11-2015 Dátum začatia 15. 6. 2015 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2015
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 8 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2013/2014
Bod č. 9 Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022
Bod č. 10 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015
Bod č. 11 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji
Bod č. 12 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015
Bod č. 13 Právne úkony v súvislosti s obchodnou spoločnosťou ORID, s.r.o.
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
Bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
Bod č. 16 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Nájom telocvične Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice pre občianske združenie Basketbalový klub JF Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 17.b Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s.
Bod č. 17.c Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 17.d Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS
Bod č. 17.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce
Bod č. 17.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 18 Návrh na vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave
Bod č. 19 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z KSK na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 11. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 11. zasadnutie k 15. 6. 2015 (ZIP)
Zvukový záznam 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 11. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 11. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor