15-2016 Dátum začatia 22. 2. 2016 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 1.a Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.a Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015 a január 2016
Bod č. 4.b Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2015
Bod č. 4.c Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o.
Bod č. 6 Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Bod č. 7 Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
Bod č. 8 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+
Bod č. 9 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
Bod č. 10 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice
Bod č. 11 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Majetkové veci
Bod č. 12.a Dlhodobý nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj
Bod č. 12.b Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 12.c Nakladanie s nehnuteľnosťami v obci Štítnik
Bod č. 12.d Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015
Bod č. 12.e Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 12.f Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto v Košiciach pre KATIS s.r.o.
Bod č. 12.g Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 12.h Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013
Bod č. 12.i Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom a AHA, s.r.o., Košice
Bod č. 13 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 15. zasadnutie k 22. 2. 2016 (ZIP)
Zvukový záznam 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 15. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 15. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor