2021 28-2021 614 Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom Uznesenie č.614/2021
2021 28-2021 615 Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta Uznesenie č.615/2021
2021 28-2021 616 Menovanie nových členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.616/2021
2021 28-2021 617 Personálne zmeny v spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.617/2021
2021 28-2021 618 Informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o príprave a priebehu nákupu teplomerov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.618/2021
2021 28-2021 619 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2022 Uznesenie č.619/2021
2021 28-2021 620 III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.620/2021
2021 28-2021 621 Zmena verejnoprospešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.621/2021
2021 28-2021 622 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 Uznesenie č.622/2021
2021 28-2021 623 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.623/2021
2021 28-2021 624 Založenie obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. a schválenie majetkovej účasti Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.624/2021
2021 28-2021 625 Spolufinancovanie projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“ Uznesenie č.625/2021
2021 28-2021 626 Spolufinancovanie projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ Uznesenie č.626/2021
2021 28-2021 627 Spolufinancovanie projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“ Uznesenie č.627/2021
2021 28-2021 628 Rozšírenie predmetu činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.628/2021
2021 28-2021 629 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.629/2021
2021 28-2021 630 Zámer vytvorenia programu podpory pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom zriadenia regionálnych rozvojových centier Uznesenie č.630/2021
2021 28-2021 631 Založenie neziskovej organizácie "Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o." Uznesenie č.631/2021
2021 28-2021 632 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021 Uznesenie č.632/2021
2021 28-2021 633 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021 Uznesenie č.633/2021
2021 28-2021 634 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - December 2021 Uznesenie č.634/2021
2021 28-2021 635 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022 Uznesenie č.635/2021
2021 28-2021 636 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022 Uznesenie č.636/2021
2021 28-2021 637 Spolufinancovanie projektu v rámci EÚ programu LIFE "Protection of waterfowl life and the native habitats restoration in Zemplin Region by removing PCBs from the environment” za účelom prípravy dekontaminácie Zemplínskeho regiónu Uznesenie č.637/2021
2021 28-2021 638 Informatívna správa o činnosti IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.638/2021
2021 28-2021 639 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.639/2021
2021 27-2021 587 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.587/2021
2021 27-2021 588 Výpožička parkovacích miest a nebytového priestoru na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.588/2021
2021 27-2021 589 Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s. Uznesenie č.589/2021
2021 27-2021 590 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.590/2021
2021 27-2021 591 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.591/2021
2021 27-2021 592 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 Uznesenie č.592/2021
2021 27-2021 593 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Banícke múzeum v Rožňave, projekt "Otvorená galéria" Uznesenie č.593/2021
2021 27-2021 594 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, projekt „Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“ Uznesenie č.594/2021
2021 27-2021 595 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt „Interaktívna a bezpečná knižnica – rozšírenie a modernizácia služieb“ Uznesenie č.595/2021
2021 27-2021 596 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Bábkové divadlo v Košiciach, projekt „Modernizácia divadelných sál“ Uznesenie č.596/2021
2021 27-2021 597 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Spišské divadlo, projekt „Modernizácia divadelnej techniky“ Uznesenie č.597/2021
2021 27-2021 598 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Východoslovenské múzeum v Košiciach, projekt „Expozícia Zaži Barok“ Uznesenie č.598/2021
2021 27-2021 599 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Zemplínske múzeum v Michalovciach, projekt „Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea“ Uznesenie č.599/2021
2021 27-2021 600 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, projekt „Zemplín Antiqua“ Uznesenie č.600/2021
2021 27-2021 601 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, projekt „Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša“ Uznesenie č.601/2021
2021 27-2021 602 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Východoslovenská galéria, projekt „Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii“ Uznesenie č.602/2021
2021 27-2021 603 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Divadlo Thália Színház, projekt „Modernizácia divadla Thália“ Uznesenie č.603/2021
2021 27-2021 604 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Spišské kultúrne centrum a knižnica, projekt „Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi“ Uznesenie č.604/2021
2021 27-2021 605 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, projekt „Odkaz pre budúcnosť“ Uznesenie č.605/2021
2021 27-2021 606 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja – Október 2021 Uznesenie č.606/2021
2021 27-2021 607 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.607/2021
2021 27-2021 608 Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.608/2021
2021 27-2021 609 Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ Uznesenie č.609/2021
2021 27-2021 610 Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.610/2021
2021 26-2021 566 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.566/2021
2021 26-2021 567 Poskytnutie finančného príspevku pre Juhomoravský kraj ako humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí Uznesenie č.567/2021
2021 26-2021 568 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.568/2021
2021 26-2021 569 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.569/2021
2021 26-2021 570 Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.570/2021
2021 26-2021 571 Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre účely Knižnice pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.571/2021
2021 26-2021 572 Výpožička nebytových priestorov na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.572/2021
2021 26-2021 573 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2021
2021 26-2021 574 Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej Uznesenie č.574/2021
2021 26-2021 575 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.575/2021
2021 26-2021 576 Zrušenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96, Dobšiná v súvislosti s procesom optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.576/2021
2021 26-2021 577 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná Uznesenie č.577/2021
2021 26-2021 578 Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.578/2021
2021 26-2021 579 Informácia o vyradení zmarených investícií z účtu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.579/2021
2021 26-2021 580 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021 Uznesenie č.580/2021
2021 26-2021 581 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.581/2021
2021 26-2021 582 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur Uznesenie č.582/2021
2021 26-2021 583 Informácia o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.583/2021
2021 26-2021 584 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.584/2021
2021 26-2021 585 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 - August 2021 Uznesenie č.585/2021
2021 26-2021 586 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.586/2021
2021 25-2021 536 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.536/2021
2021 25-2021 537 Personálna zmena v Dobrovoľníckom centre Košického kraja Uznesenie č.537/2021
2021 25-2021 538 Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej republike Uznesenie č.538/2021
2021 25-2021 539 Personálne zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.539/2021
2021 25-2021 540 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.540/2021
2021 25-2021 541 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.541/2021
2021 25-2021 542 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.542/2021
2021 25-2021 543 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.543/2021
2021 25-2021 544 Správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020 Uznesenie č.544/2021
2021 25-2021 545 Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2021
2021 25-2021 546 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2021 Uznesenie č.546/2021
2021 25-2021 547 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2021 Uznesenie č.547/2021
2021 25-2021 548 Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Uznesenie č.548/2021
2021 25-2021 549 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030) Uznesenie č.549/2021
2021 25-2021 550 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 - 2025 " VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,VZDELÁVAME PRE PRAX" Uznesenie č.550/2021
2021 25-2021 551 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2021
2021 25-2021 552 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja Uznesenie č.552/2021
2021 25-2021 553 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja Uznesenie č.553/2021
2021 25-2021 554 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu Uznesenie č.554/2021
2021 25-2021 555 Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.555/2021
2021 25-2021 556 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2020/2021 Uznesenie č.556/2021
2021 25-2021 557 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.557/2021
2021 25-2021 558 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.558/2021
2021 25-2021 559 Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.559/2021
2021 25-2021 560 Ukončenie nájmu nebytových priestorov v nájme spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.560/2021
2021 25-2021 561 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017 Uznesenie č.561/2021
2021 25-2021 562 Zmena účelového určenia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.562/2021
2021 25-2021 563 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 740/2009 Uznesenie č.563/2021
2021 25-2021 564 Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves Uznesenie č.564/2021
2021 25-2021 565 Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske združenie STROJ Uznesenie č.565/2021
2021 24-2021 518 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.518/2021
2021 24-2021 519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.519/2021
2021 24-2021 520 Dodatok č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.520/2021
2021 24-2021 521 Personálne zmeny v Rade pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.521/2021
2021 24-2021 522 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021 Uznesenie č.522/2021
2021 24-2021 523 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.523/2021
2021 24-2021 524 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020 Uznesenie č.524/2021
2021 24-2021 525 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.525/2021
2021 24-2021 526 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.526/2021
2021 24-2021 527 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021 Uznesenie č.527/2021
2021 24-2021 528 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č.2“ Uznesenie č.528/2021
2021 24-2021 529 Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“ Uznesenie č.529/2021
2021 24-2021 530 Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.530/2021
2021 24-2021 531 Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.531/2021
2021 24-2021 532 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.532/2021
2021 24-2021 533 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020 Uznesenie č.533/2021
2021 24-2021 534 Aktualizácia Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.2.2016 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.534/2021
2021 24-2021 535 Zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. etapa Uznesenie č.535/2021
2021 23-2021 497 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.497/2021
2021 23-2021 498 Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišského divadla Uznesenie č.498/2021
2021 23-2021 499 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.499/2021
2021 23-2021 500 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.500/2021
2021 23-2021 501 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusuCOVID – 19 Uznesenie č.501/2021
2021 23-2021 502 Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“ Uznesenie č.502/2021
2021 23-2021 503 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja Uznesenie č.503/2021
2021 23-2021 504 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – II. polrok 2020 Uznesenie č.504/2021
2021 23-2021 505 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.505/2021
2021 23-2021 506 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom dovlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.506/2021
2021 23-2021 507 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.507/2021
2021 23-2021 508 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2021
2021 23-2021 509 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.509/2021
2021 23-2021 510 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.510/2021
2021 23-2021 511 Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.511/2021
2021 23-2021 512 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021 Uznesenie č.512/2021
2021 23-2021 513 Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 2021-2030 Uznesenie č.513/2021
2021 23-2021 514 Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja Uznesenie č.514/2021
2021 23-2021 515 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.515/2021
2021 23-2021 516 Vodíková stratégia pre Košický kraj Uznesenie č.516/2021
2021 23-2021 517 Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.517/2021
2020 22-2020 467 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.467/2020
2020 22-2020 468 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021 Uznesenie č.468/2020
2020 22-2020 469 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2020 Uznesenie č.469/2020
2020 22-2020 470 Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia Uznesenie č.470/2020
2020 22-2020 471 Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 -Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.471/2020
2020 22-2020 472 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.472/2020
2020 22-2020 473 Zloženie Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií Uznesenie č.473/2020
2020 22-2020 474 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a plateniav zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.474/2020
2020 22-2020 475 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a plateniav zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.475/2020
2020 22-2020 476 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014 Uznesenie č.476/2020
2020 22-2020 477 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.477/2020
2020 22-2020 478 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.478/2020
2020 22-2020 479 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov EUR Uznesenie č.479/2020
2020 22-2020 480 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 Uznesenie č.480/2020
2020 22-2020 481 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.481/2020
2020 22-2020 482 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.482/2020
2020 22-2020 483 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Uznesenie č.483/2020
2020 22-2020 484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.484/2020
2020 22-2020 485 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.485/2020
2020 22-2020 486 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.486/2020
2020 22-2020 487 Dodatok č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2020
2020 22-2020 488 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.488/2020
2020 22-2020 489 Nájom kontajnerov pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation Uznesenie č.489/2020
2020 22-2020 490 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov Uznesenie č.490/2020
2020 22-2020 491 Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.491/2020
2020 22-2020 492 Nájom Súkromnej spojenej školy EDURAM Uznesenie č.492/2020
2020 22-2020 493 Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou projektu „Michalovce - Kostolné námestie“ Uznesenie č.493/2020
2020 22-2020 494 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2020
2020 22-2020 495 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.495/2020
2020 22-2020 496 Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.496/2020
2020 21-2020 437 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.437/2020
2020 21-2020 438 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.438/2020
2020 21-2020 439 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.439/2020
2020 21-2020 440 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - október 2020 Uznesenie č.440/2020
2020 21-2020 441 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.441/2020
2020 21-2020 442 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.442/2020
2020 21-2020 443 Informácia o príprave rekonštrukcie mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica Uznesenie č.443/2020
2020 21-2020 444 Informácia o ukončení rekonštrukcie mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.444/2020
2020 21-2020 445 Schválenie strategického dokumentu – Plán obnovy všetkých polikliník v meste Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.445/2020
2020 21-2020 446 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.446/2020
2020 21-2020 447 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.447/2020
2020 21-2020 448 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 Uznesenie č.448/2020
2020 21-2020 449 3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.449/2020
2020 21-2020 450 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.450/2020
2020 21-2020 451 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.451/2020
2020 21-2020 452 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.452/2020
2020 21-2020 453 Schválenie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.453/2020
2020 21-2020 454 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.454/2020
2020 21-2020 455 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.455/2020
2020 21-2020 456 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.456/2020
2020 21-2020 457 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – Manor House Susanna – An Experience In The Museum Uznesenie č.457/2020
2020 21-2020 458 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – InterCastles – Interactive Castles in Zemplén – Gömör Region Uznesenie č.458/2020
2020 21-2020 459 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – Capacity Building in partnership across borders for future museums Uznesenie č.459/2020
2020 21-2020 460 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.460/2020
2020 21-2020 461 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.461/2020
2020 21-2020 462 Vstup Košického samosprávneho kraja do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Uznesenie č.462/2020
2020 21-2020 463 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 Uznesenie č.463/2020
2020 21-2020 464 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.464/2020
2020 21-2020 465 Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.465/2020
2020 21-2020 466 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.466/2020
2020 20-2020 417 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.417/2020
2020 20-2020 418 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2020 Uznesenie č.418/2020
2020 20-2020 419 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 9. decembra 2019 Uznesenie č.419/2020
2020 20-2020 420 Personálne zmeny v Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.420/2020
2020 20-2020 421 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.421/2020
2020 20-2020 422 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.422/2020
2020 20-2020 423 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2020 Uznesenie č.423/2020
2020 20-2020 424 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.424/2020
2020 20-2020 425 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.425/2020
2020 20-2020 426 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.426/2020
2020 20-2020 427 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.427/2020
2020 20-2020 428 Spolufinancovanie projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“ Uznesenie č.428/2020
2020 20-2020 429 Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Uznesenie č.429/2020
2020 20-2020 430 Zmluva o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu „Energetický región Košice“, uzatváraná medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom, predmetom ktorej je využitie nástroja ELENA Uznesenie č.430/2020
2020 20-2020 431 Ukončenie nájmu k pozemkom v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.431/2020
2020 20-2020 432 Ukončenie nájmu k hnuteľným veciam v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.432/2020
2020 20-2020 433 Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK Uznesenie č.433/2020
2020 20-2020 434 Prevod vlastníctva pozemku v Olcnave Uznesenie č.434/2020
2020 20-2020 435 Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany Uznesenie č.435/2020
2020 20-2020 436 Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce Uznesenie č.436/2020
2020 19-2020 389 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.389/2020
2020 19-2020 390 Informatívna správa k pripravovanému zámeru "Strategický park Haniska" Uznesenie č.390/2020
2020 19-2020 391 Informatívna správa k vybraným investičným aktivitám Košického samosprávneho kraja - InoBat Uznesenie č.391/2020
2020 19-2020 392 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. pri realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja Uznesenie č.392/2020
2020 19-2020 393 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s. Uznesenie č.393/2020
2020 19-2020 394 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.394/2020
2020 19-2020 395 Ukončenie nájmu k časti nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach Uznesenie č.395/2020
2020 19-2020 396 Ukončenie nájmu k hnuteľnej veci v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.396/2020
2020 19-2020 397 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín Uznesenie č.397/2020
2020 19-2020 398 Nájom nebytových priestorov pre Tabačku Kulturfabrik n. o. a zmena Uznesenia č. 360/2020 Uznesenie č.398/2020
2020 19-2020 399 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.399/2020
2020 19-2020 400 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.400/2020
2020 19-2020 401 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.401/2020
2020 19-2020 402 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.402/2020
2020 19-2020 403 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.403/2020
2020 19-2020 404 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.404/2020
2020 19-2020 405 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.405/2020
2020 19-2020 406 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.406/2020
2020 19-2020 407 Personálna zmena v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.407/2020
2020 19-2020 408 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.408/2020
2020 19-2020 409 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019 Uznesenie č.409/2020
2020 19-2020 410 Zmena Uznesenia č. 280/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.410/2020
2020 19-2020 411 Zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.411/2020
2020 19-2020 412 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2020
2020 19-2020 413 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2019/2020 Uznesenie č.413/2020
2020 19-2020 414 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.414/2020
2020 19-2020 415 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.415/2020
2020 19-2020 416 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.416/2020
2020 18-2020 369 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.369/2020
2020 18-2020 370 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.370/2020
2020 18-2020 371 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.371/2020
2020 18-2020 372 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2020
2020 18-2020 373 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.373/2020
2020 18-2020 374 Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.374/2020
2020 18-2020 375 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.375/2020
2020 18-2020 376 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.376/2020
2020 18-2020 377 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.377/2020
2020 18-2020 378 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.378/2020
2020 18-2020 379 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.379/2020
2020 18-2020 380 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.380/2020
2020 18-2020 381 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.381/2020
2020 18-2020 382 Návrh na zmenu názvu SOŠ v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prívlastok pre SOŠ a SPŠ) Uznesenie č.382/2020
2020 18-2020 383 Informatívna správa o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ a fondov EHP Košickým samosprávnym krajom v odvetví kultúry Uznesenie č.383/2020
2020 18-2020 384 Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.384/2020
2020 18-2020 385 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2019 a Akčný plán na rok 2020 Uznesenie č.385/2020
2020 18-2020 386 Zámena pozemkov v obci Čaňa Uznesenie č.386/2020
2020 18-2020 387 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3 v Michalovciach Uznesenie č.387/2020
2020 18-2020 388 Predaj hnuteľného majetku z projektu MIKADO Uznesenie č.388/2020
2020 17-2020 361 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.361/2020
2020 17-2020 362 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.362/2020
2020 17-2020 363 Návrh na zmeny v obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o, Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.363/2020
2020 17-2020 364 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.364/2020
2020 17-2020 365 Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“ Uznesenie č.365/2020
2020 17-2020 366 Spoluúčasť na financovaní projektu „MOST ÚSMEVOV - prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím“ Uznesenie č.366/2020
2020 17-2020 367 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.367/2020
2020 17-2020 368 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.368/2020
2020 16-2020 332 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.332/2020
2020 16-2020 333 Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce Uznesenie č.333/2020
2020 16-2020 334 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.334/2020
2020 16-2020 335 3. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.335/2020
2020 16-2020 336 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.336/2020
2020 16-2020 337 Personálne zmeny v Komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.337/2020
2020 16-2020 338 Vymenovanie riaditeľky IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce Uznesenie č.338/2020
2020 16-2020 339 Vymenovanie riaditeľky HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Strážske Uznesenie č.339/2020
2020 16-2020 340 Vymenovanie riaditeľa LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Trebišov Uznesenie č.340/2020
2020 16-2020 341 Vymenovanie riaditeľa LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša Uznesenie č.341/2020
2020 16-2020 342 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.342/2020
2020 16-2020 343 Vymenovanie riaditeľa Správy majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.343/2020
2020 16-2020 344 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.344/2020
2020 16-2020 345 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.345/2020
2020 16-2020 346 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.346/2020
2020 16-2020 347 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.347/2020
2020 16-2020 348 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.348/2020
2020 16-2020 349 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.349/2020
2020 16-2020 350 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ Uznesenie č.350/2020
2020 16-2020 351 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC) Uznesenie č.351/2020
2020 16-2020 352 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.352/2020
2020 16-2020 353 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.353/2020
2020 16-2020 354 Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.354/2020
2020 16-2020 355 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2020
2020 16-2020 356 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.356/2020
2020 16-2020 357 Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.357/2020
2020 16-2020 358 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.358/2020
2020 16-2020 359 Revidovaný Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov Uznesenie č.359/2020
2020 16-2020 360 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017 Uznesenie č.360/2020
2019 15-2019 306 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.306/2019
2019 15-2019 307 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.307/2019
2019 15-2019 308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2019
2019 15-2019 309 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2019
2019 15-2019 310 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.310/2019
2019 15-2019 311 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.311/2019
2019 15-2019 312 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.312/2019
2019 15-2019 313 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020 Uznesenie č.313/2019
2019 15-2019 314 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 Uznesenie č.314/2019
2019 15-2019 315 Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov Uznesenie č.315/2019
2019 15-2019 316 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.316/2019
2019 15-2019 317 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.317/2019
2019 15-2019 318 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Uznesenie č.318/2019
2019 15-2019 319 Založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Uznesenie č.319/2019
2019 15-2019 320 Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.320/2019
2019 15-2019 321 Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.321/2019
2019 15-2019 322 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.322/2019
2019 15-2019 323 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.323/2019
2019 15-2019 324 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.324/2019
2019 15-2019 325 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.325/2019
2019 15-2019 326 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.326/2019
2019 15-2019 327 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja" Uznesenie č.327/2019
2019 15-2019 328 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.328/2019
2019 15-2019 329 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.329/2019
2019 15-2019 330 Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o. Uznesenie č.330/2019
2019 15-2019 331 Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach Uznesenie č.331/2019
2019 14-2019 269 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.269/2019
2019 14-2019 270 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.270/2019
2019 14-2019 271 Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske - časť Krivošťany Uznesenie č.271/2019
2019 14-2019 272 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 134/2018 z 22. októbra 2018 Uznesenie č.272/2019
2019 14-2019 273 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.273/2019
2019 14-2019 274 Personálne zmeny vo Výbore pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.274/2019
2019 14-2019 275 Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.275/2019
2019 14-2019 276 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.276/2019
2019 14-2019 277 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.277/2019
2019 14-2019 278 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.278/2019
2019 14-2019 279 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.279/2019
2019 14-2019 280 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.280/2019
2019 14-2019 281 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.281/2019
2019 14-2019 282 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.282/2019
2019 14-2019 283 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.283/2019
2019 14-2019 284 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.284/2019
2019 14-2019 285 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.285/2019
2019 14-2019 286 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto - doplnenie správy Uznesenie č.286/2019
2019 14-2019 287 Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.287/2019
2019 14-2019 288 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.288/2019
2019 14-2019 289 Schválenie Interného manuálu procedúr pre Fond malých projektov Uznesenie č.289/2019
2019 14-2019 290 Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.290/2019
2019 14-2019 291 Správa o činnosti Informačno - poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji za 1. polrok 2019 Uznesenie č.291/2019
2019 14-2019 292 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.292/2019
2019 14-2019 293 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.293/2019
2019 14-2019 294 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.294/2019
2019 14-2019 295 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.295/2019
2019 14-2019 296 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Uznesenie č.296/2019
2019 14-2019 297 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Uznesenie č.297/2019
2019 14-2019 298 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.298/2019
2019 14-2019 299 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.299/2019
2019 14-2019 300 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.300/2019
2019 14-2019 301 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.301/2019
2019 14-2019 302 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.302/2019
2019 14-2019 303 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2019 Uznesenie č.303/2019
2019 14-2019 304 Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.304/2019
2019 14-2019 305 Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach Uznesenie č.305/2019
2019 13-2019 242 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.242/2019
2019 13-2019 243 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.243/2019
2019 13-2019 244 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019 Uznesenie č.244/2019
2019 13-2019 245 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019 Uznesenie č.245/2019
2019 13-2019 246 Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavnéhokontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019 Uznesenie č.246/2019
2019 13-2019 247 Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.247/2019
2019 13-2019 248 Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.248/2019
2019 13-2019 249 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.249/2019
2019 13-2019 250 Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskejinvestičnej banky Uznesenie č.250/2019
2019 13-2019 251 Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky Uznesenie č.251/2019
2019 13-2019 252 Bezodplatné nadobudnutie 100 % obchodného podielu v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., Polárna 2/1450, 040 12 Košice, IČO: 45 986 428 Uznesenie č.252/2019
2019 13-2019 253 Založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.253/2019
2019 13-2019 254 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 Uznesenie č.254/2019
2019 13-2019 255 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019 Uznesenie č.255/2019
2019 13-2019 256 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.256/2019
2019 13-2019 257 Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívnaverejná správa, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.257/2019
2019 13-2019 258 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017, s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP“ Uznesenie č.258/2019
2019 13-2019 259 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.259/2019
2019 13-2019 260 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.260/2019
2019 13-2019 261 Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.261/2019
2019 13-2019 262 Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor Uznesenie č.262/2019
2019 13-2019 263 Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov rady Uznesenie č.263/2019
2019 13-2019 264 Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.264/2019
2019 13-2019 265 Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.265/2019
2019 13-2019 266 Nájom pozemkov pre mesto Krompachy Uznesenie č.266/2019
2019 13-2019 267 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o prevodoch vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží Uznesenie č.267/2019
2019 13-2019 268 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.268/2019
2019 12-2019 212 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.212/2019
2019 12-2019 213 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.213/2019
2019 12-2019 214 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.214/2019
2019 12-2019 215 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.215/2019
2019 12-2019 216 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.216/2019
2019 12-2019 217 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.217/2019
2019 12-2019 218 Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.218/2019
2019 12-2019 219 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.219/2019
2019 12-2019 220 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019 Uznesenie č.220/2019
2019 12-2019 221 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019 Uznesenie č.221/2019
2019 12-2019 222 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.222/2019
2019 12-2019 223 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.223/2019
2019 12-2019 224 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.224/2019
2019 12-2019 225 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.225/2019
2019 12-2019 226 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.226/2019
2019 12-2019 227 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.227/2019
2019 12-2019 228 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.228/2019
2019 12-2019 229 Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017, Uznesenia č. 119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 8. 2018 a Uznesenia č. 561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017 Uznesenie č.229/2019
2019 12-2019 230 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.230/2019
2019 12-2019 231 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.231/2019
2019 12-2019 232 Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 7. etapa Uznesenie č.232/2019
2019 12-2019 233 Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.233/2019
2019 12-2019 234 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019 Uznesenie č.234/2019
2019 12-2019 235 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 Uznesenie č.235/2019
2019 12-2019 236 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 Uznesenie č.236/2019
2019 12-2019 237 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.237/2019
2019 12-2019 238 Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach Uznesenie č.238/2019
2019 12-2019 239 Návrh členov do orgánov občianskeho združenia BONA FIDE Uznesenie č.239/2019
2019 12-2019 240 Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej Uznesenie č.240/2019
2019 12-2019 241 Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.241/2019
2019 11-2019 183 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.183/2019
2019 11-2019 184 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.184/2019
2019 11-2019 185 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.185/2019
2019 11-2019 186 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2019
2019 11-2019 187 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.187/2019
2019 11-2019 188 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 Uznesenie č.188/2019
2019 11-2019 189 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.189/2019
2019 11-2019 190 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.190/2019
2019 11-2019 191 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.191/2019
2019 11-2019 192 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.192/2019
2019 11-2019 193 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.193/2019
2019 11-2019 194 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.194/2019
2019 11-2019 195 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.195/2019
2019 11-2019 196 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.196/2019
2019 11-2019 197 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.197/2019
2019 11-2019 198 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.198/2019
2019 11-2019 199 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.199/2019
2019 11-2019 200 Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018 Uznesenie č.200/2019
2019 11-2019 201 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto Uznesenie č.201/2019
2019 11-2019 202 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto Uznesenie č.202/2019
2019 11-2019 203 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018) Uznesenie č.203/2019
2019 11-2019 204 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole Uznesenie č.204/2019
2019 11-2019 205 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia Uznesenie č.205/2019
2019 11-2019 206 Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.206/2019
2019 11-2019 207 Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.207/2019
2019 11-2019 208 Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.208/2019
2019 11-2019 209 Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.209/2019
2019 11-2019 210 Finančné usporiadanie investície medzi Košickým samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o. Uznesenie č.210/2019
2019 11-2019 211 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území Boliarov do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.211/2019
2019 10-2019 162 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.162/2019
2019 10-2019 163 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2019
2019 10-2019 164 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.164/2019
2019 10-2019 165 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.165/2019
2019 10-2019 166 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.166/2019
2019 10-2019 167 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.167/2019
2019 10-2019 168 Informácia o výsledku kontroly "Sociálne služby pre seniorov" v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.168/2019
2019 10-2019 169 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji) Uznesenie č.169/2019
2019 10-2019 170 Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019 Uznesenie č.170/2019
2019 10-2019 171 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER) Uznesenie č.171/2019
2019 10-2019 172 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.172/2019
2019 10-2019 173 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.173/2019
2019 10-2019 174 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.174/2019
2019 10-2019 175 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach Uznesenie č.175/2019
2019 10-2019 176 Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.176/2019
2019 10-2019 177 Prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide Uznesenie č.177/2019
2019 10-2019 178 Predĺženie doby nájmu nehnuteľností v Krompachoch pre občianske združenie "Ľudia a perspektíva“ Uznesenie č.178/2019
2019 10-2019 179 Zmena uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 – Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.179/2019
2019 10-2019 180 Ukončenie nájmu k časti majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.180/2019
2019 10-2019 181 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 8. etapa Uznesenie č.181/2019
2019 10-2019 182 Informácia o Európskom olympijskom festivale mládeže - Košice 2021 Uznesenie č.182/2019
2018 9-2018 137 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.137/2018
2018 9-2018 138 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.138/2018
2018 9-2018 139 Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.139/2018
2018 9-2018 140 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019 Uznesenie č.140/2018
2018 9-2018 141 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021 Uznesenie č.141/2018
2018 9-2018 142 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.142/2018
2018 9-2018 143 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.143/2018
2018 9-2018 144 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa Uznesenie č.144/2018
2018 9-2018 145 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - JUH z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.145/2018
2018 9-2018 146 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - SEVER z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.146/2018
2018 9-2018 147 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - VÝCHOD z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.147/2018
2018 9-2018 148 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - NAD JAZEROM z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.148/2018
2018 9-2018 149 Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK - 2. fáza Uznesenie č.149/2018
2018 9-2018 150 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.150/2018
2018 9-2018 151 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.151/2018
2018 9-2018 152 Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018 Uznesenie č.152/2018
2018 9-2018 153 Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.153/2018
2018 9-2018 154 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019 Uznesenie č.154/2018
2018 9-2018 155 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019 Uznesenie č.155/2018
2018 9-2018 156 Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.156/2018
2018 9-2018 157 Vymenovanie riaditeľa VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Uznesenie č.157/2018
2018 9-2018 158 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.158/2018
2018 9-2018 159 Nájom telocvične strednej školy v Košiciach Uznesenie č.159/2018
2018 9-2018 160 Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam prenajatým mestu Moldava nad Bodvou Uznesenie č.160/2018
2018 9-2018 161 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.161/2018
2018 8-2018 123 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.123/2018
2018 8-2018 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.124/2018
2018 8-2018 125 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.125/2018
2018 8-2018 126 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.126/2018
2018 8-2018 127 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.127/2018
2018 8-2018 128 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.128/2018
2018 8-2018 129 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.129/2018
2018 8-2018 130 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.130/2018
2018 8-2018 131 Program obnovy krajiny Košického kraja Uznesenie č.131/2018
2018 8-2018 132 Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.132/2018
2018 8-2018 133 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2018 Uznesenie č.133/2018
2018 8-2018 134 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2018
2018 8-2018 135 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.135/2018
2018 8-2018 136 Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.136/2018
2018 7-2018 108 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.108/2018
2018 7-2018 109 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.109/2018
2018 7-2018 110 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2018 Uznesenie č.110/2018
2018 7-2018 111 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018 Uznesenie č.111/2018
2018 7-2018 112 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.112/2018
2018 7-2018 113 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce Uznesenie č.113/2018
2018 7-2018 114 Krajská futbalová liga Uznesenie č.114/2018
2018 7-2018 115 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019 Uznesenie č.115/2018
2018 7-2018 116 Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh Uznesenie č.116/2018
2018 7-2018 117 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.117/2018
2018 7-2018 118 Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.118/2018
2018 7-2018 119 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2017 z 25. zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2017 "Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1." Uznesenie č.119/2018
2018 7-2018 120 Zmena uznesenia č. 79/2018 – Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave Uznesenie č.120/2018
2018 7-2018 121 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Uznesenie č.121/2018
2018 7-2018 122 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Uznesenie č.122/2018
2018 6-2018 84 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.84/2018
2018 6-2018 85 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.85/2018
2018 6-2018 86 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2018
2018 6-2018 87 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2018
2018 6-2018 88 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.88/2018
2018 6-2018 89 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.89/2018
2018 6-2018 90 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.90/2018
2018 6-2018 91 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.91/2018
2018 6-2018 92 Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.92/2018
2018 6-2018 93 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017 Uznesenie č.93/2018
2018 6-2018 94 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávnehokraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.94/2018
2018 6-2018 95 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.95/2018
2018 6-2018 96 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2018
2018 6-2018 97 Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2018
2018 6-2018 98 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 – 2020 Uznesenie č.98/2018
2018 6-2018 99 Spolufinancovanie projektu „MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región” Uznesenie č.99/2018
2018 6-2018 100 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017 Uznesenie č.100/2018
2018 6-2018 101 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“ Uznesenie č.101/2018
2018 6-2018 102 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018 Uznesenie č.102/2018
2018 6-2018 103 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2017/2018 Uznesenie č.103/2018
2018 6-2018 104 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 Uznesenie č.104/2018
2018 6-2018 105 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 Uznesenie č.105/2018
2018 6-2018 106 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.106/2018
2018 6-2018 107 Spolufinancovanie projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja" Uznesenie č.107/2018
2018 5-2018 49 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.49/2018
2018 5-2018 50 Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.50/2018
2018 5-2018 51 Voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.51/2018
2018 5-2018 52 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2018
2018 5-2018 53 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.53/2018
2018 5-2018 54 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.54/2018
2018 5-2018 55 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.55/2018
2018 5-2018 56 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.56/2018
2018 5-2018 57 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.57/2018
2018 5-2018 58 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.58/2018
2018 5-2018 59 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.59/2018
2018 5-2018 60 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.60/2018
2018 5-2018 61 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.61/2018
2018 5-2018 62 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.62/2018
2018 5-2018 63 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.63/2018
2018 5-2018 64 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.64/2018
2018 5-2018 65 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.65/2018
2018 5-2018 66 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.66/2018
2018 5-2018 67 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.67/2018
2018 5-2018 68 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.68/2018
2018 5-2018 69 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.69/2018
2018 5-2018 70 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.70/2018
2018 5-2018 71 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.71/2018
2018 5-2018 72 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.72/2018
2018 5-2018 73 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.73/2018
2018 5-2018 74 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.74/2018
2018 5-2018 75 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 - 2020 Uznesenie č.75/2018
2018 5-2018 76 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.76/2018
2018 5-2018 77 Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.77/2018
2018 5-2018 78 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018 Uznesenie č.78/2018
2018 5-2018 79 Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave Uznesenie č.79/2018
2018 5-2018 80 Prevod vlastníctva pozemku vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.80/2018
2018 5-2018 81 Prevod vlastníctva pozemku vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.81/2018
2018 5-2018 82 Prevod vlastníctva pozemku vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.82/2018
2018 5-2018 83 Spolufinancovanie projektu "Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018" Uznesenie č.83/2018
2018 4-2018 14 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.14/2018
2018 4-2018 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2018
2018 4-2018 16 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.16/2018
2018 4-2018 17 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018 Uznesenie č.17/2018
2018 4-2018 18 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.18/2018
2018 4-2018 19 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.19/2018
2018 4-2018 20 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.20/2018
2018 4-2018 21 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.21/2018
2018 4-2018 22 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.22/2018
2018 4-2018 23 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.23/2018
2018 4-2018 24 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.24/2018
2018 4-2018 25 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.25/2018
2018 4-2018 26 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.26/2018
2018 4-2018 27 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.27/2018
2018 4-2018 28 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.28/2018
2018 4-2018 29 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.29/2018
2018 4-2018 30 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.30/2018
2018 4-2018 31 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.31/2018
2018 4-2018 32 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.32/2018
2018 4-2018 33 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.33/2018
2018 4-2018 34 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.34/2018
2018 4-2018 35 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.35/2018
2018 4-2018 36 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.36/2018
2018 4-2018 37 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.37/2018
2018 4-2018 38 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.38/2018
2018 4-2018 39 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.39/2018
2018 4-2018 40 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.40/2018
2018 4-2018 41 Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove Uznesenie č.41/2018
2018 4-2018 42 Prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov k Návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) Uznesenie č.42/2018
2018 4-2018 43 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018 Uznesenie č.43/2018
2018 4-2018 44 Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy Uznesenie č.44/2018
2018 4-2018 45 Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy Uznesenie č.45/2018
2018 4-2018 46 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.46/2018
2018 4-2018 47 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.47/2018
2018 4-2018 48 Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.48/2018
2018 3-2018 1 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.1/2018
2018 3-2018 2 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.2/2018
2018 3-2018 3 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.3/2018
2018 3-2018 4 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.4/2018
2018 3-2018 5 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.5/2018
2018 3-2018 6 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.6/2018
2018 3-2018 7 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.7/2018
2018 3-2018 8 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.8/2018
2018 3-2018 9 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.9/2018
2018 3-2018 10 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.10/2018
2018 3-2018 11 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.11/2018
2018 3-2018 12 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.12/2018
2018 3-2018 13 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.13/2018
2017 25-2017 556 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.556/2017
2017 25-2017 557 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.557/2017
2017 25-2017 558 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.558/2017
2017 25-2017 559 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.559/2017
2017 25-2017 560 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.560/2017
2017 25-2017 561 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.561/2017
2017 25-2017 562 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.562/2017
2017 25-2017 563 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 Uznesenie č.563/2017
2017 25-2017 564 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám Uznesenie č.564/2017
2017 25-2017 565 Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP Uznesenie č.565/2017
2017 25-2017 566 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016 Uznesenie č.566/2017
2017 25-2017 567 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2017
2017 25-2017 568 Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.568/2017
2017 25-2017 569 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.569/2017
2017 25-2017 570 Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.570/2017
2017 25-2017 571 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.571/2017
2017 25-2017 572 Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.572/2017
2017 25-2017 573 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 1) Uznesenie č.573/2017
2017 25-2017 574 Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach Uznesenie č.574/2017
2017 25-2017 575 Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA Uznesenie č.575/2017
2017 24-2017 528 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.528/2017
2017 24-2017 529 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.529/2017
2017 24-2017 530 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.530/2017
2017 24-2017 531 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017 Uznesenie č.531/2017
2017 24-2017 532 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.532/2017
2017 24-2017 533 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.533/2017
2017 24-2017 534 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.534/2017
2017 24-2017 535 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017 Uznesenie č.535/2017
2017 24-2017 536 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 6. etapa Uznesenie č.536/2017
2017 24-2017 537 Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. a GYN SNV, s.r.o. Uznesenie č.537/2017
2017 24-2017 538 Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2017/2018 Uznesenie č.538/2017
2017 24-2017 539 Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK Uznesenie č.539/2017
2017 24-2017 540 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.540/2017
2017 24-2017 541 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.541/2017
2017 24-2017 542 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.542/2017
2017 24-2017 543 Kúpa nehnuteľností vo Voli do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.543/2017
2017 24-2017 544 Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Uznesenie č.544/2017
2017 24-2017 545 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita Uznesenie č.545/2017
2017 24-2017 546 Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.546/2017
2017 24-2017 547 Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre mesto Michalovce Uznesenie č.547/2017
2017 24-2017 548 Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach Uznesenie č.548/2017
2017 24-2017 549 Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.549/2017
2017 24-2017 550 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.550/2017
2017 24-2017 551 Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13.októbra 2014 - Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21.februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenkej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.551/2017
2017 24-2017 552 Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia s.r.o. Uznesenie č.552/2017
2017 24-2017 553 Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 - Nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.553/2017
2017 24-2017 554 Prevod vlastníctva majetku v k ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o. Uznesenie č.554/2017
2017 24-2017 555 Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici Uznesenie č.555/2017
2017 23-2017 502 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.502/2017
2017 23-2017 503 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.503/2017
2017 23-2017 504 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017 Uznesenie č.504/2017
2017 23-2017 505 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.505/2017
2017 23-2017 506 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.506/2017
2017 23-2017 507 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.507/2017
2017 23-2017 508 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2017
2017 23-2017 509 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017 Uznesenie č.509/2017
2017 23-2017 510 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.510/2017
2017 23-2017 511 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.511/2017
2017 23-2017 512 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2017
2017 23-2017 513 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017 Uznesenie č.513/2017
2017 23-2017 514 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.514/2017
2017 23-2017 515 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2017 Uznesenie č.515/2017
2017 23-2017 516 Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. Uznesenie č.516/2017
2017 23-2017 517 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.517/2017
2017 23-2017 518 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 Uznesenie č.518/2017
2017 23-2017 519 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 Uznesenie č.519/2017
2017 23-2017 520 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.520/2017
2017 23-2017 521 Nájom nebytového priestoru v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nám. slobody 12 v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o. Uznesenie č.521/2017
2017 23-2017 522 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.522/2017
2017 23-2017 523 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom Uznesenie č.523/2017
2017 23-2017 524 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.524/2017
2017 23-2017 525 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.525/2017
2017 23-2017 526 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.526/2017
2017 23-2017 527 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.527/2017
2017 22-2017 476 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.476/2017
2017 22-2017 477 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.477/2017
2017 22-2017 478 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.478/2017
2017 22-2017 479 Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.479/2017
2017 22-2017 480 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.480/2017
2017 22-2017 481 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.481/2017
2017 22-2017 482 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2017
2017 22-2017 483 Intenzita pomoci – spolufin. SŠ v zriaď. pôs.KSK v rámci IROP,Prior. os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,Špecifický cieľ: 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní Uznesenie č.483/2017
2017 22-2017 484 Intenzita pomoci-spolufin. SŠ v zriaď. pôs. KSK v rámci OP Ľudské zdroje,Prior. os:1-Vzdelávanie,Špecifický cieľ:1.4.1-Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.484/2017
2017 22-2017 485 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.485/2017
2017 22-2017 486 Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017 Uznesenie č.486/2017
2017 22-2017 487 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016 Uznesenie č.487/2017
2017 22-2017 488 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.488/2017
2017 22-2017 489 Zaradenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.489/2017
2017 22-2017 490 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.490/2017
2017 22-2017 491 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016) Uznesenie č.491/2017
2017 22-2017 492 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016 Uznesenie č.492/2017
2017 22-2017 493 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.493/2017
2017 22-2017 494 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 179/2014 zo dňa 15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.494/2017
2017 22-2017 495 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.495/2017
2017 22-2017 496 Nájom osobného vozidla pre obec Opátka Uznesenie č.496/2017
2017 22-2017 497 Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.497/2017
2017 22-2017 498 Prevod vlastníctva pozemku na ulici Močarianska v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.498/2017
2017 22-2017 499 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.499/2017
2017 22-2017 500 Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach Uznesenie č.500/2017
2017 22-2017 501 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre EKO-MONT SH s.r.o. Uznesenie č.501/2017
2017 21-2017 453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2017
2017 21-2017 454 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.454/2017
2017 21-2017 455 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.455/2017
2017 21-2017 456 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.456/2017
2017 21-2017 457 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.457/2017
2017 21-2017 458 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.458/2017
2017 21-2017 459 Zriadenie výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.459/2017
2017 21-2017 460 Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond malých projektov na Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.460/2017
2017 21-2017 461 Zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.461/2017
2017 21-2017 462 Vstup Košického samosprávneho kraja do prípravy projektu InnoSchool Uznesenie č.462/2017
2017 21-2017 463 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy Uznesenie č.463/2017
2017 21-2017 464 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy (mosty) Uznesenie č.464/2017
2017 21-2017 465 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice Uznesenie č.465/2017
2017 21-2017 466 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec Uznesenie č.466/2017
2017 21-2017 467 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance Uznesenie č.467/2017
2017 21-2017 468 Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR Uznesenie č.468/2017
2017 21-2017 469 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016 Uznesenie č.469/2017
2017 21-2017 470 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.470/2017
2017 21-2017 471 Rozšírenie predmetu nájmu pre Súkromnú spojenú školu SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.471/2017
2017 21-2017 472 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.472/2017
2017 21-2017 473 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Murgašova 2 v Košiciach Uznesenie č.473/2017
2017 21-2017 474 Prevod vlastníctva pozemku v Plešivci Uznesenie č.474/2017
2017 21-2017 475 Prevod vlastníctva pozemku v Trebišove pre Gréckokatolícku eparchiu Košice Uznesenie č.475/2017
2016 20-2016 431 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.431/2016
2016 20-2016 432 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.432/2016
2016 20-2016 433 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017 Uznesenie č.433/2016
2016 20-2016 434 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.434/2016
2016 20-2016 435 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.435/2016
2016 20-2016 436 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 Uznesenie č.436/2016
2016 20-2016 437 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.437/2016
2016 20-2016 438 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.438/2016
2016 20-2016 439 Spolufinancovanie projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.439/2016
2016 20-2016 440 Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems Uznesenie č.440/2016
2016 20-2016 441 IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu Uznesenie č.441/2016
2016 20-2016 442 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.442/2016
2016 20-2016 443 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji Uznesenie č.443/2016
2016 20-2016 444 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.444/2016
2016 20-2016 445 Spolufinancovanie na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Uznesenie č.445/2016
2016 20-2016 446 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.446/2016
2016 20-2016 447 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.447/2016
2016 20-2016 448 Vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie Uznesenie č.448/2016
2016 20-2016 449 Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.449/2016
2016 20-2016 450 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.450/2016
2016 20-2016 451 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.451/2016
2016 20-2016 452 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Špitálska v Rožňave Uznesenie č.452/2016
2016 19-2016 411 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.411/2016
2016 19-2016 412 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2016
2016 19-2016 413 Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.413/2016
2016 19-2016 414 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.414/2016
2016 19-2016 415 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.415/2016
2016 19-2016 416 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17. zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016 Uznesenie č.416/2016
2016 19-2016 417 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 Uznesenie č.417/2016
2016 19-2016 418 Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer Uznesenie č.418/2016
2016 19-2016 419 Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice – investičný zámer Uznesenie č.419/2016
2016 19-2016 420 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2016 Uznesenie č.420/2016
2016 19-2016 421 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. etapa Uznesenie č.421/2016
2016 19-2016 422 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko Uznesenie č.422/2016
2016 19-2016 423 Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.423/2016
2016 19-2016 424 Nájom telocvične Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.424/2016
2016 19-2016 425 Nájom časti pozemku pre mesto Dobšiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.425/2016
2016 19-2016 426 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.426/2016
2016 19-2016 427 Prevod vlastníctva pozemkov pre mesto Krompachy Uznesenie č.427/2016
2016 19-2016 428 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.428/2016
2016 19-2016 429 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.429/2016
2016 19-2016 430 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre RV Trans s. r. o. Uznesenie č.430/2016
2016 18-2016 391 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.391/2016
2016 18-2016 392 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2016
2016 18-2016 393 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016 Uznesenie č.393/2016
2016 18-2016 394 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.394/2016
2016 18-2016 395 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.395/2016
2016 18-2016 396 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.396/2016
2016 18-2016 397 Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike Uznesenie č.397/2016
2016 18-2016 398 Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“ Uznesenie č.398/2016
2016 18-2016 399 Akademické dni mesta Košice Uznesenie č.399/2016
2016 18-2016 400 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.400/2016
2016 18-2016 401 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.401/2016
2016 18-2016 402 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 Uznesenie č.402/2016
2016 18-2016 403 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.403/2016
2016 18-2016 404 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.404/2016
2016 18-2016 405 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.405/2016
2016 18-2016 406 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.406/2016
2016 18-2016 407 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.407/2016
2016 18-2016 408 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.408/2016
2016 18-2016 409 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.409/2016
2016 18-2016 410 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.410/2016
2016 17-2016 359 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.359/2016
2016 17-2016 360 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2016
2016 17-2016 361 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2016 Uznesenie č.361/2016
2016 17-2016 362 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.362/2016
2016 17-2016 363 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.363/2016
2016 17-2016 364 Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016-2018 Uznesenie č.364/2016
2016 17-2016 365 Doplnenie uznesenia číslo 224/2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. júna 2015 v Košiciach Uznesenie č.365/2016
2016 17-2016 366 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja Uznesenie č.366/2016
2016 17-2016 367 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Uznesenie č.367/2016
2016 17-2016 368 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015 Uznesenie č.368/2016
2016 17-2016 369 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.369/2016
2016 17-2016 370 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016 Uznesenie č.370/2016
2016 17-2016 371 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji Uznesenie č.371/2016
2016 17-2016 372 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.372/2016
2016 17-2016 373 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.373/2016
2016 17-2016 374 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.374/2016
2016 17-2016 375 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016 Uznesenie č.375/2016
2016 17-2016 376 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016