5-2014 Dátum konania 30. 6. 2014 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 5. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2014, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2014
Bod č. 5.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a.s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti
Bod č. 5.b Štúdia o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., projekt Nemocnica novej generácie Michalovce
Bod č. 6 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7.a Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014
Bod č. 7.b Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Bod č. 8 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2014
Bod č. 9 Personálne otázky obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o.
Bod č. 10 Návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach
Bod č. 11 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“
Bod č. 12 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2013/2014
Bod č. 13 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014
Bod č. 14 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014
Bod č. 15 Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom
Bod č. 16 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2013
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 17.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva zariadení vysielacej techniky pre KID, a.s.
Bod č. 17.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Veľké Kapušany
Bod č. 17.d Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom
Bod č. 17.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves pre vlastníkov garáže
Bod č. 17.f Zámena pozemkov v k. ú. Moldava nad Bodvou medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Moldava nad Bodvou
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 5. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 5. zasadnutie k 30. 6. 2014 (ZIP)
Zvukový záznam 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 5. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 5. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor