3-2014 Dátum konania 24. 2. 2014 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 3. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu "Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources"
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2014
Bod č. 5 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016
Bod č. 6 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 7 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie
Bod č. 8 Aktualizácia zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ
Bod č. 9 Návrh na schválenie splatenia odplaty za postúpenie pohľadávok spoločnosťou Svet zdravia, a.s. formou investícií a rozšírenie nájmu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 10 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie
Bod č. 11 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z Karpatského euroregiónu Slovensko
Bod č. 12 Informácia o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže, Košice
Bod č. 13 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, v Michalovciach, v Rožňave, v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove
Bod č. 16 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014
Bod č. 17 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves
Bod č. 18.b Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Rozhanovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Bod č. 18.c Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom pre KEREX s.r.o.
Bod č. 18.d Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom
Bod č. 18.e Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom
Bod č. 18.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18.h Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Olcnava pre obec Olcnava
Bod č. 18.i Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Košická Belá
Bod č. 18.j Zmena uznesení Zastupiteľstva KSK č. 417/2012, č. 499/2012, č. 592/2013, č. 617/2013 a č. 619/2013, týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodných verejných súťaží a podmienok obchodných verejných súťaží
Bod č. 19 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – aktualizácia uznesení
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 3.zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 3. zasadnutie k 24. 2. 2014 (ZIP)
Zvukový záznam 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 3. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 3. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor