8-2014 Dátum konania 15. 12. 2014 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 2.a Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2015
Bod č. 5.a Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5.b Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.1/2014
Bod č. 10 Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach
Bod č. 11 Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií
Bod č. 12 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie
Bod č. 13 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Bod č. 16 Informatívna správa o programe Terra Incognita
Bod č. 17 Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Návrh na vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Nájom nebytových priestorov v telocvični Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach pre KDS – šport z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 19.b Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Bod č. 19.c Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 19.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Staré mesto
Bod č. 19.e Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom
Bod č. 19.f Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom
Bod č. 19.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 19.h Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Moldava nad Bodvou pre Nadáciu pre budúcnosť - a jövőért alapítvány
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 8. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 8. zasadnutie k 15. 12. 2014 (ZIP)
Zvukový záznam 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 8. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 8. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor