6-2014 Dátum konania 25. 8. 2014 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2014
Bod č. 5 Návrh na opravu uzn.č.66/2014 zo 4.zas.Z KSK konaného dňa 28.apríla 2014 v Košiciach-Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Bod č. 6 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2014
Bod č. 7 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s.
Bod č. 11 Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ
Bod č. 12 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014
Bod č. 13 Informatívna správa Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Bod č. 14 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Majetkové veci
Bod č. 15.a Nájom nebytových priestorov a parkovacích miest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v areáli Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 15.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na základe obchodnej verejenej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 15.c Nájom nebytového priestoru v zdravotníckom zariadení v Košiciach pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Bod č. 16 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ
Bod č. 17 Nominácia člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Trebišov a.s. za Košický samosprávny kraj
Bod č. 18 Zmeny v sieti škôl,školských zariadení,stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky-zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 6. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 6. zasadnutie k 25. 8. 2014 (ZIP)
Zvukový záznam 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 6. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 6. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor