12-2015 Dátum začatia 24. 8. 2015 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie jún a júl 2015
Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
Bod č. 6 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2015
Bod č. 7 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Bod č. 10 Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016
Bod č. 11 Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji
Bod č. 12.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014
Bod č. 12.b Informatívna správa o progrese v projekte výstavby Nemocnice novej generácie Michalovce
Bod č. 13 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
Bod č. 14 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2014
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Bod č. 16 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 207/2015 časť I. zo dňa 20. apríla 2015
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Nájom majetku KSK pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 17.b Kúpa spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce k stavbe v k. ú. Kráľovce Košickým samosprávnym krajom
Bod č. 17.c Zámena pozemkov v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach medzi Košickým samosprávnym krajom a Arminius s.r.o.
Bod č. 17.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto na Alejovej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre STAVOCHEM s. r. o. Košice
Bod č. 17.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves na ulici Jána Janského v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 17.g Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 636/2009 zo dňa 27. apríla 2009 - Predaj objektu v obci Markušovce
Bod č. 17.h Zrušenie uzn. Zastupiteľstva KSK č.149/2014,č.152/2014,č.155/2014 a zmena uzn. Zastupiteľstva KSK č.592/2013,č.33/2014, č.79/2014, č.80/2014, č.146/2014 a č.183/2014 týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastn. nehnuteľ. na základe OVS a podmienok OVS
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvanka na 12. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 12. zasadnutie k 24. 8. 2015 (ZIP)
Zvukový záznam 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 12. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 12. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor