9-2015 Dátum začatia 16. 2. 2015 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návhrovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.a Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2014 a január 2015
Bod č. 4.b Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Bod č. 6 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Bod č. 7 Informatívna správa o operačných programoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 vo väzbe na rozvojové potreby miest a obcí Košického kraja
Bod č. 8 Majetkové materiály
Bod č. 8.a Nájom telocvične Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice pre športový klub GOOD ANGELS s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 8.b Nájom nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 8.c Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Rožňava
Bod č. 8.d Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom
Bod č. 8.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Čierna nad Tisou pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Bod č. 9 Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do Dozornej rady Nemocnice s poklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Bod č. 10 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 9. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 9. zasadnutie k 16. 2. 2015 (ZIP)
Zvukový záznam 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 9. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 9. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor