14-2015 Dátum konania 7. 12. 2015 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2015, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2018
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 9 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022
Bod č. 10 Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Bod č. 11 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK
Bod č. 12 Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy „Moldava nad Bodvou, mesto“
Bod č. 13 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016
Bod č. 14 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016
Bod č. 15 Návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 16.b Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
Bod č. 16.c Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA s.r.o.
Bod č. 16.d Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice
Bod č. 16.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Byster v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu
Bod č. 16.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
Bod č. 17 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 14. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 14. zasadnutie k 7. 12. 2015 (ZIP)
Zvukový záznam 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 14. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 14. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor