Vyhľadávanie uznesení Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2024 12-2024 215 Schválenie programu a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.215/2024
2024 12-2024 216 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.216/2024
2024 12-2024 217 Prevod vlastníctva pozemku v Drnave Uznesenie č.217/2024
2024 12-2024 218 Nájom nehnuteľností v Spišskej Novej Vsi pre registrovaný sociálny podnik MEPOS SNV s. r. o. Uznesenie č.218/2024
2024 12-2024 219 Kúpa pozemkov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.219/2024
2024 12-2024 220 Nájom športového zariadenia vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.220/2024
2024 12-2024 221 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.221/2024
2024 12-2024 222 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre ALGMED, s. r. o.) Uznesenie č.222/2024
2024 12-2024 223 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre GOLDMED, s. r. o.) Uznesenie č.223/2024
2024 12-2024 224 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre HUMAN - CARE, s. r. o.) Uznesenie č.224/2024
2024 12-2024 225 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre ImunoCare s. r. o.) Uznesenie č.225/2024
2024 12-2024 226 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pre JULIETA s. r. o.) Uznesenie č.226/2024
2024 12-2024 227 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.227/2024
2024 12-2024 228 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2024 Uznesenie č.228/2024
2024 12-2024 229 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 - 2026 Uznesenie č.229/2024
2024 12-2024 230 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce Uznesenie č.230/2024
2024 12-2024 231 Vyčlenenie finančných prostriedkov na štúdiu realizovateľnosti napojenia Okresného mesta SNV na diaľnicu D 1 (vybudovanie obchvatu Harichovce) Uznesenie č.231/2024
2024 12-2024 232 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Košického samosprávneho kraja 2020+ Uznesenie č.232/2024
2024 12-2024 233 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji (obdobie 2022 – 2027 – 2030) Uznesenie č.233/2024
2024 12-2024 234 Koncepcia cyklodestinácie Abov Uznesenie č.234/2024
2024 12-2024 235 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 91/2023 zo dňa 24. 04. 2023 s názvom „Schválenie realizácie a podania projektu H2EU EAST GATE v rámci programu Horizon“ Uznesenie č.235/2024
2024 12-2024 236 Projekt EASTGATEH2V- podanie a realizácia projektu v rámci programu Horizon Uznesenie č.236/2024
2024 12-2024 237 Informatívna správa k spolupráci pri realizácii projektov obnovy nemocníc spolufinancovaných z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR Uznesenie č.237/2024
2024 12-2024 238 Informatívna správa o činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli Uznesenie č.238/2024
2024 12-2024 239 Informatívna správa o participácii KSK v projekte „Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management“, program HORIZON CSA, výzva HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02 Uznesenie č.239/2024
2024 12-2024 240 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2024 Uznesenie č.240/2024
2024 11-2024 213 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.213/2024
2024 11-2024 214 Udelenie čestného občianstva Košického samosprávneho kraja 2024 Uznesenie č.214/2024
2024 10-2024 191 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenieoverovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.191/2024
2024 10-2024 192 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.192/2024
2024 10-2024 193 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.193/2024
2024 10-2024 194 Kúpa pozemku v katastrálnom území Šaca v Košiciach do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.194/2024
2024 10-2024 195 Čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.195/2024
2024 10-2024 196 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Košického samosprávneho raja v katastrálnom území Ďurkov v prospech obce Ďurkov a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Uznesenie č.196/2024
2024 10-2024 197 Podnájom nebytového priestoru pre účely skladu, depozitára a archívu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Uznesenie č.197/2024
2024 10-2024 198 Zmena uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 09. 12. 2019 s názvom: Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.198/2024
2024 10-2024 199 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.199/2024
2024 10-2024 200 Zmena uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 511/2021 zo dňa 19. 02. 2021 s názvom: Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.200/2024
2024 10-2024 201 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu Uznesenie č.201/2024
2024 10-2024 202 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.202/2024
2024 10-2024 203 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce Uznesenie č.203/2024
2024 10-2024 204 Spolufinancovanie projektu predkladaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (kód: PSK–MPSVR-022-2023-DV-ESF+) Uznesenie č.204/2024
2024 10-2024 205 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu: „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“ Uznesenie č.205/2024
2024 10-2024 206 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava Uznesenie č.206/2024
2024 10-2024 207 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2023 a Akčný plán na rok 2024 Uznesenie č.207/2024
2024 10-2024 208 Schválenie spolufinancovania projektu „Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions“ Uznesenie č.208/2024
2024 10-2024 209 Schválenie spolufinancovania projektu „Pathways to Climate-Smart Governance“ Uznesenie č.209/2024
2024 10-2024 210 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.210/2024
2024 10-2024 211 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.211/2024
2024 10-2024 212 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2023 Uznesenie č.212/2024
2023 9-2023 167 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.167/2023
2023 9-2023 168 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.168/2023
2023 9-2023 169 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.169/2023
2023 9-2023 170 Prenájom budovy pre mesto Medzev Uznesenie č.170/2023
2023 9-2023 171 Nájom nebytových priestorov na účely prevádzky Integračného centra Košického kraja Uznesenie č.171/2023
2023 9-2023 172 Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.172/2023
2023 9-2023 173 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 Uznesenie č.173/2023
2023 9-2023 174 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.174/2023
2023 9-2023 175 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 755/2022 zo dňa 22. 08. 2022 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.175/2023
2023 9-2023 176 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur Uznesenie č.176/2023
2023 9-2023 177 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 160/2023 zo dňa 23. 10. 2023 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 eur Uznesenie č.177/2023
2023 9-2023 178 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.178/2023
2023 9-2023 179 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.179/2023
2023 9-2023 180 Poskytnutie finančného príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus Uznesenie č.180/2023
2023 9-2023 181 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) Uznesenie č.181/2023
2023 9-2023 182 Vyhodnotenie Vodíkovej stratégie Košického kraja za obdobie 2022 – 2023 Uznesenie č.182/2023
2023 9-2023 183 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s. Uznesenie č.183/2023
2023 9-2023 184 Informatívna správa o činnosti neziskovej organizácii Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK Uznesenie č.184/2023
2023 9-2023 185 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2024 Uznesenie č.185/2023
2023 9-2023 186 Udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.186/2023
2023 9-2023 187 Udelenie ocenenia Historickej osobnosti regiónu za rok 2023 Uznesenie č.187/2023
2023 9-2023 188 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024 Uznesenie č.188/2023
2023 9-2023 189 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024 Uznesenie č.189/2023
2023 9-2023 190 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2023 Uznesenie č.190/2023
2023 8-2023 165 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.165/2023
2023 8-2023 166 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.166/2023
2023 7-2023 146 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.146/2023
2023 7-2023 147 Budúca zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.147/2023
2023 7-2023 148 Nájom nebytových priestorov pre Inovačné centrum Košického kraja Uznesenie č.148/2023
2023 7-2023 149 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, kód výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST Uznesenie č.149/2023
2023 7-2023 150 Zmena uznesenia č. 765/2022 zo dňa 10. 10. 2022 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.150/2023
2023 7-2023 151 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.151/2023
2023 7-2023 152 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.152/2023
2023 7-2023 153 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.153/2023
2023 7-2023 154 Zmena Štatútu neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Uznesenie č.154/2023
2023 7-2023 155 Koncepcia Cyklodestinácie Gemer Uznesenie č.155/2023
2023 7-2023 156 Spolufinancovanie projektov „Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.156/2023
2023 7-2023 157 Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.157/2023
2023 7-2023 158 Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.158/2023
2023 7-2023 159 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR Uznesenie č.159/2023
2023 7-2023 160 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR Uznesenie č.160/2023
2023 7-2023 161 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.161/2023
2023 7-2023 162 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji a koncepcií Odboru školstva Úradu KSK za roky 2022 - 2023 Uznesenie č.162/2023
2023 7-2023 163 Situácia v Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej 17 v Košiciach Uznesenie č.163/2023
2023 7-2023 164 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – október 2023 Uznesenie č.164/2023
2023 6-2023 131 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.131/2023
2023 6-2023 132 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.132/2023
2023 6-2023 133 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.133/2023
2023 6-2023 134 Personálne zmeny v komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2023
2023 6-2023 135 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach pre manželov Priamových Uznesenie č.135/2023
2023 6-2023 136 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach pre manželov Svitaničových Uznesenie č.136/2023
2023 6-2023 137 Kúpa pozemku v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.137/2023
2023 6-2023 138 Nájom časti nebytového priestoru pre Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Uznesenie č.138/2023
2023 6-2023 139 Nájom nebytového priestoru pre občianske združenie Slovensko - Ukrajinské Centrum Partnerstva Uznesenie č.139/2023
2023 6-2023 140 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2023 Uznesenie č.140/2023
2023 6-2023 141 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podpore audiovizuálneho priemyslu Uznesenie č.141/2023
2023 6-2023 142 Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby „Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o.“ Uznesenie č.142/2023
2023 6-2023 143 Zmena uznesenia č. 742/2022 zo dňa 22. 08. 2022, spočívajúca v zmene podmienok nájmu nehnuteľností pre účely cestmajsterstva Správy ciest KSK, oblasť Krompachy Uznesenie č.143/2023
2023 6-2023 144 Informatívna správa o využívaní prenajatej techniky Správou ciest KSK od spoločnosti Tempus Trans s. r. o. Uznesenie č.144/2023
2023 6-2023 145 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2023 Uznesenie č.145/2023
2023 5-2023 103 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.103/2023
2023 5-2023 104 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2022 Uznesenie č.104/2023
2023 5-2023 105 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľké územného celku Košický kraj Uznesenie č.105/2023
2023 5-2023 106 Spolufinancovanie projektu “Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu za účelom prieskumu vplyvu výrobnej prevádzky v okolí Turne nad Bodvou Uznesenie č.106/2023
2023 5-2023 107 Spolufinancovanie projektu “Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou a vyhodnotenie vplyvu výrobnej prevádzky na obyvateľov a zložky ŽP“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu Uznesenie č.107/2023
2023 5-2023 108 Výročná správa Košice Región Turizmus - 2022 Uznesenie č.108/2023
2023 5-2023 109 Výročná správa Inovačného centra Košického kraja - 2022 Uznesenie č.109/2023
2023 5-2023 110 Predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 do roku 2023 Uznesenie č.110/2023
2023 5-2023 111 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2022/2023 Uznesenie č.111/2023
2023 5-2023 112 Nájom nebytových priestorov pre Košický seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovenksu Uznesenie č.112/2023
2023 5-2023 113 II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023 Uznesenie č.113/2023
2023 5-2023 114 Doplnenie plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023 Uznesenie č.114/2023
2023 5-2023 115 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023 Uznesenie č.115/2023
2023 5-2023 116 Odmena Hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.116/2023
2023 5-2023 117 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023 Uznesenie č.117/2023
2023 5-2023 118 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023 Uznesenie č.118/2023
2023 5-2023 119 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Elokovaného pracoviska, Maurerova 55, Krompachy ako súčasti Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Uznesenie č.119/2023
2023 5-2023 120 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.120/2023
2023 5-2023 121 Vymenovanie riaditeľky Bábkového divadla v Košiciach Uznesenie č.121/2023
2023 5-2023 122 Personálne zmeny členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. Uznesenie č.122/2023
2023 5-2023 123 Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.123/2023
2023 5-2023 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Jún 2023 Uznesenie č.124/2023
2023 5-2023 125 Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.125/2023
2023 5-2023 126 Správa o opodstatnenosti právneho úkonu odstúpenia od zmluvy o dielo Uznesenie č.126/2023
2023 5-2023 127 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.127/2023
2023 5-2023 128 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.128/2023
2023 5-2023 129 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2023
2023 5-2023 130 Rozšírenie činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.130/2023
2023 4-2023 83 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenieoverovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.83/2023
2023 4-2023 84 Budúce zriadenie vecného bremena pre nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová ves, a.s. Uznesenie č.84/2023
2023 4-2023 85 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.85/2023
2023 4-2023 86 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023 Uznesenie č.86/2023
2023 4-2023 87 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2023
2023 4-2023 88 Založenie obchodnej spoločnosti „Autobusová doprava KSK, s.r.o.“ Uznesenie č.88/2023
2023 4-2023 89 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2022 Uznesenie č.89/2023
2023 4-2023 90 Schválenie koncepcie cyklodestinácie Tokaj a schválenie koncepcie cyklodestinácie Medzibodrožie Uznesenie č.90/2023
2023 4-2023 91 Schválenie realizácie a podania projektu H2EU EAST GATE v rámci programu Horizon Uznesenie č.91/2023
2023 4-2023 92 Schválenie podania a realizácie projektu v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80- predprojektová príprava „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastroch obcí Nadabula a Betliar“ Uznesenie č.92/2023
2023 4-2023 93 Vstup KSK do Digitálnej koalície – iniciatívy Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Uznesenie č.93/2023
2023 4-2023 94 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach Uznesenie č.94/2023
2023 4-2023 95 Schválenie Štatútu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.95/2023
2023 4-2023 96 Delegovanie poslancov do Rád škôl a školských zariadenív zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2023
2023 4-2023 97 Personálne otázky v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.97/2023
2023 4-2023 98 Voľba člena Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.98/2023
2023 4-2023 99 Informatívna správa o činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli Uznesenie č.99/2023
2023 4-2023 100 Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.100/2023
2023 4-2023 101 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2023 Uznesenie č.101/2023
2023 4-2023 102 Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra Košického kraja a možnosti riešenia Uznesenie č.102/2023
2023 3-2023 38 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.38/2023
2023 3-2023 39 Kúpa nehnuteľností v k. ú. Rejdová do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.39/2023
2023 3-2023 40 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.40/2023
2023 3-2023 41 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie elokovaných pracovísk Uznesenie č.41/2023
2023 3-2023 42 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2022 a Akčný plán na rok 2023 Uznesenie č.42/2023
2023 3-2023 43 Aktualizácia uznesenia č. 631/2022 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: Založenie neziskovej organizácie “Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.“ Uznesenie č.43/2023
2023 3-2023 44 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.44/2023
2023 3-2023 45 Zmena sídla príspevkovej organizácie - Divadlo Romathan v Košiciach Uznesenie č.45/2023
2023 3-2023 46 Vytvorenie Vysunutého pracoviska Spišského kultúrneho centra a knižnice pre okres Gelnica Uznesenie č.46/2023
2023 3-2023 47 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2022 Uznesenie č.47/2023
2023 3-2023 48 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2022 Uznesenie č.48/2023
2023 3-2023 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2022 Uznesenie č.49/2023
2023 3-2023 50 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023 Uznesenie č.50/2023
2023 3-2023 51 Personálne otázky vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov Uznesenie č.51/2023
2023 3-2023 52 Voľba členov Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.52/2023
2023 3-2023 53 Voľba členov Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov Uznesenie č.53/2023
2023 3-2023 54 Voľba členov Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.54/2023
2023 3-2023 55 Voľba členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov Uznesenie č.55/2023
2023 3-2023 56 Voľba členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.56/2023
2023 3-2023 57 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., IČO: 45 986 428, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.57/2023
2023 3-2023 58 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., IČO: 45 986 428, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.58/2023
2023 3-2023 59 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy, s. r. o., IČO: 45 424 462, so sídlom Strojárenská 3, 040 01 Košice Uznesenie č.59/2023
2023 3-2023 60 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.60/2023
2023 3-2023 61 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.61/2023
2023 3-2023 62 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.62/2023
2023 3-2023 63 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o. Uznesenie č.63/2023
2023 3-2023 64 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o. Uznesenie č.64/2023
2023 3-2023 65 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.65/2023
2023 3-2023 66 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.66/2023
2023 3-2023 67 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.67/2023
2023 3-2023 68 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.68/2023
2023 3-2023 69 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s. Uznesenie č.69/2023
2023 3-2023 70 Personálne otázky v Správnej rade spoločnosti Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n.o. Uznesenie č.70/2023
2023 3-2023 71 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n.o. Uznesenie č.71/2023
2023 3-2023 72 Personálne otázky v Dozornej rade spoločnosti Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o. Uznesenie č.72/2023
2023 3-2023 73 Personálne otázky v Správnej rade Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.73/2023
2023 3-2023 74 Personálne otázky v Dozornej rade Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.74/2023
2023 3-2023 75 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s., IČO: 52 983 439, so sídlom Areál prekladisko Haniska, Košice – mestská časť Šaca 040 66 Uznesenie č.75/2023
2023 3-2023 76 Personálne zmeny v Dozornej rade obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s., IČO: 52 983 439, so sídlom Areál prekladisko Haniska, Košice – mestská časť Šaca 040 66 Uznesenie č.76/2023
2023 3-2023 77 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.77/2023
2023 3-2023 78 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove Uznesenie č.78/2023
2023 3-2023 79 Voľba členov Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií Uznesenie č.79/2023
2023 3-2023 80 Personálne otázky v Rade pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.80/2023
2023 3-2023 81 Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ujatí sa verejnej funkcie Uznesenie č.81/2023
2023 3-2023 82 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.82/2023
2022 33-2022 761 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.761/2022
2022 33-2022 762 Spolufinancovanie projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ Uznesenie č.762/2022
2022 33-2022 763 Schválenie spolufinancovania projektu: „Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácii na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.763/2022
2022 33-2022 764 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (VIA LUX - DSS a ZpS) Uznesenie č.764/2022
2022 33-2022 765 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.765/2022
2022 33-2022 766 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Gymnáziu, Kpt. Nálepku 6, Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.766/2022
2022 33-2022 767 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.767/2022
2022 33-2022 768 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022 Uznesenie č.768/2022
2022 33-2022 769 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom Uznesenie č.769/2022
2022 33-2022 770 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja - október 2022 Uznesenie č.770/2022
2022 32-2022 729 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.729/2022
2022 32-2022 730 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.730/2022
2022 32-2022 731 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.731/2022
2022 32-2022 732 Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov Uznesenie č.732/2022
2022 32-2022 733 Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o. Uznesenie č.733/2022
2022 32-2022 734 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálovéhofondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach Uznesenie č.734/2022
2022 32-2022 735 Prevod vlastníctva pozemku v Margecanoch Uznesenie č.735/2022
2022 32-2022 736 Nájom športových zariadení pre GOOD ANGELS s.r.o. Uznesenie č.736/2022
2022 32-2022 737 Nájom nebytových priestorov pre SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. Uznesenie č.737/2022
2022 32-2022 738 Zmena podmienok nájomných zmlúv s nájomcom Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.738/2022
2022 32-2022 739 Spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Uznesenie č.739/2022
2022 32-2022 740 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach Uznesenie č.740/2022
2022 32-2022 741 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.741/2022
2022 32-2022 742 Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť KROMPACHY Uznesenie č.742/2022
2022 32-2022 743 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.743/2022
2022 32-2022 744 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.744/2022
2022 32-2022 745 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.745/2022
2022 32-2022 746 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice Uznesenie č.746/2022
2022 32-2022 747 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.747/2022
2022 32-2022 748 Schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o.na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025 Uznesenie č.748/2022
2022 32-2022 749 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.749/2022
2022 32-2022 750 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2022
2022 32-2022 751 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach Uznesenie č.751/2022
2022 32-2022 752 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022 Uznesenie č.752/2022
2022 32-2022 753 II. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022 Uznesenie č.753/2022
2022 32-2022 754 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 9 596 400 EUR Uznesenie č.754/2022
2022 32-2022 755 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.755/2022
2022 32-2022 756 Založenie obchodnej spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o. Uznesenie č.756/2022
2022 32-2022 757 Informatívna správa o stave prípravy Rady partnerstva a Integrovanej územnej stratégii a predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022 Uznesenie č.757/2022
2022 32-2022 758 Založenie neziskovej organizácie „Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.“ Uznesenie č.758/2022
2022 32-2022 759 Koncepcia udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji do roku 2027 Uznesenie č.759/2022
2022 32-2022 760 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2022 Uznesenie č.760/2022
2022 31-2022 698 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.698/2022
2022 31-2022 699 Nájom nebytových priestorov pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.699/2022
2022 31-2022 700 Nájom nebytových priestorov pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Uznesenie č.700/2022
2022 31-2022 701 Kúpa nehnuteľností v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.701/2022
2022 31-2022 702 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2022 zo dňa 25. apríla 2022 - Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.702/2022
2022 31-2022 703 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 676/2022 zo dňa 25. apríla 2022 – Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020 Uznesenie č.703/2022
2022 31-2022 704 Úprava názvu príspevkovej organizácie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Uznesenie č.704/2022
2022 31-2022 705 Vymenovanie riaditeľky Spišského kultúrneho centra a knižnice Uznesenie č.705/2022
2022 31-2022 706 Vymenovanie riaditeľky Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra Uznesenie č.706/2022
2022 31-2022 707 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.707/2022
2022 31-2022 708 Monitorovacia správa o realizácii Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) za roky 2020-2021 Uznesenie č.708/2022
2022 31-2022 709 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.709/2022
2022 31-2022 710 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 Uznesenie č.710/2022
2022 31-2022 711 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.711/2022
2022 31-2022 712 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP KSK z REACT – EÚ v programovom období 2014 – 2020 Uznesenie č.712/2022
2022 31-2022 713 Partnerstvo na realizáciu projektu „Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení“ v rámci programu „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.713/2022
2022 31-2022 714 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.714/2022
2022 31-2022 715 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.715/2022
2022 31-2022 716 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.716/2022
2022 31-2022 717 Zrušenie uznesenia č. 483/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a zrušenie uznesenia č. 529/2021 zo dňa 26. 04. 2021 o schválení realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.717/2022
2022 31-2022 718 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.718/2022
2022 31-2022 719 Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja Uznesenie č.719/2022
2022 31-2022 720 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2021/2022 Uznesenie č.720/2022
2022 31-2022 721 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava Uznesenie č.721/2022
2022 31-2022 722 Zmeny v zakladateľskej listine GeoSurvey, s. r. o. a informatívna správa Uznesenie č.722/2022
2022 31-2022 723 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.723/2022
2022 31-2022 724 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.724/2022
2022 31-2022 725 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2022 Uznesenie č.725/2022
2022 31-2022 726 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.726/2022
2022 31-2022 727 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022 Uznesenie č.727/2022
2022 31-2022 728 Plánované zmeny grafikonu železničnej dopravy Uznesenie č.728/2022
2022 30-2022 672 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.672/2022
2022 30-2022 673 Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.673/2022
2022 30-2022 674 Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.674/2022
2022 30-2022 675 Nájom nebytových priestorov pre Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice Uznesenie č.675/2022
2022 30-2022 676 Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020 Uznesenie č.676/2022
2022 30-2022 677 Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.677/2022
2022 30-2022 678 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 646/2022 zo dňa 28. 02. 2022 - Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Florbalový klub FLORKO Košice Uznesenie č.678/2022
2022 30-2022 679 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zmena zriaďovateľskej pôsobnosti v Spojenej škole EDURAM, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.679/2022
2022 30-2022 680 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie a zaradenie Elokovaného pracoviska Viničky, Hlavná 232/14, Viničky Uznesenie č.680/2022
2022 30-2022 681 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice a výdajnej školskej jedálne ako súčasti školy Uznesenie č.681/2022
2022 30-2022 682 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.682/2022
2022 30-2022 683 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 651/2022 zo dňa 28. 02. 2022 Uznesenie č.683/2022
2022 30-2022 684 Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.684/2022
2022 30-2022 685 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r.s.p., IČO: 53 000 064, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Uznesenie č.685/2022
2022 30-2022 686 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.686/2022
2022 30-2022 687 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022 Uznesenie č.687/2022
2022 30-2022 688 Poskytnutie dotácie Mestu Spišská Nová Ves pre Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Uznesenie č.688/2022
2022 30-2022 689 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2021 Uznesenie č.689/2022
2022 30-2022 690 Schválenie spolufinancovania projektu „Podpora vytvorenia technických sekretariátov pre Košický samosprávny kraj, číslo výzvy IROP-PO8-SC81-2022-92 Uznesenie č.690/2022
2022 30-2022 691 Výročná správa Košice Región Turizmus za rok 2021 Uznesenie č.691/2022
2022 30-2022 692 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ Uznesenie č.692/2022
2022 30-2022 693 Odstúpenie od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia) Uznesenie č.693/2022
2022 30-2022 694 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2022 Uznesenie č.694/2022
2022 30-2022 695 Informatívna správa o situácii s ochorením COVID – 19 Uznesenie č.695/2022
2022 30-2022 696 Informatívna správa o pomoci utečencom v Košickom kraji Uznesenie č.696/2022
2022 30-2022 697 Zmeny v zakladateľskej listine Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.697/2022
2022 29-2022 640 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.640/2022
2022 29-2022 641 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.641/2022
2022 29-2022 642 Prevod vlastníctva pozemkov v Rozhanovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.642/2022
2022 29-2022 643 Partnerstvo Košického samosprávneho kraja a Druživy, o. z. v projekte „SINZEM“ Uznesenie č.643/2022
2022 29-2022 644 Informácia k možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave a Trebišove Uznesenie č.644/2022
2022 29-2022 645 Aktualizácia združenia finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku v k. ú. Košická Polianka a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 612/2021 Uznesenie č.645/2022
2022 29-2022 646 Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. a Florbalový klub FLORKO Košice Uznesenie č.646/2022
2022 29-2022 647 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove Uznesenie č.647/2022
2022 29-2022 648 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.648/2022
2022 29-2022 649 Personálna zmena v neziskovej organizácii Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Uznesenie č.649/2022
2022 29-2022 650 Personálne zmeny vo Výbore pre audit Uznesenie č.650/2022
2022 29-2022 651 Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.651/2022
2022 29-2022 652 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.652/2022
2022 29-2022 653 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.653/2022
2022 29-2022 654 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za II. polrok 2021 Uznesenie č.654/2022
2022 29-2022 655 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.655/2022
2022 29-2022 656 Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.656/2022
2022 29-2022 657 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2021 a Akčný plán na rok 2022 Uznesenie č.657/2022
2022 29-2022 658 Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ Uznesenie č.658/2022
2022 29-2022 659 Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších“ Uznesenie č.659/2022
2022 29-2022 660 Spolufinancovanie projektu s názvom Moderné technológie II Uznesenie č.660/2022
2022 29-2022 661 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.661/2022
2022 29-2022 662 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikaiés Gaztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Uznesenie č.662/2022
2022 29-2022 663 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Uznesenie č.663/2022
2022 29-2022 664 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Uznesenie č.664/2022
2022 29-2022 665 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.665/2022
2022 29-2022 666 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Uznesenie č.666/2022
2022 29-2022 667 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Uznesenie č.667/2022
2022 29-2022 668 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Uznesenie č.668/2022
2022 29-2022 669 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions – KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Uznesenie č.669/2022
2022 29-2022 670 Iniciatíva Košického samosprávneho kraja na zmenu volebného systému volieb NR SR Uznesenie č.670/2022
2022 29-2022 671 Stanovisko Košického samosprávneho kraja k vojnovému konfliktu na Ukrajine Uznesenie č.671/2022
2022 2-2022 11 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.11/2022
2022 2-2022 12 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Finančná komisia Uznesenie č.12/2022
2022 2-2022 13 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Dopravná komisia Uznesenie č.13/2022
2022 2-2022 14 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Uznesenie č.14/2022
2022 2-2022 15 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Sociálna komisia Uznesenie č.15/2022
2022 2-2022 16 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Kultúrna komisia Uznesenie č.16/2022
2022 2-2022 17 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Kultúrna komisia Uznesenie č.17/2022
2022 2-2022 18 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Uznesenie č.18/2022
2022 2-2022 19 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Uznesenie č.19/2022
2022 2-2022 20 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Školská komisia Uznesenie č.20/2022
2022 2-2022 21 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.21/2022
2022 2-2022 22 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Zdravotná komisia Uznesenie č.22/2022
2022 2-2022 23 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Zdravotná komisia Uznesenie č.23/2022
2022 2-2022 24 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia regionálneho rozvoja Uznesenie č.24/2022
2022 2-2022 25 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov poslancov – Komisia územného plánovania a životného prostredia Uznesenie č.25/2022
2022 2-2022 26 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022-2026) z radov neposlancov – Komisia územného plánovania a životného prostredia Uznesenie č.26/2022
2022 2-2022 27 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2020 zo dňa 30. apríla 2020 o poskytnutí návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.27/2022
2022 2-2022 28 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.28/2022
2022 2-2022 29 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.29/2022
2022 2-2022 30 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.30/2022
2022 2-2022 31 Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.31/2022
2022 2-2022 32 Dodatok č. 9 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.32/2022
2022 2-2022 33 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.33/2022
2022 2-2022 34 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 Uznesenie č.34/2022
2022 2-2022 35 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2023 Uznesenie č.35/2022
2022 2-2022 36 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023 Uznesenie č.36/2022
2022 2-2022 37 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2022 Uznesenie č.37/2022
2022 1-2022 1 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.1/2022
2022 1-2022 2 Zriadenie Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.2/2022
2022 1-2022 3 Overenie zloženia sľubov a správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2022
2022 1-2022 4 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 6. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.4/2022
2022 1-2022 5 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.5/2022
2022 1-2022 6 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.6/2022
2022 1-2022 7 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026) Uznesenie č.7/2022
2022 1-2022 8 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2022
2022 1-2022 9 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.9/2022
2022 1-2022 10 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.10/2022
2021 28-2021 611 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.611/2021
2021 28-2021 612 Združenie finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku cez obec Košická Polianka Uznesenie č.612/2021
2021 28-2021 613 Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.613/2021
2021 28-2021 614 Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom Uznesenie č.614/2021
2021 28-2021 615 Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta Uznesenie č.615/2021
2021 28-2021 616 Menovanie nových členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.616/2021
2021 28-2021 617 Personálne zmeny v spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.617/2021
2021 28-2021 618 Informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o príprave a priebehu nákupu teplomerov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.618/2021
2021 28-2021 619 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2022 Uznesenie č.619/2021
2021 28-2021 620 III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.620/2021
2021 28-2021 621 Zmena verejnoprospešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.621/2021
2021 28-2021 622 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 Uznesenie č.622/2021
2021 28-2021 623 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.623/2021
2021 28-2021 624 Založenie obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. a schválenie majetkovej účasti Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.624/2021
2021 28-2021 625 Spolufinancovanie projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“ Uznesenie č.625/2021
2021 28-2021 626 Spolufinancovanie projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“ Uznesenie č.626/2021
2021 28-2021 627 Spolufinancovanie projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“ Uznesenie č.627/2021
2021 28-2021 628 Rozšírenie predmetu činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.628/2021
2021 28-2021 629 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.629/2021
2021 28-2021 630 Zámer vytvorenia programu podpory pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom zriadenia regionálnych rozvojových centier Uznesenie č.630/2021
2021 28-2021 631 Založenie neziskovej organizácie "Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o." Uznesenie č.631/2021
2021 28-2021 632 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021 Uznesenie č.632/2021
2021 28-2021 633 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021 Uznesenie č.633/2021
2021 28-2021 634 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - December 2021 Uznesenie č.634/2021
2021 28-2021 635 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022 Uznesenie č.635/2021
2021 28-2021 636 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022 Uznesenie č.636/2021
2021 28-2021 637 Spolufinancovanie projektu v rámci EÚ programu LIFE "Protection of waterfowl life and the native habitats restoration in Zemplin Region by removing PCBs from the environment” za účelom prípravy dekontaminácie Zemplínskeho regiónu Uznesenie č.637/2021
2021 28-2021 638 Informatívna správa o činnosti IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.638/2021
2021 28-2021 639 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.639/2021
2021 27-2021 587 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.587/2021
2021 27-2021 588 Výpožička parkovacích miest a nebytového priestoru na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.588/2021
2021 27-2021 589 Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s. Uznesenie č.589/2021
2021 27-2021 590 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.590/2021
2021 27-2021 591 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.591/2021
2021 27-2021 592 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 Uznesenie č.592/2021
2021 27-2021 593 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Banícke múzeum v Rožňave, projekt "Otvorená galéria" Uznesenie č.593/2021
2021 27-2021 594 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, projekt „Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“ Uznesenie č.594/2021
2021 27-2021 595 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt „Interaktívna a bezpečná knižnica – rozšírenie a modernizácia služieb“ Uznesenie č.595/2021
2021 27-2021 596 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Bábkové divadlo v Košiciach, projekt „Modernizácia divadelných sál“ Uznesenie č.596/2021
2021 27-2021 597 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Spišské divadlo, projekt „Modernizácia divadelnej techniky“ Uznesenie č.597/2021
2021 27-2021 598 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Východoslovenské múzeum v Košiciach, projekt „Expozícia Zaži Barok“ Uznesenie č.598/2021
2021 27-2021 599 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Zemplínske múzeum v Michalovciach, projekt „Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea“ Uznesenie č.599/2021
2021 27-2021 600 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, projekt „Zemplín Antiqua“ Uznesenie č.600/2021
2021 27-2021 601 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, projekt „Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša“ Uznesenie č.601/2021
2021 27-2021 602 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Východoslovenská galéria, projekt „Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii“ Uznesenie č.602/2021
2021 27-2021 603 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Divadlo Thália Színház, projekt „Modernizácia divadla Thália“ Uznesenie č.603/2021
2021 27-2021 604 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Spišské kultúrne centrum a knižnica, projekt „Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi“ Uznesenie č.604/2021
2021 27-2021 605 Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, projekt „Odkaz pre budúcnosť“ Uznesenie č.605/2021
2021 27-2021 606 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja – Október 2021 Uznesenie č.606/2021
2021 27-2021 607 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.607/2021
2021 27-2021 608 Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.608/2021
2021 27-2021 609 Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ Uznesenie č.609/2021
2021 27-2021 610 Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.610/2021
2021 26-2021 566 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.566/2021
2021 26-2021 567 Poskytnutie finančného príspevku pre Juhomoravský kraj ako humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí Uznesenie č.567/2021
2021 26-2021 568 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.568/2021
2021 26-2021 569 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.569/2021
2021 26-2021 570 Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.570/2021
2021 26-2021 571 Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre účely Knižnice pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.571/2021
2021 26-2021 572 Výpožička nebytových priestorov na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.572/2021
2021 26-2021 573 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2021
2021 26-2021 574 Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej Uznesenie č.574/2021
2021 26-2021 575 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.575/2021
2021 26-2021 576 Zrušenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96, Dobšiná v súvislosti s procesom optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.576/2021
2021 26-2021 577 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná Uznesenie č.577/2021
2021 26-2021 578 Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.578/2021
2021 26-2021 579 Informácia o vyradení zmarených investícií z účtu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.579/2021
2021 26-2021 580 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021 Uznesenie č.580/2021
2021 26-2021 581 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.581/2021
2021 26-2021 582 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur Uznesenie č.582/2021
2021 26-2021 583 Informácia o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.583/2021
2021 26-2021 584 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.584/2021
2021 26-2021 585 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 - August 2021 Uznesenie č.585/2021
2021 26-2021 586 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.586/2021
2021 25-2021 536 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.536/2021
2021 25-2021 537 Personálna zmena v Dobrovoľníckom centre Košického kraja Uznesenie č.537/2021
2021 25-2021 538 Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej republike Uznesenie č.538/2021
2021 25-2021 539 Personálne zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.539/2021
2021 25-2021 540 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.540/2021
2021 25-2021 541 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.541/2021
2021 25-2021 542 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.542/2021
2021 25-2021 543 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.543/2021
2021 25-2021 544 Správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020 Uznesenie č.544/2021
2021 25-2021 545 Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2021
2021 25-2021 546 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2021 Uznesenie č.546/2021
2021 25-2021 547 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2021 Uznesenie č.547/2021
2021 25-2021 548 Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Uznesenie č.548/2021
2021 25-2021 549 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030) Uznesenie č.549/2021
2021 25-2021 550 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 - 2025 " VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,VZDELÁVAME PRE PRAX" Uznesenie č.550/2021
2021 25-2021 551 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2021
2021 25-2021 552 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja Uznesenie č.552/2021
2021 25-2021 553 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja Uznesenie č.553/2021
2021 25-2021 554 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu Uznesenie č.554/2021
2021 25-2021 555 Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.555/2021
2021 25-2021 556 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2020/2021 Uznesenie č.556/2021
2021 25-2021 557 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.557/2021
2021 25-2021 558 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.558/2021
2021 25-2021 559 Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.559/2021
2021 25-2021 560 Ukončenie nájmu nebytových priestorov v nájme spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Uznesenie č.560/2021
2021 25-2021 561 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017 Uznesenie č.561/2021
2021 25-2021 562 Zmena účelového určenia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach Uznesenie č.562/2021
2021 25-2021 563 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 740/2009 Uznesenie č.563/2021
2021 25-2021 564 Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves Uznesenie č.564/2021
2021 25-2021 565 Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske združenie STROJ Uznesenie č.565/2021
2021 24-2021 518 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.518/2021
2021 24-2021 519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.519/2021
2021 24-2021 520 Dodatok č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.520/2021
2021 24-2021 521 Personálne zmeny v Rade pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.521/2021
2021 24-2021 522 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021 Uznesenie č.522/2021
2021 24-2021 523 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.523/2021
2021 24-2021 524 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020 Uznesenie č.524/2021
2021 24-2021 525 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.525/2021
2021 24-2021 526 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 Uznesenie č.526/2021
2021 24-2021 527 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021 Uznesenie č.527/2021
2021 24-2021 528 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č.2“ Uznesenie č.528/2021
2021 24-2021 529 Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“ Uznesenie č.529/2021
2021 24-2021 530 Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.530/2021
2021 24-2021 531 Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.531/2021
2021 24-2021 532 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.532/2021
2021 24-2021 533 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020 Uznesenie č.533/2021
2021 24-2021 534 Aktualizácia Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.2.2016 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.534/2021
2021 24-2021 535 Zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. etapa Uznesenie č.535/2021
2021 23-2021 497 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.497/2021
2021 23-2021 498 Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišského divadla Uznesenie č.498/2021
2021 23-2021 499 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.499/2021
2021 23-2021 500 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.500/2021
2021 23-2021 501 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusuCOVID – 19 Uznesenie č.501/2021
2021 23-2021 502 Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“ Uznesenie č.502/2021
2021 23-2021 503 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja Uznesenie č.503/2021
2021 23-2021 504 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – II. polrok 2020 Uznesenie č.504/2021
2021 23-2021 505 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.505/2021
2021 23-2021 506 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom dovlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.506/2021
2021 23-2021 507 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.507/2021
2021 23-2021 508 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2021
2021 23-2021 509 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.509/2021
2021 23-2021 510 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.510/2021
2021 23-2021 511 Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.511/2021
2021 23-2021 512 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021 Uznesenie č.512/2021
2021 23-2021 513 Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 2021-2030 Uznesenie č.513/2021
2021 23-2021 514 Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja Uznesenie č.514/2021
2021 23-2021 515 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.515/2021
2021 23-2021 516 Vodíková stratégia pre Košický kraj Uznesenie č.516/2021
2021 23-2021 517 Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.517/2021
2020 22-2020 467 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.467/2020
2020 22-2020 468 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021 Uznesenie č.468/2020
2020 22-2020 469 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2020 Uznesenie č.469/2020
2020 22-2020 470 Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia Uznesenie č.470/2020
2020 22-2020 471 Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 -Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.471/2020
2020 22-2020 472 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.472/2020
2020 22-2020 473 Zloženie Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií Uznesenie č.473/2020
2020 22-2020 474 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a plateniav zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.474/2020
2020 22-2020 475 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a plateniav zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.475/2020
2020 22-2020 476 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014 Uznesenie č.476/2020
2020 22-2020 477 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.477/2020
2020 22-2020 478 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.478/2020
2020 22-2020 479 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov EUR Uznesenie č.479/2020
2020 22-2020 480 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 Uznesenie č.480/2020
2020 22-2020 481 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.481/2020
2020 22-2020 482 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.482/2020
2020 22-2020 483 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Uznesenie č.483/2020
2020 22-2020 484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.484/2020
2020 22-2020 485 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.485/2020
2020 22-2020 486 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.486/2020
2020 22-2020 487 Dodatok č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2020
2020 22-2020 488 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.488/2020
2020 22-2020 489 Nájom kontajnerov pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation Uznesenie č.489/2020
2020 22-2020 490 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov Uznesenie č.490/2020
2020 22-2020 491 Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.491/2020
2020 22-2020 492 Nájom Súkromnej spojenej školy EDURAM Uznesenie č.492/2020
2020 22-2020 493 Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou projektu „Michalovce - Kostolné námestie“ Uznesenie č.493/2020
2020 22-2020 494 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2020
2020 22-2020 495 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.495/2020
2020 22-2020 496 Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.496/2020
2020 21-2020 437 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.437/2020
2020 21-2020 438 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.438/2020
2020 21-2020 439 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.439/2020
2020 21-2020 440 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - október 2020 Uznesenie č.440/2020
2020 21-2020 441 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.441/2020
2020 21-2020 442 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.442/2020
2020 21-2020 443 Informácia o príprave rekonštrukcie mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica Uznesenie č.443/2020
2020 21-2020 444 Informácia o ukončení rekonštrukcie mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.444/2020
2020 21-2020 445 Schválenie strategického dokumentu – Plán obnovy všetkých polikliník v meste Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.445/2020
2020 21-2020 446 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.446/2020
2020 21-2020 447 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.447/2020
2020 21-2020 448 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 Uznesenie č.448/2020
2020 21-2020 449 3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.449/2020
2020 21-2020 450 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.450/2020
2020 21-2020 451 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.451/2020
2020 21-2020 452 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.452/2020
2020 21-2020 453 Schválenie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.453/2020
2020 21-2020 454 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.454/2020
2020 21-2020 455 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.455/2020
2020 21-2020 456 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.456/2020
2020 21-2020 457 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – Manor House Susanna – An Experience In The Museum Uznesenie č.457/2020
2020 21-2020 458 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – InterCastles – Interactive Castles in Zemplén – Gömör Region Uznesenie č.458/2020
2020 21-2020 459 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry – Capacity Building in partnership across borders for future museums Uznesenie č.459/2020
2020 21-2020 460 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.460/2020
2020 21-2020 461 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.461/2020
2020 21-2020 462 Vstup Košického samosprávneho kraja do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Uznesenie č.462/2020
2020 21-2020 463 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 Uznesenie č.463/2020
2020 21-2020 464 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.464/2020
2020 21-2020 465 Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.465/2020
2020 21-2020 466 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.466/2020
2020 20-2020 417 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.417/2020
2020 20-2020 418 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2020 Uznesenie č.418/2020
2020 20-2020 419 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 9. decembra 2019 Uznesenie č.419/2020
2020 20-2020 420 Personálne zmeny v Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.420/2020
2020 20-2020 421 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.421/2020
2020 20-2020 422 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.422/2020
2020 20-2020 423 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2020 Uznesenie č.423/2020
2020 20-2020 424 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.424/2020
2020 20-2020 425 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.425/2020
2020 20-2020 426 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.426/2020
2020 20-2020 427 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.427/2020
2020 20-2020 428 Spolufinancovanie projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“ Uznesenie č.428/2020
2020 20-2020 429 Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Uznesenie č.429/2020
2020 20-2020 430 Zmluva o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu „Energetický región Košice“, uzatváraná medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom, predmetom ktorej je využitie nástroja ELENA Uznesenie č.430/2020
2020 20-2020 431 Ukončenie nájmu k pozemkom v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.431/2020
2020 20-2020 432 Ukončenie nájmu k hnuteľným veciam v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.432/2020
2020 20-2020 433 Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK Uznesenie č.433/2020
2020 20-2020 434 Prevod vlastníctva pozemku v Olcnave Uznesenie č.434/2020
2020 20-2020 435 Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany Uznesenie č.435/2020
2020 20-2020 436 Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce Uznesenie č.436/2020
2020 19-2020 389 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.389/2020
2020 19-2020 390 Informatívna správa k pripravovanému zámeru "Strategický park Haniska" Uznesenie č.390/2020
2020 19-2020 391 Informatívna správa k vybraným investičným aktivitám Košického samosprávneho kraja - InoBat Uznesenie č.391/2020
2020 19-2020 392 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. pri realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja Uznesenie č.392/2020
2020 19-2020 393 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s. Uznesenie č.393/2020
2020 19-2020 394 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.394/2020
2020 19-2020 395 Ukončenie nájmu k časti nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach Uznesenie č.395/2020
2020 19-2020 396 Ukončenie nájmu k hnuteľnej veci v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.396/2020
2020 19-2020 397 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín Uznesenie č.397/2020
2020 19-2020 398 Nájom nebytových priestorov pre Tabačku Kulturfabrik n. o. a zmena Uznesenia č. 360/2020 Uznesenie č.398/2020
2020 19-2020 399 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.399/2020
2020 19-2020 400 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.400/2020
2020 19-2020 401 Začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.401/2020
2020 19-2020 402 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.402/2020
2020 19-2020 403 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.403/2020
2020 19-2020 404 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.404/2020
2020 19-2020 405 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.405/2020
2020 19-2020 406 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.406/2020
2020 19-2020 407 Personálna zmena v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.407/2020
2020 19-2020 408 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.408/2020
2020 19-2020 409 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019 Uznesenie č.409/2020
2020 19-2020 410 Zmena Uznesenia č. 280/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.410/2020
2020 19-2020 411 Zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.411/2020
2020 19-2020 412 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2020
2020 19-2020 413 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2019/2020 Uznesenie č.413/2020
2020 19-2020 414 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.414/2020
2020 19-2020 415 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.415/2020
2020 19-2020 416 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.416/2020
2020 18-2020 369 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.369/2020
2020 18-2020 370 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.370/2020
2020 18-2020 371 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.371/2020
2020 18-2020 372 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2020
2020 18-2020 373 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.373/2020
2020 18-2020 374 Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.374/2020
2020 18-2020 375 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.375/2020
2020 18-2020 376 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.376/2020
2020 18-2020 377 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020 Uznesenie č.377/2020
2020 18-2020 378 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.378/2020
2020 18-2020 379 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.379/2020
2020 18-2020 380 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.380/2020
2020 18-2020 381 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.381/2020
2020 18-2020 382 Návrh na zmenu názvu SOŠ v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prívlastok pre SOŠ a SPŠ) Uznesenie č.382/2020
2020 18-2020 383 Informatívna správa o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ a fondov EHP Košickým samosprávnym krajom v odvetví kultúry Uznesenie č.383/2020
2020 18-2020 384 Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.384/2020
2020 18-2020 385 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2019 a Akčný plán na rok 2020 Uznesenie č.385/2020
2020 18-2020 386 Zámena pozemkov v obci Čaňa Uznesenie č.386/2020
2020 18-2020 387 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3 v Michalovciach Uznesenie č.387/2020
2020 18-2020 388 Predaj hnuteľného majetku z projektu MIKADO Uznesenie č.388/2020
2020 17-2020 361 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.361/2020
2020 17-2020 362 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19 Uznesenie č.362/2020
2020 17-2020 363 Návrh na zmeny v obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o, Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.363/2020
2020 17-2020 364 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 Uznesenie č.364/2020
2020 17-2020 365 Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“ Uznesenie č.365/2020
2020 17-2020 366 Spoluúčasť na financovaní projektu „MOST ÚSMEVOV - prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím“ Uznesenie č.366/2020
2020 17-2020 367 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.367/2020
2020 17-2020 368 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.368/2020
2020 16-2020 332 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.332/2020
2020 16-2020 333 Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce Uznesenie č.333/2020
2020 16-2020 334 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.334/2020
2020 16-2020 335 3. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.335/2020
2020 16-2020 336 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.336/2020
2020 16-2020 337 Personálne zmeny v Komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.337/2020
2020 16-2020 338 Vymenovanie riaditeľky IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce Uznesenie č.338/2020
2020 16-2020 339 Vymenovanie riaditeľky HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Strážske Uznesenie č.339/2020
2020 16-2020 340 Vymenovanie riaditeľa LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Trebišov Uznesenie č.340/2020
2020 16-2020 341 Vymenovanie riaditeľa LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša Uznesenie č.341/2020
2020 16-2020 342 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.342/2020
2020 16-2020 343 Vymenovanie riaditeľa Správy majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.343/2020
2020 16-2020 344 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.344/2020
2020 16-2020 345 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.345/2020
2020 16-2020 346 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.346/2020
2020 16-2020 347 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.347/2020
2020 16-2020 348 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.348/2020
2020 16-2020 349 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.349/2020
2020 16-2020 350 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ Uznesenie č.350/2020
2020 16-2020 351 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC) Uznesenie č.351/2020
2020 16-2020 352 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.352/2020
2020 16-2020 353 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.353/2020
2020 16-2020 354 Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.354/2020
2020 16-2020 355 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2020
2020 16-2020 356 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.356/2020
2020 16-2020 357 Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.357/2020
2020 16-2020 358 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.358/2020
2020 16-2020 359 Revidovaný Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov Uznesenie č.359/2020
2020 16-2020 360 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017 Uznesenie č.360/2020
2019 15-2019 306 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.306/2019
2019 15-2019 307 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.307/2019
2019 15-2019 308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2019
2019 15-2019 309 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2019
2019 15-2019 310 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.310/2019
2019 15-2019 311 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.311/2019
2019 15-2019 312 2. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany Uznesenie č.312/2019
2019 15-2019 313 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020 Uznesenie č.313/2019
2019 15-2019 314 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 Uznesenie č.314/2019
2019 15-2019 315 Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov Uznesenie č.315/2019
2019 15-2019 316 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.316/2019
2019 15-2019 317 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.317/2019
2019 15-2019 318 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Uznesenie č.318/2019
2019 15-2019 319 Založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Uznesenie č.319/2019
2019 15-2019 320 Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.320/2019
2019 15-2019 321 Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.321/2019
2019 15-2019 322 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.322/2019
2019 15-2019 323 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.323/2019
2019 15-2019 324 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.324/2019
2019 15-2019 325 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.325/2019
2019 15-2019 326 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.326/2019
2019 15-2019 327 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja" Uznesenie č.327/2019
2019 15-2019 328 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.328/2019
2019 15-2019 329 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.329/2019
2019 15-2019 330 Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o. Uznesenie č.330/2019
2019 15-2019 331 Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach Uznesenie č.331/2019
2019 14-2019 269 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.269/2019
2019 14-2019 270 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.270/2019
2019 14-2019 271 Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske - časť Krivošťany Uznesenie č.271/2019
2019 14-2019 272 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 134/2018 z 22. októbra 2018 Uznesenie č.272/2019
2019 14-2019 273 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.273/2019
2019 14-2019 274 Personálne zmeny vo Výbore pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.274/2019
2019 14-2019 275 Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.275/2019
2019 14-2019 276 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.276/2019
2019 14-2019 277 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.277/2019
2019 14-2019 278 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.278/2019
2019 14-2019 279 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.279/2019
2019 14-2019 280 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.280/2019
2019 14-2019 281 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.281/2019
2019 14-2019 282 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.282/2019
2019 14-2019 283 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.283/2019
2019 14-2019 284 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.284/2019
2019 14-2019 285 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.285/2019
2019 14-2019 286 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto - doplnenie správy Uznesenie č.286/2019
2019 14-2019 287 Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.287/2019
2019 14-2019 288 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.288/2019
2019 14-2019 289 Schválenie Interného manuálu procedúr pre Fond malých projektov Uznesenie č.289/2019
2019 14-2019 290 Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030) Uznesenie č.290/2019
2019 14-2019 291 Správa o činnosti Informačno - poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji za 1. polrok 2019 Uznesenie č.291/2019
2019 14-2019 292 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.292/2019
2019 14-2019 293 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.293/2019
2019 14-2019 294 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.294/2019
2019 14-2019 295 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.295/2019
2019 14-2019 296 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Uznesenie č.296/2019
2019 14-2019 297 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Uznesenie č.297/2019
2019 14-2019 298 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.298/2019
2019 14-2019 299 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.299/2019
2019 14-2019 300 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.300/2019
2019 14-2019 301 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.301/2019
2019 14-2019 302 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.302/2019
2019 14-2019 303 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2019 Uznesenie č.303/2019
2019 14-2019 304 Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.304/2019
2019 14-2019 305 Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach Uznesenie č.305/2019
2019 13-2019 242 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.242/2019
2019 13-2019 243 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.243/2019
2019 13-2019 244 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019 Uznesenie č.244/2019
2019 13-2019 245 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019 Uznesenie č.245/2019
2019 13-2019 246 Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavnéhokontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019 Uznesenie č.246/2019
2019 13-2019 247 Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.247/2019
2019 13-2019 248 Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.248/2019
2019 13-2019 249 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.249/2019
2019 13-2019 250 Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskejinvestičnej banky Uznesenie č.250/2019
2019 13-2019 251 Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky Uznesenie č.251/2019
2019 13-2019 252 Bezodplatné nadobudnutie 100 % obchodného podielu v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., Polárna 2/1450, 040 12 Košice, IČO: 45 986 428 Uznesenie č.252/2019
2019 13-2019 253 Založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.253/2019
2019 13-2019 254 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 Uznesenie č.254/2019
2019 13-2019 255 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019 Uznesenie č.255/2019
2019 13-2019 256 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.256/2019
2019 13-2019 257 Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívnaverejná správa, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.257/2019
2019 13-2019 258 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017, s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP“ Uznesenie č.258/2019
2019 13-2019 259 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.259/2019
2019 13-2019 260 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.260/2019
2019 13-2019 261 Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.261/2019
2019 13-2019 262 Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor Uznesenie č.262/2019
2019 13-2019 263 Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov rady Uznesenie č.263/2019
2019 13-2019 264 Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.264/2019
2019 13-2019 265 Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.265/2019
2019 13-2019 266 Nájom pozemkov pre mesto Krompachy Uznesenie č.266/2019
2019 13-2019 267 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o prevodoch vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží Uznesenie č.267/2019
2019 13-2019 268 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.268/2019
2019 12-2019 212 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.212/2019
2019 12-2019 213 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.213/2019
2019 12-2019 214 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.214/2019
2019 12-2019 215 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.215/2019
2019 12-2019 216 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.216/2019
2019 12-2019 217 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.217/2019
2019 12-2019 218 Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.218/2019
2019 12-2019 219 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.219/2019
2019 12-2019 220 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019 Uznesenie č.220/2019
2019 12-2019 221 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019 Uznesenie č.221/2019
2019 12-2019 222 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.222/2019
2019 12-2019 223 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.223/2019
2019 12-2019 224 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.224/2019
2019 12-2019 225 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.225/2019
2019 12-2019 226 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.226/2019
2019 12-2019 227 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.227/2019
2019 12-2019 228 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.228/2019
2019 12-2019 229 Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017, Uznesenia č. 119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 8. 2018 a Uznesenia č. 561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017 Uznesenie č.229/2019
2019 12-2019 230 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.230/2019
2019 12-2019 231 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.231/2019
2019 12-2019 232 Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 7. etapa Uznesenie č.232/2019
2019 12-2019 233 Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.233/2019
2019 12-2019 234 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019 Uznesenie č.234/2019
2019 12-2019 235 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 Uznesenie č.235/2019
2019 12-2019 236 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019 Uznesenie č.236/2019
2019 12-2019 237 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.237/2019
2019 12-2019 238 Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach Uznesenie č.238/2019
2019 12-2019 239 Návrh členov do orgánov občianskeho združenia BONA FIDE Uznesenie č.239/2019
2019 12-2019 240 Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej Uznesenie č.240/2019
2019 12-2019 241 Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.241/2019
2019 11-2019 183 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.183/2019
2019 11-2019 184 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.184/2019
2019 11-2019 185 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.185/2019
2019 11-2019 186 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2019
2019 11-2019 187 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.187/2019
2019 11-2019 188 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 Uznesenie č.188/2019
2019 11-2019 189 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.189/2019
2019 11-2019 190 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.190/2019
2019 11-2019 191 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.191/2019
2019 11-2019 192 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.192/2019
2019 11-2019 193 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.193/2019
2019 11-2019 194 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.194/2019
2019 11-2019 195 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.195/2019
2019 11-2019 196 Personálne otázky v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.196/2019
2019 11-2019 197 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.197/2019
2019 11-2019 198 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.198/2019
2019 11-2019 199 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.199/2019
2019 11-2019 200 Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018 Uznesenie č.200/2019
2019 11-2019 201 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto Uznesenie č.201/2019
2019 11-2019 202 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto Uznesenie č.202/2019
2019 11-2019 203 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018) Uznesenie č.203/2019
2019 11-2019 204 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole Uznesenie č.204/2019
2019 11-2019 205 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia Uznesenie č.205/2019
2019 11-2019 206 Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie č.206/2019
2019 11-2019 207 Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.207/2019
2019 11-2019 208 Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Uznesenie č.208/2019
2019 11-2019 209 Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.209/2019
2019 11-2019 210 Finančné usporiadanie investície medzi Košickým samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o. Uznesenie č.210/2019
2019 11-2019 211 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území Boliarov do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.211/2019
2019 10-2019 162 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.162/2019
2019 10-2019 163 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2019
2019 10-2019 164 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.164/2019
2019 10-2019 165 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.165/2019
2019 10-2019 166 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.166/2019
2019 10-2019 167 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.167/2019
2019 10-2019 168 Informácia o výsledku kontroly "Sociálne služby pre seniorov" v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.168/2019
2019 10-2019 169 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji) Uznesenie č.169/2019
2019 10-2019 170 Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019 Uznesenie č.170/2019
2019 10-2019 171 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER) Uznesenie č.171/2019
2019 10-2019 172 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.172/2019
2019 10-2019 173 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.173/2019
2019 10-2019 174 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.174/2019
2019 10-2019 175 Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach Uznesenie č.175/2019
2019 10-2019 176 Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.176/2019
2019 10-2019 177 Prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide Uznesenie č.177/2019
2019 10-2019 178 Predĺženie doby nájmu nehnuteľností v Krompachoch pre občianske združenie "Ľudia a perspektíva“ Uznesenie č.178/2019
2019 10-2019 179 Zmena uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 – Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.179/2019
2019 10-2019 180 Ukončenie nájmu k časti majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.180/2019
2019 10-2019 181 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 8. etapa Uznesenie č.181/2019
2019 10-2019 182 Informácia o Európskom olympijskom festivale mládeže - Košice 2021 Uznesenie č.182/2019
2018 9-2018 137 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.137/2018
2018 9-2018 138 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.138/2018
2018 9-2018 139 Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.139/2018
2018 9-2018 140 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019 Uznesenie č.140/2018
2018 9-2018 141 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021 Uznesenie č.141/2018
2018 9-2018 142 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.142/2018
2018 9-2018 143 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.143/2018
2018 9-2018 144 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa Uznesenie č.144/2018
2018 9-2018 145 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - JUH z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.145/2018
2018 9-2018 146 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - SEVER z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.146/2018
2018 9-2018 147 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - VÝCHOD z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.147/2018
2018 9-2018 148 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti - NAD JAZEROM z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, špecifický cieľ 2.1.2 Uznesenie č.148/2018
2018 9-2018 149 Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK - 2. fáza Uznesenie č.149/2018
2018 9-2018 150 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.150/2018
2018 9-2018 151 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.151/2018
2018 9-2018 152 Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018 Uznesenie č.152/2018
2018 9-2018 153 Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.153/2018
2018 9-2018 154 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019 Uznesenie č.154/2018
2018 9-2018 155 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019 Uznesenie č.155/2018
2018 9-2018 156 Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.156/2018
2018 9-2018 157 Vymenovanie riaditeľa VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Uznesenie č.157/2018
2018 9-2018 158 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.158/2018
2018 9-2018 159 Nájom telocvične strednej školy v Košiciach Uznesenie č.159/2018
2018 9-2018 160 Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam prenajatým mestu Moldava nad Bodvou Uznesenie č.160/2018
2018 9-2018 161 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.161/2018
2018 8-2018 123 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.123/2018
2018 8-2018 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.124/2018
2018 8-2018 125 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.125/2018
2018 8-2018 126 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.126/2018
2018 8-2018 127 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.127/2018
2018 8-2018 128 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.128/2018
2018 8-2018 129 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.129/2018
2018 8-2018 130 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.130/2018
2018 8-2018 131 Program obnovy krajiny Košického kraja Uznesenie č.131/2018
2018 8-2018 132 Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.132/2018
2018 8-2018 133 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2018 Uznesenie č.133/2018
2018 8-2018 134 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2018
2018 8-2018 135 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.135/2018
2018 8-2018 136 Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.136/2018
2018 7-2018 108 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.108/2018
2018 7-2018 109 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.109/2018
2018 7-2018 110 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2018 Uznesenie č.110/2018
2018 7-2018 111 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018 Uznesenie č.111/2018
2018 7-2018 112 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.112/2018
2018 7-2018 113 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce Uznesenie č.113/2018
2018 7-2018 114 Krajská futbalová liga Uznesenie č.114/2018
2018 7-2018 115 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019 Uznesenie č.115/2018
2018 7-2018 116 Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh Uznesenie č.116/2018
2018 7-2018 117 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.117/2018
2018 7-2018 118 Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.118/2018
2018 7-2018 119 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2017 z 25. zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2017 "Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1." Uznesenie č.119/2018
2018 7-2018 120 Zmena uznesenia č. 79/2018 – Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave Uznesenie č.120/2018
2018 7-2018 121 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Uznesenie č.121/2018
2018 7-2018 122 Návrh na vykonanie kontroly v zmysle § 19e) ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Uznesenie č.122/2018
2018 6-2018 84 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.84/2018
2018 6-2018 85 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.85/2018
2018 6-2018 86 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2018
2018 6-2018 87 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2018
2018 6-2018 88 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.88/2018
2018 6-2018 89 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.89/2018
2018 6-2018 90 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.90/2018
2018 6-2018 91 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.91/2018
2018 6-2018 92 Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.92/2018
2018 6-2018 93 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017 Uznesenie č.93/2018
2018 6-2018 94 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávnehokraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.94/2018
2018 6-2018 95 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.95/2018
2018 6-2018 96 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2018
2018 6-2018 97 Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2018
2018 6-2018 98 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 – 2020 Uznesenie č.98/2018
2018 6-2018 99 Spolufinancovanie projektu „MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región” Uznesenie č.99/2018
2018 6-2018 100 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017 Uznesenie č.100/2018
2018 6-2018 101 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“ Uznesenie č.101/2018
2018 6-2018 102 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018 Uznesenie č.102/2018
2018 6-2018 103 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2017/2018 Uznesenie č.103/2018
2018 6-2018 104 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 Uznesenie č.104/2018
2018 6-2018 105 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018 Uznesenie č.105/2018
2018 6-2018 106 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.106/2018
2018 6-2018 107 Spolufinancovanie projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja" Uznesenie č.107/2018
2018 5-2018 49 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.49/2018
2018 5-2018 50 Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.50/2018
2018 5-2018 51 Voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.51/2018
2018 5-2018 52 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2018
2018 5-2018 53 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.53/2018
2018 5-2018 54 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.54/2018
2018 5-2018 55 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.55/2018
2018 5-2018 56 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.56/2018
2018 5-2018 57 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.57/2018
2018 5-2018 58 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.58/2018
2018 5-2018 59 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.59/2018
2018 5-2018 60 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.60/2018
2018 5-2018 61 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.61/2018
2018 5-2018 62 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.62/2018
2018 5-2018 63 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov Uznesenie č.63/2018
2018 5-2018 64 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.64/2018
2018 5-2018 65 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.65/2018
2018 5-2018 66 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.66/2018
2018 5-2018 67 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.67/2018
2018 5-2018 68 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.68/2018
2018 5-2018 69 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.69/2018
2018 5-2018 70 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.70/2018
2018 5-2018 71 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.71/2018
2018 5-2018 72 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 Uznesenie č.72/2018
2018 5-2018 73 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.73/2018
2018 5-2018 74 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.74/2018
2018 5-2018 75 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 - 2020 Uznesenie č.75/2018
2018 5-2018 76 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.76/2018
2018 5-2018 77 Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.77/2018
2018 5-2018 78 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018 Uznesenie č.78/2018
2018 5-2018 79 Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave Uznesenie č.79/2018
2018 5-2018 80 Prevod vlastníctva pozemku vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.80/2018
2018 5-2018 81 Prevod vlastníctva pozemku vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.81/2018
2018 5-2018 82 Prevod vlastníctva pozemku vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.82/2018
2018 5-2018 83 Spolufinancovanie projektu "Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018" Uznesenie č.83/2018
2018 4-2018 14 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.14/2018
2018 4-2018 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2018
2018 4-2018 16 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.16/2018
2018 4-2018 17 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018 Uznesenie č.17/2018
2018 4-2018 18 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2017 Uznesenie č.18/2018
2018 4-2018 19 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.19/2018
2018 4-2018 20 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.20/2018
2018 4-2018 21 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.21/2018
2018 4-2018 22 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.22/2018
2018 4-2018 23 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.23/2018
2018 4-2018 24 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.24/2018
2018 4-2018 25 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.25/2018
2018 4-2018 26 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.26/2018
2018 4-2018 27 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.27/2018
2018 4-2018 28 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.28/2018
2018 4-2018 29 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.29/2018
2018 4-2018 30 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.30/2018
2018 4-2018 31 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.31/2018
2018 4-2018 32 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.32/2018
2018 4-2018 33 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.33/2018
2018 4-2018 34 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.34/2018
2018 4-2018 35 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.35/2018
2018 4-2018 36 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.36/2018
2018 4-2018 37 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.37/2018
2018 4-2018 38 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.38/2018
2018 4-2018 39 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.39/2018
2018 4-2018 40 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) Uznesenie č.40/2018
2018 4-2018 41 Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove Uznesenie č.41/2018
2018 4-2018 42 Prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov k Návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) Uznesenie č.42/2018
2018 4-2018 43 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018 Uznesenie č.43/2018
2018 4-2018 44 Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy Uznesenie č.44/2018
2018 4-2018 45 Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy Uznesenie č.45/2018
2018 4-2018 46 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.46/2018
2018 4-2018 47 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.47/2018
2018 4-2018 48 Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.48/2018
2018 3-2018 1 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.1/2018
2018 3-2018 2 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.2/2018
2018 3-2018 3 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.3/2018
2018 3-2018 4 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.4/2018
2018 3-2018 5 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.5/2018
2018 3-2018 6 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.6/2018
2018 3-2018 7 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.7/2018
2018 3-2018 8 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.8/2018
2018 3-2018 9 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.9/2018
2018 3-2018 10 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.10/2018
2018 3-2018 11 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.11/2018
2018 3-2018 12 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.12/2018
2018 3-2018 13 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie Uznesenie č.13/2018
2017 25-2017 556 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.556/2017
2017 25-2017 557 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.557/2017
2017 25-2017 558 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.558/2017
2017 25-2017 559 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.559/2017
2017 25-2017 560 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.560/2017
2017 25-2017 561 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.561/2017
2017 25-2017 562 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.562/2017
2017 25-2017 563 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 Uznesenie č.563/2017
2017 25-2017 564 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám Uznesenie č.564/2017
2017 25-2017 565 Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP Uznesenie č.565/2017
2017 25-2017 566 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016 Uznesenie č.566/2017
2017 25-2017 567 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2017
2017 25-2017 568 Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.568/2017
2017 25-2017 569 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.569/2017
2017 25-2017 570 Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.570/2017
2017 25-2017 571 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.571/2017
2017 25-2017 572 Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.572/2017
2017 25-2017 573 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 1) Uznesenie č.573/2017
2017 25-2017 574 Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach Uznesenie č.574/2017
2017 25-2017 575 Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA Uznesenie č.575/2017
2017 24-2017 528 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.528/2017
2017 24-2017 529 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.529/2017
2017 24-2017 530 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.530/2017
2017 24-2017 531 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017 Uznesenie č.531/2017
2017 24-2017 532 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.532/2017
2017 24-2017 533 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.533/2017
2017 24-2017 534 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.534/2017
2017 24-2017 535 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017 Uznesenie č.535/2017
2017 24-2017 536 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 6. etapa Uznesenie č.536/2017
2017 24-2017 537 Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. a GYN SNV, s.r.o. Uznesenie č.537/2017
2017 24-2017 538 Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2017/2018 Uznesenie č.538/2017
2017 24-2017 539 Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK Uznesenie č.539/2017
2017 24-2017 540 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.540/2017
2017 24-2017 541 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.541/2017
2017 24-2017 542 Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.542/2017
2017 24-2017 543 Kúpa nehnuteľností vo Voli do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.543/2017
2017 24-2017 544 Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Uznesenie č.544/2017
2017 24-2017 545 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita Uznesenie č.545/2017
2017 24-2017 546 Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.546/2017
2017 24-2017 547 Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre mesto Michalovce Uznesenie č.547/2017
2017 24-2017 548 Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach Uznesenie č.548/2017
2017 24-2017 549 Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.549/2017
2017 24-2017 550 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.550/2017
2017 24-2017 551 Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13.októbra 2014 - Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21.februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenkej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.551/2017
2017 24-2017 552 Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia s.r.o. Uznesenie č.552/2017
2017 24-2017 553 Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 - Nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.553/2017
2017 24-2017 554 Prevod vlastníctva majetku v k ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o. Uznesenie č.554/2017
2017 24-2017 555 Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici Uznesenie č.555/2017
2017 23-2017 502 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.502/2017
2017 23-2017 503 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.503/2017
2017 23-2017 504 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017 Uznesenie č.504/2017
2017 23-2017 505 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.505/2017
2017 23-2017 506 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.506/2017
2017 23-2017 507 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.507/2017
2017 23-2017 508 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2017
2017 23-2017 509 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017 Uznesenie č.509/2017
2017 23-2017 510 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.510/2017
2017 23-2017 511 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.511/2017
2017 23-2017 512 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2017
2017 23-2017 513 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017 Uznesenie č.513/2017
2017 23-2017 514 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.514/2017
2017 23-2017 515 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2017 Uznesenie č.515/2017
2017 23-2017 516 Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. Uznesenie č.516/2017
2017 23-2017 517 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.517/2017
2017 23-2017 518 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 Uznesenie č.518/2017
2017 23-2017 519 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 Uznesenie č.519/2017
2017 23-2017 520 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.520/2017
2017 23-2017 521 Nájom nebytového priestoru v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nám. slobody 12 v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o. Uznesenie č.521/2017
2017 23-2017 522 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.522/2017
2017 23-2017 523 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom Uznesenie č.523/2017
2017 23-2017 524 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.524/2017
2017 23-2017 525 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.525/2017
2017 23-2017 526 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach Uznesenie č.526/2017
2017 23-2017 527 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.527/2017
2017 22-2017 476 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.476/2017
2017 22-2017 477 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.477/2017
2017 22-2017 478 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.478/2017
2017 22-2017 479 Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.479/2017
2017 22-2017 480 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.480/2017
2017 22-2017 481 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 Uznesenie č.481/2017
2017 22-2017 482 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2017
2017 22-2017 483 Intenzita pomoci – spolufin. SŠ v zriaď. pôs.KSK v rámci IROP,Prior. os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,Špecifický cieľ: 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní Uznesenie č.483/2017
2017 22-2017 484 Intenzita pomoci-spolufin. SŠ v zriaď. pôs. KSK v rámci OP Ľudské zdroje,Prior. os:1-Vzdelávanie,Špecifický cieľ:1.4.1-Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie Uznesenie č.484/2017
2017 22-2017 485 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Uznesenie č.485/2017
2017 22-2017 486 Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017 Uznesenie č.486/2017
2017 22-2017 487 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016 Uznesenie č.487/2017
2017 22-2017 488 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.488/2017
2017 22-2017 489 Zaradenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.489/2017
2017 22-2017 490 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.490/2017
2017 22-2017 491 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016) Uznesenie č.491/2017
2017 22-2017 492 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016 Uznesenie č.492/2017
2017 22-2017 493 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.493/2017
2017 22-2017 494 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 179/2014 zo dňa 15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.494/2017
2017 22-2017 495 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.495/2017
2017 22-2017 496 Nájom osobného vozidla pre obec Opátka Uznesenie č.496/2017
2017 22-2017 497 Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.497/2017
2017 22-2017 498 Prevod vlastníctva pozemku na ulici Močarianska v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.498/2017
2017 22-2017 499 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.499/2017
2017 22-2017 500 Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach Uznesenie č.500/2017
2017 22-2017 501 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre EKO-MONT SH s.r.o. Uznesenie č.501/2017
2017 21-2017 453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2017
2017 21-2017 454 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.454/2017
2017 21-2017 455 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.455/2017
2017 21-2017 456 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.456/2017
2017 21-2017 457 Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín Uznesenie č.457/2017
2017 21-2017 458 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016 Uznesenie č.458/2017
2017 21-2017 459 Zriadenie výboru pre audit Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.459/2017
2017 21-2017 461 Zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.461/2017
2017 21-2017 462 Vstup Košického samosprávneho kraja do prípravy projektu InnoSchool Uznesenie č.462/2017
2017 21-2017 463 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy Uznesenie č.463/2017
2017 21-2017 464 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy (mosty) Uznesenie č.464/2017
2017 21-2017 465 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice Uznesenie č.465/2017
2017 21-2017 466 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec Uznesenie č.466/2017
2017 21-2017 467 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 - ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance Uznesenie č.467/2017
2017 21-2017 468 Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR Uznesenie č.468/2017
2017 21-2017 469 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016 Uznesenie č.469/2017
2017 21-2017 470 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov Uznesenie č.470/2017
2017 21-2017 471 Rozšírenie predmetu nájmu pre Súkromnú spojenú školu SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy Uznesenie č.471/2017
2017 21-2017 472 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.472/2017
2017 21-2017 473 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Murgašova 2 v Košiciach Uznesenie č.473/2017
2017 21-2017 474 Prevod vlastníctva pozemku v Plešivci Uznesenie č.474/2017
2017 21-2017 475 Prevod vlastníctva pozemku v Trebišove pre Gréckokatolícku eparchiu Košice Uznesenie č.475/2017
2016 20-2016 431 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.431/2016
2016 20-2016 432 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.432/2016
2016 20-2016 433 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017 Uznesenie č.433/2016
2016 20-2016 434 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.434/2016
2016 20-2016 435 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.435/2016
2016 20-2016 436 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 Uznesenie č.436/2016
2016 20-2016 437 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.437/2016
2016 20-2016 438 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.438/2016
2016 20-2016 439 Spolufinancovanie projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.439/2016
2016 20-2016 440 Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems Uznesenie č.440/2016
2016 20-2016 441 IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu Uznesenie č.441/2016
2016 20-2016 442 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.442/2016
2016 20-2016 443 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji Uznesenie č.443/2016
2016 20-2016 444 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s. Uznesenie č.444/2016
2016 20-2016 445 Spolufinancovanie na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Uznesenie č.445/2016
2016 20-2016 446 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.446/2016
2016 20-2016 447 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017 Uznesenie č.447/2016
2016 20-2016 448 Vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie Uznesenie č.448/2016
2016 20-2016 449 Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.449/2016
2016 20-2016 450 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.450/2016
2016 20-2016 451 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.451/2016
2016 20-2016 452 Prevod vlastníctva pozemku na ul. Špitálska v Rožňave Uznesenie č.452/2016
2016 19-2016 411 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.411/2016
2016 19-2016 412 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2016
2016 19-2016 413 Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.413/2016
2016 19-2016 414 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.414/2016
2016 19-2016 415 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.415/2016
2016 19-2016 416 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17. zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016 Uznesenie č.416/2016
2016 19-2016 417 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 Uznesenie č.417/2016
2016 19-2016 418 Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer Uznesenie č.418/2016
2016 19-2016 419 Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice – investičný zámer Uznesenie č.419/2016
2016 19-2016 420 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2016 Uznesenie č.420/2016
2016 19-2016 421 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. etapa Uznesenie č.421/2016
2016 19-2016 422 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko Uznesenie č.422/2016
2016 19-2016 423 Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.423/2016
2016 19-2016 424 Nájom telocvične Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.424/2016
2016 19-2016 425 Nájom časti pozemku pre mesto Dobšiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.425/2016
2016 19-2016 426 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.426/2016
2016 19-2016 427 Prevod vlastníctva pozemkov pre mesto Krompachy Uznesenie č.427/2016
2016 19-2016 428 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.428/2016
2016 19-2016 429 Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom Uznesenie č.429/2016
2016 19-2016 430 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre RV Trans s. r. o. Uznesenie č.430/2016
2016 18-2016 391 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.391/2016
2016 18-2016 392 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2016
2016 18-2016 393 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016 Uznesenie č.393/2016
2016 18-2016 394 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.394/2016
2016 18-2016 395 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.395/2016
2016 18-2016 396 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.396/2016
2016 18-2016 397 Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike Uznesenie č.397/2016
2016 18-2016 398 Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“ Uznesenie č.398/2016
2016 18-2016 399 Akademické dni mesta Košice Uznesenie č.399/2016
2016 18-2016 400 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.400/2016
2016 18-2016 401 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.401/2016
2016 18-2016 402 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013 Uznesenie č.402/2016
2016 18-2016 403 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014-2020 Uznesenie č.403/2016
2016 18-2016 404 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.404/2016
2016 18-2016 405 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.405/2016
2016 18-2016 406 Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží Uznesenie č.406/2016
2016 18-2016 407 Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.407/2016
2016 18-2016 408 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.408/2016
2016 18-2016 409 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.409/2016
2016 18-2016 410 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.410/2016
2016 17-2016 359 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.359/2016
2016 17-2016 360 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2016
2016 17-2016 361 Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2016 Uznesenie č.361/2016
2016 17-2016 362 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.362/2016
2016 17-2016 363 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.363/2016
2016 17-2016 364 Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016-2018 Uznesenie č.364/2016
2016 17-2016 365 Doplnenie uznesenia číslo 224/2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. júna 2015 v Košiciach Uznesenie č.365/2016
2016 17-2016 366 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja Uznesenie č.366/2016
2016 17-2016 367 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Uznesenie č.367/2016
2016 17-2016 368 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015 Uznesenie č.368/2016
2016 17-2016 369 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.369/2016
2016 17-2016 370 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016 Uznesenie č.370/2016
2016 17-2016 371 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji Uznesenie č.371/2016
2016 17-2016 372 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.372/2016
2016 17-2016 373 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.373/2016
2016 17-2016 374 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.374/2016
2016 17-2016 375 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016 Uznesenie č.375/2016
2016 17-2016 376 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 Uznesenie č.376/2016
2016 17-2016 377 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 Uznesenie č.377/2016
2016 17-2016 378 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.378/2016
2016 17-2016 379 Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.379/2016
2016 17-2016 380 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.380/2016
2016 17-2016 381 Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej pre mesto Dobšiná Uznesenie č.381/2016
2016 17-2016 382 Prevod vlastníctva trafostanice vrátane pozemku a technológie v Strážskom pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.382/2016
2016 17-2016 383 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.383/2016
2016 17-2016 384 Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.384/2016
2016 17-2016 385 Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.385/2016
2016 17-2016 386 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom Uznesenie č.386/2016
2016 17-2016 387 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.387/2016
2016 17-2016 388 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.388/2016
2016 17-2016 389 Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.389/2016
2016 17-2016 390 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 358/2016 zo dňa 25. apríla 2016 - Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r. o. Uznesenie č.390/2016
2016 16-2016 333 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.333/2016
2016 16-2016 334 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.334/2016
2016 16-2016 335 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2016 Uznesenie č.335/2016
2016 16-2016 336 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.336/2016
2016 16-2016 337 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.337/2016
2016 16-2016 338 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 Uznesenie č.338/2016
2016 16-2016 339 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020 Uznesenie č.339/2016
2016 16-2016 340 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.340/2016
2016 16-2016 341 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.341/2016
2016 16-2016 342 Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 - 2018 Uznesenie č.342/2016
2016 16-2016 343 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.343/2016
2016 16-2016 344 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.344/2016
2016 16-2016 345 Pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov a starostov ako koordinátora Dohovoru Uznesenie č.345/2016
2016 16-2016 346 Informačno-poradenské centrum na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.346/2016
2016 16-2016 347 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015 Uznesenie č.347/2016
2016 16-2016 348 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2016 - 2020 Uznesenie č.348/2016
2016 16-2016 349 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.349/2016
2016 16-2016 350 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2015) Uznesenie č.350/2016
2016 16-2016 351 Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 Uznesenie č.351/2016
2016 16-2016 352 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.352/2016
2016 16-2016 353 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.353/2016
2016 16-2016 354 Nájom hnuteľných vecí pre Súkromnú strednú odbornú školu DSA, Komenského 12, Trebišov Uznesenie č.354/2016
2016 16-2016 355 Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach pre obec Kráľovce Uznesenie č.355/2016
2016 16-2016 356 Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.356/2016
2016 16-2016 357 Zámena pozemkov na ulici Žižkova v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s. r. o. Uznesenie č.357/2016
2016 16-2016 358 Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o. Uznesenie č.358/2016
2016 15-2016 309 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.309/2016
2016 15-2016 310 Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.310/2016
2016 15-2016 311 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.311/2016
2016 15-2016 312 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015 a január 2016 Uznesenie č.312/2016
2016 15-2016 313 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2015 Uznesenie č.313/2016
2016 15-2016 314 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.314/2016
2016 15-2016 315 Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o. Uznesenie č.315/2016
2016 15-2016 316 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.316/2016
2016 15-2016 317 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+ Uznesenie č.317/2016
2016 15-2016 318 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.318/2016
2016 15-2016 319 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice Uznesenie č.319/2016
2016 15-2016 320 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.320/2016
2016 15-2016 321 Dlhodobý nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.321/2016
2016 15-2016 322 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.322/2016
2016 15-2016 323 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Štítnik Uznesenie č.323/2016
2016 15-2016 324 Nájom stavieb a pozemkov v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.324/2016
2016 15-2016 325 Prevod vlastníctva stavieb v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik Uznesenie č.325/2016
2016 15-2016 326 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Štítnik Uznesenie č.326/2016
2016 15-2016 327 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015 Uznesenie č.327/2016
2016 15-2016 328 Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.328/2016
2016 15-2016 329 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto v Košiciach pre KATIS s.r.o. Uznesenie č.329/2016
2016 15-2016 330 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.330/2016
2016 15-2016 331 Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013 Uznesenie č.331/2016
2016 15-2016 332 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.332/2016
2015 14-2015 288 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.288/2015
2015 14-2015 289 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.289/2015
2015 14-2015 290 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2015, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016 Uznesenie č.290/2015
2015 14-2015 291 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.291/2015
2015 14-2015 292 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2018 Uznesenie č.292/2015
2015 14-2015 293 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.293/2015
2015 14-2015 294 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.294/2015
2015 14-2015 295 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022 Uznesenie č.295/2015
2015 14-2015 296 Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.296/2015
2015 14-2015 297 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK Uznesenie č.297/2015
2015 14-2015 298 Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy „Moldava nad Bodvou, mesto“ Uznesenie č.298/2015
2015 14-2015 299 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016 Uznesenie č.299/2015
2015 14-2015 300 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016 Uznesenie č.300/2015
2015 14-2015 301 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Uznesenie č.301/2015
2015 14-2015 302 Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.302/2015
2015 14-2015 303 Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach Uznesenie č.303/2015
2015 14-2015 304 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA s.r.o. Uznesenie č.304/2015
2015 14-2015 305 Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice Uznesenie č.305/2015
2015 14-2015 306 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Byster v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu Uznesenie č.306/2015
2015 14-2015 307 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Uznesenie č.307/2015
2015 14-2015 308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2015
2015 13-2015 270 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.270/2015
2015 13-2015 271 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.271/2015
2015 13-2015 272 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2015 Uznesenie č.272/2015
2015 13-2015 273 Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej pomoci ELENA Uznesenie č.273/2015
2015 13-2015 274 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.274/2015
2015 13-2015 275 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.275/2015
2015 13-2015 276 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 Uznesenie č.276/2015
2015 13-2015 277 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania Uznesenie č.277/2015
2015 13-2015 278 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj v roku 2015 Uznesenie č.278/2015
2015 13-2015 279 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja Uznesenie č.279/2015
2015 13-2015 280 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2015 Uznesenie č.280/2015
2015 13-2015 281 Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.281/2015
2015 13-2015 282 Kúpa bytov v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.282/2015
2015 13-2015 283 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy a pozemkov v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.283/2015
2015 13-2015 284 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovce Uznesenie č.284/2015
2015 13-2015 285 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Zemplín Uznesenie č.285/2015
2015 13-2015 286 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať v Košiciach Uznesenie č.286/2015
2015 13-2015 287 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova Uznesenie č.287/2015
2015 12-2015 241 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.241/2015
2015 12-2015 242 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.242/2015
2015 12-2015 243 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie jún a júl 2015 Uznesenie č.243/2015
2015 12-2015 244 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov Uznesenie č.244/2015
2015 12-2015 245 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 Uznesenie č.245/2015
2015 12-2015 246 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.246/2015
2015 12-2015 247 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.247/2015
2015 12-2015 248 Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.248/2015
2015 12-2015 249 Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016 Uznesenie č.249/2015
2015 12-2015 250 Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji Uznesenie č.250/2015
2015 12-2015 251 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014 Uznesenie č.251/2015
2015 12-2015 252 Informatívna správa o progrese v projekte výstavby Nemocnice novej generácie Michalovce Uznesenie č.252/2015
2015 12-2015 253 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.253/2015
2015 12-2015 254 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2014 Uznesenie č.254/2015
2015 12-2015 255 Spolufinancovanie projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.255/2015
2015 12-2015 256 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 207/2015 časť I. zo dňa 20. apríla 2015 Uznesenie č.256/2015
2015 12-2015 257 Nájom majetku KSK pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.257/2015
2015 12-2015 258 Kúpa spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce k stavbe v k. ú. Kráľovce Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.258/2015
2015 12-2015 259 Zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a Arminius s.r.o. Uznesenie č.259/2015
2015 12-2015 260 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.260/2015
2015 12-2015 261 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre STAVOCHEM s. r. o. Košice Uznesenie č.261/2015
2015 12-2015 262 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves na ulici Jána Janského v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.262/2015
2015 12-2015 263 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 636/2009 zo dňa 27. apríla 2009 - Predaj objektu v obci Markušovce Uznesenie č.263/2015
2015 12-2015 264 Zrušenie uzn. č. 149/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.264/2015
2015 12-2015 265 Zrušenie uzn. č. 152/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.265/2015
2015 12-2015 266 Zrušenie uzn. č. 155/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uzn. č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.266/2015
2015 12-2015 267 Zmena uznesenia č.79/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.267/2015
2015 12-2015 268 Zmena uzn. č. 146/2014 zo dňa 13. októbra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.268/2015
2015 12-2015 269 Zmena uzn. č. 183/2014 zo dňa 15. decembra 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.269/2015
2015 11-2015 219 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.219/2015
2015 11-2015 220 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.220/2015
2015 11-2015 221 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015, Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2015 Uznesenie č.221/2015
2015 11-2015 222 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.222/2015
2015 11-2015 223 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.223/2015
2015 11-2015 224 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.224/2015
2015 11-2015 225 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2013/2014 Uznesenie č.225/2015
2015 11-2015 226 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015 Uznesenie č.226/2015
2015 11-2015 227 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji Uznesenie č.227/2015
2015 11-2015 228 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015 Uznesenie č.228/2015
2015 11-2015 229 Právne úkony v súvislosti s obchodnou spoločnosťou ORID, s.r.o. Uznesenie č.229/2015
2015 11-2015 230 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 Uznesenie č.230/2015
2015 11-2015 231 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 Uznesenie č.231/2015
2015 11-2015 232 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.232/2015
2015 11-2015 233 Nájom telocvične Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice pre občianske združenie Basketbalový klub JF Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.233/2015
2015 11-2015 234 Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s. Uznesenie č.234/2015
2015 11-2015 235 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.235/2015
2015 11-2015 236 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.236/2015
2015 11-2015 237 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce Uznesenie č.237/2015
2015 11-2015 238 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.238/2015
2015 11-2015 239 Vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave Uznesenie č.239/2015
2015 11-2015 240 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno Uznesenie č.240/2015
2015 10-2015 200 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.200/2015
2015 10-2015 201 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.201/2015
2015 10-2015 202 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2015 Uznesenie č.202/2015
2015 10-2015 203 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.203/2015
2015 10-2015 204 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.204/2015
2015 10-2015 205 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v Košickom samosprávnom kraji-poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN Košického samospráveho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.205/2015
2015 10-2015 206 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.206/2015
2015 10-2015 207 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení Uznesenie č.207/2015
2015 10-2015 208 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ Uznesenie č.208/2015
2015 10-2015 209 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 Uznesenie č.209/2015
2015 10-2015 210 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.210/2015
2015 10-2015 211 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2014) Uznesenie č.211/2015
2015 10-2015 212 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky Uznesenie č.212/2015
2015 10-2015 213 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.127/2014 zo dňa 25.augusta 2014 s názvom Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaného pracoviska SOŠ,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves Uznesenie č.213/2015
2015 10-2015 214 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl/školských zariadení pri SOŠT, Partizánska 1, MI, SOŠD Filinského 7, SNV, Spoj.škole, Zimná 96, Dobšiná, Konzervatóriu, Exnárova 8, KE, ŠI A.Garbana, Werferova 10, KE a ŠI, Medická 2, KE Uznesenie č.214/2015
2015 10-2015 215 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.215/2015
2015 10-2015 216 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kysak Uznesenie č.216/2015
2015 10-2015 217 Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 32/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.217/2015
2015 10-2015 218 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Uznesenie č.218/2015
2015 9-2015 185 Schválenie programu, voľba členov návhrovej komisie Uznesenie č.185/2015
2015 9-2015 186 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2015
2015 9-2015 187 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2014 a január 2015 Uznesenie č.187/2015
2015 9-2015 188 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2014 Uznesenie č.188/2015
2015 9-2015 189 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 Uznesenie č.189/2015
2015 9-2015 190 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Revitalizácia depozitáraVýchodoslovenského múzea v Košiciach-Šaci" Uznesenie č.190/2015
2015 9-2015 191 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Reg.operačný program, prioritná os 3-Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovn.ruchu-Rekonštrukcia hosp.budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkč.kultúrny objekt" Uznesenie č.191/2015
2015 9-2015 192 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne" Uznesenie č.192/2015
2015 9-2015 193 Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja Uznesenie č.193/2015
2015 9-2015 194 Nájom telocvične Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice pre športový klub GOOD ANGELS s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.194/2015
2015 9-2015 195 Nájom nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.195/2015
2015 9-2015 196 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Rožňava Uznesenie č.196/2015
2015 9-2015 197 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom Uznesenie č.197/2015
2015 9-2015 198 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Čierna nad Tisou pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Uznesenie č.198/2015
2015 9-2015 199 Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do Dozornej rady Nemocnice s poklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.199/2015
2014 8-2014 157 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.157/2014
2014 8-2014 158 Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková Uznesenie č.158/2014
2014 8-2014 159 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.159/2014
2014 8-2014 160 Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.160/2014
2014 8-2014 161 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014,Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2015 Uznesenie č.161/2014
2014 8-2014 162 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.162/2014
2014 8-2014 163 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.163/2014
2014 8-2014 164 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 Uznesenie č.164/2014
2014 8-2014 165 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.165/2014
2014 8-2014 166 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.166/2014
2014 8-2014 167 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.1/2014 Uznesenie č.167/2014
2014 8-2014 168 Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach Uznesenie č.168/2014
2014 8-2014 169 Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií Uznesenie č.169/2014
2014 8-2014 170 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.170/2014
2014 8-2014 171 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP Uznesenie č.171/2014
2014 8-2014 172 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015 Uznesenie č.172/2014
2014 8-2014 173 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015 Uznesenie č.173/2014
2014 8-2014 174 Informatívna správa o programe Terra Incognita Uznesenie č.174/2014
2014 8-2014 175 Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2014
2014 8-2014 176 Vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia Uznesenie č.176/2014
2014 8-2014 177 Nájom nebytových priestorov v telocvični Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach pre KDS – šport z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.177/2014
2014 8-2014 178 Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.178/2014
2014 8-2014 179 Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.179/2014
2014 8-2014 180 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Staré mesto Uznesenie č.180/2014
2014 8-2014 181 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.181/2014
2014 8-2014 182 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom Uznesenie č.182/2014
2014 8-2014 183 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.183/2014
2014 8-2014 184 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Moldava nad Bodvou pre Nadáciu pre budúcnosť - a jövőért alapítvány Uznesenie č.184/2014
2014 7-2014 128 Schválenie pogramu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.128/2014
2014 7-2014 129 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2014
2014 7-2014 130 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2014 Uznesenie č.130/2014
2014 7-2014 131 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám Uznesenie č.131/2014
2014 7-2014 132 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.132/2014
2014 7-2014 133 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.133/2014
2014 7-2014 134 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení Uznesenie č.134/2014
2014 7-2014 135 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016 Uznesenie č.135/2014
2014 7-2014 136 Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2014 Uznesenie č.136/2014
2014 7-2014 137 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 Uznesenie č.137/2014
2014 7-2014 138 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 4. etapa Uznesenie č.138/2014
2014 7-2014 139 Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice Uznesenie č.139/2014
2014 7-2014 140 Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričlenenie predmetu jej činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj Uznesenie č.140/2014
2014 7-2014 141 Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.141/2014
2014 7-2014 142 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, Sobrance, SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves a SOŠ Prakovce 282 Uznesenie č.142/2014
2014 7-2014 143 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Bidovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Uznesenie č.143/2014
2014 7-2014 144 Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.144/2014
2014 7-2014 145 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Uznesenie č.145/2014
2014 7-2014 146 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.146/2014
2014 7-2014 147 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.147/2014
2014 7-2014 148 Zrušenie uznesenia č. 38/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012 – Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.148/2014
2014 7-2014 149 Zrušenie uznesenia č.39/2014 zo dňa 24.februára 2014 a zmena uznesenia č.592/2013 zo dňa 24.júna 2013–Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.149/2014
2014 7-2014 150 Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.150/2014
2014 7-2014 151 Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.151/2014
2014 7-2014 152 Zmena uznesenia č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.152/2014
2014 7-2014 153 Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa 24. februára 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.153/2014
2014 7-2014 154 Zmena uznesenia č.37/2014–Zmena uznesenia č.417/2012 zo dňa 16.apríla 2012–Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.154/2014
2014 7-2014 155 Zmena uznesenia č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.155/2014
2014 7-2014 156 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.156/2014
2014 6-2014 109 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.109/2014
2014 6-2014 110 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.110/2014
2014 6-2014 111 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2014 Uznesenie č.111/2014
2014 6-2014 112 Oprava uzn.č.66/2014 zo 4.zas.Z KSK konaného dňa 28.apríla 2014 v Košiciach-Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.112/2014
2014 6-2014 113 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2014 Uznesenie č.113/2014
2014 6-2014 114 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014 Uznesenie č.114/2014
2014 6-2014 115 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.115/2014
2014 6-2014 116 Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.116/2014
2014 6-2014 117 Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s. Uznesenie č.117/2014
2014 6-2014 118 Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ Uznesenie č.118/2014
2014 6-2014 119 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014 Uznesenie č.119/2014
2014 6-2014 120 Informatívna správa Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Uznesenie č.120/2014
2014 6-2014 121 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.121/2014
2014 6-2014 122 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.122/2014
2014 6-2014 123 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.123/2014
2014 6-2014 124 Nájom nebytového priestoru v zdravotníckom zariadení v Košiciach pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.124/2014
2014 6-2014 125 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ Uznesenie č.125/2014
2014 6-2014 126 Nominácia člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Trebišov a.s. za Košický samosprávny kraj Uznesenie č.126/2014
2014 6-2014 127 Zmeny v sieti škôl,školských zariadení,stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky-zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves Uznesenie č.127/2014
2014 5-2014 85 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.85/2014
2014 5-2014 86 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.86/2014
2014 5-2014 87 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2014, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2014 Uznesenie č.87/2014
2014 5-2014 88 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti Uznesenie č.88/2014
2014 5-2014 89 Štúdia o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., projekt Nemocnica novej generácie Michalovce Uznesenie č.89/2014
2014 5-2014 90 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.90/2014
2014 5-2014 91 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.91/2014
2014 5-2014 92 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.92/2014
2014 5-2014 93 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.93/2014
2014 5-2014 94 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014 Uznesenie č.94/2014
2014 5-2014 95 Personálne otázky obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.95/2014
2014 5-2014 96 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Uznesenie č.96/2014
2014 5-2014 97 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.97/2014
2014 5-2014 98 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2013/2014 Uznesenie č.98/2014
2014 5-2014 99 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014 Uznesenie č.99/2014
2014 5-2014 100 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014 Uznesenie č.100/2014
2014 5-2014 101 Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom Uznesenie č.101/2014
2014 5-2014 102 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2013 Uznesenie č.102/2014
2014 5-2014 103 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.103/2014
2014 5-2014 104 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva zariadení vysielacej techniky pre KID, a. s. Uznesenie č.104/2014
2014 5-2014 105 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany Uznesenie č.105/2014
2014 5-2014 106 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.106/2014
2014 5-2014 107 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves pre vlastníkov garáže Uznesenie č.107/2014
2014 5-2014 108 Zámena pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.108/2014
2014 4-2014 48 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.48/2014
2014 4-2014 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2014
2014 4-2014 50 Pripojenie sa Košického samosprávneho kraja k výzve občianskych združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie Uznesenie č.50/2014
2014 4-2014 51 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2014 Uznesenie č.51/2014
2014 4-2014 52 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.52/2014
2014 4-2014 53 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2013 Uznesenie č.53/2014
2014 4-2014 54 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014 Uznesenie č.54/2014
2014 4-2014 55 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2014 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.55/2014
2014 4-2014 56 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.56/2014
2014 4-2014 57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Uznesenie č.57/2014
2014 4-2014 58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 Uznesenie č.58/2014
2014 4-2014 59 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 – 2013 Uznesenie č.59/2014
2014 4-2014 60 Prínos projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.60/2014
2014 4-2014 61 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2012/2013 Uznesenie č.61/2014
2014 4-2014 62 Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.62/2014
2014 4-2014 63 Vyhodnotenie koncepcií Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja vzdelávania, mládeže a športu Uznesenie č.63/2014
2014 4-2014 64 Zmena uzn. Z/KSK č.561/2013 zo dňa 29.4.2013,Intenzita pomoci–spolufin.SŠ v zriaď.pôs. samospr.kraja v rámci OP:Vzdelávanie Prior.os:3 Podpora vzdel.osôb s osobit.vzdeláv.potrebami,Opatr.3.1:Zvyšovanie vzdel.úrovne príslušn.marginal.rómsk.komunít Uznesenie č.64/2014
2014 4-2014 65 Zmena uznesenia Z/KSK č.562/2013 zo dňa 29.4.2013, Intenzita pomoci–spolufin. stred.škôl v zriaď.pôsob. samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel.a odbor.prípravy,Opatrenie 1.1:Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.65/2014
2014 4-2014 66 Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.66/2014
2014 4-2014 67 Menovanie nových členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.67/2014
2014 4-2014 68 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.68/2014
2014 4-2014 69 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2013) Uznesenie č.69/2014
2014 4-2014 70 Informatívna správa o činnosti EZÚS Via Carpatia Uznesenie č.70/2014
2014 4-2014 71 Informatívna správa o priebehu prípravy sektorových stratégií (ROP 2007 – 2013) Uznesenie č.71/2014
2014 4-2014 72 Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007-2013 Uznesenie č.72/2014
2014 4-2014 73 Doplnenie informácie o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže, Košice Uznesenie č.73/2014
2014 4-2014 74 Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice Uznesenie č.74/2014
2014 4-2014 75 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.75/2014
2014 4-2014 76 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou Uznesenie č.76/2014
2014 4-2014 77 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany Uznesenie č.77/2014
2014 4-2014 78 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom Uznesenie č.78/2014
2014 4-2014 79 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.79/2014
2014 4-2014 80 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.80/2014
2014 4-2014 81 Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.81/2014
2014 4-2014 82 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou Uznesenie č.82/2014
2014 4-2014 83 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Hnilčík Uznesenie č.83/2014
2014 4-2014 84 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2012 Uznesenie č.84/2014
2014 3-2014 12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2014
2014 3-2014 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.13/2014
2014 3-2014 14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014 Uznesenie č.14/2014
2014 3-2014 15 Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu „Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“ Uznesenie č.15/2014
2014 3-2014 16 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 Uznesenie č.16/2014
2014 3-2014 17 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.17/2014
2014 3-2014 18 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie Uznesenie č.18/2014
2014 3-2014 19 Aktualizácia zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ Uznesenie č.19/2014
2014 3-2014 20 Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a. s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.20/2014
2014 3-2014 21 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Uznesenie č.21/2014
2014 3-2014 22 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z Karpatského euroregiónu Slovensko Uznesenie č.22/2014
2014 3-2014 23 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2014
2014 3-2014 24 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.24/2014
2014 3-2014 25 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, v Michalovciach, v Rožňave, v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove Uznesenie č.25/2014
2014 3-2014 26 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 Uznesenie č.26/2014
2014 3-2014 27 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 Uznesenie č.27/2014
2014 3-2014 28 Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.28/2014
2014 3-2014 29 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Rozhanovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.29/2014
2014 3-2014 30 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom pre KEREX s.r.o. Uznesenie č.30/2014
2014 3-2014 31 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom Uznesenie č.31/2014
2014 3-2014 32 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom Uznesenie č.32/2014
2014 3-2014 33 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.33/2014
2014 3-2014 34 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.34/2014
2014 3-2014 35 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Olcnava pre obec Olcnava Uznesenie č.35/2014
2014 3-2014 36 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Košická Belá Uznesenie č.36/2014
2014 3-2014 37 Zmena uznesenia č. 417/2012 zo dňa 16.apríla 2012-Spôsob prevodu domu a pozemkov v k.ú. Stredné mesto na ul. Svätoplukova č.28 v Košiciach na základe OVS a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.37/2014
2014 3-2014 38 Zmena uzn.č 499/2012 z 22.10.2012-Zruš.uzn.č.418 zo 16.4.2012-Spôsob prevodu bud. a pozemku v k.ú.Kr.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v Kr.Chlmci na zákl.OVS a schvál.podm.OVS,schvál.spôs.prevodu vlastníctva nehnut. v k.ú.Kr.Chlmec na zákl.OVS a podm.OVS Uznesenie č.38/2014
2014 3-2014 39 Zmena uznesenia č. 592/2013 zo dňa 24.júna 2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.39/2014
2014 3-2014 40 Zmena uznesenia č. 617/2013 zo dňa 26.augusta 2013-Zrušenie uzn.č.500/2012 z 22.10.2012,schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú.Terasa,na Popradskej ul.1 v Košiciach na základe OVS a podmienky OVS Uznesenie č.40/2014
2014 3-2014 41 Zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26.8.2013-Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Strážske základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.41/2014
2014 3-2014 42 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.42/2014
2014 3-2014 43 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Astronomický areál-rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" Uznesenie č.43/2014
2014 3-2014 44 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Kaštieľ v Trebišove-obnova národnej kultúrnej pamiatky" Uznesenie č.44/2014
2014 3-2014 45 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave" Uznesenie č.45/2014
2014 3-2014 46 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi-rekonštrukucia a modernizácia" Uznesenie č.46/2014
2014 3-2014 47 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu–"Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach" Uznesenie č.47/2014
2014 2-2014 6 Schválenie programu, voľba členov návrhovej a mandátovej komisie Uznesenie č.6/2014
2014 2-2014 7 Správa mandátovej komisie o overení mandátu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2014
2014 2-2014 8 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2014
2014 2-2014 9 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Prestávka Uznesenie č.9/2014
2014 2-2014 10 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja do jednotlivých komisií Uznesenie č.10/2014
2014 2-2014 11 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja neposlancov Uznesenie č.11/2014
2013 25-2013 626 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.626/2013
2013 25-2013 627 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.627/2013
2013 25-2013 628 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II.polroka 2013 - doplnok Uznesenie č.628/2013
2013 25-2013 629 Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles Uznesenie č.629/2013
2013 25-2013 630 Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (2003 - 2013) Uznesenie č.630/2013
2013 25-2013 631 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.631/2013
2013 25-2013 632 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.632/2013
2013 25-2013 633 Informácia o výsledku preverenia podnetov na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice a Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Uznesenie č.633/2013
2013 25-2013 634 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.634/2013
2013 25-2013 635 Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa 25. júna 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.635/2013
2013 25-2013 636 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom Uznesenie č.636/2013
2013 25-2013 637 Ústna informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o zhodnotení činnosti za uplynulé obdobie Uznesenie č.637/2013
2013 24-2013 621 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.621/2013
2013 24-2013 622 Udelenie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja pre kolektívy a jednotlivcov v roku 2013 Uznesenie č.622/2013
2013 24-2013 623 Memorandum o vzájomnej spolupráci k riešeniu pavílónu v areáli NsP Štefana Kukuru a. s. Michalovce Uznesenie č.623/2013
2013 24-2013 624 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program 2007 -2013, Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Uznesenie č.624/2013
2013 24-2013 625 Informácia o skončení pracovného pomeru dohodou a odvolanie riaditeľky Východoslovenskej galérie z funkcie Uznesenie č.625/2013
2013 23-2013 599 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.599/2013
2013 23-2013 600 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.600/2013
2013 23-2013 601 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2013 Uznesenie č.601/2013
2013 23-2013 602 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2013 Uznesenie č.602/2013
2013 23-2013 603 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 Uznesenie č.603/2013
2013 23-2013 604 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.604/2013
2013 23-2013 605 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.605/2013
2013 23-2013 606 Združenie finančných prostriedkov KSK a Mesta SNV na účely rekonštrukcie kolkárskych dráh v objekte prevádzkovej budovy-kolkárne vo vlastníctve mesta SNV a v správe Správy technických zariadení mesta SNV Uznesenie č.606/2013
2013 23-2013 607 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie Uznesenie č.607/2013
2013 23-2013 608 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice Uznesenie č.608/2013
2013 23-2013 609 Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.609/2013
2013 23-2013 610 Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014- 2020 Uznesenie č.610/2013
2013 23-2013 611 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Uznesenie č.611/2013
2013 23-2013 612 Informácia o záveroch z konferencie „Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji“ konanej dňa 25.-26.06.2013 v Košiciach Uznesenie č.612/2013
2013 23-2013 613 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Uznesenie č.613/2013
2013 23-2013 614 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.614/2013
2013 23-2013 615 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Plešivec Uznesenie č.615/2013
2013 23-2013 616 Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.616/2013
2013 23-2013 617 Zrušenie uznesenia č. 500/2012 zo dňa 22. októbra 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.617/2013
2013 23-2013 618 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Ružín na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.618/2013
2013 23-2013 619 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.619/2013
2013 23-2013 620 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.620/2013
2013 22-2013 572 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.572/2013
2013 22-2013 573 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2013
2013 22-2013 574 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2013 Uznesenie č.574/2013
2013 22-2013 575 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.575/2013
2013 22-2013 576 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013 Uznesenie č.576/2013
2013 22-2013 577 Informatívna správa Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a výstavbe pavilónu v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.577/2013
2013 22-2013 578 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK:Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras,Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín,Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.578/2013
2013 22-2013 579 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2012/2013 Uznesenie č.579/2013
2013 22-2013 580 Informácia o vyhodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2012 Uznesenie č.580/2013
2013 22-2013 581 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013 Uznesenie č.581/2013
2013 22-2013 582 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013 Uznesenie č.582/2013
2013 22-2013 583 Reštrukturalizácia dlhodobých záväzkov z dodávateľských úverov – PPP 2007 Uznesenie č.583/2013
2013 22-2013 584 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Uznesenie č.584/2013
2013 22-2013 585 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Uznesenie č.585/2013
2013 22-2013 586 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.586/2013
2013 22-2013 587 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2012 Uznesenie č.587/2013
2013 22-2013 588 Rozšírenie nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.588/2013
2013 22-2013 589 Nájom pozemku v k. ú. Terasa na Medickej ulici 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.589/2013
2013 22-2013 590 Zmena uznesenia č. 541/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.590/2013
2013 22-2013 591 Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.591/2013
2013 22-2013 592 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.592/2013
2013 22-2013 593 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.593/2013
2013 22-2013 594 Zrušenie uzn. č. 476/2012 zo dňa 27.augusta 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Stratená na základe OVS a podmienky OVS,schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlast.nehnut. v k.ú. Stratená z dôvodov hodných osob.zreteľa pre mesto Dobšiná Uznesenie č.594/2013
2013 22-2013 595 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Olcnava z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.595/2013
2013 22-2013 596 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Východoslovenskú distribučnú a. s. Uznesenie č.596/2013
2013 22-2013 597 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.597/2013
2013 22-2013 598 Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti INTERHOTEL KOŠICE a.s. Uznesenie č.598/2013
2013 21-2013 547 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.547/2013
2013 21-2013 548 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.548/2013
2013 21-2013 549 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2013 Uznesenie č.549/2013
2013 21-2013 550 Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave Uznesenie č.550/2013
2013 21-2013 551 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012 Uznesenie č.551/2013
2013 21-2013 552 Informácia o vývoji financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie predpokladaného dopadu na úvery a rozpočet Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.552/2013
2013 21-2013 553 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 Uznesenie č.553/2013
2013 21-2013 554 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2013 a poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.554/2013
2013 21-2013 555 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2011/2012 Uznesenie č.555/2013
2013 21-2013 556 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013 Uznesenie č.556/2013
2013 21-2013 557 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2011 - 2012 Uznesenie č.557/2013
2013 21-2013 558 Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika 2007-2013 - "Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin" Uznesenie č.558/2013
2013 21-2013 559 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Reg.komunikácie zabezp.dopr.obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 11-obnova povodňami poškodených ciest v okr. Košice-okolie Uznesenie č.559/2013
2013 21-2013 560 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 12-obnova povodňami poškodených ciest v okr.Gelnica Uznesenie č.560/2013
2013 21-2013 561 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaď. pôsobnosti samospr. kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prior. os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobit. vzdel. potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdel. úrovne príslušníkov marginal. rómskych komunít Uznesenie č.561/2013
2013 21-2013 562 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospr. kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odb. prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.562/2013
2013 21-2013 563 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja Uznesenie č.563/2013
2013 21-2013 564 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.564/2013
2013 21-2013 565 Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.565/2013
2013 21-2013 566 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.566/2013
2013 21-2013 567 Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2013
2013 21-2013 568 Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice a delegovanie nového člena do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov Uznesenie č.568/2013
2013 21-2013 569 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníka garáže Uznesenie č.569/2013
2013 21-2013 570 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom Uznesenie č.570/2013
2013 21-2013 571 Zmena uznesenia č.541/2013 z 20.zasadnutia Z KSK konaného dňa 25.02.2013 v Košiciach - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.571/2013
2013 20-2013 523 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.523/2013
2013 20-2013 524 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.524/2013
2013 20-2013 525 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012 Uznesenie č.525/2013
2013 20-2013 526 Dodatok č. 5, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.526/2013
2013 20-2013 527 Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013 Uznesenie č.527/2013
2013 20-2013 528 Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011 Uznesenie č.528/2013
2013 20-2013 529 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice Uznesenie č.529/2013
2013 20-2013 530 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 7 - Spišská Nová Ves - napojenie obcí na SNV a Gelnicu Uznesenie č.530/2013
2013 20-2013 531 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 8 - Trebišov -napojenie obcí na Trebišov a Sečovce Uznesenie č.531/2013
2013 20-2013 532 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 9 - Michalovce - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance Uznesenie č.532/2013
2013 20-2013 533 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 10 - Rožňava - napojenie na Rožňavu Uznesenie č.533/2013
2013 20-2013 534 Zmena uzn. Zast.KSK č.464/2012 zo dňa 27.8.2012 Intenzita pomoci–spolufin.stredných škôl v zriaď.pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci OP:Vzdel.,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel. a odbornej prípravy,Opatr 1.1:Premena trad. školy na modernú Uznesenie č.534/2013
2013 20-2013 535 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA (vyhodnotenie 3. výzvy) Uznesenie č.535/2013
2013 20-2013 536 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov Uznesenie č.536/2013
2013 20-2013 537 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.537/2013
2013 20-2013 538 Určenie odmeny likvidátorom zrušených obchodných spoločností Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným a Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.538/2013
2013 20-2013 539 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.539/2013
2013 20-2013 540 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží Uznesenie č.540/2013
2013 20-2013 541 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.541/2013
2013 20-2013 542 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.542/2013
2013 20-2013 543 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom Uznesenie č.543/2013
2013 20-2013 544 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom Uznesenie č.544/2013
2013 20-2013 545 Zmena uznesenia č. 42/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.545/2013
2013 20-2013 546 Spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a departmentom Oise vo Francúzsku a návrh Rámcovej dohody o spolupráci Uznesenie č.546/2013
2013 1-2013 1 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.1/2013
2013 1-2013 2 Voľba členov návrhovej komisie a mandátovej komisie Uznesenie č.2/2013
2013 1-2013 3 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.3/2013
2013 1-2013 4 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2013
2013 1-2013 5 Správa predsedníčky Volebnej komisie KSK o výsledkoch volieb do orgánov KSK, Správa mandátovej komisie o overení mandátu predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK Uznesenie č.5/2013
2012 19-2012 502 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.502/2012
2012 19-2012 503 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.503/2012
2012 19-2012 504 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2013 Uznesenie č.504/2012
2012 19-2012 505 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.505/2012
2012 19-2012 506 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015 Uznesenie č.506/2012
2012 19-2012 507 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.507/2012
2012 19-2012 508 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.508/2012
2012 19-2012 509 Návrh reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov Košického samosprávneho kraja z roku 2010 Uznesenie č.509/2012
2012 19-2012 510 Návrh na zrušenie obchodných spoločností Správa majetku KSK, spol. s r.o.,Správa nebytových priestorov,spoločnosť s ručením obmedzeným a návrh na zmenu názvu a rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie Správa záväzkov a pohľadávok Uznesenie č.510/2012
2012 19-2012 511 Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.511/2012
2012 19-2012 512 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave, rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a dostavbe pavilónu NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.512/2012
2012 19-2012 513 Založenie neziskovej organizácie PRO COMITATU, n.o. Uznesenie č.513/2012
2012 19-2012 514 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 Uznesenie č.514/2012
2012 19-2012 515 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 Uznesenie č.515/2012
2012 19-2012 516 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.516/2012
2012 19-2012 517 Vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie Uznesenie č.517/2012
2012 19-2012 518 Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre miestne akčné skupiny v Košickom kraji na podporu realizácie Integrovaných stratégií rozvoja územia Uznesenie č.518/2012
2012 19-2012 519 Prevod vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.519/2012
2012 19-2012 520 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Cejkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.520/2012
2012 19-2012 521 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom Uznesenie č.521/2012
2012 19-2012 522 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Uznesenie č.522/2012
2012 18-2012 478 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.478/2012
2012 18-2012 479 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.479/2012
2012 18-2012 480 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2012 Uznesenie č.480/2012
2012 18-2012 481 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.481/2012
2012 18-2012 482 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2012
2012 18-2012 483 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.483/2012
2012 18-2012 484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa Uznesenie č.484/2012
2012 18-2012 485 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.485/2012
2012 18-2012 486 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2012 Uznesenie č.486/2012
2012 18-2012 487 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič Uznesenie č.487/2012
2012 18-2012 488 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice Uznesenie č.488/2012
2012 18-2012 489 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.489/2012
2012 18-2012 490 Návrh na postúpenie pohľadávky Košického samosprávneho kraja voči spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.490/2012
2012 18-2012 491 Návrh na postúpenie pohľadávok KSK voči spoločnostiam NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.491/2012
2012 18-2012 492 Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre SČK, územný spolok Košice - mesto Uznesenie č.492/2012
2012 18-2012 493 Nájom pozemku v k. ú. Trebišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov Uznesenie č.493/2012
2012 18-2012 494 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.494/2012
2012 18-2012 495 Spôsob prevodu vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.495/2012
2012 18-2012 496 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.496/2012
2012 18-2012 497 Prevod vlastníctva chaty a pozemku v k. ú. Bukovec Uznesenie č.497/2012
2012 18-2012 498 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovský Chlmec pre vlastníkov obytného domu Uznesenie č.498/2012
2012 18-2012 499 Zrušenie uzn. č. 418/2012 zo dňa 16.4.2012-Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. K.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v K.Chlmci na základe OVS a schválenie podmienok OVS,schválenie spôsobu prevodu vlast.nehnut. v k.ú. K.Chlmec na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.499/2012
2012 18-2012 500 Zrušenie uzn. č. 44/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie OVS na predaj areálu na Popradskej ulici 1 v Košiciach, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.500/2012
2012 18-2012 501 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.501/2012
2012 17-2012 453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2012
2012 17-2012 454 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.454/2012
2012 17-2012 455 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012 Uznesenie č.455/2012
2012 17-2012 456 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK Uznesenie č.456/2012
2012 17-2012 457 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012 Uznesenie č.457/2012
2012 17-2012 458 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.458/2012
2012 17-2012 459 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.459/2012
2012 17-2012 460 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie Uznesenie č.460/2012
2012 17-2012 461 Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 - 2015 Uznesenie č.461/2012
2012 17-2012 462 Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o. Uznesenie č.462/2012
2012 17-2012 463 Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011 Uznesenie č.463/2012
2012 17-2012 464 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačnéoho OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.464/2012
2012 17-2012 465 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2010 časť II. bod 5. zo dňa 28. júna 2010 Uznesenie č.465/2012
2012 17-2012 466 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji Uznesenie č.466/2012
2012 17-2012 467 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Inovatívne finančné nástroje a ich využitie v podmienkach KSK Uznesenie č.467/2012
2012 17-2012 468 Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.468/2012
2012 17-2012 469 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.469/2012
2012 17-2012 470 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.470/2012
2012 17-2012 471 Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo Uznesenie č.471/2012
2012 17-2012 472 Odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. Uznesenie č.472/2012
2012 17-2012 473 Priamy predaj pozemkov v k. ú. Helcmanovce Uznesenie č.473/2012
2012 17-2012 474 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.474/2012
2012 17-2012 475 Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo dňa 18. apríla 2011 - "Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave", schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.475/2012
2012 17-2012 476 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.476/2012
2012 17-2012 477 Nájom nehnuteľností na Južnej triede 2 v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu Košice Uznesenie č.477/2012
2012 16-2012 427 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.427/2012
2012 16-2012 428 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.428/2012
2012 16-2012 429 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012 Uznesenie č.429/2012
2012 16-2012 430 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.430/2012
2012 16-2012 431 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.431/2012
2012 16-2012 432 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.432/2012
2012 16-2012 433 Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa Uznesenie č.433/2012
2012 16-2012 434 Nominácia členov za Košický samosprávny kraj do dozorných rád nemocníc s poliklinikami Uznesenie č.434/2012
2012 16-2012 435 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja – analytická časť Uznesenie č.435/2012
2012 16-2012 436 IKT profil Košického samosprávneho kraja – informatívna správa Uznesenie č.436/2012
2012 16-2012 437 Informácia o implementácii projektov v OP HU - SK – vyhodnotenie 4. výzvy Uznesenie č.437/2012
2012 16-2012 438 Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020" Uznesenie č.438/2012
2012 16-2012 439 Krajská organizácia cestovného ruchu Uznesenie č.439/2012
2012 16-2012 440 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012 Uznesenie č.440/2012
2012 16-2012 441 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2011/2012 Uznesenie č.441/2012
2012 16-2012 442 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.442/2012
2012 16-2012 443 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 Uznesenie č.443/2012
2012 16-2012 444 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 Uznesenie č.444/2012
2012 16-2012 445 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.445/2012
2012 16-2012 446 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Uznesenie č.446/2012
2012 16-2012 447 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Uznesenie č.447/2012
2012 16-2012 448 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2011 Uznesenie č.448/2012
2012 16-2012 449 Návrh na zrušenie súčastí Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012 a Strednej priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31. 08. 2012 Uznesenie č.449/2012
2012 16-2012 450 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.450/2012
2012 16-2012 451 Spôsob prevodu vlastníctva pozemov v k. ú. Helcmanovce priamym predajom Uznesenie č.451/2012
2012 16-2012 452 Petícia občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty II. triedy/546 Uznesenie č.452/2012
2012 15-2012 379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2012
2012 15-2012 380 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.380/2012
2012 15-2012 381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2012 Uznesenie č.381/2012
2012 15-2012 382 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011 Uznesenie č.382/2012
2012 15-2012 383 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.383/2012
2012 15-2012 384 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.384/2012
2012 15-2012 385 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.385/2012
2012 15-2012 386 Vzdanie sa odmeny poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a podpredsedov Košického samosprávneho kraja na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka Uznesenie č.386/2012
2012 15-2012 387 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu,právnickej osobe,fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.387/2012
2012 15-2012 388 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.388/2012
2012 15-2012 389 Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ Uznesenie č.389/2012
2012 15-2012 390 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011 Uznesenie č.390/2012
2012 15-2012 391 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2010 - 2011 Uznesenie č.391/2012
2012 15-2012 392 Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie – informatívna správa Uznesenie č.392/2012
2012 15-2012 393 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Budovanie strategického spravodajského systému PHSR KSK" Uznesenie č.393/2012
2012 15-2012 394 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja" Uznesenie č.394/2012
2012 15-2012 395 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji" Uznesenie č.395/2012
2012 15-2012 396 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia zvýšenia zamestnateľnosti prostredníctvom celoživotného vzdelávania v Košickom kraji" Uznesenie č.396/2012
2012 15-2012 397 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia vytvorenia integrovaného systému nakladania s odpadmi v Košickom kraji" Uznesenie č.397/2012
2012 15-2012 398 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji" Uznesenie č.398/2012
2012 15-2012 399 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia trvalej udržateľnosti financovania ciest II. a III. triedy v Košickom kraji" Uznesenie č.399/2012
2012 15-2012 400 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 - 2020" Uznesenie č.400/2012
2012 15-2012 401 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín" Uznesenie č.401/2012
2012 15-2012 402 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Plán využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji z pohľadu udržateľnosti a energetickej efektívnosti" Uznesenie č.402/2012
2012 15-2012 403 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia a realizácia marketingu pre Košický samosprávny kraj" Uznesenie č.403/2012
2012 15-2012 404 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj" Uznesenie č.404/2012
2012 15-2012 405 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia podpory