13-2015 Dátum začatia 19. 10. 2015 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 13. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2015
Bod č. 5 Informatívna správa o zapojení sa Košického samosprávneho kraja do programu technickej pomoci ELENA
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania
Bod č. 10 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj v roku 2015
Bod č. 11 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja
Bod č. 12 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2015
Bod č. 13 Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“
Bod č. 14 Majetkové veci
Bod č. 14.a Kúpa bytov v Strážskom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14.b Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy a pozemkov v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 14.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovce
Bod č. 14.d Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Zemplín
Bod č. 14.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať v Košiciach
Bod č. 15 Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

pozvánka.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 13. zasadnutie k 19. 10. 2015 (ZIP)
Zvukový záznam 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 13. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 13. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor