10-2015 Dátum konania 20. 4. 2015 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2015
Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Bod č. 7 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v KSK - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení
Bod č. 10 Zvýšenie sublimitu úveru na spolufinacovanie projektov EÚ
Bod č. 11 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Bod č. 12 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015)
Bod č. 13 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2014)
Bod č. 14 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
Bod č. 15 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.127/2014 zo dňa 25.augusta 2014 s názvom Zmeny v sieti škôl,šk.zariadení,stredísk prakt.vyučovania a pracovísk prakt.vyučovania SR-zaradenie elokovaného pracoviska SOŠ,Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves
Bod č. 16 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl/školských zariadení pri SOŠT, Partizánska 1, MI, SOŠD Filinského 7, SNV, Spoj.škole, Zimná 96, Dobšiná, Konzervatóriu, Exnárova 8, KE, ŠI A.Garbana, Werferova 10, KE a ŠI, Medická 2, KE
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Spôsob prevodu a prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v k. ú. Spišské Vlachy na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kysak
Bod č. 17.c Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 32/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom
Bod č. 17.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 10. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 10. zasadnutie k 20. 4. 2015 (ZIP)
Zvukový záznam 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 10. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 10. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor