7-2014 Dátum konania 13. 10. 2014 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie pogramu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2014
Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
Bod č. 10 Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2014
Bod č. 11 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020
Bod č. 12 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 4. etapa
Bod č. 13 Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
Bod č. 14 Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a pričlenenie predmetu jej činnosti ku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj
Bod č. 15 Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce
Bod č. 16 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, Sobrance, SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves a SOŠ Prakovce 282
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Bidovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
Bod č. 17.b Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Bod č. 17.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.
Bod č. 17.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17.e Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom
Bod č. 17.f Zrušenie uznesení Z KSK č.38/2014,č.39/2014,č.41/2014 a zmena uznesení Z KSK č.499/2012,č.592/2013,č.619/2013,č.616/2013,č.33/2014,34/2014,č.37/2014 a 80/2014,týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe OVS a podmienok OVS
Bod č. 17.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves
Bod č. 18 Návrh na vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 7. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 7. zasadnutie k 13. 10. 2014 (ZIP)
Zvukový záznam 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 7. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 7. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor