4-2014 Dátum konania 28. 4. 2014 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Pripojenie sa Košického samosprávneho kraja k výzve občianskych združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2014
Bod č. 5 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2013
Bod č. 7 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
Bod č. 8 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2014 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
Bod č. 10 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Bod č. 11 Návrh VZN Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 8/2008
Bod č. 12 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 – 2013
Bod č. 13 Prínos projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj
Bod č. 14 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2012/2013
Bod č. 15 Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 16 Vyhodnotenie koncepcií Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja vzdelávania, mládeže a športu
Bod č. 17 Návrh na zmenu uzn. Z/KSK č.561/2013 zo dňa 29.4.2013,Intenzita pomoci–spolufin.SŠ v zriaď.pôs. samospr.kraja v rámci OP:Vzdelávanie Prior.os:3 Podpora vzdel.osôb s osobit.vzdeláv.potrebami,Opatr.3.1:Zvyšovanie vzdel.úrovne príslušn.marginal.rómsk.komunít
Bod č. 18 Návrh na zmenu uzn.Z/KSK č.562/2013 zo dňa 29.4.2013, Intenzita pomoci–spolufin. stred.škôl v zriaď.pôsob. samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel.a odbor.prípravy,Opatrenie 1.1:Premena tradičnej školy na modernú
Bod č. 19 Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky – zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Menovanie nových členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 21 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015)
Bod č. 22 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2013)
Bod č. 23 Informatívna správa o činnosti EZÚS Via Carpatia
Bod č. 24 Informatívna správa o priebehu prípravy sektorových stratégií (ROP 2007 – 2013)
Bod č. 25 Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007-2013
Bod č. 26 Doplnenie informácie o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže, Košice
Bod č. 27 Majetkové veci
Bod č. 27.a Zámena nehnuteľného majetku medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice
Bod č. 27.b Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 27.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou
Bod č. 27.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany
Bod č. 27.e Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Bohdanovce priamym predajom
Bod č. 27.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 27.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 27.h Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom
Bod č. 27.i Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou
Bod č. 27.j Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Hnilčík
Bod č. 28 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2012
Bod č. 29 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 4. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 4. zasadnutie k 28. 4. 2014 (ZIP)
Zvukový záznam 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 4. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 4. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor